Державна наукова установаСторінка1/20
Дата конвертації24.11.2016
Розмір3.83 Mb.
#2306
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС КНИГ


Державний бібліографічний

покажчик України

№ 5
Травень 2006


(4779—5917)
Виходить раз на місяць

Видається з 1924 року

Київ • 2006

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION

"IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE"

National

Bibliography of Ukraine

CHRONICLE

OF BOOKS

State Bibliographic

Index of Ukraine

№ 5
May, 2006
(4779—5917)
Appears monthly

Published from 1924

Kyiv • 2006

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.

Бібліографи-укладачі: Л.В. Дименко, Л.О.Мангова


Редагування М.І. Давиденко

Коректура В.О.Кочупалова

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1991 від 12.05.96


Підп. до друку 04.07.2006 р. Формат 60х84/16. Папір oфcет.

Ум. друк. арк. 11,86. Обл.-вид. арк. 14,71.

Тираж 258 пр. Зам. № 63.

Засновник, редакція і видавець

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 552-30-11.

З питань придбання звертатись за тел. 552-02-94.

Виготівник

ТОВ "Видавництво Аратта"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів

видавничої справи ДК № 1107 від 06.11.2002.

© Книжкова палата України, 2006

ЗМІСТ
Передмова 5
0 Загальний відділ 7

00 Загальні питання науки та культури 7

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 16

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо 17

  1. Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 17

070 Газети. Преса. Журналістика 19

087.5 Пізнавальна література для дітей та юнацтва 19
1 Філософські науки. Психологія 21

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 25

3 Суспільні науки. 31

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 31
316 Соціологія 32
32 Політика. Політологія 35
33 Економіка. Економічні науки 37
34 Право. Юриспруденція 51
35 Державне адміністративне управління. Військова справа 64

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 65

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 66

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 85

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук 89


51 Математика 90
  1. Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.
Геодезія 93
53 Фізика 93
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 94
55 Геологія. Науки про Землю 95
57 Біологічні науки 96

  1. Прикладні науки. Медицина. Техніка 96

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 96
62 Інженерна справа. Техніка в цілому 104

  1. Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 113

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 117

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 125

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 128  1. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 129

  1. Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 130

  1. Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 134

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови. Переклади. Культура мови. 134

82 Художня література. Літературознавство 141

9 Географія. Біографії. Історія 173
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 173
908 Краєзнавство 173
929 Біографічні та подібні дослідження 174

93/94 Історія 176

Перелік мов (крім української), якими надруковані книги 186

Іменний покажчик 187

Предметний покажчик 200

Покажчик назв 206

Географічний покажчик 207ПЕРЕДМОВА

"Літопис книг" –– державний бібліографічний покажчик видається щомісячно на основі обов’язкового примірника, інформує про книги, брошури всіх видів і типів: офіційно-документальні, наукові, науково-популярні, масово-політичні, професійно-виробничі, навчальні, довідкові, інформаційні, релігійні, літературно-художні, ви­дання для дітей і юнацтва та для дозвілля.

Крім того, "Літопис книг" інформує про окремі випуски серіальних видань, що мають тематичні заголовки, а також про всі нумеровані книжкові серії.

Бібліографічний відбір книг і брошур здійснюється на основі відповідної інструкції, розробленої Книжковою палатою України імені Івана Федорова.

Бібліографічний запис уміщує:

– порядковий номер запису;

– бібліографічний опис;

– номер державної реєстрації, за яким видання зареєстровано в Книжковій палаті України (подається в прямих дужках після бібліографічного опису);

– індекси Універсальної десяткової класифікації (розташовано в правому ниж­ньому кутку бібліографічного запису).

Літопис укладається згідно з ГОСТ 7.61 "СИБИД. Издания. Государственные библиографические указатели".

Бібліографічний опис здійснюється згідно з ГОСТ 7.1–84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления" та Доповнення № 1 до ГОСТ 7.1–84.

Слова та словосполучення скорочуються згідно з ДСТУ 3582–97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі" й ГОСТ 7.12–93 "Библиографичес­кая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила".

Бібліографічні записи групуються відповідно до "Схеми розташування бібліо­графічних записів у державних бібліографічних покажчиках на основі Універсальної десяткової класифікації": 2–ге видання, перероблене та доповнене (Київ, 2003 р.).

Структура покажчика: передмова (в "Літопису книг" № 1); основний тематич­ний ряд; довідковий апарат, що складається з переліку мов (крім української), якими надруковані книги, іменного покажчика, предметного покажчика, покажчика назв, географічного покажчика.Іменний покажчик відображає прізвища авторів, коментаторів, редакторів, ілюстраторів та іншіх осіб, які брали участь у створенні, а також осіб, які в них згадуються (персоналії). При прізвищах авторів зазначено номери бібліографічних записів, під якими подано видання. Однакові прізвища та ініціали авторів об'єд­нано в одному записі незалежно від тематики творів. Номера, що стосуються пріз­вищ осіб, відображених за ознакою персоналії, наведено в іменному покажчику в дужках ( * * *).

До 12-го номера “Літопису книг” додається покажчик серій, випуски яких зареєстровано протягом року.

Нумерація суцільна впродовж року. На титульній сторінці в круглих дужках вказуються порядкові номери записів, що ввійшли до даного номера.

"Літопис книг" – довідково–бібліографічне видання, призначене для працівників наукових установ, бібліотек, фахівців різних галузей, видавців тощо.ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Книжкова палата України імені Івана Федорова повідомляє, що у звязку з невчасним надходженням до Державного архіву друку книжкових видань 2005 року випуску і з метою оперативного інформування про видання поточного року тимчасово припинено бібліографічне описування документального масиву за 2005 рік. Ці відомості ввійдуть в “Літопис книг” в порядку їхнього опрацювання.

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

4779. Дмитриева М.С. Синергетика в науке и наука языком синергетики: Сб. ст. / Одес. акад. истории и философии естеств. и техн. наук. — Одесса: Астро­принт, 2005. — 181 с.: портр.; 20 см. — Часть текста парал.: рус., англ. — Библи­огр в конце ст. — Указ. имен: с. 180—181. — ІSBN 966-318-324-1 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2005-09186] п УДК 001.8(082)

ББК 72я43

Д 53


4780. [Научная элита Одесщины: Биогр. енцикл.] / Авт. коллектив: М.Л. Тара­сова, В.Ф. Коджебаш, Н.М. Быбкина и др.; Гл. ред. Саясов А.Ю.; Упр. образо­вания и науки Одес. обл. гос. администрации, Юж. науч. центр НАН и МОН Украины, Совет ректоров вузов Одес. обл. — Одесса: ПУБИ "Европа-Центр", 2005. — 29 см.

Ч. 1: Доктора наук и профессора. — 2005. — 341 с.: портр. — Загл. пер.: Наукова еліта Одещини. — Алф. указ.: с. 336—339. — ІSBN 966-96181-9-5: Б.ц., Б.т. — [2005-09940] п УДК 001(477.74)(092)(03)

ББК 70д(4УКР-4ОДЕ)я2

Н 34


4781. Технологія наукових досліджень (схеми та приклади): Навч. посіб. / [Уклад. Дороніна М.С.]; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ВД "Інжек", 2005. — 58 с.: іл., табл.; 20 см. — Парал. тит. арк.: англ. — На обкл. у надзаг.: Харк. нац. екон. ун-т — 75 років. — Бібліогр.: с. 23—24. — ІSBN 966-8515-80-3: Б.ц., 200 пр. — [2005-09169] п УДК 001.891(075)

ББК 72.4я7

Т 38

003 Системи письма і писемності. Неофіційний стиль.

4782. Беспянська Г.В. Машинопис: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К.: Ун-т "Україна", 2004. — 102 с.: табл.; 20 см. — (Дистанційна освіта). — Бібліогр.: с. 99—100 (25 назв). — ІSBN 966-7979-53-9: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-09592] п УДК 003.056(075.4)

ББК 37.874я73

Б 97


4783. Беспянська Г.В. Машинопис: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Від­критий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 20 см.

Ч. 1. — 2005. — 326 с.: іл., табл. — На обкл. у надзаг.: Мережа дистанц. навчання. — Бібліогр.: с. 322—323 (25 назв). — ІSBN 966-7979-76-8: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-09593] п УДК 003.056(075.4)

ББК 37.874я73

Б 97


004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

4784. Абель П. Ассемблер. Язык и программирование для ІВМ РС / Пер. с англ. под ред. С.М. Молявко. — [5-е изд.]. — К.: Век+; М.: Энтроп, 2005. — 734 с.: табл.; 25 см. — Предм. указ.: с. 710—734. — ІSBN 966-7140-30-Х (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-09839] д оф УДК 004.43

ББК 32.973-018.1

А 14


4785. Автоматизированное проектирование конструкторской документа­ции на основе программного продукта компас-график: Учеб.-практ. пособие / Крюк А.Г., Тришевский О.И., Чистяк В.Г., Калюжный А.Б.; Харьк. нац. экон. ун-т. — Х.: ХНЭУ, 2005. — 20 см.

Ч. 1. — 2005. — 110 с.: ил. — На обл. авт. не указаны. — Библиогр.: с. 109. — ІSBN 966-676-098-3: Б.ц., 400 экз. — [2005-09012] п УДК 004.67(075)

ББК 32.973.26-018.2я73

А 22


4786. Алпатов А.П. Госпитальные информационные системы: архитекту­ра, модели, решения: Монография / А.П. Алпатов, Ю.А. Прокопчук, В.В. Кост­ра; Укр. гос. хим.-технол. ун-т. — Днепропетровск: УГХТУ, 2005. — 257 с.: ил., табл.; 24 см. — Библиогр.: с. 250—255 (71 назв.). — ІSBN 966-8018-48-6: Б.ц., 300 экз. — [2005-08951] п УДК 004.9:616-07

ББК 32.973.26-02+53

А 51

4787. Дементий В.Р. Автоматизированные системы проведения научного эксперимента на LabVIEW: Лаб. практикум для студентов специальности "Информ. технологии проектирования" днев. формы обучения / [Дементий В.Р., Шишкин И.В.]; Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск (Донец. обл.): ДГМА, 2005. — 87 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан на обл. — Библиогр.: с. 87 (13 назв.). — ІSBN 966-7851-58-3: Б.ц., 65 экз. — [2005-08959] п УДК 004.4’236(076.5)ББК 32.973.26-018.2я7

Д 30


4788. Жалдак М.І. Математика (тригонометрія, геометрія, елементи сто­хастики) з комп’ютерною підтримкою: [Навч. посіб.] / М.І. Жалдак, А.В. Гро­хольська, О.Б. Жильцов; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2004. — 455 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 455 (13 назв). — ІSBN 966-608-492-9: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-09282] п оф УДК 004:514](075)

ББК 32.973я7+22.1я7

Ж 24

4789. Кичак В.М. Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техні­ки: Монографія / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005. — 291 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 281—291 (172 назви). — ІSBN 966-641-137-7: Б.ц., 100 пр. — [2005-09625] п УДК 004.315+004.387ББК 32.973.2

К 46


4790. Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхне­вих вод: моделі, алгоритми, програми: Монографія / [В.Б. Мокін, М.П. Боцула, Г.В. Го­рячев та ін.]; Ред. В.Б. Мокін; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005. — 309 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено на обкл. — Бібліогр.: с. 296—309 (186 назв). — ІSBN 966-641-132-6: Б.ц., 300 пр. — [2005-09626] п УДК 004.65:556.013

ББК 32.973.26-018+28.082

К 63

4791. Кузнецов Ю.А. Системы управления базами данных: Учеб.-метод. пособие по курсу "Основы баз данных и знаний" для студентов специальности 7.080403 — "Программное обеспечение автоматизир. систем" / [Кузнецов Ю.А., Столяревская А.Л.]; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2005. — 143 с.: ил., табл.; 20 см. — англ. — Библиогр.: с. 140—141 (37 назв.). —Б.ц., 100 экз. — [2005-09037] п УДК 004.85(075.8)=111ББК 32.973-018я73

К 89


4792. Міхеєв Є.К. Інформаційні системи в землеробстві. — Херсон: ХДУ, 2005. — 21 см.

Ч. 1: Системи підтримки прийняття технологічних рішень на рівні проекту­вання і планування. — 2005. — 280 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 239—254 (171 назва). — ІSBN 966-8249-44-5 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2005-09652] п УДК 004:631.153.3

ББК 32.973.202+41.4

М 69

4793. Моделі і системи оцінювання, обробки та захисту фінансової інфор­мації: Монографія / [Г.М. Азаренкова, С.В. Гадецька, І.Д. Горбенко та ін.]; Наук. ред. О.В. Васюренко. — Х.: Константа, 2005. — 380 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 368—380. — ІSBN 966-342-044-8: Б.ц., 300 пр. — [2005-10138] п оф УДК 004:336.7ББК 32.973.26-018.2+65.26

М 74


4794. Новые информационные технологии в учебных заведениях Украи­ны: Междунар. конф. памяти проф. И.И. Мархеля, (21—26 июня 2005 г.). — Одесса: Астропринт, 2005. — 207, [1] с.: ил., табл., портр.; 20 см. — В надзаг.: Одес. нац. ун-т. им. И.И. Мечникова, Одес. нац. мор. ун-т, Южноукр. гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушин­ского, НИИ "Мат. обеспечения информ. систем". — Текст: рус., укр., англ. — Библиогр. в конце докл. — ІSBN 966-318-353-5: Б.ц., 300 экз. — [2005-09195] п оф

УДК 004:37(477)(063)

ББК 74.04(4УКР)я43

Н 76


4795. Осауленко І.А. Проектування та моделювання динамічних систем: [Навч. посіб.]. — Черкаси: ЧНУ, 2005. — 65 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 65 (7 назв). —Б.ц., 100 пр. — [2005-09660] п УДК 004.942

ББК 32.973.26-018.2

О-72

4796. Основи інформатики: Навч. посіб. / [Вітюк О.В., Гуралюк А.Г., Мос­калькова Н.М., Шикова О.М.]; Екон.-прав. технікум при Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 100, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначе­но перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 99 (14 назв). — ІSBN 966-608-515-1: Б.ц., 1 000 пр. (1-й з-д). — [2005-09289] п оф УДК 004(075.8)ББК 32.973я73

О-75


4797. Павленко Л.А. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Харк. нац. екон. ун-т. — [2-ге вид., стер.]. — Х.: ВД "Інжек", 2005. — 257 с.: іл., табл.; 20 см. — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр.: с. 241—244 (55 назв). — ІSBN 966-8515-95-1: Б.ц., 500 пр. — [2005-09165] д УДК 004.9(075.8)

ББК 32.973я73

П 12

4798. Піза Д.М. Асемблер: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Д.М. Піза, Б.Т. Солдатов; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. — 165 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 165 (8 назв). — ІSBN 966-7809-36-6: Б.ц., 120 пр. — [2005-08976] п УДК 004.431.4(075.8)

ББК 32.973.26-018.2я73

П 32

4799. Попов В.В. Программирование в Delphi. Оптимальный подход: [Учеб. курс]. — К.: ООО "Век+": НТИ; СПб.: Корона принт, 2005. — 351 с.: ил.; 24 см. — Предм. указ.: с. 344—351. — ІSBN 966-7140-51-2: Б.ц., 1 500 экз. — [2005-09840] п оф УДК 004.4ББК 32.973-018

П 58


4800. Попов Ю.В. Самоучитель работы на персональном компьютере. Компьютер для начинающих. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 511 с.: ил.; 26 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-199-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-09467] п вс УДК 004.382.7(075.4)

ББК 32.973.26я7

П 58

4801. Попов С.Л. BIOS и оптимизация работы ПК. — К.: МК-Пресс, 2005. — 344 с.: ил., табл., портр.; 21 см. — ІSBN 966-96415-8-6: Б.ц., 3 000 экз. — [2005-09319] п оф УДК 004.382.7ББК 32.973.26

П 58


4802. Сорока П.М. Інформаційні системи і технології у фінансах: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 259 с.: іл., табл.; 20 см. — На обкл. у надзаг.: Ме­режа дистанц. навчання. — Бібліогр.: с. 254—255 (40 назв). — ІSBN 966-7979-67-9: Б.ц., 2 100 пр. — [2005-09609] п УДК 004.65:336](075.4)

ББК 32.973-018я73+65.26я73

С 65

4803. Тарнавський Ю.А. Internet-технології: Конспект лекцій / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2004. — 119 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 117 (15 назв). — ІSBN 966-608-352-3: Б.ц., 15 000 пр. — [2005-09292] п оф УДК 004.738.5(042.3)

ББК 32.973.202я73

Т 21

4804. Фокін А.Г. Система керування базами даних Access у економічних розрахунках: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Фокін А.Г., Гетьман І.А.; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти, Донбас. держ. ма­шинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.): ДДМА, 2005. — 131 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 131 (3 назви). — ІSBN 966-7851-95-8: Б.ц., 150 пр. — [2005-08967] п УДК 004.65(07)ББК 32.973.26-018.2я7

Ф 75


4805. Яковенко Е.А. Компьютер дома: Самоучитель: [Программа быстро-го обучения]. — Донецк: Сталкер; К.: ЗАО "НКП", 2005. — 559 с.: ил., табл.; 26 см. — (Серия "Ваш компьютер"). — На пер. авт. не указана. — ІSBN 966-696-228-4 (Сталкер). — ISBN 966-339-249-5 (ЗАО "НКП") (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2005-09436] п оф УДК 004(075.4)

ББК 32.973я78

Я 47

Див. 4986, 5416005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

4806. Васконселлос-и-Са Ж. Забытая фирма: Перспектив. подход к реше­нию проблемы одноврем. упр. настоящей компанией и компанией будущего: Пер. с англ. / Ж. Васконселлос-и-Са; При участии Т. Хавьер, П. Лейтао. — Днепро­петровск: ООО "Баланс Бизнес Букс", 2005. — 162 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 156—159 (59 назв.). — Предм. указ.: с. 160—162. — ІSBN 966-8644-36-0 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-09495] п УДК 005.21

ББК 65.505.2

В 19


4807. Венчурный инновационный менеджмент: (Интеграл. учеб. пособие) / Ивин Л.Н., Куклин В.М., Соколенко В.А., Товажнянский В.Л.; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2005. — 387 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 165—167 (52 назв.) и в конце разд. — ІSBN 966-593-363-9 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2005-09013] п УДК 005.591.61(075.8)

ББК 65.290-2я73

В 29

4808. Вы или Вас. Стратегии, с которыми побеждают — IIІ: [Лучшие материалы журн. "&. Стратегии" за 2004 г. / Сост. А. Мальцева]. — К.: ИД "Максимум", 2005. — 347, [2] с.: ил., табл.; 25 см. — Библиогр. в конце ст. — ІSBN 966-96426-2-0 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-09272] п оф УДК 005.7ББК 65.290-2

В 92


4809. Гавкалова Н.Л. Менеджмент персонала: Учеб. пособие [для студен­тов вузов] / Н.Л. Гавкалова, Н. С. Маркова; Харьк. нац. экон. ун-т. — [2-е изд., испр. и доп.]. — Х.: ИД "Инжэк", 2005. — 303 с.: ил., табл.; 20 см. — Парал. тит. л.: англ. — На обл. в надзаг.: Харьк. нац. экон. ун-т — 75 лет. — Библиогр.: с. 285—292 (93 назв.). — ІSBN 966-8515-92-7: Б.ц., 500 экз. — [2005-09150] д УДК 005.95/.96(075.8)

ББК 65.290-2я73

Г 12

4810. Гранатуров В.М. Управление предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики / Гранатуров В.М., Литовченко И.В. — Одесса: ЧП "Эвен", 2005. — 158 с.: ил., табл., портр.; 20 см. — англ. — Загл. пер.: Entrepreneurial risk management: theoretical and practical issues / V.M. Granaturov, I.V. Lytovchenko. — Парал. тит. л.: англ. — Библиогр.: с. 149—152 (68 назв.) и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8169-07-7 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2005-09937] п УДК 005.334

ББК 65.012.1

Г 77

4811. Дубич К.В. Основи теорії управління та менеджменту: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / К.В. Дубич, О.Г. Кірічок, В.К. Процюк; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — К.: Пектораль, 2005. — 101 с.: іл., табл.; 24 см. — Бібліогр.: с. 100—101. — ІSBN 966-963057-2-Х: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-09043] п оф УДК 005.1(07)ББК 65.290-2я7

Д 79


4812. Дубовик О.В. Управління маркетинговими дослідженнями у процесі формування конкурентних переваг: Монографія / Нац. банк України, Львів. банків. ін-т. — Л.: ЛБІ НБУ, 2005. — 230 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 160—168 (165 назв). — ІSBN 966-7330-94-Х: Б.ц., 300 пр. — [2005-08938] п УДК 005:658.8

ББК 65.290-2

Д 79

4813. Егоров П.В. Стратегический мониторинг в управлении финансово-хозяйственной деятельностью производственных систем: Монография / П.В. Его­ров, Н. В. Алексеенко. — Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2005. — 173 с.: ил., табл., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 161—173 (172 назв.). — ІSBN 966-8168-69-0: Б.ц., 500 экз. — [2005-09244] п УДК 005.584.1ББК 65.290-93

Е 30


4814. Економіка і планування бізнесу / [Авт. кол.: Кучеренко В.Р., Бутен­ко А.І., Андрейченко А.В. та ін.]; Одес. держ. екон. ун-т, Каф. орг. планування і регулювання економіки, НАН України, Одес. ін-т пробл. ринку та екол. до­слідж., Від. розвитку підприємництва. — О.: Б.в., 2005. — 457 с.: іл., табл., схе­ми; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 456—457 (61 назва). — ІSBN 966-02-3569-0 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2005-08901] п УДК 005.511

ББК 65.290

Е 40

4815. Жилін О.І. Менеджмент продуктивності: Конспект лекцій [для студ. спец. 8.050109 усіх форм навчання] / Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 131 с.: іл.; 20 см. — На обкл. у надзаг.: 75 років ХНЕУ. — Бібліогр.: с. 130—131 (19 назв). —Б.ц., 200 пр. — [2005-09017] п оф УДК 005:338.312](042.4)ББК 65.290-2я7

Ж 72


4816. Золтнерс А.А. Стратегия продаж: Орг. продуктив. работы торг. персонала / А.А. Золтнерс, П. Синха, С. Э. Лоример; Пер. с англ. [В. Сомило]. — Днепропетровск: ООО "Баланс Бизнес Букс", 2005. — 485 с.: ил., табл.; 24 см. — Предм. указ.: с. 479—485. — ІSBN 966-8644-41-7 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-09496] п УДК 005.95/.96:339.14

ББК 65.42-6

З-79

4817. Лидер и команда: Практ. рук. лидера эффектив. команды / [Р. Джей, С. Моррис, Г. Уилкокс, Э. Нейзел]; Пер. с англ. [С.В. Шарпай]. — Днепропет­ровск: ООО "Баланс Бизнес Букс", 2005. — 293 с.: ил., табл.; 24 см. — Авт. ука-заны в огл. — Предм. указ.: с. 291—293. — ІSBN 966-8644-38-7 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-09497] п УДК 005.95/.96ББК 65.290-2

Л 55


4818. Лук’янихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2004. — 590 с.: іл., табл.; 22 см. — (Серія "Управління організацією"). — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр.: с. 569—573 (94 назви). — ІSBN 966-680-125-6 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-09638] п оф УДК 005.95(075.8)

ББК 65.240-2я73

Л 84

4819. Луцій О.П. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. / О.П. Луцій, І.В. Новікова; Європ. ун-т. — К.: Європ. ун-т, 2005. — 94 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 94 (7 назв). — ІSBN 966-301-060-6: Б.ц., 500 пр. — [2005-09951] пУДК 005.51/.54(075.8)

ББК 65.290-2я73

Л 86

4820. Менеджмент та маркетинг інновацій / [Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В., Мельник Л.Г. та ін.]; Заг. ред. С.М. Ілляшенко. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2004. — 615 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-680-128-0 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2005-09639] п оф УДК 005.591.6

ББК 65.050.2

М 50

4821. Мищенко А.П. Основы менеджмента: [Учеб. пособие] / Днепропетр. ун-т экономики и права. — Днепропетровск: ДУЭП, 2005. — 311, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 306—308 (52 назв.). — ІSBN 966-7479-80-3: Б.ц., 450 экз. — [2005-08955] п УДК 005.3(075.8)ББК 65.290-2я73

М 71


4822. Наврузов Ю. Структурирование хаоса: Практ. рук. по упр. коман­дой. — Днепропетровск: ООО "Баланс Бизнес Букс", 2005. — 320 с.: ил., табл., портр.; 22 см. — Библиогр.: с. 319—320. — ІSBN 966-8644-35-2 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-09499] п УДК 005.95/.96

ББК 65.290-2

Н 15

4823. Оуэн Х. Призвание лидер: Полное рук. по эффектив. лидерству / Х. Оуэн, В. Ходжсон, Н. Газзард; Пер. с англ. [А.С. Карпенко]. — Днепропетровск: ООО "Баланс Бизнес Букс", 2005. — ХV, 363 с.: ил; 24 см. — Библиогр.: с. 359—360. — Предм. указ.: с. 361—363. — ІSBN 966-8644-40-9 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-09500] п УДК 005.322:316.46ББК 65.290-2

О-90


4824. Ридинг К. Стратегическое бизнес-планирование: Динамич. система повышения эффективности и обеспечения конкурент. преимущества: Пер. с англ. — Днепропетровск: ООО "Баланс Бизнес Букс", 2005. — 377 с.: ил., табл.; 24 см. — Предм. указ.: с. 369—377. — ІSBN 996-8644-39-5 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-09501] п УДК 005.332.4

ББК 65.290-2

Р 49

4825. Савицький В.Т. Діловодство та архівна справа у вищій школі (локальні нормативно-правові акти): Довідник / Ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйко; Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький: ПП Ковальський В.В., 2005. — 482 с.: іл., табл., портр., схеми; 29 см. — ІSBN 996-8776-01-1 (в опр.): Б.ц., 700 пр. — [2005-09681] п УДК 005.912+930.25](035)ББК 65.050.2я2+79.3я2

С 13


4826. Степанов В.М. Менеджмент: Навч. посіб. для дистанц. навчання / В.М. Степанов, Т.І. Пішеніна; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К.: Ун-т "Україна", 2004. — 206 с.: іл., табл.; 20 см. — На обкл. у надзаг.: Мережа дистанц. навчання. — На обкл. у вих. дан.: 2005 [!]. — Бібліогр.: с. 202—204 (50 назв). — ІSBN 966-7979-66-0: Б.ц., 2 500 пр. — [2005-09611] п оф УДК 005(075.4)

ББК 65.209-2я73

С 79

4827. Стратегическое управление персоналом / [Андриенко В.Н., Белико­ва Т.Ю., Голтвенко В.А. и др.]; Ред., предисл. Ю.Г. Лысенко. — 2-е изд., пере­раб. и доп. — Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2005. — 200 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — Библиогр.: с. 196—198 (33 назв.). — ІSBN 966-374-011-6: Б.ц., 300 экз. — [2005-09253] д УДК 005.95/.96ББК 65.290-2+65.242

С 83


4828. Сухарський В.С. Менеджмент (загальний з основами спеціального). — Т.: СМП "Астон", 2004. — 527 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 502—346 (332 назви) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7995-61-5 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-09098] п оф УДК 005.7(075)

ББК 65.290-2я7

С 91

4829. Сухарський В.С. Менеджмент: [Навч. посіб.]. — 2-ге вид., доповн., переробл. — Т.: СМП "Астон", 2004. — 351 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Біблі­огр.: с. 326—346 (332 назви) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7995-10-0 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-09097] д оф УДК 005.7(075)ББК 65.290-2я7

С 91


4830. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту / О.Є. Кузьмін, А.С. Мороз, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. — 335 с.: іл., табл.; 22 см. — Присвяч. 160-літтю Львів. політехніки. — Бібліогр.: с. 304—328 (359 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-553-423-8 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2005-08883] п оф УДК 005.5

ББК 65.290-2

Т 65

4831. Тридід О.М. Логістичний менеджмент: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.М. Тридід, К.М. Таньков; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ВД "Інжек", 2005. — 221 с.: іл., табл.; 20 см. — Парал. тит. арк.: англ. — Присвяч. 75-річчю зас­нування Харк. нац. екон. ун-ту. — Бібліогр.: с. 217—221 (88 назв). — ІSBN 966-8515-71-4: Б.ц., 1 500 пр. — [2005-09170] п УДК 005.932(075.8)

ББК 65.290-2я73

Т 67

4832. Управление комплексными слияниями: В помощь руководителю компании, использующей стратегии М&As: Пер. с англ. / [П. Моросини, У. Штегер, Д. А. Марчанди др.]; Ред. П. Моросини и др. — Днепропетровск: ООО "Баланс Бизнес Букс", 2005. — ХVІІІ, 276 с.: ил., табл.; 24 см. — Авт. указаны на с. VІІ—ХІ. —Библиогр. в конце ст. — Предм. указ.: с. 273—276. — ІSBN 966-8644-34-4 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-09498] п УДК 005.591.452ББК 65.291

У 67


4833. Финансы и бюджетирование для нефинансовых менеджеров: Практ. инструментарий по построению системы бюджетирования и упр. финансами: [Пер. с англ. / П. Маккоен, Л. Гох, И. Мейтленд, М. Секретт]. — Днепропет­ровск: ООО "Баланс Бизнес Букс", 2005. — 676 с.: ил., табл.; 24 см. — Авт. ука­заны перед вып. дан. — Предм. указ.: с. 665—676. — ІSBN 996-8644-23-9 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-09502] п УДК 005.915

ББК 65.290-2

Ф 59

4834. Фінансове та інституційне забезпечення підприємництва в Україні: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 24—25 берез. 2005 р. / [Редкол.: І.І. Ти­мошенко (голова) та ін.]. — К.: Європ. ун-т, 2005. — 237 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності, Укр. фонд підтримки п-ва, Європ. ун-т. — Бібліогр. в кінці доп. — Б.ц., 100 пр. — [2005-09954] п УДК 005.583.3(477)(06)ББК 65.9(4УКР)29я431

Ф 59


4835. Цуканова В.Я. Теория экономического анализа: Технико-экономи­ческий анализ: Конспект лекций / Харьк. нац. экон. ун-т. — Х.: ИД "Инжэк", 2005. — 159 с.: ил., табл.; 14 см. — Парал. тит. л.: англ. — На обл. в надзаг.: Харьк. нац. экон. ун-т — 75 лет. — Библиогр.: с. 157—159. —Б.ц., 600 экз. — [2005-09173] п УДК 005.52(042.3)

ББК 65.053я7

Ц 85

4836. Череп А.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Запоріз. нац. техн. ун-т. — К.: Кондор, 2005. — 159 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 151—152 (24 назви). — ІSBN 966-8251-58-Х (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-08996] п оф УДК 005.642.4(075.8)ББК 65.23я73

Ч-46


4837. Шатун В.Т. "Я — начальник, ты...": О менеджменте популярно и конкретно: Учеб.-практ. пособие. — Николаев: НГГУ им. П. Могилы, 2005. — 342 с.: ил., табл., портр.; 29 см. — Библиогр.: с. 335—337 (129 назв.). — ІSBN 966-336-012-7: Б.ц., Б.т. — [2005-08895] п УДК 005(075.6)

ББК 65.290я7

Ш 28

4838. Шейн С.А. В поисках плодородной почвы: Определение благоприят. возможностей для новых предприятий / Пер. с англ. В. [Шагоян]. — Днепропет­ровск: ООО "Баланс Бизнес Букс", 2005. — 211 с.: ил., табл.; 24 см. — Библиогр. в примеч.: с. 197—205. — Предм. указ.: с. 209—211. — ІSBN 996-8644-37-9 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2005-09504] п УДК 005.411ББК 65.290-2

Ш 39


4839. Шокун В.В. Основи менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчан­ня / В.В. Шокун, Т.І. Пішеніна; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 340 с.: іл., табл.; 20 см. — На обкл. у надзаг.: Ме­режа дистанц. навчання. — Бібліогр.: с. 297—299 (51 назва). — ІSBN 966-7979-81-4: Б.ц., 1 300 пр. — [2005-09616] п УДК 008(075.4)

ББК 65.290-2я73

Ш 78


Каталог: litopys -> Knigki -> 2006
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Державна наукова установа
litopys -> З. П. Богачук Бібліограф-укладач
litopys -> О. П. Дубовик Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99
litopys -> Державна наукова установа
litopys -> Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови
litopys -> Книжкова палата україни
litopys -> В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка