Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 4221. Oi. 63. 30-2013


Загальні положення щодо реалізації ДСПТОСторінка3/3
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.36 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3
Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Агент з організації туризму» розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.


У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання складає 800 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Агент з організації туризму» (Випуск 81 «Культура та мистецтво», Розділ «Туристична діяльність» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000р. № 168), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників)


1. Професія4221 Агент з організації туризму

2. Кваліфікація — Агент з організації туризму

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі, міжнародні договори і угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна; види туризму та правила розробки туристичних маршрутів; технологію туристичного обслуговування, основи організації готельного господарства та туркомплексів, основи гостинності в сфері туристичного обслуговування; основні положення економіки туризму; правила складання кошторисів турів та екскурсій; способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів; порядок організації й умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів; особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій; вартість турів та інших послуг, що надаються суб’єктам туристичної діяльності та обслуговування; порядок оформлення документів на туристичне обслуговування, ділову іноземну мову; географію туризму; організацію транспортних перевезень, технологію транспортного обслуговування; основи екологізації в туризмі, основи психології, етикету професійного спілкування, елементи корпоративної культури та технологій вирішення конфліктних ситуацій.

Повинен уміти: виконувати роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг та гостинного обслуговування; бути представником суб’єкта туристичної діяльності та обслуговування і виступати від його імені; діяти відповідно до законодавства України про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі; працювати під керівництвом професіонала з туристичної діяльності. Вивчати вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг та обслуговування, характеристики обертів туристичної індустрії; робити аналіз змісту, вартості, особливостей послуг гостинності: готелів, музеїв, транспортних підприємств. Брати участь у розробці обслуговування на внутрішніх та в’їзних (міжнародних) маршрутах; самостійно здійснювати підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій; виконувати рекламну діяльність з метою залучення та гостинного обслуговування громадян (оздоровлення, раціональне використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем); надавати повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг та забезпечувати екопривабливість туру, що пропонуються суб’єктом туристичної та готельної діяльності. Володіти навиками міжособистісного та професійного спілкування, в тому числі запобігати та в межах компетенції вирішувати конфліктні ситуації. Самостійно вести облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій і складати відповіді документи звітності; брати участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії; забезпечувати своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів, виконувати інші обов’язки, покладені на нього суб’єктом туристичної діяльності. Виконувати роботу з посольствами та консульськими відділами для отримання віз. Володіти інформаційними технологіями , офісною технікою.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) надавати комплексне і якісне обслуговування клієнтів;

в) знати й виконувати вимоги нормативних актів у сфері туризму, охорони праці та навколишнього середовища;5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.Сфера професійного використання випускника

Сфера туристичного обслуговування.

6. Специфічні вимоги

6.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

6.2. Стать: жіноча, чоловіча.

6.3. Медичні обмеження.ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія – 4221 «Агент з організації туризму»

Кваліфікація – «Агент з організації туризму»

Загальний фонд навчального часу – 816 годин


з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

81

12

1.1

Основи правових знань

17
1.2

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3

Інформаційні технології

17

12

1.4

Правила дорожнього руху

4
1.5

Резерв часу

26
2

Професійно-теоретична підготовка

372

82

2.1

Технологія туристичного обслуговування

66

16

2.2

Технологія транспортного обслуговування в туризмі

10
2.3

Основи гостинності в сфері туристичного обслуговування

13

4

2.4

Інформаційні технології в туризмі

34

20

2.5

Іноземна мова за професійним спрямуванням

122

8

2.6

Географія туризму

64

20

2.7

Охорона праці

14
2.8

Основи психології, етикет професійного спілкування та основи попередження та вирішення конфліктів

36

12

2.9.

Основи екологізації туристичної діяльності

13

2

3

Професійно-практична підготовка

333
3.1

Виробниче навчання

102
3.2

Виробнича практика

231
4

Консультації

16
5

Державна кваліфікаційна атестація

8
6

Загальний обсяг навчального часу (без п. 4):

800

Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

Агент з організації туризму” 1. Кабінети

 • Географії туризму

 • Технології туристичного обслуговування та транспортного обслуговування.

 • Охорони праці

 • Комп’ютерний клас2. Лабораторії

 • Навчальне туристичне агентство


Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

 • допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

 • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

 • предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.


Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

з/п

Тема

Кількість годин

Всього


з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

1
2.

Конституційні основи України

5
3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1
4.

Господарство і право

2
5.

Праця, закон і ми

4
6.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2
7.

Злочин і покарання

2Всього годин:

17

Тема 1. Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.


Тема 2. Конституційні основи України


Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.


Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються


Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

Тема 4. Господарство і право


Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

Тема 5. Праця, закон і ми

Загальна характеристика трудового права України. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Тема 6. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.


Тема 7. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.


Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємства»

з/пТема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

1
2.

Структура туристичної галузі

2
3.

Особливості діяльності туристичних підприємств.

5
5.

Підприємство як суб’єкт господарювання

3
6.

Кадри підприємства

2
7.

Продуктивність праці

1
8.

Організація і оплата праці

3Всього годин:

17

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.


Тема 2. Структура туристичної галузі

Структура туристичного ринку. Особливості попиту та пропозиції в туризмі. Сегментація туристичного ринку по певних ознаках. Вибір цільового ринку. Функціонування економічних законів у туризмі.Тема 3. Особливості діяльності туристичних підприємств.

Вибір форми організації турпідприємства. Економічні аспекти створення туристичного агентства. Основні етапи створення туристичного підприємства. Види туристичних підприємств. Структура управління. Вимоги до робітників туристичної галузі. Сертифікація та стандартизація в туризмі. Ліцензування та фінансове забезпечення відповідальності туристичного підприємства.Тема 4. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.Тема 5. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.Тема 6. Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення.Тема 7. Організація і оплата праці

Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Інформація та інформаційні технології

1
2.

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

12

10

3.

Мережні системи та сервіси

4

2

Всього годин:


17

12


Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

Лабораторно-практичні роботи:

 1. МS WORD. Технології роботи з текстовими документами.

 2. МS WORD. Створення текстових документів за професією.

 3. МS WORD. Стилі оформлення та подання інформації. Зміст, посилання, злиття документів.

 4. МS WORD. Робота з великими документами.

 5. МS WORD. Створення текстових документів за професією.

 6. MS Publisher. Створення публікації, можливості програми.

 7. MS Publisher. Створення публікації за професією.

 8. Робота з графічними об’єктами.

 9. Створення презентацій MS Power Point. Демонстрація.

 10. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».


Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи:

 1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

 2. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.


Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»


з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботиЗакон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

0,5


Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

0,5


Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

0,5


Регулювання дорожнього руху

0,5


Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

0,5


Особливі умови руху

0,5


Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

0,5


Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

0,5
Всього годин:

4

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час зупинки транспорту.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.
Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія туристичного обслуговування»
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них лабораторно-практичні роботи

1

Поняття туризм та перспективи його розвитку у світі та в Україні.

4
2

Державно - правове регулювання управління туристською діяльністю в Україні.

4
3

Технологія взаємодії туристських підприємств.

24

4

4

Технологічний цикл надання туру та обслуговування туристів.

28

10

5

Забезпечення безпеки туристів під час туристичного обслуговування

6

2
Всього годин.

66

16


Тема 1. Поняття туризм та перспективи його розвитку у світі та в Україні.

Сутність поняття обслуговування в туристській сфері. Понятійний апарат туризму. Визначення поняття «Туризм», «Туристична діяльність», «Турист», «Екскурсант», «Тур». Введення поняття «Дерево туризму». Взаємозв’язок туристичної сфері з іншими галузями народного господарства. Значення розвитку туризму в соціокультурному розвитку країни та її громадян. Існуюча система класифікації туризму за різними критеріями та ознаками. Типи туризму (внутрішній, в’їзний, виїзний). Функції туризму: соціальна, гуманітарна, економічна.

Поняття екопривабливості турів.

Історичні аспекти розвитку туризму з давніх часів до сьогодення.

Міжнародні та українські туристичні організації. ВТО, Туристична Асоціація України, Всеукраїнський союз асоціацій підприємств та організацій туристичної галузі України (Укрсоюзтур) та інші.

Тема 2. Державно-правове регулювання управління туристською діяльністю в Україні.

Основні законодавчі й нормативно правові акти у сфері туризму, що діють в Україні. Закон України про Туризм, Закон України про внесення змін до закону України про туризм та інші.

Державні органи регулювання туристської діяльності в Україні. Основні важелі впливу держави на туристичну діяльність. Туристська політика в Україні та її основні положення.

Ліцензування туристичної діяльності: умови та порядок оформлення ліцензії. Поняття ліцензування в туризмі, чому це необхідно. Вимоги до оформлення ліцензії на здійснення туристичної діяльності. Види та основні відмінності ліцензій в туризмі.

Права та обов’язки туриста згідно міжнародного законодавства.
Тема 3. Технологія взаємодії туристських підприємств.

Види туристських підприємств в Україні. Поняття туроператор, види, функції та особливості роботи.

Турагент – характеристика діяльності, види та його роль на ринку тур послуг. Характеристика середньостатистичного туристичного агентства на ринку тур послуг в Україні. Поняття оптового та роздрібного продажу турів. Канали розповсюдження турів.

Основні відмінності діяльності туроператора та турагента, та їх роль на туристському ринку.

Договірні відносини між турагентом і туроператором, види договорів. Вимоги до укладання договорів та ведення реєстру укладених договорів.

Вивчення основних туристичних напрямків які користуються популярністю у туристів. Вплив фактору сезонності на формування асортименту туристичних послуг.

Основи реклами та просування турів в туризмі. Основні відмінності реклами тур агента і рекламної кампанії туроператора. Мета та види реклами, основні вимоги до вибору рекламних носіїв.

Основні вимоги до офісу туристичної фірми та персоналу.

Вимоги до працівників в туристичній фірмі які відповідають за обслуговування туристів.

Практичні роботи:

1.Заповнення турагентських договорів.

2. Заповнення реєстру турагентських договорів.
Тема 4. Технологічний цикл надання туру та обслуговування туристів.

Поняття тур. Класифікація турів за різними ознаками. Організаційні форми турів. Основні відмінності між поняттями «Пекідж-тур» та «Інклюзів тур». Основні ознаки тура.

Туристські маршрути - визначення та основні види.

Програма туристського перебування, вимоги та правила її складання. Особливості використання програми туристського перебування в офісі тур агента та в офісі туроператора. Технологія складання кошторису тура, основні та додаткові послуги які включені у вартість туру або сплачуються додатково. Вимоги та особливості складання кошторисів тура. Види туристичних послуг які можуть бути включені до вартості туру.

Технологія обслуговування туристів під час проведення екскурсій. Вимоги до екскурсійної послуги. Класифікація екскурсій за різними ознаками. Технологія розробки екскурсій. Техніка проведення екскурсії. Основні та додаткові екскурсії, поняття факультативних екскурсій. Основні вимоги до проведення калькуляції екскурсій

Визначення та характеристика основних документів які входять до туристичного пакету. Роль та значення туристичного ваучера, особливості його використання. Основні скорочення - які використовуються в туристських документах. (типи та види харчування, класифікація готелів, категорії номерів, категорії та вили туристів).

Процес обслуговування туристів під час надання турів. Основні складові технологічного циклу надання турів. Вимоги до укладання договорі на туристичне обслуговування. Видача туристських документів.

Роль та значення міжособистого спілкування в роботі адміністратора з туризму під час обслуговування туриста.Практичні роботи:

1. Заповнення договорів на туристичне обслуговування.

2.Заповнення заявки на бронювання туру.

3.Складання програми перебування туру.

4.Складання калькуляції екскурсії для групового туру.

5.Видача пакету туристських документів.


Тема 5. Забезпечення безпеки туристів під час туристичного обслуговування.

Визначення та характеристика основних туристичних формальностей.

Паспортно-візові формальності. Види паспортів та проїзних документів, які дозволяють перетин державного кордону України. Вимоги до оформлення паспортів та дитячих проїзних документів. Особливості перетину кордону під час подорожування з дітьми.

Візові формальності – види віз та їх основна класифікація за різними критеріями та ознаками. Вимоги до оформлення віз. Технологія візового супроводу менеджера під час обслуговування туриста.

Митні формальності – правила і відповідальність за їх порушення під час перетину кордонів при здійсненні подорожі. Порядок ввозу та вивозу товарів фізичними особами – туристами. Товари, які ввозяться без сплати мита.

Санітарно-епідеміологічні формальності, видача пам’яток туристам під час подорожування.

Страхування в туризмі. Технологія та вимоги до оформлення страхових полісів. Технологія співпраці страхових компаній з туристичними компаніями.

Практичні роботи


 1. Заповнення страхового полісу

 2. Підготовка пакету документів для оформлення віз в різні країни.


Типова навчальна програма з предмета

«Технологія транспортного обслуговування в туризмі»
з/п


Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно- практичні роботи

1.

Транспортне обслуговування туристів

2


2.

Обслуговування туристів на повітряному транспорті

2


3.

Обслуговування туристів на залізничному транспорті

2


4.

Обслуговування туристів на автомобільному транспорті


2

5.

Обслуговування туристів на водному транспорті


2Всього годин:

10Тема 1. Транспортне обслуговування туристів

Статистика і використання транспортних засобів при туристичних подорожах. Стан транспортної системи обслуговування туристів. Взаємодія транспорту і туризму. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів.Порядок надання транспортних послуг при включенні в тур. Роль і види транспорту в організації трансферу і турів. Критерії і розподіл транспортних засобів. Мотивація вибору виду транспорту. Порівняння ефективності різних видів перевезень. Переваги та недоліки різних видів транспорту. Оцінка привабливості основних транспортних засобів для міжнародних транспортних подорожей. Вимоги до організації автоперевезень (легковими автомобілями і автобусами). Особливості залізничних маршрутів. Засоби повітряних пасажирських перевезень. Можливості використання водних шляхів для надання транспортних послуг. Роль та види транспортних послуг у складі туру.

Тема 2. Обслуговування туристів на повітряному транспорті

Правові аспекти повітряних перевезень. Правове забезпечення обслуговування при перевезенні у міжнародному і внутрішньому сполученнях. Характеристика засобів повітряних перевезень: повітряні кулі і дирижаблі, планери, дельтаплани, пара плани, гелікоптери, літаки. Матеріально-технічна база авіаційного транспорту. Види рейсів: транзитний, чартерний, регулярний. Комплексні послуги перевезень. Класифікація літаків на міжнародних авіалініях.

Коротка порівняльна характеристика основних аеропортів світу. Види перевізників (назва авіакомпаній). Технологія обслуговування туристів на міжнародних авіалініях

Авіаційні квитки. Основні дані авіаквитків. Вимоги до оформлення та бронювання. Види бронювання авіаквитків. Система тарифів, знижок та пільг авіаквитків. Обслуговування туристів під час польоту. Обмеження для пасажира і його поведінка на борту судна. Обслуговування при перевезенні дітей та немовлят, інвалідів та хворих.

Безпека польоту. Страхування повітряних перевезень. Відповідальність перевізника. Нові технології та тенденції розвитку авіатранспорту.

Тема 3. Обслуговування туристів на залізничному транспорті

Залізничне сполучення. Трансконтинентальні маршрути. Трансфер з аеропортів. Структура забезпечення та організація перевезень. Рухомий склад пасажирського залізничного транспорту для туристичних перевезень в Україні і за кордоном. Управління пасажирськими перевезеннями. Розклад руху. Правові основи обслуговування туристів залізничним транспортом.

Обслуговування пасажирів. Оформлення проїзду. Термін дійсності проїзних документів. Переоформлення проїзних документів. Дії у разі викрадення проїзних документів. Обслуговування при перевезенні дітей. Обслуговування на вокзалах. Посадка до вагона. Умови проїзду. Оформлення проїзду в поїзді. Нещасний випадок з пасажиром.

Обслуговування при перевезенні багажу. Упакування і маркування багажу. Приймання багажу від пасажира. Перевезення багажу. Видача багажу пасажиру. Пошкодження, зіпсування, втрата багажу. Предмети, які допускаються, і предмети, які заборонені для перевезення багажем.

Транспортування автомашин і туристів.

Тарифи та збори. Види пасажирських тарифів. Порядок застосування тарифів. Знижки на проїзд. Страховий збір. Платні послуги.Тема 4. Обслуговування туристів на автомобільному транспорті

Призначення трансферних перевезень. Види автомобілів, типи кузовів легкових автомобілів та автобусів для надання послуг трансферу. Види доріг та автомагістралей. Дорожній рух. Транзитний проїзд. Особливості організації автобусних турів. Організація роботи гіда під час автобусного туру. Організація маршруту для туристів, які подорожують власним транспортом. Організація страхування туристів та транспортного засобу. Страхування «Зелена картка». Організація укладання договорів з перевізниками. Вимоги до технічного стану наземних видів транспорту. Безпека пасажирів. Правове регулювання при обслуговуванні туристів на автомобільному транспорті. Роль і місце автоперевезень у турі. Специфіка організації транспортних подорожей на внутрішніх і міжнародних маршрутах. Оренда автомобілів. Контроль за здійсненням міжнародних перевезень.

Тема 5. Обслуговування туристів на водному транспорті

Переваги та недоліки обслуговування туристів на водному транспорті. Сутність водних подорожей туристів. Характеристика морського та річкового транспортів. Транспортні характеристики портів, річкових басейнів та озерних систем.. Морські шляхи. Річні канали. Сучасні засоби морських та річкових пасажирських перевезень. Морські регістри. Світова індустрія круїзів.Особливості річкових та озерних круїзів. Класифікація засобів морських круїзних маршрутів, основні круїзні лінії. Характеристика основних круїзних територій світу. Умови договору на перевезення та обслуговування туристів.

Правові основи водних туристичних подорожей. Обов'язки і відповідальність перевізника.


Особливості обслуговування морських і річкових подорожей. Морські подорожі та круїзи. Морські і річкові прогулянки та екскурсії. Парусні судна. Яхт-туризм, підводний туризм. Правила перевезення пасажирів і багажу у внутрішніх водних басейнах України.


Безпека і охорона життя при організації туру на морі.


Типова навчальна програма з предмета

Основи гостинності в сфері туристичного обслуговування


з/п


Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно -практичні роботи

1.

Історія становлення та розвитку сфери гостинності

2
2.

Сутність та особливості готельних послуг в сфері туризму

2
3.

Технологія готельного обслуговування в туризмі

2

4

4.

Архітектурно-планувальна організація споруд готелів

2
5.

Організація і технологія обслуговування гостей харчуванням

2
6.

Вимоги до обслуговуючого персоналу у сфері гостинності

2
7

Особливості пожежної безпеки, охорони праці і техніки безпеки в готелях

1Всього годин:

13

4Тема 1. Історія становлення та розвитку сфери гостинності

Предмет, основні поняття, значення та завдання навчального предмету. Гостинність як один з найважливіших секторів туристичного бізнесу. Головні історичні періоди розвитку готельної сфери у світі. Виникнення перших закладів гостинності (ІV тис. до н.е. – V ст. н.е.). Формування спеціалізованих засобів розміщення (VІ – ХV ст.). Розвиток готельної та ресторанної сфери у ХVІ – поч. ХХ ст. Сучасний розвиток світового готельного господарства: функціональні та територіальні особливості. Історія розвитку готельної сфери в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України.Тема 2. Сутність та особливості готельних обслуговування в сфері туризму

Модель та основні концепції гостинності. Сфера послуг у туризмі та ії значення. Сутність готельних послуг, основні типи послуг у готелях. Організація побутового обслуговування. Вимоги до рівня основних і додаткових послуг.

Типологія готельних підприємств. Засоби розміщення готельного типу. Характеристика найбільш відомих підприємств у галузі послуг. Класифікація готельних підприємств. Проблема класифікації готельних підприємств у світовій туристичній індустрії. Класифікація готелів у країнах світу. Класифікація готельних підприємств в Україні. Міжнародна класифікація номерів у готелях. Якість обслуговування у сфері гостинності. Нормативно-правові та нормативно-експлуатаційні основи державного регулювання якості послуг у готельній сфері України.

Тема 3. Технологія готельного обслуговування в туризмі

Користування стандартами готелів під час пошуку та надання інформації про них. Орієнтування в технології готельного обслуговування. Порядок бронювання номерів у готелі. Порядок реєстрації і розміщення гостей. Особливості реєстрації груп, іноземних туристів тощо. Види та правила розрахунків з гостями за проживання. Міжнародна система піктограм.

Практичні роботи:

1.Пошук готелів. Бронювання номерів

2.Оформлення проживання туристів в готелях

Тема 4. Архітектурно-планувальна організація споруд готелів

Основні чинники формування архітектурних типів споруд готелів. Основні типи планування споруд готелів. Головні типи приміщень у готелях. Структура та функціональна характеристика прилеглої до споруди готелю території. Функціональна і планувальна організація адміністративно-господарських приміщень у готелях. Функціональна і планувальна організація приміщень вестибюльної групи у готелях. Функціональна і планувальна організація житлового поверха у готелях. Функціональна та планувальна організація житлового номера у готелях. Функціональна і планувальна організація приміщень громадського призначення.Тема 5. Організація і технологія обслуговування гостей харчуванням

Види підприємств харчування та їх категорії. Структура управління підприємствами харчування готелю. Сучасне визначення комплексу послуг підприємств харчування. Основні складові системи харчування та їх роль. Організація роботи кухні готелю. Ресторани і бари готелю. Види сервісу в ресторані. Вимоги до меню. Особливості організації харчування в номерах.Тема 6. Вимоги до обслуговуючого персоналу у сфері гостинності

Вимоги до персоналу в галузі гостинності. Правила поведінки, форми і стилі обслуговування, формування комунікативних навичок. Професійна етика працівників сервісу. Побудова кадрової роботи у сфері гостинності.Тема 7. Особливості пожежної безпеки, охорони праці і техніки безпеки в готелях.

Організація заходів для забезпечення пожежної безпеки в готелях. Охорона праці та техніка безпеки в готелях. Охорона життя людини та оточуючого середовища.Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології в туризмі»
з/п


Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Системи бронювання і резервування

6

4

2.

Інформаційні системи менеджменту

6

4

3.

Інформаційні технології бронювання готельних послуг

10

6

4.

Інформаційні технології в туризмі на базі MICROSOFT OFFICE

4

2

5.

Створення простих баз даних засобами Microsoft Access

6

4

6.

Сучасні засоби оргтехніки

2Всього годин:

34

20


Тема 1. Системи бронювання і резервування

Характеристики комп'ютерних систем бронювання і резервування туристичних послуг. Міжнародні GDS системи бронювання «Amadeus», «Galileo». Вибір системи бронювання. Особливості інтерфейсу.Практичні роботи:

 1. Системи бронювання, командна мова, система кодування.

 2. Розклад, тарифи, бронювання квитків

Тема 2. Інформаційні системи менеджменту

Класифікація інформаційних систем управління. Системи управління туристичними фірмами. Системи автоматизації документообігу. Можливості, переваги,. Електронний документообіг.


Практичні роботи:

1.Робота з електронним туристичним офісом

2. Формування замовлень.

3. Робота з автоматизації документообігу.Тема 3. Інформаційні технології бронювання готельних послуг

Використання інформаційних систем і технологій в готельному господарстві. Загальна характеристика готельного комплексу. Інформаційні система Fidelio, Парус – готель, можливості, особливості, автоматизація основних функцій.

Порівняльна характеристика систем управління готельним комплексом.

Практичні роботи:


 1. Бронювання та резервування готельних послуг.

 2. Створення замовлень місць в готелі, поселення.

Тема 4. Інформаційні технології в туризмі на базі MICROSOFT OFFICE

Використання Microsoft Excel. Створення і обробка електронних таблиць.

Створення графіків та обробка даних в Excel

Практичні роботи:

1.Робота з таблицями в Microsoft Excel.

2. Створення діаграм в Microsoft Excel.

Тема 5. Створення простих баз даних Microsoft Access

Основні поняття реляційних баз даних. Етапи створення реляційної бази даних підприємств туризму. Типи інформаційних зв'язків у моделях даних. Реалізація бази даних «Турфирма» засобами СУБД Access.Практична робота:

1.Створення бази даних в системі Access.Тема 6. Сучасні засоби оргтехніки

Класифікація засобів оргтехніки. Засоби комунікації і зв'язку. Способи передачі інформації. Телефонний зв'язок, комп'ютерна телефонія. Факс. Використання сканерів, копіювально-множильних засобів і засобів відображення інформації. Основні відомості про мультимедійні технології й електронні каталоги. Апарати для знищення документів (шредери).Типова навчальна програма з предмета

«Іноземна мова за професійним спрямуванням»
з/п


Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Учасники туристичного процесу

16
2.

Історія туризму. Підприємства індустрії туризму

16
3.

Географія туризму

16

2

4.

Види туризму

18
5.

Організація готельних послуг

14

2

6.

Ресторанний сервіс

14
7.

Методи оплати

14

2

8.

Обговорення типів готелів

14

2
Всього годин:

122

8


Тема 1. Учасники туристичного процесу

Кар'єра в туризмі. Вибір професій. Туроператор і турагент. Агент з організації туризму, туристичний гід, аніматори.

Граматика: The Present Indefinite Tense, The Present Continuous Tense, The Passive Voice, To be going to…

Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.Тема 2. Історія туризму. Підприємства індустрії туризму

Зародження туризму. Туризм в 19 ст. Туристична компанія «Томас Кук». Всесвітня організація туризму.

Класифікація туристичних компаній. Турагентства, тревелагентства, туристичні інформаційні агентства. Місця роздрібного збуту турпродукту. Позаштатні працівники в туризмі.

Граматика: There is …/There are…The Past Indefinite Tense.

Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.
Тема 3. Географія туризму

Характеристика природних, економічних і культурних ресурсів країни. Об’єкти туристичного показу. Пам’ятники архітектури, мистецтва, історичні місця, визначні місця, меморіали, музеї, об’єкти соціального характеру. Туристичні центри і маршрути України. Міжнародний туризм.

Граматика: The Past Indefinite Tense, The Past Habitual Tense: used to…

Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.Практична робота

Тема 4. Види туризму

Класифікація видів туризму. Оздоровчий і спортивний туризм. Діловий та інтенсивтуризм. Сімейний та інший види туризму.

Граматика: The Future Indefinite Tense

Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.Тема 5. Організація готельних послуг

Види діяльності і посади в гостинності. Служба прийому і розміщення гостей у готелі. Оператори, портьє, консьєржі, телефоністи та інші професії. Служба житлового фонду: покоївки, поверхові, кастелянші тощо. Безпека в готелях.

Граматика: Modal Verbs: can, may, must, need, have to... The Complex Object.

Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.Практична робота

Тема 6. Ресторанний сервіс

Загальна інформація про організацію харчування. Типи ресторанів і види обслуговування. Персонал служби харчування і напоїв. Відділ кейтеринга, банкетна служба, номерне обслуговування.

Граматика: The Present Perfect Tense, The Present Indefinite Tense Passive.

Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.Тема 7. Методи оплати

Переваги електронних видів оплати. Розрахунок готівкою. Тревелчеки, персональні чеки, єврочеки.

Кредитні і розрахункові картки.

Граматика: The Past Indefinite Tense Passive, The Future Indefinite Tense Passive

Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.

Практична робота

Тема 8. Обговорення типів готелів

Розходження готелів за категоріями: суперлюкс, люкс, висококласні готелі, готелі середнього класу, дешеві готелі. Особливості індустрії розміщення готелів в Україні. Сучасний потенціал і перспективи розвитку готельного бізнесу в регіоні. Місце індустрії гостинності в туризмі.Практична робота


Типова навчальна програма з предмета

« Географія туризму”
з/п


Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно - практичні роботи

1.

Значення дисципліни «Географія туризму» в житті суспільства

1
2.

Загальна характеристика туристичних ресурсів України

13
3.

Регіональні особливості туристичних ресурсів в України

20

10

4.

Регіональні особливості туристичних ресурсів світу.

22

10

5.

Географія основних видів туризму в Україні та світі.

10Всього годин:

64

20


Тема 1. Значення дисципліни «Географія туризму» в житті суспільства.

Місце «Географії туризму» в житті суспільства . Значення дисципліни в організації туристичної діяльності.
Тема 2. Загальна характеристика туристичних ресурсів України.

Поняття “туристичні та рекреаційні ресурси”, їх роль у розвитку туризму. Характеристика факторів, що сприяють розвитку туризму. Класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів (ТРР) в світі та в Україні. Характеристика природно-географічних ТРР при організації та проведенні туристичних та екскурсійних маршрутах ( водних, орографічних, кліматичних, спеліоресурсів, бальнеологічних). Характеристика природно-антропогенних ТРР. Характеристика культурно-історичних ресурсів країни. Огляд об’єктів Всесвітнього природного та культурного надбання ЮНЕСКО в Україні та об’єктів які є перспективними.

Тема 3 Регіональні особливості туристичних ресурсів в України.

Природно-географічні особливості туристичного районування території України. Регіональна диспропорція ресурсного та інфраструктурного потенціалу національного туристичного комплексу.

Регіональні особливості туристичних ресурсів Карпатського, Подільського, Придніпровського, Поліського, Слобожанського, Донецького, Причорноморсько-Азовського, Кримського регіонів. Туристична насиченість центрів, географія туристичних маршрутів.Практичні роботи:

1.Регіональні особливості туристичних ресурсів Карпатського регіону.

2.Регіональні особливості туристичних ресурсів Подільського, Придніпровського, Поліського регіонів.

3.Регіональні особливості туристичних ресурсів Слобожанського, Донецького регіонів.

4.Регіональні особливості туристичних ресурсів Причорноморсько-Азовського та Кримського регіонів.

Тема 4. Регіональні особливості туристичних ресурсів світу .

Економічне, політичне, соціальне значення міжнародного туризму. Аналіз туристичних потоків. Міжнародні організації та їх вплив на розвиток туризму.

Загальна туристична характеристика Європи. Туристична спеціалізація Західної, Північної, Центральної, Південної та Східної Європи. Огляд найбільш визначних об’єктів Всесвітнього природного та культурного надбання країн.

Загальна характеристика туристичних ресурсів Азії . Огляд туристичних макрорайонів Азії.

Загальна характеристика туристичних ресурсів Ближнього і Середнього Сходу. Туристична спеціалізація Ближнього і Середнього Сходу.

Загальна характеристика туристичних ресурсів Африки. Туристична спеціалізація Африки.

Загальна характеристика туристичних ресурсів Північної Америки. Туристична спеціалізація Північної Америки .

Загальна характеристика туристичних ресурсів Латинської Америки. Туристична спеціалізація Латинської Америки. Огляд найбільш визначних об’єктів Всесвітнього природного та культурного надбання країн.

Загальна характеристика туристичних ресурсів Австралії та Океанії. Туристична спеціалізація Австралії та Океанії

Практичні роботи:

1.Туристична спеціалізація країн Європи.

2.Туристична спеціалізація країн Азії, Австралії та Океанії.

3.Туристична спеціалізація Північної та Латинської Америки

4.Туристична спеціалізація країн Африки.

Тема 5. Географія основних видів туризму в Україні та світі.

Географія лікувально-оздоровчого туризму. Географія пляжно-купального туризму. Географія пізнавального туризму. Географія релігійного та паломницького туризму. Географія з метою відпочинку та розваг. Географія екотуризму . Географія активного туризму. Географія ділового туризму.Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»з/п


Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці

1
2.

Основи безпеки праці в туризмі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

2
3.

Основи пожежної безпеки. Вибухова небезпека виробництва і вибухозахист

2
4.

Основи електробезпеки

2
5.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

2
6.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф

5Всього годин:

14Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці


Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів України про працю, Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Основи законодавства України про охорону здоровя, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту. Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна відповідальність.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві та побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці в туризмі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Вимоги безпеки праці при експлуатації комп’ютерів та офісної техніки. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання. Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.


Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухова небезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко-займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту обєктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на обєктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі. Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, повязаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю , управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу та енергетичного потенціалу обєкта.
Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна. Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом. Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди.


Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф

Основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу. Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіках, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоровя людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних обєктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, втрат і руйнувань у разі аварій, великих пожеж.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи психології та етикет професійного спілкування»


№ п.п.

Тема

Кількість годин

всього

з них лабораторно-практичних робіт

1.

Мета, структура і завдання предмету

12.

Соціально – психологічні особливості туристичної діяльності

5
3.

Типологія особистості

8

4

4.

Імідж працівника індустрії гостинності

4

2

5.

Структура спілкування

6

2

6.

Професійний етикет – основний елемент професійної стратегії працівника індустрії гостинності

6

2

7.

Природа конфлікту

6

2
Всього годин:

36

12


Тема 1. Мета, структура і завдання предмету

Мета і завдання предмету. Структура предмету, його зв’язок з іншими навчальними предметами. Практична значимість вивчення предмету.


Тема 2. Соціально – психологічні особливості туристичної діяльності

Визначення понять «індивід», «особистість», «індивідуальність». Природно обумовлені передумови розвитку особистості. Соціально обумовлені фактори становлення особистості. Фактори, які впливають на поведінку покупців в сфері туризму. Класи обслуговування в туризмі. Основні властивості послуг в туризмі.


Тема 3. Типологія особистості

Типи вищої нервової діяльності. Темперамент. Вплив темпераменту на професійну діяльність. Характер і темперамент. Виховання характеру. Репрезентативні системи. Візуаліст, аудіаліст, кінестетик. Психологічні властивості та процеси особистості. Самооцінка особистості. Вплив самооцінки на спілкування. Характер.

Методи визначення типів темпераменту. Типи нервової системи. Темперамент та емоційний стан. Темперамент та особливості професійного вибору. Характер та професійна поведінка. Соціальна типологія працівників сфері туризму. Методи виявлення характерних особливостей працівників гостинності. Врахування типологічних особливостей відвідувачів при виборі туру. Поведінка туристів.

Практичні роботи:

1. Методи виявлення типів темпераменту

2.Методи виявлення характерних особливостей працівників
Тема 4. Імідж працівника індустрії гостинності

Корпоративна культура в сфері гостинності. Зовнішній вигляд – візитна картка працівника індустрії гостинності. Культура одягу і етикет гостинності. Стиль одягу і мода. Етикет одягу для ділових жінок. Етикет одягу для ділових чоловіків. Складові іміджу: зачіска, макіяж, парфуми, ювелірні вироби та біжутерія, постава і хода.

Вимоги до моральних якостей працівників індустрії гостинності: чесність, порядність, терпимість, тактовність, делікатність, обов’язковість, працездатність.

Влаштування на роботу. Підготовка до співбесіди при влаштуванні на роботу. Візитні картки інструмент ділового спілкуванняПрактична робота:

 1. Влаштування на роботу. Підготовка до співбесіди при влаштуванні на роботу

Тема 5. Структура спілкування

Етикет мовного спілкування. Види спілкування. Невербальні засоби спілкування. Техніка ділового спілкування. Психологічний клімат ділового спілкування. Етикет ділового листування. Етикет телефонного спілкування. Електронні засоби зв’язкуПрактична робота:

 1. Створення психологічного клімату спілкування


Тема 6. Професійний етикет – основний елемент професійної стратегії працівника індустрії гостинності

Особливості професійного етикету туристичного обслуговування. Етикет прийому та обслуговування відвідувачів. Етикетні ситуації у сфері обслуговування. Національні особливості ділового етикету. Психологічний клімат колективу. Етикет керівника і підлеглого. Діловий етикет у світовій рекламній діяльності. Культура поведінки і етикет дипломатичних прийомів.Практична робота:

 1. Етикет прийому та обслуговування відвідувачів


Тема 7. Природа конфлікту

Конфліктні ситуації при обслуговуванні відвідувачів. Види конфліктів. Способи розвитку конфліктів. Розв'язок та подолання конфліктів. Попередження конфліктів.Практична робота:

 1. Діагностика емоційних станів в умовах трудової діяльності


Типова навчальна програма з предмета

«Основи екологізацї туристичної діяльності»
з/п


Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно - практичні роботи

1.

Екологізація суспільного мислення як елемент взаємодії людини –природи -суспільства

4
2.

Екотуристичний потенціал та основні види екотуристичної діяльності.

6

2

3

Сучасні шляхи екологізації туризму в Україні

3Всього годин:

13

2


Тема 1. Екологізація суспільного мислення як елемент взаємодії людини –природи –суспільства.

Екологізація суспільного мислення як елемент взаємодії людини –природи – суспільства. Навколишнє середовище та туристична діяльність людини. «Дерево туризму» як частина екосистеми. Глобальний етичний кодекс туризму.

Розвиток природи та людської цивілізації: минуле, сьогодення, майбутнє. Екологічна культура Людини (спеціаліста, організатора, турагента, туриста, гостя), як моральна поведінка в суспільстві та природі.

Екотуризм складова туристичної діяльності. Принципи, функції та завдання екологічного туризму. Позитивні та негативні наслідки впливу туристичної діяльності на довкілля.


Тема 2. Екотуристичний потенціал та основні види екотуристичної діяльності.

Сутність та значення екологічних туристичних ресурсів у контексті розвитку екологічного туризму. Основні види екотуристичної діяльності. Природні національні та регіональні ландшафтні парки, екологічні стежки як об’єкти екотуристичної діяльності. Формування антрактивних компактних туристичних центрів як елементу екопривабливості туризму.

Екотури України, умови їх стійкого розвитку. Розробка екотурів по території України та м. Києву.

Практична робота:


 1. Підбір та презентація екотурів.Тема 3 Сучасні шляхи екологізації туризму в Україні.

Екологізація туристичного обслуговування: закони, стандарти, норми й нормативи, експлуатаційні документи та рекомендації стосовно стану і правил використання туристичних екоресурсів , забезпечення екобезпеки , екологічної грамотності й екокультури поведінки туристів .Рекламна та екологопросвітницька робота, розробка рекомендацій по екокультурі поведінки туриста в різних регіонах України.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія - 4221 «Агент з організації туризму»з/п

Тема

Кількість годин

І. Виробниче навчання

в навчальному туристичному агентстві

1.

Безпека праці, пожежна безпека, організація роботи в навчальному туристичному агентстві.

3

2.

Ведення діловодства та ділової кореспонденції. Використання в роботі офісної оргтехніки

9

3.

Форми організації туристичних подорожей. Розробка турів

24

4.

Представлення інформації клієнтам

6

5.

Оформлення туристичного пакета

18

6.

Бронювання послуг, їх підтвердження та оформлення

18

7.

Продаж туристичного продукту. Маркетинг і реклама

18

8.

Робота зі скаргами клієнтів

6
Всього годин:

102

ІІ. Виробнича практика

1.

Ознайомлення з туристичним підприємством. Безпека праці, пожежна безпека в туристичному підприємстві.

8

2.

Самостійне виконання робіт агента з організації туризму.

223
Кваліфікаційна пробна роботаВсього годин:

231
Разом:

333


Виробниче навчання в навчальному

туристичному агентстві
Тема 1. Безпека праці, пожежна безпека, організація роботи в навчальному туристичному агентстві.
Безпека праці, пожежна безпека в навчальному туристичному агентстві. Ознайомлення з внутрішнім розпорядком, організацією роботи в навчальному туристичному агентстві. Обов’язки агента з організації туризму.

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання, його навчально-виробничі і виховні завдання у підготовці кваліфікованих робітників.


Тема 2. Ведення діловодства та ділової кореспонденції. Використання в роботі офісної оргтехніки
Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця, використання нормативної документації та канцтоварів, охорона праці при роботі на комп’ютері та офісній техніці.

Вправи:
 1. Відпрацювання навичок роботи з офісною технікою (комп’ютер, принтер, факс, сканер тощо).

 2. Відпрацювання алгоритму ведення документації, зберігання і вилучення інформації.


2. Відпрацювання алгоритму документообігу туристичного підприємства.

3. Відпрацювання навиків роботи на комп'ютері з текстовим редактором і електронними таблицями.

4. Відпрацювання техніки ведення телефонних переговорів – вхідні та вихідні дзвінки, переадресування дзвінків, режим очікування, прийом та відправлення телефонограм, використання телефонних та інших довідників.

5. Відпрацювання реєстрації та обробка кореспонденції / вхідної та вихідної/, дотримання правил ділового листування, розсилання кореспонденції.

6. Відпрацювання навиків роботи в мережі Інтернет.

7. Відпрацювання навичок роботи в системі резервування

8. Відпрацювання навичок організації наукових і культурних зустрічей, виставок, ярмарок, презентацій тощо.
Тема 3. Форми організації туристичних подорожей. Розробка турів
Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця, використання нормативної та довідкової документації і охорони праці під час роботи на комп’ютері.

Вправи:


 1. Відпрацювання порядку взаємодії з туроператорами.

 2. Відпрацювання алгоритму розробки маршруту, формування туру і програми обслуговування туристів на маршруті.

 3. Відпрацювання алгоритму розробки екскурсій, техніки проведення екскурсій.

 4. Відпрацювання алгоритму оформлення технологічної документації (технологічна карта маршруту, паспорт маршруту, інформаційний листок, каталог маршруту, калькуляція туру, туристичний ваучер).

 5. Відпрацювання алгоритму оформлення візових запитів і запрошень.

 6. Відпрацювання алгоритму оформлення митних декларацій.


Тема 4. Представлення інформації клієнтам
Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця і охорони праці при роботі на комп’ютері.

Вправи:

 1. Відпрацювання навичок міжособистісного спілкування з клієнтом.

 2. Відпрацювання навичок спілкування та надання інформації клієнтам з особливими потребами.

 3. Відпрацювання алгоритму збору, первинної обробки, аналізу довідкових матеріалів з туризму; пошук та зберігання інформації, визначення достовірності інформації.

 4. Відпрацювання алгоритму доведення достовірності інформації до клієнта; відтворення інформації: розпечатування, фотокопіювання.

 5. Відпрацювання навичок використання розкладів, ваучерів, програм, тарифів, путівників, професійних публікацій, рекламних матеріалів.

 6. Відпрацювання навичок роботи з електронною поштою, глобальними та локальними телекомунікаційними системами, розсилання інформації.


Тема 5. Оформлення туристичного пакета

Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця і охорони праці при роботі на комп’ютері .


Вправи:

 1. Відпрацювання навичок оформлення туристичної документації: прийом замовлення на туристичний пакет, підписання договору на туристичне обслуговування туриста, ознайомлення з умовами договору на туристичне обслуговування та умовами і термінами анулювання, штрафними санкціями, обов’язками та правами сторін.

 2. Відпрацювання навичок оформлення угоди страхування.

 3. Відпрацювання алгоритму надання інформації щодо оформлення паспортно-візових формальностей: паспортів в УПР та МР ГУВС України, оформлення віз у посольствах або консульствах.

 4. Відпрацювання алгоритму надання інформації щодо правил виїзду/в'їзду, санітарні та митні формальності.

 5. Відпрацювання алгоритму оформлення транспортних документів (білетів), ознайомлення з інформацією про тур, маршрут, групу тощо.


Тема 6. Бронювання послуг, їх підтвердження та оформлення
Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця і охорони праці при роботі на комп’ютері.

Вправи:

 1. Відпрацювання навичок ведення техніки бронювання та оформлення послуг з компаніями-перевізниками (авіа, залізничні, авто, круїзні судна тощо).

 2. Відпрацювання навичок ведення техніки бронювання та оформлення послуг з компаніями-постачальниками послуг проживання.

 3. Відпрацювання навичок ведення техніки бронювання та оформлення послуг з компаніями-постачальниками послуг харчування.

 4. Відпрацювання навичок ведення техніки бронювання та оформлення послуг з компаніями-постачальниками послуг трансферу.

 5. Відпрацювання навичок ведення техніки бронювання та оформлення послуг з компаніями-постачальниками екскурсій та програм.

 6. Відпрацювання навичок ведення техніки бронювання та оформлення послуг з страховими компаніями.Тема 7. Продаж туристичного продукту. Маркетинг та реклама
Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця і охорони праці при роботі на комп’ютері. Культура міжособистісного спілкування.

Вправи:

 1. Відпрацювання алгоритму маркетингового дослідження попиту та пропозицій на ринку туристичних послуг: збір, обробка та аналіз статистичних даних; класифікація статистичних даних, формування банку даних.

 2. Відпрацювання навичок технології продажу турпродукту, в тому числі по телефону, через мережу Інтернет, через пошту тощо.

 3. Відпрацювання навичок використання цінових каталогів і цінових додатків як інструмента продажу.

 4. Відпрацювання алгоритму складання та дизайну рекламних матеріалів.

 5. Відпрацювання техніки участі в рекламних компаніях, презентаціях, спеціалізованих виставках.

 6. Відпрацювання алгоритму розповсюдження рекламних матеріалів і методик просування туристичного продукту, аналіз ефективності рекламних заходів.Тема 8. Робота зі скаргами клієнтів
Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця і охорони праці при роботі на комп’ютері.

Вправи:

 1. Відпрацювання навичок спілкування, прийняття рішень, дій під час прийняття скарг клієнтів, аналіз скарг.

 2. Відпрацювання дій реагування на усні та письмові скарги клієнтів, виконання заходів реагування, ведення статистики.


Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з туристичним підприємством. Безпека праці, пожежна безпека в туристичному підприємстві.
Інструктаж безпеки праці, пожежної безпеки на підприємстві. Структура управління підприємством, напрямки його діяльності. Ознайомлення з організацією робочих місць та плануванням робіт.
Тема 2. Самостійне виконання робіт агента з організації туризму

Самостійне виконання робіт агента з організації туризму відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики з дотриманням норм безпеки праці


Примітка. Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог туристичного агентства – замовника кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів (слухачів) і необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів праці розробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю туристичного агентства – замовника кадрів і затверджується в установленому порядку.
Кваліфікаційна пробна робота.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія - 4221 Агент з організації туризму
Кваліфікація Агент з організації туризму
Знає, розуміє:

Вимоги до суб’єктів туристичної діяльності.

Порядок в’їзду/виїзду та правила перебування в країнах світу.

Міжнародно-правові акти з регулювання туристичної діяльності.

Види підприємницької діяльності.

Організаційно-правові форми підприємництва в Україні.

Використання інтернет-технологій в туристичній діяльності.

Характеристику туристичних серверів.

Системи інформаційного забезпечення та системи інформаційного обміну.

Електронні канали розповсюдження турів.Фактори, які обумовлюють туристичну цінність територій.

Особливості постійного і сезонного туризму.Характеристики клієнтів туристичного агентства.

Туристичні путівки, ваучери.

Міжнародні та українські туристичні організації та їх заходи.

Види туристичних підприємств: функції, відмінні риси.

Зміст поняття “тур”. Види турів.

Особливості формування туру.

Відмінності оптового та роздрібного продажу турпродукту.

Функції, відмінні особливості операторів і агентів.

Класифікацію видів туризму.

Класифікація туристичних маршрутів.

Організаційні форми і види турів.Технологію розробки маршруту і формування туру.

Класифікацію екскурсій за різними ознаками.

Взаємозв’язок туризму і охорони природи.Основні види туристичного природокористування.

Вимоги до організації системи безпеки туристів.

Особливості в’їздного та виїзного туризму.

Види туристичних формальностей.

Паспорти, візи, міжнародні права водія, санітарно-епідеміологічні вимоги тощо.

Митні правила і відповідальність за порушення законодавства.

Види закордонних паспортів і особливості їх існування, порядок оформлення.

Види віз: їх особливості та порядок оформлення .

Порядок оформлення митних декларацій, основні форми і правила митного контролю.

Порядок ввозу та вивозу товарів фізичними особами.

Особливості страхування в туризмі.

Форми та види страхування в туризмі.

Технологію оформлення страхових полісів.

Зміст процесу обслуговування і продажу туру.

Технологію продажу туру.

Документальне оформлення взаємин турфірми з клієнтом.

Порядок розрахунків з клієнтами.

Рекламу. Відповідальність за недоброякісну рекламу.Класи обслуговування.

Основи етикету. Роль і завдання професійної етики і етикету в підвищенні культури обслуговування

Категорії знаків уваги.

Мову тіла. Особливості мови тіла різних націй.

Конфліктні ситуації при обслуговуванні клієнтів. Види конфліктів та їх подолання.

Регіональні пріоритети інфраструктури туризму.

Санаторно-курортні (оздоровчі) підприємства регіону.

Активізацію екскурсійної діяльності.

Класифікацію транспортних подорожей і транспортних засобів.Характеристика видів транспортних перевезень

Ефективність різних видів перевезень.

Роль та види транспортних послуг у складі туру.

Засоби повітряних перевезень.

Авіаційні квитки. Вимоги до оформлення та бронювання.

Перевезення туристичного багажу

Обслуговування туристів на залізничному транспорті

Особливості обслуговування при пасажирських перевезенях

Оформлення документів для перевезення туристів залізничним транспортом

Особливості перевезення туристів автомобільним транспортом

Оформлення документів для перевезення туристів автомобільним транспортом

Особливості обслуговування при перевезені туристів водним транспортом.

Характеристика морських подорожей та круїзів.

Оформлення документів для перевезення туристів водним транспортом.

Форми та види обслуговування

Міжнародна класифікація готелів.

Класифікація засобів розміщення в Україні.

Служби готелю і їхня характеристикаХарактеристику послуг розміщення

Основи технології обслуговування в гот елях.

Типи готелів.

Перелік підприємств, які надають додаткові послуги.

Порядок бронювання номерів у готелі.

Порядок реєстрації і розміщення гостей.Види та правила розрахунків з гостями за проживання.

Порядок оформлення проживання туристів в готелях

Види готельних приміщень

Служби в готелях та їх характеристика.

Види підприємств харчування та їх категорії

Особливості організації харчування в номерах.

Види послуг у готелі.

Організацію побутового обслуговування

Системи бронювання і резервування

Сучасні засоби оргтехніки

Загальну характеристику туристичних ресурсів України

Регіональні особливості рекреаційних ресурсів України

Туристичні центри і маршрути України

Загальну характеристику туристичних регіонів світу.
Вміє:

Організовувати робоче місце.

Здійснювати робочі операції з оргтехнікою туристичного офісу.

Виконувати роботу в команді, під керівництвом директора.


Вести документацію, зберігання і вилучення інформації.


Опрацьовувати з текстові та графічні документи.

Створювати прості бази даних засобами Microcoft Access.

Вести телефонні переговори, здійснювати прийом та відправлення факсимільних повідомлень.

Реєструвати, обробляти та розсилати кореспонденцію.

Працювати в мережі Інтернет.

Співпрацювати з туроператорами.Надавати інформацію про маршрути, тури та програми обслуговування туристів на маршруті.

Надавити необхідну інформацію щодо екскурсій.

Оформляти та видавати технологічну документацію (інформаційний листок, ваучер, путівку , квитки, страхові полюси).Оформляти візові анкети.

Виконувати правила міжособистісного спілкування з клієнтом.

Надавати інформацію клієнтам з особливими потребами.

Збирати, обробляти, аналізувати довідкові матеріали щодо турів.

Користуватися розкладами, ваучерами, програми, тарифами, путівниками, професійними публікаціями, рекламними матеріалами.

Працювати з електронною поштою, глобальними та локальними телекомунікаційними системами, розсилати інформацію.

Оформляти туристичну документацію: приймати замовлення на туристичний пакет, оформляти договір на туристичне обслуговування, знайомити з умовами договору на туристичне обслуговування, умовами і термінами анулювання, штрафними санкціями, обов’язками та правами сторін.

Оформляти страховий поліс.

Надавати інформацію щодо оформлення паспортно-візових формальностей, оформлення віз у посольствах або консульствах.

Надавати інформацію щодо правил виїзду/в'їзду, санітарних та митних формальностей.

Ознайомити з умовами та особливостями використання транспортних документів (білети).

Бронювати та оформляти послуги з компаніями-перевізниками (авіа, залізничні, авто, круїзні судна тощо).

Бронювати та оформляти послуги з компаніями-постачальниками послуг проживання.

Бронювати та оформляти послуги з компаніями-постачальниками послуг харчування.

Бронювати та оформляти послуги з компаніями-постачальниками послуг трансферу.

Бронювати та оформляти послуги з компаніями-постачальниками екскурсій послуг.

Здійснювати продаж туру, в тому числі по телефону, через мережу Інтернет тощо.

Приймати участь в рекламних компаніях, презентаціях, спеціалізованих виставках.

Розповсюджувати рекламні матеріали.

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

№№

з\п
Найменування

Кількість на групу з 15 осіб


Примітка

Для індивідуаль-ного користування

Для групового користуванняОбладнання навчального туристичного агентства

1.

Комп'ютер

152.

Ксерокс
1
3.

Факс
1
4.

Телефон
1
5.

Сканер
1
6.

Модем
1
7.

Принтери: лазерний, струйний кольоровий
1

Зміст
1.

Загальні положення

2.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно – технічного навчального закладу

3.

Типовий навчальний план

4.

Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»

5.

Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

6.

Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології»

7.

Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху»

8.

Типова навчальна програма з предмета «Технологія туристичного обслуговування»

9.

Типова навчальна програма з предмета «Технологія транспортного обслуговування в туризмі»

10.

Типова навчальна програма з предмета «Основи гостинності в сфері туристичного обслуговування»

11.

Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології в туризмі»

12.

Типова навчальна програма з предмета «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

13.

Типова навчальна програма з предмета «Географія туризму»

14.

Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»

15.

Типова навчальна програма з предмета «Основи психології та етикет професійного спілкування»

16.

Типова навчальна програма з предмета «Основи екологізації туристичної діяльності»

17.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

18.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

19.

Перелік основних обов'язкових засобів навчання


Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка