Демченко Олена Вікторівна старший викладач кафедри соціології та гуманітарних дисциплін робоча програмаДата конвертації11.09.2018
Розмір206 Kb.
#49745
ТипПрограма
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Науково-навчальний інститут

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Кафедра соціології та гуманітарних дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор науково-навчального інституту гуманітарних технологій

проф. Дзюба

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СОЦІОЛОГІчна думка в Україні

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки 0301 Соціально-політичні науки

(шифр і назва напряму підготовки)


спеціальність 6.030101 Соціологія

(шифр і назва спеціальності)


спеціалізація

(назва спеціалізації)


інститут Навчально-науковий інститут менеджменту та

. підприємництва

(назва інституту, факультету, відділення)

Київ 2014

Робоча програма навчальної дисципліни Соціологічна думка в Україні для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціально-політичні науки, спеціальністю 6.030101 Соціологія.

Розробник:

Демченко Олена Вікторівна – старший викладач кафедри соціології та гуманітарних дисциплін

Робоча програма навчальної дисципліни

розглянута на засіданні кафедри соціології та гуманітарних дисциплін

Протокол від. “ 20___ року №
Завідувач кафедри соціології та гуманітарних дисциплін

д.філос.н., професор О.П. ПОЛИСАЄВ


“_____”___________________ 20___ року
Схвалено методичною комісією

Науково-навчального інституту менеджменту та підприємництва

Державного університету телекомунікацій

за напрямом підготовки 6.030101 Соціологія


Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

0301


Соціально-політичні науки

Нормативна


Напрям підготовки

030101


Соціологія

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030101 Соціологія


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-йІндивідуальне науково-дослідне завдання


Семестр

Загальна кількість годин - 90

8-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента - 54


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18год.

год.

Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

- год.

год.

Самостійна робота

54 год.

год.

Індивідуальні завдання: - год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/54


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: полягає в ознайомлені студентами з головними етапами еволюції соціологічної думки в Україні, історичною логікою цього процесу, починаючи з історії виникнення й розвитку уявлень про людину, соціальні спільності, норми й правила регулювання соціальних відносин.

Завдання: дати студентам загальну характеристику вітчизняній академічній соціології та процесу її інституціалізації; визначити роль і місце видатних українських соціологів у становленні вітчизняної соціологічної науки; охарактеризувати новітні теоретичні пошуки сучасної української соціології.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:


 • основні принципові положення провідних течій сучасної соціологічної теорії;

 • специфіку даних течій в соціології та їх основних представників;

вміти:

 • працювати з бібліографією та першоджерелами;

 • аналізувати, узагальнювати, робити порівняльну характеристику персоналій, ідей та принципів;

 • використовувати набуті знання з курсу при вивченні соціологічних та інших суспільних дисциплін.

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Протосоціологічна думка в Україні

Тема 1. Українська протосоціологічна думка.Особливості формування розвитку та дослідження історії соціологічної думки в Україні. Протосоціологічні проблеми, ідеї, вчення часів Київської Русі. Соцієнтальна проблематика козацької доби. Козацтво як соціальний феномен в історії України. Українське суспільне життя в політичній літературі кінця ХVІ – І пол. ХVІІ ст. (Х. Філалет, І. Вишенський, С. і Л. Зизанії-Тустановські, З. Копистенський, Г. і М. Смотрицькі). Києво-Могилянська колегія і реформи П. Могили, їх значення для розвитку протосоціологічного знання. Діяльність і творчість П. Могили, Й.Кононовича-Горбацького, І. Гізеля, Л. Барановича, Ф. Прокоповича, Г. Кониського. Соціологічні погляди Г. Сковороди.

Соціокультурні процеси в Україні ХVІІ – поч. ХІХ ст. та їх роль у розвитку національної свідомості. Нові тенденції соціокультурного життя в Україні. Формування історіографії та її значення для розвитку національної свідомості. Становлення української літературної мови, її роль у процесі розвитку етносу (І. Котляревський). Соціологічна проблематика у творчості Я. Козельського, І. Шада, В. Каразіна, П. Лодія.
Тема 2. Становлення та розвиток соціологічного знання в україні (іі пол. Хіх ст. – 20 –ті рр. Хх ст.).

Розвиток національної визвольної ідеології та її вплив на формування соціально-політичної і соціологічної думки в Україні. Значення програмних документів Кирило-Мефодіївського братства для становлення соціальної думки в Україні. Творчість М. Костомарова, Т. Шевченка, П. Куліша та її вплив на формування соціально-політичної думки в Україні.

Емпіричні обслідування народної творчості в Україні. Витоки вітчизняної етносоціології та соціології літератури. Просвітницька діяльність “Руської трійці” – Івана Вагилевича, Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького та її роль у виникненні етносоціологічних знань в Україні. Соціальні ідеї і діяльність О. Духновича. Етнографічні і фольклористичні дослідження І. Срезневського, М. Костомарова, М. Драгоманова, В. Антоновича. Соціологічні дослідження М. Зібера. Становлення української демократичної літератури (І. Котляревський, Т. Шевченко, І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, П. Куліш, І. Карпенко-Карий, І. Франко, Л. Українка) та її вплив на формування менталітету українського народу. Українська література як носій і поборник національної та державницьких ідей.
Модуль 2. Соціологічні концепції ХХ ст..
Тема 3. Соціологічні проблеми у творчості О. Потебні.

Життя і творчість О. Потебні. О. Потебня як засновник філософсько-лінгвістичної школи. Інтерпретація зв’язку мови і мислення. Суспільна природа мови. Мова як продукт “народного духу”, одна з найістотніших ознак етносу. Евристичне значення мови. Специфіка пізнавального процесу в міфі, мистецтві та науці. Головні ідеї статті “Народність і мова”. Погляди О. Потебні на історію людства і загальнолюдської культури.

Обґрунтування впливу мови на світосприйняття і менталітет народу. О.Потебня про денаціоналізацію і її соціальні наслідки для залежної і пануючої нації. Концепція політичного і культурного розвитку народів.
Тема 4. Соціологічні погляди І. Франка.

Розуміння предмета і специфіки соціології. І. Франко про методи пізнання соціальних явищ. Оцінка І. Франком значення принципів еволюціонізму в розвиткові природних і соціальних явищ. І. Франко про етику як “найвищу науку”. Ставлення І. Франка до концепції соціального дарвінізму. Основні етапи розвитку суспільства за І. Франком. І. Франко про роль держави і влади в житті суспільства. Ставлення І. Франка до соціологічної концепції К. Маркса і Ф. Енгельса. Франкова модель суспільства майбутнього. І. Франко про важливість статистичних досліджень народного життя.

Основні напрями дослідження І. Франком соціальної структури суспільства. Дослідження міграційних процесів. І. Франко про причини масової еміграції українців з території Австро-Угорської імперії. Аналіз І. Франком соцієтальних процесів в Україні.
Тема 5. Політична соціологія М. Драгоманова.

Життєвий шлях М. Драгоманова. Розуміння соціології як універсальної і точної науки про суспільство та діяльність людини в суспільстві. Наукова критика ідей позитивізму. Сутність соціологічного методу “логічної семантики”. Історико-порівняльний метод дослідження соціокультурних процесів. Багатофакторний підхід до суспільного життя. М. Драгоманов про роль економічних, політичних, культурних і духовних чинників у житті суспільства. поняття прогресу в соціальній концепції М.Драгоманова. Об’єктивні закономірності історичного процесу. Погляди М.Драгоманова на суспільно-історичний прогрес і його причини.

Поняття соціальної еволюції. Суспільна еволюція як поступовий невибухови й прогресивний рух суспільства. ставлення М. Драгоманова до соціальної революції. Проблема влади в концепції М. Драгоманова. Співвідношення влади духовної і влади політичної. Федералістська концепція М. Драгоманова. Ідеї федералізму і централізму в працях М. Драгоманова. Праця М. Драгоманова “Чудацькі думки про українську справу”.


Тема 6. “Генетична соціологія” м. Грушевського.

Формування історико-соціологічного світогляду М. Грушевського. Сутність “генетичної соціології”, її завдання та методологія. Головна ідея “генетичної соціології”. Погляди вченого на початок людського життя. М. Грушевський про еволюцію людського суспільства і різні форми суспільності. Поняття суспільності. Ревізія морганівської схеми розвитку суспільства. М. Грушевський про визначальні фактори людської історії. Суспільні тенденції. Проблема політичної організації українського національно-демократичного руху. Національне питання та принципи етнополітики.
Тема 7. Б.Кістяківський та його проект створення наукової соціології.

Життєвий і творчий шлях Б. Кістяківського. Критика психологізму в соціальних науках. Проект наукової соціології. Умови перетворення соціології в дійсну науку. Проблема соціологічних понять. Б. Кістяківський про поняття можливості в соціальних науках. Поняття причинності у сфері соціальних явищ. Проблема цінностей в соціологічному дослідженні. Місце права у соціологічній концепції Б. Кістяківського. Теоретична соціологія і проблеми національної культури.


Тема 8. Соціологія політики В. Липинського.

“Класократична” версія моделювання української державності В. Липинського. Проблеми нації та держави у працях В. Липинського. Основні ідеї праці “Листи до братів –хліборобів” (1920 р.). Соціальна структура українського суспільства згідно з В. Липинським. Гетьман, еліта і хліборобський клас. Визначення класу. Хліборобська верства як клас. Хлібороби – головний носій державної ідеї. Селянин як певний вид особистості – “воїн-виробник”. Поняття еліти. Еліта як активна меншість, яка створює держави і нації. Типи національних аристократій: олігархія, класократія і демократія. Класократія як найпридатніша для України форма організації керівної еліти. Територіальна свідомість як державна ідеологія.


Тема 9. Соціологічна концепція М. Шаповала.

Біографія М. Шаповала в контексті наукової діяльності. Розуміння соціології як “вищої суспільної науки”. Поняття про суспільство та закони його розвитку. Україна як суспільство. Рушійні сили суспільства. спільнота та її значення в житті суспільства. Класифікація чинників, які впливають на соціальне життя суспільства. особливість та її типи. Роль науки в національному та духовному відродженні України.


Тема 10. Сучасний етап розвитку соціології.

Процес інституціалізації соціології та соціальних досліджень за радянських часів. Інституціалізація української соціологічної науки в умовах незалежної України. Переорієнтація української соціології на потреби та проблеми українського суспільства. інститут соціології НАН України – центр соціологічної науки і освіти в Україні. Стан і перспективи розвитку соціології в Україні.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. Протосоціологічна думка в Україні

Тема 1. Українська протосоціологічна думка

12

2

28Тема 2. Становлення та розвиток соціологічного знання в україні (іі пол. Хіх ст. – 20 –ті рр. Хх ст.).

12

2

28Разом за

модулем 124

4

416Модуль 2. Соціологічні концепції ХХ ст..

Тема 3. Соціологічні проблеми у творчості О. Потебні.

8

2

24Тема 4. Соціологічні погляди І. Франка.

8

-

26Тема 5. Політична соціологія М. Драгоманова.

8

2

24Тема 6. “Генетична соціологія” м. Грушевського.

8

2

24Тема 7. Б.Кістяківський та його проект створення наукової соціології.

8

2

-6Тема 8. Соціологія політики В. Липинського.

8

2

24Тема 9. Соціологічна концепція М. Шаповала.

8

2

24Тема 10. Сучасний етап розвитку соціології.

10

2

26Разом за

модулем 266

14

1438


Усього годин


90

18

1854
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Українська протосоціологічна думка (ХVІІ – поч. ХІХ ст.). Соціокультурні процеси в Україні та їх роль у розвитку національної свідомості.

2

2.

Емпіричні обслідування народної творчості в Україні.

2

3.

Специфіка суспільного розвитку у творчості О.Потебні
4.

Соціологічні погляди І. Франка.

2

5.

Політична соціологія М. Драгоманова.

2

6.

“Генетична соціологія” М. Грушевського.

2

7.

Соціологія політики В Липинського.

2

8.

Соціологічна концепція М. Шаповала.

2

9.

Сучасний етап розвитку соціології.

2
Разом:

186. Теми практичних занять

Робочою програмою навчальної дисципліни практичні заняття не передбачені


7. Теми лабораторних занять

Робочою програмою навчальної дисципліни лабораторні заняття не передбачені


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Характеристика особливостей українського етносу.

4

2.

Розкрити суть “праведного закону” Т. Шевченка.

4

3.

Ознайомитися з дослідженням міграційних процесів на території Австро-Угорської імперії.

4

4.

Зробити аналіз соціальних процесів в Україні в 18 ст.

4

5.

Зробити аналіз соціальних процесів в Україні в 19 ст.

4

6.

Розглянути проблему політичної організації українського національно-демократичного руху кінця 19 поч. 20 ст.

4

7.

Місце права у соціологічній концепції Б. Кістяківського.

4

8.

Аналіз поняття “еліти”. Роль еліт в розвитку суспільства

4

9.

Проблема соціальної рівності в 20 ст.

4

10.

Стан і перспективи розвитку соціології в Україні.

4

11

Аналіз радянської соціологічної думки

6

12.

Презентація на тему «Український соціолог ХХ-ХХІ ст.»

8
Разом

54


9. Індивідуальні завдання

Використовуючи рекомендовану літературу, підготуйте реферат на одну з перелічених тем:

1. Протосоціологічне і соціологічне знання як елемент соціальної науки.

2. Протосоціологічний та академічний етапи в розвитку соціологічного знання в Україні.

3. Суспільно-політичні ідеї “Слова про закон і благодать” Іларіона та “Повчання дітям” Володимира Мономаха.

4. Літописи та “Руська правда” як джерела вивчення духовної культури Київської Русі.

5. Соціальна проблематика в духовній культурі Київської Русі.

6. Основні соціальні інститути України-Русі епохи Середньовіччя та їх особливості.

7. Особливості розвитку українського суспільства у Х – ХІ ст. Козацтво як соціальна верства.

8. Розвиток просвітництва в Україні. Острозька академія та її діячі.

9. Церква і її роль у національному Відродженні. Рух за реформи церкви і освіти.

10. Петро Могила про демократизацію церкви і суспільного життя.

11. Значення просвітницької, наукової та громадсько-політичної діяльності Києво-Могилянської академії.

12. Концепція суспільного договору та природного права Ф. Прокоповича.

13. Проблема “суспільство і особа” у філософії Г. Сковороди.

14. Г. Сковорода про соціальні умови реалізації природних задатків людини.

15. Значення Кирило-Мефодіївського братства для формування українського соціально-політичного світогляду.

16. М. Костомаров про дві руські народності.

17. Соціологічна проблематика у творчості О. Потебні.

18. Емпіричні дослідження народної творчості в Україні.

19. Соціально-етнографічні розвідки М. Зібера, М. Максимовича, В. Антоновича.

20. Мова як одна з істотних ознак етносу у творчості О. Потебні.

21. Міф, мистецтво, наука як форми пізнавального відображення дійсності у концепції О. Потебні.

22. Соціологічні ідеї у творчості

С. Подолинського.

23. Предмет і специфіка соціології в розумінні І. Франка.

24.Розуміння І. Франком ролі держави та влади в житті суспільства.

25. Комплексність в осмисленні соціально-культурних процесів у творчості М. Драгоманова.

26. Співвідношення понять соціальної еволюції і соціальної революції за М. Драгомановим.

27. Основні ідеї і завдання праці М. Грушевського “Генетична соціологія”.

28. Проблема соціологічних понять у концепції Б. Кістяківського.

29. Особливості вчення В. Липинського про націю.

30. Співвідношення загальної соціології, соціографії та соціотехніки в концепції М. Шаповала.
10. Методи навчання

При вивченні дисципліни “Основи соціальної політики” застосовуються 3 групи методів навчання: • методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

 • методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;

 • методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

Перша група охоплює вербальні методи передачі і сприймання навчальної інформації (розповідь, лекція); наочні (ілюстрація, презентація); практичні (вправи, групові та індивідуальні завдання). В межах самостійної роботи – робота з книгами, робота з методичними матеріалами, робота з Інтернет-джерелами, творчі завдання.

При вивченні дисципліни активно використовуються інтерактивні методи (при веденні лекцій та семінарських занять) та проблемно-пошукові методи навчання (як при веденні аудиторних занять, так і при організації самостійної роботи студентів).11. Методи контролю

Методи поточного контролю: поточне тестування, індивідуальне опитування, фронтальне опитування, перевірка домашніх завдань, перевірка індивідуальних завдань.

Методи модульного контролю: письмова контрольна робота, підсумкове тестування.

Метод підсумкового контролю – залік.12. Розподіл балів, які отримують студенти
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

Основною складовою навчально-методичного забезпечення дисципліни є навчально-методичний комплекс дисципліни, який складається з: 1. Програми навчальної дисципліни.

 2. Робочої програми навчальної дисципліни.

 3. Лекційного фонду.

 4. Методичних розробок з дисципліни.

 5. Засобів для проведення поточного та підсумкового контролю: білетів до іспиту, контрольних завдань.

 6. Перелік базової і допоміжної навчальної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни.

Для забезпечення навчального процесу з дисципліни на кафедрі використовуються комп’ютери, мультимедійне обладнання.
14. Рекомендована література

 1. Антонович В. Колдовство: Документы, процессы, исследования. – СПб., 1977.

 2. Антонович В. Чари на Україні. – Л., 1905.

 3. Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России. – К., 1993.

 4. Баранович Лазар Світ збурили грози на людські сльози // Укр. Літ-ра ХVІІ ст. – К., 1987.

 5. Бурлачук В., Молчанов М., Степаненко В. Біля витоків соціологічної думки в Україні. – К., 1996.

 6. Величко С. Сказання про війну козацьку з поляками. Давня українська література: Хрестоматія. – К., 1993.

 7. Винниченко В. Відродження нації: У 3-ч. – К., 1920.

 8. Вишенський Іван. Книжка // Вибрані твори. – Л., 1980.

 9. Геллнер Є. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Путь. – 1991. - №1.

 10. Гізель І. Метафізичний трактат // Філософська думка. – 1970. - №1.

 11. Гізель І. Про природу // Філос. думка. – 1976. - №2.

 12. Горюнов Я.Н. Несколько слов об украинцах // Возрождение. – Париж., 1961. – Кн. 115.

 13. Грушевський М.С. На порозі нової України. – К., 1991.

 14. Грушевський М.С. Очерк истории русского народа. – К., 1990.

 15. Грушевський М.С. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1923.

 16. Грушевський М.С. Початки громадянства (генетична соціологія). – Відень., 1921.

 17. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

 18. Депенчук Л.Б. Кистяковский: жизненный путь и философия // Филос. и социол. мысль. – М., 1992. - №1.

 19. Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М. Драгоманова. – К., 1991.

 20. Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2-х т. – К., 1991. – Т.1

 21. Драгоманов М. Борьба за духовную власть и свободу совести в ХVІ - ХVІІ ст. // Вибране. – К., 1991.

 22. Драгоманов М. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. – К., 1969.

 23. Драгоманов М. Положение и задачи науки древней истории // Вибране. – К., 1991.

 24. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу // Вибране. – К., 1991.

 25. Драгоманов М. Шевченко, українофіли і соціалізм // Там само.

 26. Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880) // Вибране. – К., 1991.

 27. Драгоманов М. Ученая экспедиция в Западнорусский край // Там само.

 28. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 29. Єфименко О. Я. Історія України та її народу. – К., 1992.

 30. Забаревський М. Вячеслав Липинський і його думки про Українську націю і державу. – Відень., 1925.

 31. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О., Степаненко В.П. Соціологічна думка України. – К., 1996.

 32. Зибер Н.И. К истории русской общины // Избранные экономические произведения: В 2-х т. – М., 1959. – Т.2

 33. Зибер Н.И. Очерки первобытной экономической культуры // Там само.

 34. Іванов Р.П. М. Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ половина ХІХ ст.). – К., 1971.

 35. Історія Русів. – К., 1991.

 36. Катехізис великий Лавретнія Зизанія // Из истории философской и общественной мысли Белоруссии. – Минск., 1962.

 37. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т. – К., 1990. – Т.2

 38. Кистяковский Б.А. В защиту прав (Интеллигенция и правосознание) // Вехи. – М., 1991.

 39. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерк по методологии социальных наук. – М., 1916.

 40. Кониський Г. Моральна філософія або етика // Філософ. думка. – 1979. - №3.

 41. Костомаров М.І. Книги Битія українського народу // Політолог. читання. – 1992. - №2.

 42. Куліш П. Листи з Хутора // Твори: У 2-х т. – К., 1898.

 43. Кульчицький О. Світовідчуття українців // Українська думка. – К., 1992.

 44. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. – Відень., 1926.

 45. Липинський В. Релігія і церква в історії України. – Філадельфія., 1925.

 46. Лисяк-Рудницький І. Вячеслав Липинський // Сучасність. – 1961. - №6.

 47. Лісовий В.С. Драгоманов і Донцов // Філос. і соціол. думка. – 1991. - №9.

 48. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992.

 49. Літопис Самовидця // Давня українська література: Хрестоматія. – К., 1993.

 50. Огієнко І.І. Українська церква. Нариси з історії української православної церкви. – К., 1993.

 51. Пересторога // Українська література ХVІІ ст. – К., 1987.

 52. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К., 1992. – т.1.

 53. Попов М.П. Костомаров як фольклорист і етнограф. – К., 1968.

 54. Потебня А.А. Мысль и язык. – К., 1993.

 55. Потебня А.А. Слово и мир. – М., 1989.

 56. Потебня О. Естетика і поектика слова. – К., 1985.

 57. Потульницький В.А. Наукова діяльність М.С. Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.) // Український історичний журнал. – 1992. - №2.

 58. Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. – К., 1991.

 59. Прокопович Ф. Філософські твори: У 3-х т. – К., 1981.

 60. Русин М.Ю. Історіософія Вячеслава Липинського // Історія філософії України. – К., 1994.

 61. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1995.

 62. Савельев А.О Богдане Александровиче Кистяковском // Наше наследие. – 1990. - №4.

 63. Сапов В.В. Архив Б.А. Кистяковского // Вопросы социологии. – 1992. - №1.

 64. Синопсис // Українська література ХVІІ ст. – К., 1987.

 65. Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992.

 66. Сковорода Г. Твори: У 2-х т. – К., 1973.

 67. Скуратівський В. Шевченко в контексті світової літератури // Всесвіт. – 1978. - №3.

 68. Сміт Е. Національна ідентичність. – К., 1994.

 69. Смотрицький Герасим. Календарь римский новый // Українська література ХІV- ХVІІ ст. – К., 1988.

 70. Сокуренко В.Г. Демократичні вчення про державу і право на Україні в др. пол. ХІХ ст. – Л., 1966.

 71. Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1992.

 72. Сучасна концепція українського націоналізму // Напрям. – Л., 1992. – Вип.3

 73. Українська культура: Лекції // за ред. Дмитра Антоновича. – К., 1993.

 74. Франко І. Еміграція галицьких селян // твори: У 20 т. – К., 1956.

 75. Франко І. Лист до Ольги Рошкевич 20 вересня 1878 р. // Там само. – Т. 20.

 76. Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості // Там само. – Т.19.

 77. Франко І. Найновіші напрями в народознавстві // Там само. – Т.19.

 78. Франко І. Наука і її становище щодо працюючих класів // Там само. – Т.19.

 79. Франко І. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині // Там само. – Т.19.

 80. Франко І. Потреби аграрної статистики // Там само. – Т.19.

 81. Франко І. Про соціалізм // Там само. – Т.19.

 82. Храмова В. До проблеми української ментальності // Українська думка. – К., 1992.

 83. Чижевський Д. Вячеслав Липинський як філософ історії // Філос. і соціол. Думка. – 1991. - №10.

 84. Шамшурин В.И. Человек и государство в русской философии естественного права // Вопросы философии. – 1990. - №6.

 85. Шаповал М. Загальна соціологія. – К., 1996.

 86. Шаповал М. М.П. Драгоманов як ідеолог нової України. – Прага., 1936.

 87. Шаповал М. Міжнародне становище українського народу. – Прага., 1934.

 88. Шаповал М. Соціологія українського відродження. – К., 1994.

 89. Шаповал М. Українська соціологія. – Прага., 1927.

 90. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – К., 1960.

 91. Шевченко Т.Г. Кобзар. – К., 1991.

 92. Шинкарук В.І. Великий селянський просвітитель // Філос. думка. – 1980. - №5.

 93. Шпет Г. Очерк развития русской философии. – Прага., 1922.

 94. Яворницький В. Відлуння великої України. Сучасна концепція українського націоналізму // Напрям. – Л., 1992. Вип.3

Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка