Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5141. Оо. 93. 02-2012Сторінка4/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.13 Mb.
#12921
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Візажист- стиліст».

1. Кабінети:

- візажної справи;

- матеріалознавство;

- санітарії та гігієни;

- охорони праці;

- малювання та живопису;

- стилістики;

- історії макіяжа;

- основ пластанатомії, косметології.

2. Майстерня:


- візажна.
Примітка:

Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об»єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології», вивчається за згодою підприємств – замовників кадрів.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Інформаційні технології»


теми

Тема

Кількість годин

Всього

З них на

лабораторно-практичні

роботи


1

Інформація та інформаційні технології

1
2

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

3

1

3

Мережні системи та сервіси

3

2

Всього годин:


7

3


Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.PowerPoint.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

2.Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії). 2. Створення публікації «Інновації в професії».

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємства»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього


З них на

лабораторно-практичні

роботи


1.

Предмет і роль курсу «Основи галузевої економії і підприємництва». Загальна характеристика підприємств побутового обслуговування, як галузі

1
2.

Єдина система підприємств побутового обслуговування та її особливості

1
3.

Матеріально-технічна база підприємств побутового обслуговування

1
4.

Підприємства побутового обслуговування в умовах ринку

1
5.

Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки та державна підтримка підприємницької діяльності

1
6.

Основи виробничого процесу на підприємствах побутового обслуговування

1
7.

Трудові ресурси та заробітна плата на підприємствах побутового обслуговування

1Всього годин:

7

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої еономії і підприємництва». Загальна характеристика підприємств побутового обслуговування, як галузі

Побутове обслуговування – складова ланка виробничої інфраструктури. Галузева структура підприємств побутового обслуговування. Правові та організаційні основи діяльності підприємств побутового обслуговування.Тема 2. Єдина система підприємств побутового обслуговування та її особливості

Основні вимоги до підприємств побутового обслуговування, як галузі економіки. Техніко-економічні особливості побутового обслуговування.Тема 3. Матеріально-технічна база підприємств побутового обслуговування

Характеристика елементів матеріально-технічної бази. Структура і взаємодія елементів матеріально-технічної бази. Особливості сучасної інфраструктури підприємств побутового обслуговування. Основні напрямки прискорення науково-технічного прогресу підприємств побутового обслуговування.

Тема 4. Підприємства побутового обслуговування в умовах ринку

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Економічні відносини власності. Соціально-економічні і організаційно-правові форми підприємств побутового обслуговування. Особливості реформування власності на підприємствах побутового обслуговування.

Тема 5. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки та державна підтримка підприємницької діяльності

Сутність і функції підприємницької діяльності. Закон України «Про підприємство». Види підприємницької діяльності на підприємствах побутового обслуговування. Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні.Тема 6. Основи виробничого процесу на підприємствах побутового обслуговування

Зміст виробництва. Поняття про виробничий процес. Типи виробництва та їхня ефективність. Основні принципи організації виробничого процесу. Поняття про виробничий цикл. Типи виробництва і їх характеристика. Сутність і значення технічної підготовки виробництва. Показники ефективності виробництва.Тема 7. Трудові ресурси та заробітна плата на підприємствах побутового обслуговування

Поняття про організацію праці. Особливості організації праці на підприємствах побутового обслуговування. Персонал підприємства. Основи нормування праці на підприємствах побутового обслуговування. Види заробітної плати. Структура заробітної плати: основна, додаткова, інші виплати. Матеріальне заохочення працівників.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи правових знань»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього


З них на

лабораторно-практичні

роботи


1.

Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

1
2.

Конституційні основи України

1
3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1
4.

Господарство і право.

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів1
5.

Праця, закон і ми.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність1
6.

Злочин і покарання

1
7.

Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

1Всього годин

7

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загально-людської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.


Тема 2. Конституційні основи України


Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.


Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються


Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

Тема 4. Господарство і право. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів


Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.Тема 5. Праця, закон і ми. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.


Тема 6. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.Тема 7. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-людина-суспільство". Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Візажна справа
з/п

Назва теми

Кількість годин

Всього


З них лабораторно – практичні роботи

1.

Техніка виконання сучасного макіяжу

6

2

2.

Основи сценічного макіяжу

4

1

3.

Роль гриму у створенні образу

4

1

4.

Особливі випадки гримування

4

1

5.

Використання інформаційних та комп’ютериних технологій для моделювання зачісок, візажу

4

1

6.

Комп’ютерне моделювання зачісок та макіяжу за допомогою програми Cosmopolitan

4

3
Всього годин:

26

9


Тема 1. Техніка виконання сучасного макіяжу

Сучасні вимоги до технології виконання макіяжу.

Олівцева техніка, техніка «Банан», техніка «Smoky eyas»; техніка «Граде», техніка «Версаль», техніка «Куточок».

Види макіяжу в залежності від призначення.

Денний, діловий, вечірній, весільний, віковий, макіяж для чорно-білого фото, конкурсний, креативний, одіум ний, макіяж при окулярах, фантазійний макіяж.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Виконання макіяжу: ділового, денного, вечірнього, весільного, макіяж для фотозйомок, креативний, фантазійний.Тема 2. Основи сценічного макіяжу

Історія розвитку гриму у театральному мистецтві. Загальні характеристики сценічного гриму. Препарати та правила зняття гриму. Різновид гримувальних засобів. Грим у кінематографі.Лабораторно-практичні роботи

1.Гримування чоловічого, жіночого обличчя.Тема 3. Роль гриму у створенні образу

Гримування носа, чола, підборіддя. Роль гриму у створенні різноманітних сценічних образів.Лабораторно-практичні роботи:

1. Створення різних образів з використання макіяжу, гриму.Тема 4. Особливі випадки гримування

Спеціальні додаткові матеріали для гримування особливих випадків. Спецефекти.Лабораторно-практичні роботи:

1.Технологія виконання різних видів гриму, макіяжу.Тема 5. Використання інформаційних та комп’ютериних технологій для моделювання зачісок, візажу

Поняття про моделювання зачісок, макіяжу за допомогою комп’ютерних програм. Моделювання зачіски, макіяжу, загального образу за допомогою програм для обробки цифрових фотографій. Робота з цифровими фото та відео.Лабораторно-практичні роботи:

1. Робота з комп’ютерними програмами для моделювання зачіски, макіяжу, загального образу моделі.Тема 6. Комп’ютерне моделювання зачісок та макіяжу за допомогою програми Cosmopolitan

Загальні відомості про програму Cosmopolitan. Основні принципи роботи з програмою.Лабораторно-практичні роботи:

1. Моделювання зачіски за допомогою програми Cosmopolitan.

2. Моделювання макіяжу за допомогою програми Cosmopolitan.

3. Створення образу за допомогою програми Cosmopolitan.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Матеріалознавство
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Компоненти косметичної продукції

1

-

2.

Класифікація декоративної косметики

2

1

3.

Рівні косметичної продукції

2

1

4.

Інструменти та допоміжні матеріали

1
5.

Особливості догляду за шкірою обличчя та шиї

2
6.

Косметичні препарати декоративної косметики

2
7.

Дезинфікуючі засоби.

2Всього годин:

12

2


Тема 1. Компоненти косметичної продукції

Предмет “матеріалознавство”. Історична довідка. Загальні відомості про косметичні засоби, що використовуються у візажі.

Ліпіди (жири та масла). Віск та воскоподібні речовини. Силіконові воски та масла. Поліспирти. Спирти. Смоли. Продукти переробки нафти. Колоїди. Консерванти. Дезинфікуючі речовини. Антиоксиданти. Розчинники. Емульгатори

Вітаміни. Біостимулятори. Дія різних видів сировини на шкіру.Тема 2. Класифікація декоративної косметики

Засоби для очищення шкіри (демакіяжу, глибокого очищення та тонізування шкіри). Вимоги до засобів зняття макіяжу. Піноутворюючі засоби. Косметичне молочко. Гідрофільні очисники. Пілінги та вимоги до них. Тоніки.

Косметичні креми, їх класифікація та призначення.

Засоби, що використовуються для тонування шкіри, вимоги до них. Характеристика грунтовок за їх видами, складом, призначенням. Пудра її склад призначення та види. Консилери, їх фізичні властивості та призначення.

Рум’яна. Характеристика їх видів в залежності від призначення та фізичних властивостей. Мета використання.

Засоби декоративної косметики для очей.

Туш для вій: види, склад, кольорова гамма та призначення.

Олівці для повік, брів, лайнер, кайал. Їх складові компоненти. Призначення.

Тіні для повік. Характеристика за складом та формою випуску.

Засоби декоративної косметики для губ. Види помади, її склад та призначення. Загальна характеристика контурних олівців.

Терміни зберігання косметичної продукції.

Лабораторно-практичні роботи:


  1. Ознайомлення з властивостями засобів декоративної косметики


Тема 3. Рівні косметичної продукції

Огляд різних рівнів організації косметики та їх суттєві риси. Класифікація косметики за Р.А.Фрідманом. Косметика „мас-маркет”. Професійна косметика. Космоцевтика. Елітна косметика (косметика „високої гами”).Лабораторно-практичні роботи:

  1. Ознайомлення із зразками косметичної продукції різних фірм.

Тема 4. Інструменти та допоміжні матеріали

Пензлі. Аплікатори. Спонжі. Пухівки. Щіточки та гребінці.Щипці та пінцети. Точилки для олівців. Догляд за інструментами.Тема 5. Особливості догляду за шкірою обличчя та шиї

Особливості догляду за шкірою обличчя та шиї. Косметичні засоби, їх характеристика.Тема 6. Косметичні препарати декоративної косметики

Косметичні препарати декоративної косметики. Стисла характеристика сировини для виготовлення. Огляд різних рівнів організації косметики та їх суттєві риси. Будинки моди Крістіан Діор, Живанши, Шанель, Ланком.Тема 7. Дезинфікуючі засоби

Сучасні методи та засоби дезинфекції інструменту.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Санітарія та гігієна»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Санітарія та гігієна на виробництві

1
2.

Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств побутового обслуговування населення

2
3.

Основні поняття про мікробіологію та епідеміологію


2
4.

Дезінфекція та інфекційний контроль

2
5.

Захворювання шкіри

1Всього годин:

8

-


Тема 1. Санітарія та гігієна на виробництві

Поняття санітарії та гігієни. Мета та завдання виробничої санітарії, гігієни праці та запобігання профзахворюванням. Санітарний нагляд. Вимоги до СЕС щодо медичного огляду працівників.Тема 2.Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств побутового обслуговування населення

Вимоги і норми до виробничих приміщень підприємств сфери побуту. Вимоги до водопостачання. Кольорове забарвлення приміщень та обладнання. Значення раціонального обладнання освітлення та його вплив на дієздатність людини. Вимоги до вентиляції приміщень.

Вимоги до облаштування робочого місця візажиста. Вимоги до особистої гігієни та до обслуговування відвідувачів.

Тема 3. Основні поняття про мікробіологію та епідеміологію

Мікроорганізми, їх класифікація. Розповсюдження мікроорганізмів в природі.

Поняття про хвороботворні мікроорганізми. Джерела захворювань: хворі люди та тварини, бацилоносії, побутові речі, грунт, вода, повітря. Механізм передачі інфекції. Заходи боротьби з інфекційними захворюваннями: ізоляція, дезінфекція, боротьба з переносниками, щеплення.

Тема 4. Дезинфекція та інфекційний контроль

Поняття дезинфекції. Види дезинфекції, способи проведення дезинфекції інструментів та пристосувань. Інфекційний контроль на підприємствах сфери побуту. Сифіліс, СПІД і їх вплив на шкіру.Тема 5. Захворювання шкіри

Хвороби шкіри, що викликаються бактеріями, грибками, стафілококами, стрептококами, тваринними паразитами. Вугреві висипання. Пігментні зміни шкіри. Запалювальні утворення на шкірі. Причини захворювання, клінічна картина, профілактика шкіри. Вітаміни та їх вплив на стан шкіри. Професійні захворювання.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Малюнок та спецкомпозиція»з/пТема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні

роботи


1.

Ескізування. Ескіз візажу, боді-арту. Стилізація образу за базовою темою

5

3

2.

Визначна роль кольору в композиції стилю

4

2

3.

Композиція в макіяжі

5

3
Всього годин:

14

8


Тема 1. Ескізування. Ескіз візажу, боді-арту. Стилізація образу за базовою темою

Ескіз візажу, боді-арту. Малюнок голови в різних положеннях. Розробка образу, стилізація за напрямом емоційного сприйнятя форми і графічного відтворення ідеї образу.Лабораторно-практичні роботи:

1. Розробка ескізу візажу, боді-арту.Тема 2. Визначна роль кольору в композиції стилю.

Застосування кольору у художньому проектуванні. Колорит і гармонія.Лабораторно-практичні роботи:

1.Підбір гармонійних сполучень кольорів.2.Розробка ескізу візажу, боді-арту.

3.Розробка урочистого образу. Кольорова графіка.

Тема 2. Композиція в макіяжі

Композиція в макіяжі. Співвідношення між елементами.Лабораторно-практичні роботи:

1.Акцент в макіяжі. Ескізи візажів, створених за принципами контрасту, нюансу.

2. Виконання ескізу тематичного візажу.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Живопис та кольорознавство»
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні

роботи


1.

Освітлення та світлотіньове рішення живопису голови людини

4

2

2.

Досягнення пластичної виразності зображення голови та фігури людини світлом та кольором

3

2

3.

Стилізація в декоративному рішенні голови та фігури людини

3

2

4.

Емоційно-естетичні властивості кольорів

2
5.

Види контрастів

2

1
Всього годин:

14

7

1. Освітлення та світлотіньове рішення живопису голови людини

Зображення голови та фігури людини. Основні завдання, етапи роботи над живописом голови. Освітлення та світлотіньове рішення живопису голови.Лабораторні-практичні роботи:

1.Етюд голови людини в техніці «Гризайль».2. Досягнення пластичної виразності зображення голови та фігури людини світлом та кольором

Досягнення пластичної виразності зображення голови та фігури людини світлом та кольором. Фігура людини в різних ракурсах на нейтральному фоні.Лабораторно-практичні роботи:

1.Етюд фігури людини в різних ракурсах.3. Стилізація в декоративному рішенні голови та фігури людини

Стилізація в декоративному рішенні голови та фігури людини.Лабораторно-практичні роботи:

1.Стилізація фігури людини.4. Емоційно-естетичні властивості кольорів

Емоційно-естетичні властивості кольорів. Арттерапія. Вплив кольору на психофізичний стан людини. Гармонія кольору в навколишньому середовищі. Основні теорії кольорової гармонії.5. Види контрастів

Явище контрасту кольорів. Види контрастів. Значення контрастів в системі художньої виразності. Зображення різних типів контрасту. Рефлекс у одночасному контрасті.Лабораторно-практичні роботи:

1.Зображення різних типів контрасту.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета Історія макіяжу, зачіски та костюму

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні

роботи

1.

Культура, костюм, зачіска, макіяж Стародавнього світу.

2
2.

Культура, костюм, макіяж та зачіски Середніх століть.

2
3.

Культура, костюм, декоративна косметика та зачіски країн Сходу.

3
4.

Культура, костюм та зачіски Стародавньої Руси.

2
5.

Культура, костюм, зачіски, декоративна косметика Західної Європи XIV – XIX ст.

2
6.

Європейська та вітчизняна культура, костюм, зачіска, декоративна косметика XX ст.

3Всього годин:

14

Тема 1. Культура, костюм, зачіска, макіяж Стародавнього світу

1.1.Культура, мистецтво, зачіски, косметика та костюми первісного ладу.

Основні поняття «культура», «костюм», «одяг», «зачіска», «макіяж». Поняття «мода». Функції моди. Вплив національних звичаїв та традицій різних народів на розвиток історичної та сучасної моди.1.2.Культура, костюм, зачіски, макіяж Стародавнього Єгипту.

Основні риси художнього стилю в образотворчому та художньому мистецтві. Естетичний ідеал чоловічої та жіночої краси. Загальна характеристика давньоєгипетського одягу, взуття, головних уборів. Особливості в макіяжі Стародавнього Єгипту. Чоловічі та жіночі зачіски в Стародавньому Єгипті. Догляд за обличчям. Прикраси.1.3. Культура, костюм, зачіски, макіяж Стародавньої Греції.

Поняття греків про красу чоловіка та жінки. Драпіровка, як основа давньогрецького костюма. Види чоловічого одягу. Види жіночого одягу. Головні убори, взуття, прикраси, декоративна косметика.1.4.Культура, костюм, зачіски, косметика Стародавнього Риму.

Характеристика римського одягу різних періодів. Запозичення в одязі. Відособлення чоловічого та жіночого одягу. Естетичний ідеал краси. Особливості оздоблення тканин, орнаменти, макіяж.Тема 2. Культура, костюм, макіяж та зачіски Середніх століть

2.1. Візантія. Західноєвропейська культура, костюм, макіяж та зачіски кінця V-X ст.

Культура, костюм, зачіски, косметика Візантії. Особливості одягу, зачіски та косметики, зв’язок античності та християнства. Види чоловічого, жіночого одягу, взуття, головних уборів, зачісок, косметики.2.2.Західноєвропейська культура, костюм, зачіска та макіяж кінця XI-XV ст.

Загальна характеристика костюму, взуття, головних уборів цього періоду. Особливості зачісок та головних уборів, прикрас та аксесуарів, макіяжу. Коштовності, як доповнення до костюму.Тема 3. Культура, костюм, декоративна косметика та зачіски країн Сходу

3.1. Культура, костюм, зачіски, макіяж Китаю.

Ідеал краси. Чоловічий та жіночий одяг; кольорова гамма в костюмі та макіяжі.

Зачіски чоловіків, китайська коса. Особливості жіночих зачісок, їх характерні риси та різноманітність. Прикраси зачісок. Косметика в Китаї, її особливості.

3.2. Культура, костюм, зачіски та макіяж Японії.

Своєрідність та яскравість японського чоловічого та жіночого одягу. Доповнення до костюмів, головні убори, взуття. Особливості чоловічих та жіночих зачісок, татуювання. Особливості кольору та його використання. Косметика.3.3. Культура, костюм, зачіски, макіяж Сходу.

Взуття, головні убори, зачіски, прикраси. Татуювання, косметика.3.4. Культура, костюм, зачіски, макіяж Індії.

Краса та неповторність традицій індійського народу. Чоловічий та жіночий костюм. Прикраси, їх неповторність, характерні ознаки. Взуття, головні убори та зачіски. Косметика.Тема 4. Культура, костюм та зачіски Стародавньої Русі

4.1.Культура, костюм, зачіски, косметика Росії.

Костюм, взуття, головні убори, зачіски, макіяж Московської Русі. Тканини, кольорове вирішення, оздоблення, орнаментація. Соціальна диференціація костюма.4.2. Культура, костюм, зачіски, косметика України.

Чоловічий та жіночий одяг, взуття, головні убори, зачіски, макіяж України. Тканини, кольорове вирішення, оздоблення, орнаментація. Соціальна диференціація костюма.Тема 5. Культура, костюм, зачіски, декоративна косметика Західної Європи

ХIV-XIX ст.

5.1. Італійська культура, костюм, зачіски, косметика епохи Відродження

(ХIV-XIX ст.) Ідеал чоловічої та жіночої краси. Вплив нових ідеалів краси на формування канонів моди. Косметика.5.2. Західноєвропейська культура, костюм, зачіски, косметика І половини XVI ст.

Чоловічий та жіночий одяг, його характерні риси, доповнення, головні убори, прикраси, особливості чоловічої та жіночої зачіски цього періоду. Косметика.5.3. Культура, костюм, зачіски, косметика Іспанії І І половини XVI – початок XVIIст.

Культура, костюм, зачіски, косметика Іспанії І І половини XVI – початок XVIIст.5.4. Західноєвропейська культура, костюм та зачіски XVII ст. Стиль «бароко».

Особливості стилю бароко в одязі, зародження нових напрямків моди. Естетичний ідеал краси того часу та його особливості. Особливості чоловічої та жіночої зачіски, головних уборів та прикрас. Доповнення до костюмів. Перуки, маски, мушки. Косметика.5.5. Західноєвропейська культура, костюм, зачіски, макіяж XVIII ст. Стиль «рококо».

Ідеал жіночої та чоловічої краси. Чоловічий та жіночий костюм стилю рококо, його особливості та характерні риси. Характерні особливості чоловічої та жіночої зачіски стилю рококо, головні убори, взуття, косметика, макіяж.5.6. Західноєвропейська культура, костюм, зачіски, макіяж ХІХ ст.

Особливості костюму, взуття, зачіски, макіяжу, стилів «Ампір», «Бидермейєр», «Романтичний», особливості жіночого образу, косметика, макіяж.Тема 6 Європейська та вітчизняна культура, костюм, зачіска, декоративна косметика ХХ ст.

6.1. Європейська культура, костюм, зачіски, макіяж ХХ ст.

Поява нових стилів та їх вплив на моду, зачіски, макіяж. Формування індустрії моди, її швидкий розвиток та особливості. Чоловіче та жіноче вбрання, зачіски, прикраси, головні убори, косметика, їх особливості.

6.2. Вітчизняна культура, костюм та зачіски ХХ ст.

Поява нових стилів та їх вплив на моду та зачіски, кометику, макіяж.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Стилістика»
з/п


Навчальні предмети

Кількість годин

Всього


З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Стиль і мода

2
2.

Характеристика різних стилів

16
3.

Характеристика сучасного одягу, зачіски, візажу різних стилів

16
4.

Проектування колекції

8
Всього годин:

42

Тема 1. Стиль і мода

Стиль і мода. Характеристика стилю в одязі, зачісках, макіяжу, архітектурі, мистецтві.

Функції і класифікація сучасного одягу і макіяжу.

Тема 2. Характеристика різних стилів

Характеристика різних стилів:  • Античний стиль;

  • Готичний стиль;

  • Епоха відродження;

  • Стиль класицизму, ампір;

  • Стиль романтизму;

  • Стиль модерн.

Тема 3. Характеристика сучасного одягу, зачіски, візажу різних стилів

Загальна характеристика одягу, зачіски, макіяжу класичного стилю.

Тканини, доповнення, оздоблення одягу, зачіски, макіяжу класичного стилю.

Загальна характеристика стилю «пуризм».

Повсякденний, верхній одяг, зачіски, макіяж стилю «пуризм».

Загальна характеристика одягу, зачіски, макіяжу спортивного стилю.

Тканини, доповнення, оздоблення одягу, зачіски, макіяж спортивного стилю.

Різновиди одягу, зачіски, макіяжу; стилі – «морський», джинсовий та ін.

Загальна характеристика одягу, зачіски, макіяжу романтичного стилю.

Тканини, доповнення, оздоблення одягу, зачіски, макіяжу романтичного стилю.

Загальна характеристика одягу, зачіски, макіяжу молодіжного стилю.

Характеристика стилю «карго», «космофутуризм».

Характерні риси молодіжного стилю: пірсінг, тату, стрази на тілі.

Тема 4. Проектування колекції

Основні ознаки колекції. Цілісність колекції. Промислові колекції. Перспективні колекції. Презентація колекції. Реклама.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Основи пластанатомії; анатомії та фізіології шкіри; косметологія»
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Анатомія голови та шиї

2

2

2.

Анатомія та фізіологія шкіри обличчя

1
3.

Фармакологія

1
4.

Дерматологія

1
5.

Шкіра та догляд за нею


1
6.

Історія виникнення косметології. Основні розділи косметології

2
7.

Сучасні косметичні засоби

2
8.

Косметичні процедури

2
9.

Естетичні процедури

2

1
Всього годин:

14

3


Тема 1. Анатомія голови та шиї

Зв'язок косметології з іншими галузями медицини. Лікарська косметологія як галузь сучасної медицини


Форма черепа, основні кістки та відступи. Мозковий череп, лицьовий череп. Великий потиличний бугор, шийні лінії. Сосцевидний паросток, його топографія, його значення при виконанні масажу обличчя. Тім'яні кістки. Сагитальний шов черепа. Лобова кістка. Загальні зведення про будову верхньої, нижньої щелеп. Луночкові підвищення різців. Їхнє значення в зміні рис обличчя з віком. Підборідний бугор, його значення. Кістки зовнішнього носа. Вилицева кістка. Собача ямка.Лобовий м'яз. Підшкірний м'яз шиї. Круговий м'яз ока. Гладкі м'язи шкіри. Їх будова, функція, інервація і живлення. Кісткова основа шиї. Поверхня м'язів шиї та основні глибинні м'язи. Трапецієподібний м'яз шиї, початок і кріплення. Анатомо-фізіологічні особливості м'язів, нервів і судин шиї. Судини і нерви обличчя. Судини шиї. Особливості судинної, лімфатичної і нервової системи зовнішнього носа.

Пластика голови та шиї. Пластика верхньої частини тулубу та шиї. Вплив м’язів на міміку обличчя. Індивідуальні мімічні риси.Лабораторно - практичні роботи:

1.Малювання черепу в анфас та профіль.

2.Малювання основних м'язів голови та шиї.

Тема 2: Анатомія та фізіологія шкіри обличчя

Будова шкіри. Будова підшкірної жирової клітковини. Кровоносні судини шкіри . Лімфатичні судини. Будова сальних залоз. Будова і функції потових залоз. Особливості м'яких покровів переднього відділу обличчя. Особливості будови шкіри губів. Особливості будови м'язів шкіри і природних отворів. Гусячі лапки. Будова губів. Покриття губів. М'язи губів. Судини і нерви губів. Функції шкіри - терморегуляторна, видільна, бактерицидна, дихальна, чуттєва, захисна. Їх характеристики. Властивості шкіри.


Тема 3. Фармакологія


Основна сировина, що застосовується в косметиці. Фізіологічне значення жирів у життєдіяльності організму і шкіри. Особливості зберігання жирів. Зміни, що відбуваються в жирах з часом, прогірклість. Шкідливі наслідки при застосуванні в косметичній практиці липнучих, легкозастигаючих і прогірклих жирів.

Речовини застосовувані в косметиці. Кашалотовий жир. Сало яловиче. Склад. Умови та термін зберігання. Смак, колір і запах. Рослинні олії: мигдальна олія, кокосова олія, олія какао, оливкова олія, кукурудзяна олія (маїсова), соєва олія, кунжутна олія, лляна олія, горіхова олія тощо. Засіб одержання. Колір. Смак. Запах. Хімічні і терапевтичні властивості. Термін зберігання до вжитку. Засоби зберіганя і консервації.Тваринні натуральні воски. Бджолиний віск: склад, колір і запах очищеного воску, застосування. Ланолін: технологія одержання, хімічний склад, колір, запах. Липоїди. Нафтопродукти. Кислоти, їх характеристика і фізико-хімічні властивості. Вуглеводи. Желюючі речовини. Агар. Желатини. Антибіотики. Рослинні речовини.


Тема 4. Дерматологія.

Гнійничкові, вірусні й інші захворювання шкіри. Трихофитня волосяної частини голови. Причини її виникнення, лікування і профілактика. Мікроскопія волосяної частини голови. Гідроденіт. Атрофія шкіри. Причини їх виникнення і загальні принципи лікування.


Тема 5. Шкіра та догляд за нею.

Типи шкіри. Догляд за шкірою. Лікарські трави, що застосовуються для догляду за шкірою обличчя. Косметичні процедури. Маски: із живильного крему, вітамінні, дріжджові, медово-молочні, жовтково-медово-олійні, огіркові, римська маска, маска за старим іспанським рецептом, голівудська маска, шведська маска з сиру тощо. Компреси. Вологі компреси: гарячі, холодні і зігрівальні. Умивання. Парова ванна. Гімнастика . Масаж; техніка масажу. Протипоказання до масажу.Тема 6. Історія винекнення косметології. Основні розділи косметології.

Короткий історичний огляд винекнення та розвитку науки «Косметологія». Основні розділи косметології; лікувальна та декоративна косметологія. Характеристика кожного розділу.Розвиток SPA – індустрії в сучасної косметології.Тема 7. Сучасні косметичні засоби.

Класифікація косметичних засобів. Клітинна косметика. Косметичні засоби. Фіто косметика.Тема 8. Косметичні процедури.

Демакіяж. Етапи виконання. Пілінги. Види. Показання. Етапи. Техніка виконання скрабів. Протипоказання до виконання пілінгів та скрабів. Маски. Класифікація масок. Показання. Правила і порядок виконання масок. Техніка виконання кремових, масок на основі водоростей, грязьових масок, колагенових листів та інше.

Протипоказання до використання масок.

Тема 9. Естетичні процедури.

Види естетичних процедур: депіліція, догляд за руками. Перманентний макіяж.

Депіляція. Показання. Протипоказання. Загальні рекомендації. Матеріали, які застосовують для депіляції.

Догляд за руками. Загальні принципи догляду за руками.

Інструменти та матеріали. Послідовність процедур при догляді за руками. Види процедур. Очищення. Масаж рук. Маски для рук.

Манікюр. Види. Техніка виконання гігієнічного манікюру. Дизайн нігтів.

Макіяж обличчя. Колористика. Засоби та косметика для макіяжу. Аксесуари для макіяжу та їх використання. Перманентний макіяж, особливості і недоліки.

Лабораторно-практична робота:

1.Складання послідовності виконання процедур по догляду за обличчям та зоною декольте.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета Професійна етика та естетика


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Трудова діяльність працівників сфери обслуговування

2
2.

Культура спілкування працівників сфери обслуговування з клієнтами

3
3.
Професійна етика. Професійна поведінка. Етика взаємин у трудовому колективі

3


Всього годин:

8
Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка