Демченко Олена Вікторівна старший викладач робоча програмаСкачати 341.16 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір341.16 Kb.
#12384
ТипПрограма
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Науково-навчальний інститут

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Кафедра соціології та гуманітарних дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор науково-навчального інституту менеджменту та підприємництва

проф. Дзюба

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СОЦІОЛОГІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки 0301 Соціально-політичні науки

(шифр і назва напряму підготовки)


спеціальність 6.030101 Соціологія

(шифр і назва спеціальності)


спеціалізація Соціологія

(назва спеціалізації)


інститут Навчально-науковий інститут менеджменту та

. підприємництва

(назва інституту, факультету, відділення)

Київ 2014

Робоча програма навчальної дисципліни Соціологія для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціально-політичні науки, спеціальністю 6.030101 Соціологія „___” ________, 20__ року __ с.

Розробник:

Демченко Олена Вікторівна – старший викладач


Робоча програма навчальної дисципліни

розглянута на засіданні кафедри соціології та гуманітарних дисциплі

Протокол від. “ 20___ року №
Завідувач кафедри соціології та гуманітарних дисциплін

д.філос.н., професор О.П. ПОЛИСАЄВ


“_____”___________________ 20___ року
Схвалено методичною комісією

Науково-навчального інституту менеджменту та підприємництва

Державного університету телекомунікацій

за напрямом підготовки 6.030101 Соціологія


Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0301


Соціально-політичні науки

Вибіркова


Напрям підготовки

030101


Соціологія

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030101 Соціологія


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-йІндивідуальне науково-дослідне завдання


Семестр

Загальна кількість годин - 72

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента - 36


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18год.

год.

Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

- год.

год.

Самостійна робота

72 год.

год.

Індивідуальні завдання: - год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/36


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: навчити студентів вирішувати у майбутньому складні соціальні завдання. Сформувати у них соціологічний тип мислення, певний спосіб сприймання і вміння аналізувати соціально-політичні, економічні та інші відносини, події і явища, характерні для соціальної реальності в Україні. Розвивати у студентів вміння досліджувати актуальні напрямки розвитку соціологічної науки.

Завдання: розвивати творче мислення і формулювати соціологічні знання про місце і роль соціальних факторів і соціальних інститутів у житті суспільства. Застосувати на практиці теоретичні і практичні знання про соціальну структуру суспільства та соціальні переміщення при прийнятті управлінських рішень та у плануванні власної життєвої кар'єри;

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:


 • об’єкт та предмет, основний понятійно-категоріальний апарат соціології;

 • основні сучасні концепції соціології;

уміти:

 • аналізувати соціальне структурування суспільства;

 • аналізувати соціальні аспекти соціуму та прогнозувати його розвиток;

 • давати оцінку рішенням, які пов’язані із соціальними основами держави;

 • аналізувати міграційні процеси в суспільстві;

 • аналізувати соціальні відносини у суспільстві;

 • оцінювати основні напрямки розвитку і функціонування соціальних відносин у суспільстві.3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Історико-методологічні засади соціології.

Тема 1. Предмет соціології та основні етапи її розвитку.

Історичні умови виникнення соціології. Вплив позитивізму на розвиток соціального знання. Об'єкт і предмет соціології. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ. Категорії та закони соціології. Методи соціального пізнання. Структура та рівні соціологічного знання. Загальні, спеціальні та галузеві соціологічні теорії. Емпіричні соціологічні дослідження. Фундаментальні та прикладні дослідження.

Основні функції соціології як науки: гносеологічна, теоретико-методологічна, описова, інформаційна, прогностична, реформаційна, світоглядна. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками.

Критерії періодизації історії розвитку соціологічного знання.

Протосоціологія (соціальне знання Стародавнього Світу, епохи Середньовіччя, Відродження, Нового часу, Просвітництва).

Класичний етап розвитку соціології (Г. Спенсер, О. Конт, М. Вебер, Е. Дюркгейм, К. Маркс).

Основні тенденції розвитку соціологічного знання в XX ст. Сучасна соціологія (інтегральна соціологія, структурний функціоналізм, конфліктологія, психоаналіз, теорія обміну, символічний інтеракціонізм, феноменологія, етнометодологія).

Соціологічна думка України (соціальне пізнання Київської Русі, Києво-Могилянської академії, Кирило-Мефодіївського братства, соціологія в 20-30-х рр. XX ст.). Новітні тенденції в розвитку української соціології та її інституціоналізація.
Тема 2. Суспільство як об'єкт вивчення соціології.

Поняття суспільства. Головні ознаки суспільства та сфери його життєдіяльності.

Суспільство як система. Основні компоненти суспільства. Сутність соціальної дії. Мотиви соціальної дії. Соціальна взаємодія. Соціальний зв'язок та його регуляція. Специфіка соціальних відносин.

Громадянське суспільство.

Типологія історичного розвитку суспільства: формаційний, цивілізаційний та технологічний підходи (концепції К. Маркса, Д. Белла, Е, Тоффлера, Ф. Фукуями, М. Кастельса).

Поняття соціального прогресу. Критерії, тенденції та механізми соціального прогресу.

Глобальний характер сучасного суспільного розвитку, урбанізація, модернізація, інформаційна революція.

Модуль 2. Соціологічний аналіз суспільства.

Тема 3. Особа в системі соціальних явищ і процесів.

Поняття особи в соціології. Основні теоретичні концепції особистості (К. Маркс, 3. Фрейд, Т. Парсонс). Ознаки особи.

Структура і типологія особи. Потреби, інтереси, цінності, ціннісні орієнтації, мотиви та соціальна дія як елементи структури особи.

Соціалізація як цілеспрямований і стихійний вплив соціальних факторів. Соціалізація особи та її основні етапи. Адаптація та інтеріоризація. Соціальний статус та соціальні ролі особи. Сучасні моделі соціалізації особи (Ч. Кулі, Дж. Мід, Е. Еріксон, В. Ядов).

Основні типи соціальної поведінки особи: конформізм і девіація.

Поняття ресоціалізації особистості в умовах суспільної трансформації.
Тема 4 Функціонування соціальних інститутів. Соціальний контроль

Поняття соціального інституту. Основні типи соціальних інститутів: економічні, політичні, соціальні та духовні. Функції та дисфункції соціальних інститутів: явні та латентні.

Інститут як соціальна організація. Принципи соціальної організації. Типологія соціальних організацій. Взаємозв'язок соціальних організацій.

Поняття, зміст і функції соціального контролю. Норми, цінності та санкції як основні елементи соціального контролю. Концепція соціального контролю П. Бергера. Самоконтроль. Формальний та неформальний соціальний контроль, його агенти та інструментарій. Методи контролю. Громадська думка в системі соціального контролю.

Сім'я як соціальний інститут. Соціальне значення сім'ї. Розвиток сімейно-шлюбних відносин в історії суспільства. Структура та функції сім'ї. Вплив соціальних процесів на сучасну сім'ю та розвиток альтернативних форм її. Зв'язок сім'ї з іншими соціальними інститутами, сферами суспільства.

Інституціоналізація релігії. Типологія релігії. Соціальні функції релігії. Структура релігійної свідомості. Взаємозв'язок соціальних процесів і розвитку релігії.


Тема 5. Соціальна структура, стратифікація та мобільність суспільства.

Поняття соціальної структури суспільства. Теоретичні підходи до аналізу соціальної структури К. Марска і М. Вебера. Поняття соціальної спільності. Соціальна спільнота як предмет сфери соціології. Типологія соціальних спільнот. Основні елементи соціальної структури: соціальні групи, соціальні інститути, соціальні організації, особистість. Механізми взаємодії між соціокультурними елементами суспільства. Основні напрями соці окультур них змін в сучасному українському суспільстві.

Соціальна стратифікація та її історичні типи. Види соціальної стратифікації (закрита та відкрита).

Природа та причини соціальної нерівності. Поняття "багатство" та "бідність".

Соціальна мобільність та її типи (вертикальна, горизонтальна, міжгенераційна, індивідуальна, групова, структурна). Канали мобільності. Соціальні проблеми міграції та еміграції. Маргінали та маргінальні верстви. Соціально-класові утворення і поляризація суспільства в Україні. Джерела формування середнього та вищого класів в сучасній українській державі.
Модуль 3. Методологія та методика соціологічного дослідження

Тема 6. Програма соціологічного дослідження.

Основні етапи і процедури емпіричного дослідження. Програма як виклад і обґрунтування методологічних, методичних і процедурних основ дослідження. Основні елементи програми і зв'язок між ними. Методологічна частина програми. Формулювання проблеми дослідження. Визначення предмета і об'єкта дослідження. Визначення мети дослідження і завдань дослідження. Постановка завдань як процес розгортання, конкретизації мети дослідження. Уточнення і інтерпретація понять. Емпірична інтерпретація і операціоналізація понять. Формулювання гіпотез у емпіричному дослідженні. Робочий план дослідження.

Методична частина програми. Сутність вибірки в емпіричному дослідженні. Суцільне та вибіркове обстеження. Генеральна та вибіркова сукупність, репрезентативність вибірки.

Основні методи емпіричного дослідження. Опитування як метод збору інформації. Різновиди опитування. Переваги, недоліки та цільове призначення різних видів опитування. Експертне опитування в соціології. Особливості спостереження в соціології. Види спостережень. Місце спостереження серед інших методів збору первинної соціологічної інформації. Аналіз документів. Поняття документа в соціології. Документи як джерело соціологічної інформації. Класифікація та види документів. Методи аналізу документів. Традиційний аналіз і контент-аналіз. Метод експерименту в соціології. Види експериментів та їх значення в емпіричному дослідженні.
Тема 7. Обробка, аналіз та використання соціологічної інформації.
Основні нормативні вимоги до організації емпіричного дослідження. Соціологічний інструментарій та вимоги до його якості. Обробка соціологічної інформації. Використання статистичних методик при обробці інформації". Кількісний та якісний аналіз інформації.

Форми звітності про результати дослідження. Структура звіту. Форми подання емпіричних даних. Висновки та рекомендації. Використання емпіричної інформації.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

Заочна форма
усього

у тому числі

усього

у тому числі
л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Модуль 1. Історико-методологічні засади соціології.
Тема 1. Предмет соціології та основні етапи її розвитку.

16

4

48


Тема 2. Суспільство як об'єкт вивчення соціології.

6

2

22


Разом за

модулем 122

6

610


Модуль 2. Соціологічний аналіз суспільства.
Тема 3. Особа в системі соціальних явищ і процесів.

8

2

24


Тема 4 Функціонування соціальних інститутів. Соціальний контроль

22

6

412


Тема 5. Соціальна структура, стратифікація та мобільність суспільства.

8

2

24


Разом за модулем 2

38

10

820


Модуль 3. Методологія та методика соціологічного дослідження

Тема 6. Програма соціологічного дослідження.

6

2

22


Тема 7. Обробка, аналіз та використання соціологічної інформації.

6
24


Разом за

модулем 312

2

46

Усього годин


72

18

18365. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Предмет соціології.

2

2.

Етапи розвитку соціологічного знання.

2

3.

Визначення суспільства та ступені його розвитку в інформаційному суспільстві.

2

4.

Процес соціалізації і основні типи соціальної поведінки особи.

2

5.

Соціальний контроль та його інституціоналізація.

2

6.

Інституціоналізація релігії і формування церкви.

2

7.

Соціологічна стратифікація.

2

8.

Програмування емпіричного соціологічного дослідження.

2

9.

Збирання, обробка, аналіз та використання соціальної інформації.

2
Разом:

186. Теми практичних занять

Робочою програмою навчальної дисципліни практичні заняття не передбачені


7. Теми лабораторних занять

Робочою програмою навчальної дисципліни лабораторні заняття не передбачені


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Аналіз соціологічних категорій

2

2.

Соціологія в Україні.

8

3.

Громадянське суспільство та його вплив на соціальні процеси.

4

4.

Проблема ресоціалізації особи.

2

5.

Проблема "самоактуалізація особи".

2

6.

Аналіз соціальних ролей. Опис, як впливає зміна статусу на зміст ролей та які фактори визначають соціальний статус сьогодні.

2

7.

Значення соціального контролю у вирішенні соціальних конфліктів та вдосконаленні соціальних відносин

4

8.

Функції релігії як соціокультурного інституту в сучасній Україні

2

9.

Соціальна мобільність.

4

10.

Розробка програми та робочого плану проведення емпіричного дослідження на тему: "Формування престижу деяких професій". Описати мету і завдання дослідження, його предмет і об'єкт, методи та очікувані результати.

6
Разом

36


9. Індивідуальні завдання

Використовуючи рекомендовану літературу, підготуйте реферат на одну з перелічених тем:

1. Передумови виникнення соціології як самостійної науки.

2. Наукові дискусії навколо предмета соціології.

3. Місце соціології у професійній підготовці молоді.

4. Місце соціології в суспільному реформуванні українського суспільства.

5. Органічна соціологія Г. Спенсера.

6. 0. Конт - фундатор соціології.

7. „Розуміюча соціологія" М. Вебера.

8. Соціологічна концепція Е. Дюркгейма.

9. Новітні тенденції в розвитку соціології 80-90-х

рр. XX століття.

10. Суспільство як соціальна реальність і як соціальна система.

11. Циклічні теорії соціальних змін.

12. Структурна композиція суспільства.

13. Глобалізація та розвиток суспільства.

14. Інформаційне суспільство: фантом постіндустріальної сфери.

15. Проблема соціальної безпеки і захищеності громадян у суспільстві.

16. Основні підходи до проблеми особистості в історії соціологічної думки.

17. Функції соціальних норм як охоронців соціальних цінностей.

18. Духовний світ особистості: сучасні складові.

19. Соціальний інститут як системно відтворюючий фактор стабілізації і розвитку суспільства.

20. Соціальна організація як мобілізуючий центр цілеспрямованого розвитку.

21. Особливості процесу інституціоналізації в кризовому суспільстві.

22. Соціальний контроль і соціальні санкції в сучасному суспільстві.

23. Особливості реалізації функцій сім'ї в різних типах світових культур.

24. Соціальне напруження в сімейних стосунках, шляхи подолання конфліктних ситуацій.

25. Соціологічні дослідження шлюбу та сім'ї в Україні.

26. Соціологічні дослідження проблем стійкості шлюбу в Україні.

27. Місце інституту релігії у вирішенні духовних проблем людини.

28. Особливості історичної еволюції стратифікаційного поділу суспільства (від рабства до класів).

29. Концепція М. Вебера про сутність, витоки та тенденції розвитку соціальної нерівності.

ЗО. Соціальна стратифікація в контексті теорії конфлікту (К. Маркс, Р. Дарендорф, Л. Козер).

31. Еволюційний підхід до аналізу соціальної стратифікації (концепція К. Герхарда та Дж. Ленські).

32. Проблеми формування нового середньою класу в Україні.

33. Соціальна мобільність як зміна соціального статусу людей.

34. Міграційні процеси в Україні як різновид соціальної мобільності.

35. Маргінальність соціальних груп в умовах якісного оновлення суспільства.

36. Застосування емпіричних досліджень у діяльності установ і організацій.

37. Роль емпіричних соціологічних досліджень в реформування українського суспільства.

38. Мета і форми застосування вибірки в емпіричному дослідженні.

39. Загальні підходи та процедури інтерпретації соціологічних понять

40. Анкетування як різновид методу опитування: структура анкети.

41. Соціометрична концепція внутрішньо групової динаміки Д. Морено.

42. Використання математичного апарату в процесі обробки соціологічної інформації.

43. Програмне забезпечення обробки даних на комп"ютері.

44. Загальні підходи та процедурні інтерпретації соціологічних даних.
10. Методи навчання

При вивченні дисципліни “Соціологія” застосовуються 3 групи методів навчання: • методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

 • методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;

 • методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

Перша група охоплює вербальні методи передачі і сприймання навчальної інформації (розповідь, лекція); наочні (ілюстрація, презентація); практичні (вправи, групові та індивідуальні завдання). В межах самостійної роботи – робота з книгами, робота з методичними матеріалами, робота з Інтернет-джерелами, творчі завдання.

При вивченні дисципліни активно використовуються інтерактивні методи (при веденні лекцій та семінарських занять) та проблемно-пошукові методи навчання (як при веденні аудиторних занять, так і при організації самостійної роботи студентів).


11. Методи контролю

Методи поточного контролю: поточне тестування, індивідуальне опитування, фронтальне опитування, перевірка домашніх завдань, перевірка індивідуальних завдань.

Методи модульного контролю: письмова контрольна робота, підсумкове тестування.

Метод підсумкового контролю – залік.12. Розподіл балів, які отримують студенти
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

Основною складовою навчально-методичного забезпечення дисципліни є навчально-методичний комплекс дисципліни, який складається з: 1. Програми навчальної дисципліни.

 2. Робочої програми навчальної дисципліни.

 3. Лекційного фонду.

 4. Методичних розробок з дисципліни.

 5. Засобів для проведення поточного та підсумкового контролю: білетів до іспиту, контрольних завдань.

 6. Перелік базової і допоміжної навчальної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни.

Для забезпечення навчального процесу з дисципліни на кафедрі використовуються комп’ютери, мультимедійне обладнання.
14. Рекомендована література

Основна

 1. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. - К.: Юніверс, 2004. - 688 с.

 2. Герасимчук А.А., Шиян О.М. Соціологія: Курс лекцій. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001.-87 с.

 3. Гіденс Е. Соціологія. - К.: Основи, 1999. - 726 с.

 4. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 472 с.

 5. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т. - Т. 1: Методологи я и история. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 400 с; Т.2: Социальная структура и стратификация. - 536 с; Т.З: Социальньїе институтьі и процессьі. - 520 с.

 6. Захарченко М.В., Погорілий ОД. Історія соціології (від античності до початку XX ст.). - К.: Либідь, 1993. - 336 с.

 7. Кравченко А.И. Социология. Общий курс. - М.: ПЕР СЗ, Логос, 2002. - 640 с.

 8. Нестуля О.О., Нестуля С.І, Соціологія. Практикум. Модульний варіант: Навч. посіб. – К., 2010

 9. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальний посібник. - К.: Лібра, 2000.-255 с.

 10. Смелзер Н. Социология. - М.: Феникс, 1994. - 688 с.

 11. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / За ред. В.І. Воловина. - К.: Укр. Центр духовн. культури, 1998. - 736 с. 13.Соціологія: Підручник / За ред. .Г. Городяненка. - К.: Академія, 2002. - 560 с.

 12. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. - Львів.: Кальварія, 2003. - 544 с.

 13. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання . – К., 2009


Додаткова

 1. Арсеєнко А. Глобалізація і соціальні зміни і наслідки напередодні XXI ст. II Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. — №1. - С.55-67.

 2. Артемьев А.И. Социология личности. - М.: ООО «Арбат - XXI», 2002. -256 с.

 3. БеллД. Грядущее пости н ду стр иал ьн ое общество. Опьіт соціального прогнозирования. - М.: Асасіетіа, 1999. - 956 с.

 4. Біля витоків соціологічної думки в Україні / За ред. В. Танчера. - К.: Ін-т соціології НАН України, 1995. - 113 с.

 5. Большой толковьій социологический словарь. - М.: Вече; АСТ, 2001. -Т.1.-544 с; Т.2.-528 с.

 6. Булгаков С. Христианская социология // Социс. - 1993. - №10. - С. 120-149.

 7. Васильчук Ю.А. Соціальний розвиток людини в XX ст. // Суспільні науки та сучасність. - 2001. - № 1. - С. 12-23; 2003. -№ 1. - С. 15-32.

 8. Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д. Постиндустриальное общество и устойчивое развитие. - М.: ММК, 2000. - 240 с.

 9. Вебер М. Основні поняття стратифікації // Людина та суспільство: Хрестоматія. - К.: Наукова думка, 1999. - С.85-106.

 10. Вебер М. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. - К.: Основи, 1998.-534 с.

 11. Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах: Тематична доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. -К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2002. - 144 с. 26.

 12. Войтович С.О. Соціальні інститути суспільства: рід, влада, власність. - К.: Ін-т соціології НАН України, 1998. - 170 с.

 13. Гидденс 3. Стратификация и социальная структура // Социол огические исследования. - 1992. - №9. - С.23-29; №11. - С. 14-25.

 14. Гидденс 3. Устроение общества: Очерк геории структурации. - М.: Академический Проект, 2003. - 525 с.

 15. Городяненко В.Г. Социологический практикум: Учебно-методическое пособие. -К.: Академия, 1999. - 160 с.

 16. Гофман А.Б. 7 лекций по истории социологии. - М.: Университет, 2000. -216 с.

 17. Грабовець О., Яковенко Ю. Релігія як соціальна технологія консолідації соціуму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - №3. - С. 1! 1-122.

 18. Дюркгейм 3. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. - М.: Канон, 1995.-350с.

 19. Злобіна О.Г. Категорія "особистості" у системі понять соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - №2. - С. 121-134.

 20. 3лобіна О.Г., Тихонович В.О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. - К.: Стилос, 2001. - 238 с.

 21. Иванов Д.В. Постиндустриализм и виртуализация зкономики // Журнал социологии и социальной антропологии. - 1998. - №1. - С.81-90.

 22. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективи. - М: Логос, 2000. - 288 с.

 23. История социологии в Западной Европе и США: Учебник для вузов. - М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 576 с.

 24. История теоретической социологии. В 4-х т. / Отв. ред. и составитель Ю.Н. Давыдов. - М.: Изд-во "Канон+" ОИ "Реабилитация", 2002. - 560 с. .

 25. Кастельс М. И н фор м а ц и о н н а я зпоха. Зкономика, общество и культура. --М.:ГУ ВШЗ, 2000.-608 с 40.

 26. Королько В., Танчер В. Основні напрями сучасного соціологічного теоретизування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - №1. - С.138-152.

 27. Круглий стіл "Особистість у контексті глобалізації*" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - №2. - С.5-71.

 28. Круглий стіл "Суспільство і соціологія на межі третього тисячоліття" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - №3. - С.5-30.

 29. Куценко О. Общество неравньїх: Классовьій анализ неравенства в современном обществе: Опьіт западной социологии. -X.: Изд-во ХНУ, 2000. -316с.

 30. Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Соціологія: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1998.-276 с.

 31. Луман Н. Понятие общества // Проблеми теоретической социологии / Под ред. А.О.Бороноева. - СПб., 1994. - С.25-42.

 32. Макеєв С.О. Класовий аналіз у сучасній соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - №3. - С.5-22.

 33. Макеєв С.О. Соціальні інститути: Класичні тлумачення й сучасні підходи до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2003. - №4. - С.5-20.

 34. Маркс К. Социология: Сборник. - М.: КАНОН-Пресс-Ц; Кучково поле, 2000. - 432 с.

 35. Мертон Р. Про історію та систематику соціологічної теорії // Філософська і соціологічна думка. - 1996. -№7-8. -СІ 19-142.

 36. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. - 1992. - №3. – С І04-14; №4. - С.91-96.

 37. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб.наук. праць. - Харків.: ХНУ, 2001. - 569 с.

 38. Михальченко М.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европьі? - К.: Ин-т социологии НАН Украиньї, 2001. - 440 с.

 39. Монсон П. Современная западная социология: Теории, традиции, перспективи. - СПб.: НОТАБЕНЕ, 1992. - 445 с.

 40. Новая индустриальная вол на на Западе: Антология. - М.: Академия.1999.-640 с.

 41. Оссовський В. Соціальна організація та соціальна інституція // Соціологія: теорія, метод, маркетинг. - 1998. - №3. - С.36-52.

 42. Павленко Ю. Підсумки цивілізаційного розвитку людства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2000. - №4. - С.24-38.

 43. Парсонс Т. Система современньїх обществ. - М.: Аспект Пресе, 1998. - 270с.

 44. Піча В.М. Соціологія: Загальний курс. - К.: Каравела, 2000. - 248 с.

 45. Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки. - Львів.: Вид-во УАД, 1995. - 64 с.

 46. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX століття: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1996.-222 с.

 47. Попова И.М. Социология: Введение в специальность. - К.: Тандем, 1998. - 287 с.

 48. Примуш М.В. Загальна соціологія: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 592 с.

 49. Ратушна Г. Соціологія (матеріали курсу лекцій). Навчальний посібник. -Тернопіль.: "АСТОН", 1999. - 148 с.

 50. Резник О. Особистість і громадянське суспільство: досвід теоретичного осмислення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - №3- .68-79.

 51. Романовский Н.В. Интерфейсьі социологии и киберпространства // Социс. -2000. -№1. - С. 16-23.

 52. Рудкевич М.П. Общество как система // Вопросьі философии. - 2001. -№12.-С.19-32.

 53. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. - К.: Наукова думка, 1995.-223 с.

 54. Рязанова Л.С. Релігійний ренесанс: Спроба соціологічної експертизи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - №4. - С. 114-125.

 55. Саенко Ю. Состояние общества. К вопросу о его измерении // Социс. - 1999.-№10.-С.26-30.

 56. Система социологического знання: Учеб. пособие / Сост. Г.В. Щекин. - К.:МАУП, 2001.-208 с.

 57. Смакота В. Цінності і норми в соціології / теоретико-методологічний аспект) // Соціальні виміри суспільства. 36. Наук. Праць. Вип.5. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2002. - С.210-220.

 58. Смирнов П.И. Социология личности: Учеб. пособие. - СПб.: Социолог. об-во им. М.Ковалевского, 2001. - 380 с.

 59. Сорокин П.А. Обзор циклических концепций социально-исторического процесса // Социс. - 1998. - №12. - С.3-14.

 60. Социология / За ред. В.В. Касьянова. - М: МарТ, 2000. -512 с.

 61. Социология / За ред. В.Н.Лавриненко. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 407 с.

 62. Социология. Основи общей теории. Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В.Осипов, Л.Н. Москвичев. - М: НОРМА, 2002. -912 с.

 63. Соціологія: Навч. посібник / За ред. С.О. Макеєва. - К.: Знання, 2003. - 455с.

 64. Соціологія. Навчальний посібник / Упорядник II.II. Марчук. - Тернопіль.: "АСТОН", 1998.-452 с.

 65. Соціологія: Підручник / За ред. В.М. Піча. - Львів.: "Новий Світ - 2000", 2005.-280 с.

 66. Соціологія: терміни, поняття, персонали. Навчальний словник-довідник / За заг. ред. В.М. Піча. - К.: Каравела; Львів.: "Новий світ - 2000", 2002. -480 с.

 67. Соціологічна думка України. Навчальний посібник / За ред. М.В.Захарченко. - К.: Заповіт, 1996. - 423 с.

 68. Танчер В. Соціологічна думка України на тлі світової соціології// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. -№1-2. - СІ8-26.

 69. Танчер В. Українська соціологія сьогодні - нелегкий шлях до теорії //Філософська і соціологічна думка. - 1993.-№11-12.- С.77-87.

 70. Тофлер Е. Третя хвиля. - К.: Всесвіт, 2000. - 480 с.

 71. Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / За ред. М.О. Шульги. - К.: ІС НАН України, 1999. - 337 с.

 72. Устич СІ. Системне дослідження суспільства. - Львів.: Світ, 1992 - 135 с

 73. Фролов С.С. Основьі социологии: Учебное пособие. - М.: Юрист, 1997. -344 с.

 74. Шаповал М.Л. Загальна соціологія. - К.: Укр. центр духов. культури, 1996. -367 с.

 75. Ядов В.А. Размьішления о предмете социологии // Социологические исследования. - 1990. - №2. - С.3-14.

 76. Якуба О.О. Соціологія: Навчальний посібник для студентів. - Харків.: Константа, 1996. - 192 с.

Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»

Скачати 341.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка