Державна наукова установаСторінка1/22
Дата конвертації14.10.2018
Розмір1.78 Mb.
#52159
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


АВТОРЕФЕРАТІВ

ДИСЕРТАЦІЙ

Державний бібліографічний покажчик України
№ 4
(3043—4447)

Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

STATE RESEARCH INSTITUTION

National


bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

DISSERTATION

SYNOPSES


State bibliographic

index of Ukraine


№ 4
(3043—4447)

Issued quarterly

Published since 1999

Kyiv • 2007Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Укладачі: Кочупалова Віта Олександрівна

Мангова Лідія Олегівна

Редагування М. І. Давиденко

Коректура В. Д. Одрини

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.99


Підп. до друку 27.12.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 10,70. Обл.-вид. арк. 14,45.

Тираж 226 пр. Зам. № 161.

Засновник, редакція і видавець

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-30-11.


З питань придбання звертатись за тел. 292-02-94.

Виготівник

ТОВ "Видавництво Аратта"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів

видавничої справи ДК № 1107 від 06.11.2002.


© Книжкова палата України, 2007


ЗМІСТ
0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. 10

070 Газети. Преса. Журналістика 11

1 Філософські науки. Психологія 11

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 17

3 Суспільні науки. 18

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 18
316 Соціологія 18
32 Політика. Політологія 20
33 Економіка. Економічні науки 23
34 Право. Юриспруденція 28
35 Державне адміністративне управління. Військова справа 38

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 41

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 41

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 50

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук 51

51 Математика 53
  1. Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.
Геодезія 57
53 Фізика 57
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 62
55 Геологія. Науки про Землю 67
57 Біологічні науки 69

  1. Ботаніка 72

  2. Зоологія 73

  1. Прикладні науки. Медицина. Техніка 74

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 74
62 Інженерна справа. Техніка в цілому 102

  1. Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 123

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 138

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 141


  1. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 145

  1. Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.

Театр. Ігри. Спорт 146

  1. Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 151

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 151

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 151

82 Художня література. Літературознавство 156


9 Географія. Біографії. Історія 161
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 161

  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 161
929 Біографічні та подібні дослідження 163

93/94 Історія 163

Іменний покажчик 170

Географічний покажчик 181

_____________*Передмова – див. № 1 "Літопису авторефератів дисертацій"

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

На ступінь доктора

3043. Булгаков О. Б. Інформаційна технологія для управління фізико-хіміч­ними процесами в енергетиці, що використовують явища кавітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 / Булгаков Олексій Борисович ; Укр. акад. друкарства, Нац. техн. ун-т України, Київ. політехн. ін-т. — Львів, 2007. — 32 c. : іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (28 назв). — [2007-2821 A] УДК 004.4:621.31

3044. Соколова Н. А. Методи та моделі системи управління сталим розвитком об'єктів господарчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 / Соколова Надія Андріївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 36 c. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (60 назв). — [2007-3032А] УДК 004.45:334.7

На ступінь кандидата

3045. Аль Шибані Салім. Метод та засоби організації розподілених баз даних в комп'ютерній мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Аль Шибані Салім ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2007-2806 A] УДК 004.04

3046. Ахмед А. М. Шарадка. Метод оптимізації розподілення потоків комп’ютер­них мереж з технологією MPLS : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Ахмед А. М. Шарадка ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-2336 A] УДК 004.7

3047. Ашраф Абдель-Карім Хілал Абу-Аін. Синтез структури глобальних ком­п’ютерних мереж з технологією MPLS : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Ашраф Абдель-Карім Хілал Абу-Аін ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:


с. 16—17 (9 назв). — [2007-2337 A] УДК 004.7

3048. Бабіч Г. В. Методи пошуку несправностей в локальних обчислювальних ме­режах та їх сегментах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Бабіч Ганна Віталіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (25 назв). — [2007-2966 А] УДК 004.732.052.42

3049. Бобух В. А. Синтез обчислювальних структур для обробки відео­інформації у реальному часі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Бобух Всеволод Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелект­рон. — Х., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — [2007-2018 A]

УДК 004.056.55

3050. Борячок В. М. Адаптивні моделі та методи організації поставок в систе­мах електронної комерції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Борячок Валерія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-2021 A] УДК 004.7

3051. Боярінова Ю. Є. Розвиток методів представлення інформації гіперкомп­лексними числами та рішення прикладних задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 / Боярінова Юлія Євгенівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т пробл. реєстрації інформації]. — К. : 2007. —
20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3083 A] УДК 004.94

3052. Верещагін І. І. Автоматизований синтез і моделі гнучких комп'ютерних професійних тренажерів широкого призначення : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Верещагін Ігор Іванович ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007-2024 A] УДК 004.923

3053. Гарасимчук О. І. Генератори імпульсних послідовностей з пуассонівсь­ким законом розподілу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Гарасимчук Олег Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-3104 A] УДК 004.4

3054. Гулак Н. К. Методи аналізу та удосконалення організаційної діяльності і інформаційного забезпечення поста митної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Гулак Наталія Костянтинівна ; М-во пром. політики України, Держ. наук.-виробн. корпорація "Київ. ін-т автоматики", [Європ. ун-т]. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2007-3121 A]

УДК 004.4:339.543(477)

3055. Даниліна Г. В. Методи аналізу трафіку гетерогенних комп'ютерних ме­реж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Дани­ліна Галина Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.:


с. 18 (8 назв). — [2007-2833 A] УДК 004.738

3056. Доровський Д. В. Система підтримки прийняття рішень функціональної діагностики промислового обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Доровський Дмитро Володимирович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3137 A] УДК 004.4:658.274

3057. Дубова Ю. В. Модель оцінки якості каналу передавання голосової інфор­мації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 / Ду-бова Юлія Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3138 A] УДК 004.43058. Єгорова О. А. Реляційна кластерна сегментація напівтонових зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 / Єгорова Олена Андріївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 c. : іл. — Біблі­огр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-2040 A] УДК 004.93

3059. Ємел’яненко Т. Г. Інформаційна технологія для підтримки прийняття рі­шень в задачах гідрогеохімічного моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Ємел’яненко Тетяна Георгіївна ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 17 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — [2007-2436 A] УДК 004.4

3060. Заставний О. М. Методи побудови спецпроцесорів та аналого-цифрових кодерів в базисі Галуа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Заставний Олег Михайлович ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3154 A] УДК 004.4

3061. Зуб П. М. Моделі барицентричного усереднення та методи відновлення гармонічних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 / Зуб Павло Михайлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2007-2786 A] УДК 004.942

3062. Кіренко І. О. Методи та засоби компресії інформативних сигналів сис-тем керування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Кіренко Ігор Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — [2007-2463 A] УДК 004

3063. Круцкевич Н. Д. Процесори формування та цифрової обробки даних зір­ково-магістральних комп’ютерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Круцкевич Назар Дмитрович ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-1958 A] УДК 004.4

3064. Крючковський Д. О. Методи і моделі побудови інформаційних техноло­гій економічного моніторингу для СALL-центрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Крючковський Дмитро Олександрович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2007-2985 А] УДК 004.94

3065. Нарожний О. В. Моделі інтелектуального управління процесом навчан­ня за допомогою мультиагентних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 / Нарожний Олександр Васильович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2007-2561 A]

УДК 004.89:378.147

3066. Носов П. С. Інтелектуальне формування індивідуальної траєкторії навчання студента : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 / Носов Павло Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2007-2566 A] УДК 004.896:378

3067. Пиголенко І. В. Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ "КПІ") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 / Пи­голенко Ігор Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — [2007-3026А] УДК 004.738.5:316.324.8

3068. Полєтаєва Г. Н. Дослідження та розробка методів і алгоритмів елект­ронного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Полєтаєва Ганна Норайрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2995 А] УДК 004.738.5

3069. Присяжнюк О. А. Основи концепції правового регулювання інтернет-відносин в Україні (загальнотеоретичні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Присяжнюк Олександр Анатолійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). — [2007-1911 A] УДК 004.738.5:340.11](477)

3070. Савчинський Б. Д. Контекстно-вільні граматичні конструкції для роз­пізнавання зображень текстових та графічних документів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 / Савчинський Богдан Дмитрович ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. тех­нологій та систем. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-2118 A]

УДК 004.93’1

3071. Самохіна Н. Ф. Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, за­соби рівневої організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.13.06 / Самохіна Наталія Федорівна ; НАН України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — [2007-2621 A] УДК 004.9:025.8

3072. Сердюк П. В. Математичне та програмне забезпечення теплового проек­тування резисторних надпровідних обмежувачів струму для захисту мікроелектрон­них пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 / Сердюк Павло Віталійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-2629 A] УДК 004.942:621.382

3073. Скрипка В. М. Кластеризація обчислювального процесу в системах та мережах розгалуженого доступу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Скрипка Володимир Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2898 A] УДК 004.3

3074. Сокіл В. М. Адаптивні засоби формування реакцій вузлів децентралізо­ваних мобільних комп'ютерних мереж динамічної структури : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Сокіл Володимир Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-2648 A] УДК 004.722.2..056

3075. Терновой М. Ю. Підхід до обробки інформації на основі деревоподібних баз знань зі змішаною схемою виведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Терновой Максим Юрійович ; Нац. техн. ун-т Ук­раїни "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-1831 A] УДК 004.4

3076. Тороєв А. А. Методи і моделі створення мобільних інформаційно-ана­літичних систем управління кризисними ситуаціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Тороєв Асанбек Абакірович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2001 A] УДК 004.7/.8

3077. Філь Н. Ю. Моделі автоматизованого проектування засобів захисту від електромагнітного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 / Філь Наталія Юріївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2007-3036А] УДК 004.896:62-784.7

3078. Халед Баракат Алі Баракат. Методи оптимізації композиційних мікро­програмних пристроїв керування з розділенням кодів на FPGA : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Халед Баракат Алі Баракат ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2007-2143 A] УДК 004.7

3079. Хоменко В. А. Метод та засоби експертного оцінювання властивостей повторно використовуваних компонентів програмного забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 / Хоменко Володимир Ана­толійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 16 c. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2007-2698 A] УДК 004.4

3080. Храмова І. О. Дослідження інформаційних інфраструктур підготовки да­них для прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Храмова Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т пробл. моделю­вання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.:


с. 20—21 (9 назв). — [2007-2702 A] УДК 004.622

3081. Цирульник С. М. Розробка принципів побудови і структурної організа­ції динамічної пам’яті на волоконно-оптичних лініях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Цирульник Сергій Михайлович ; Він­ниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-2151 A] УДК 004.333082. Шевченко О. В. Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки інфор­мації у автоматизованій геоінформаційно-енергетичній системі : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Шевченко Ольга Вікторівна ; М-во трансп. та зв'язку України, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Львів, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — [2007-1849 A]

УДК 004.93005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

На ступінь доктора

3083. Варава Л. М. Методологія стратегічного управління гірничодобувними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / Варава Лариса Миколаївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2007. — 31 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (28 назв). — [2007-2973 А]

УДК 005.21:622.3

3084. Воркут Т. А. Наукові основи управління логістичними системами в проектах розвитку ланцюгів постачань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 / Воркут Тетяна Анатоліївна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. — 39 c. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (45 назв). — [2007-2377 A] УДК 005.932

3085. Гейєр Г. В. Управління підприємством в умовах інноваційної конкурен­ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / Гейєр Геннадій Валерійович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Ба­рановського. — Донецьк, 2007. — 32 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — [2007-3008А] УДК 005.591.6:338.45

3086. Кендюхов О. В. Організаційно-економічний механізм управління інте­лектуальним капіталом підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / Кендюхов Олександр Володимирович ; НАН України,


Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2007. — 31 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28 (32 назви). — [2007-2983 А] УДК 005.336.4

3087. Левківський О. П. Наукові основи забезпечення ефективності систем­них властивостей автотранспортних засобів в проектах реалізації їх життєвого циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 / Левківський Олександр Петрович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (62 назви). — [2007-1964 A] УДК 005.8:656.13

3088. Лепа Р. М. Моделі ситуаційного механізму прийняття управлінських рі­шень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 / Лепа Роман Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 36 c. : іл., табл. — Біблі­огр.: с. 30—33 (33 назви). — [2007-2988 А] УДК 005.53:519.86

3089. Луценко І. А. Оптимальне управління технологічними процесами ба­гатопродуктової переробки сировини за критерієм ефективності використання ре­сурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 / Лу­ценко Ігор Анатолійович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2007. — 36 c. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (51 назва). — [2007-2523 A] УДК 005.5

3090. Юдін О. К. Методи структурного кодування даних в автоматизованих системах управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 / Юдін Олександр Костянтинович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 32 c. : іл. — Бібліогр.: с. 25—28 (38 назв). — [2007-2752A] УДК 005.591.6

На ступінь кандидата

3091. Агеєв О. Є. Організаційна модель та методи управління ризиками проектно-орієнтованого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 / Агеєв Олександр Євгенійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу­ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:
с. 16—17 (9 назв). — [2007-2167 A] УДК 005.52:005.334

3092. Бабенко О. П. Моделі та методи формування та планування реалізації портфеля проектів розвитку автодоріг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 / Бабенко Олена Павлівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу­ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2007-2171 A] УДК 005.8:625.72

3093. Єпіфанова І. М. Організація системи обслуговування технічної бази ма­шинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Єпіфанова Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3143 A] УДК 005.5:621

3094. Лашук А. М. Моделі і методи управління бюджетом проектів і порт­фелів проектів в проектно-орієнтованих організаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 / Лашук Алла Миколаївна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — [2007-2081 A] УДК 005.8

3095. Носенко О. А. Оптимізація використання кадрового потенціалу під­приємств фармацевтичного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 / Носенко Олександр Анатолійович ; М-во охоро-ни здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — [2007-1893 A] УДК 005.95/.96:661.12

3096. Сабадаш В. В. Розробка методів ергономічної експертизи нещасних ви-падків у виробничих системах "людина — техніка — середовище" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.04 / Сабадаш Володимир Вікторо-вич ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — [2007-1997 A] УДК 005.642

3097. Старкова О. В. Управління проектами ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водовідведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 / Старкова Ольга Володимирівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2007-1823 A]

УДК 005.1:628.2

3098. Толбатов В. А. Моделі та методи побудови автоматизованих інтегрова­них систем життєвого циклу виробів промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Толбатов Володимир Аро­нович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-2800 A] УДК 005.311.2:004.94
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка