Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8340. 0І. 61. 00-2014


Типова навчальна програма з предмета “Основи правових знань”Сторінка2/9
Дата конвертації19.07.2020
Розмір0.84 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Типова навчальна програма

з предмета “Основи правових знань”з/п

Теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Правосоціальна цінність - складова частина загальнолюдської культури

2
2

Конституційні основи України

4
3

Правові основи професійно-технічної освіти

1
4

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1
5

Господарство і право

1
6

Морське право

3
7

Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

1
8

Праця, закон і ми

1
9

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

1
10

Злочин і покарання

1
11

Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

1Усього годин:

17

Тема 1. Правосоціальна цінністьскладова частина загальнолюдської культури

Право в житті кожного з нас. Правоцінність - одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; полі­тичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної вла­ди на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини. Зна­чення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.


Тема 2. Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Кон­ституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна - суверенна і незалежна, демократична, со­ціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які на­лежать до національних меншин, – невід'ємна частина загальнови­знаних прав людини. Гарантування громадянам України права на на­ціонально-культурні надбання та мову.

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права й свободи громадян України.

Особисті права та свободи громадян: право кожної людини на жит­тя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканність; не­доторканність житла кожного; таємниця листування, телефонних роз­мов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втру­чання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та куль­турні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об'єктами права дер­жавної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбаче­них законом та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов'язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у захисті своєї гідності і прав. Невідчужуваність і невід'ємність прав і свобод людини.
Тема З. Правові основи професійно-технічної освіти

Законодавство України про освіту та його завдання.

Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996 р. Право громадян на освіту. Основні принципи освіти. Державна політика в галузі освіти

Професійно-технічна освіта – невід’ємна складова частина освіти України.

Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. та його завдання. Мета професійно-технічної освіти. Права, обо­в’язки та відповідальність учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу. Особливий соціальний захист учнів, слухачів про­фесійно-технічних навчальних закладів, документи про професійно-технічну освіту.


Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Ци­вільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних право­відносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов'язання. Окремі види зобов’язань.
Тема 5. Господарство та право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні гос­подарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове ста­новище підприємств і об'єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове стано­вище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов'язання у госпо­дарському праві. Господарський договір. Основні типи і види господарсь­кого договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку ді­яльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні під­приємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. При­пинення підприємницької діяльності.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відпові­дальності за порушення господарського законодавства.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів під­приємницької діяльності.

Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості. Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві. Правове регулювання госпо­дарських відносин у сфері транспорту Правове регулювання гос­подарської діяльності у сільському господарстві.

Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування.


Тема 6. Морське право

Поняття та система морського права. Відносини, що регулюються морським правом. Джерела морського права України. Нормативні акти по морському праву. Кодекс торговельного мореплавства України. Поняття сучасного міжнародного морського права. Принципи міжнародного морського права.

Поняття правового статусу та режиму використання морських просторів. Морські простори, що входять до складу території держави. Морські простори, що не входять в склад території держави. Особливості правової класифікації моря. Класифікація закритих морів. Правовий статус використання внутрішніх вод. Статус та режим використання територіальних вод.


Тема 7. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються при розв'язанні господарських спорів Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ в арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.


Тема 8. Праця, закон і ми

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.

Тема 9. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права в регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.


Тема 10. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
Тема 11. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа - людина - суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи.Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»
з/п

Теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Предмет, метод і завдання економіки галузі

1
2

Морський транспорт, як галузь матеріального виробництва

1
3

Динаміка і структура перевезень вантажу морським транспортом

1
4

Завдання і зміст плану перевезення вантажу

1
5

Перспективи розвитку транспортного флоту і морських портів

2
6

Матеріально-технічна база морського транспорту

2
7

Кадри, продуктивність праці, організація заробітної плати і підприємництва

2
8

Основні виробничі фонди галузі

1
9

Собівартість перевезень

2
10

Інвестиції і капіталовкладення в галузь

1
11

Основи підприємництва та підприємливості

3Усього годин:

17

Тема 1. Предмет, методи і завдання економіки галузі

Мета вивчення курсу. Предмет, методи галузевої економіки. Зміст курсу і його взаємодія з іншими дисциплінами.


Тема 2. Морський транспорт як галузь матеріального виробництва

Поняття галузі. Роль транспорту в економіці України. Загальна характеристика морського транспорту. Особливості транспорту, як галузі матеріального виробництва.


Тема 3. Динаміка й структура перевезень вантажу морським транспортом

Поняття структури перевезень вантажу морським транспортом. Структура перевезень вантажу. Динаміка перевезень вантажу та їх аналіз.


Тема 4. Завдання та зміст плану перевезень вантажу

Поняття плану перевезень вантажу. Планування перевезення вантажу. Завдання і зміст плану перевезень вантажу.
Тема 5. Перспективи розвитку транспортного флоту і морських портів

Основні напрямки розвитку: транспортного флоту, морських портів, судноремонтних заводів, залізничного господарства, баз технічного обслуговування флоту. Основи організації управління морським транспортом.


Тема 6. Матеріально-технічна база морського транспорту

Структура і взаємодія елементів матеріально-технічної бази. Характеристика структури матеріально-технічної бази морського транспорту. Характеристика елементів матеріально-технічної бази морського транспорту. Особливості матеріально-технічного забезпечення.


Тема 7. Кадри, продуктивність праці, організація заробітної плати і підприємництва

Склад і структура кадрів морських портів. Продуктивність праці: поняття і методи виміру продуктивності праці. Організація заробітної плати. Особливості оплати праці в галузі. Закони України «Про оплату праці», «Про підприємництво».
Тема 8. Основні виробничі фонди галузі

Економічна сутність і склад основних фондів. Класифікація основних фондів. Структура. Облік і оцінка. Зношування і амортизація. Види зношування. Показники використання основних фондів.


Тема 9. Собівартість перевезень

Поняття собівартості перевезень. Види собівартості. Групування витрат по економічним елементам і калькуляційним статтям витрат. Поняття кошторису виробництва. Розрахунок собівартості перевезень.


Тема 10. Інвестиції та капіталовкладення в галузь

Сутність інвестицій. Класифікація капітальних вкладень. Види структур капітальних вкладень. Методика визначення економічної ефективності інвестиції для галузі.


Тема 11. Основи підприємництва та підприємливості

Види підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємницької діяльності – види. Процедури. Звітність суб’єкта підприємницької діяльності. Бізнес-план підприємства – структура, етапи реалізації
Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»
з/п

Теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Загальні положення, терміни і визначення

1
2

Обов’язки і права пішоходів і пасажирів

1
3

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів

1
4

Регулювання дорожнього руху

1
5

Рух транспорту і безпека пішоходів і пасажирів

1
6

Особливі умови руху

1
7*

Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних подій

1
8

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

1Усього годи:

8


Тема 1. Загальні положення, терміни і визначення

Закон України «Про дорожній рух», Правила дорожнього руху, як правова основа дорожнього руху, яка має ціль створення безпечних умов для його учасників.

Закон України «Про дорожній рух» про порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних подій в Україні та причини їх

виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень в дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій і інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни і визначення, які містять Правила дорожнього руху.


Тема 2. Обов’язки і права пішоходів і пасажирів

Порядок руху пішоходів в населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять важкі предмети, або осіб, які пересуваються в інвалідних візках без двигуна, ведуть велосипед, мопед або мотоцикл, везуть санчата, тачки тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів.

Рух пішоходів в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості.

Рух дорогою організованих груп людей.

Особливості руху організованих груп дітей.

Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої частини дороги.

Дії пішоходів у випадку наближення транспортного засобу з увімкненим мигаючим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів у випадку причетності до дорожньо-транспортної події.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Правила посадки та висадки.

Права та обов’язки пасажирів під час користування транспортними

засобами.

Дії пасажирів на випадок дорожньо-транспортної події.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту та погоничів тварин. Технічний стан та обладнання вказаних транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині.

Правила використання велосипедної доріжки.

Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки і їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка і її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках шляху.

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофору. Світлофори, які регулюють рух пішоходів.

Значення сигналів регулювальника:

1. Руки, витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми.

2. Права рука витягнута вперед.

3. Рука піднята вгору.

4. Інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.
Тема 5. Рух транспорту й безпека пішоходів та пасажирів

Правосторонній рух транспорту. Рух у декілька рядів. Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види й призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил показу попереджувальних сигналів.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Поняття про гальмівний шлях:чинники, які впливають на величину гальмівного шляху.

Види перехрестя. Порядок руху на перехресті.

Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда.

Початкове навчання водінню транспортних засобів. Навчальна їзда на шляхах.

Рух в житловій зоні. Перевага пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі та шляхи для автомобілів, їх основна відмінність. Рух по автомагістралях і шляхах для автомобілів.

Основні відмінності гірських шляхів і стрімчастих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських шляхах і стрімчастих спусках.
Тема 7*. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних подій

Визначення і невчасне припинення дії травмуючого фактору, визволення потерпілого з транспортного засобу. Надання першої медичної допомоги. Правила і засоби переносу потерпілого. Правила і засоби транспортування потерпілого на різних видах транспортних засобів.

* - пропонується викладання цієї теми кваліфікованим медичним працівникам.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних подій і порушень Правил дорожнього руху.

Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за заподіяні матеріальні збитки в природі.

Типова навчальна програма з предмета

Інформаційні технології ”


з/п

Теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Інформація та інформаційні технології

2
2

Системи управління на основі комп’ютерних технологій на судні

10

4

3

Робота на основі комп’ютерних технологій

5

2
Усього годин:

17

6


Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології. Основні положення розвитку інформаційних технологій. Сховища даних. WAP- технології. Цифрові технології.


Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій на судні

Загальні відомості про систему управління автоматизованим обладнанням: електродвигунами, приводами, механізмами, виробничою установкою, лінією, електроустаткуванням. Визначення та принцип будови автоматизованих систем.

Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація за призначенням та принципом дії.

Датчики, їх визначення. Статичні характеристики датчика та його чутливість. Класифікація датчиків за видом вхідних неелектричних величин: механічних, теплових, оптичних. Датчики переміщення, тиску, температури, частоти.

Виконавчі механізми.

Приводи: електричний, електромагнітний, повітряний.

Засоби надання інформації різними датчиками та пристроями зв’язку з об’єктами управління.

Поняття про пристрої перетворення інформації (ЦАП, АЦП).

Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.

Рівні управління технологічними установками, комплексом технологічних апаратів чи машин, технологічними ділянками. Основні функції персонального комп’ютера на кожному рівні управління.


Тема 3. Робота на основі комп’ютерних технологій

Будова персонального комп’ютера. Сервісні програми. Архіватори.

Основи мережних систем. Мережі на основі персонального комп’ютера. Локальні й глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і безпека каналів зв’язку.

Використання комп’ютерних технологій у роботі моторного відділення судна при несенні вахтового чергування.Професійно-теоретична підготовка
Типова навчальна програма з предмета

«Суднові енергетичні установки та їх експлуатація»
з/п

Теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Історія дизелебудування

2
2

Загальні відомості про двигуни внутрішнього згоряння

4
3

Загальні відомості про робочий процес двигуна внутрішнього згоряння. Основні величини, що становлять технічну характеристику двигуна

10
4

Загальні відомості про паливо і мастильні матеріали

4
5

Конструкція суднових двигунів внутрішнього згоряння

54
6

Допоміжні суднові механізми, системи і їх експлуатація

30
7

Технічне обслуговування, ремонт суднових допоміжних механізмів

10
8

Допоміжні суднові котли та їх експлуатація

18
9

Несення вахти на допоміжному рівні

10
10

Рушії та валопроводи

6
11

Контрольно-вимірювальні прилади

2
12

Основні відомості щодо охорони праці при обслуговуванні та ремонті суднових механізмів в М.К.В.

4Всього годин:

154

Тема 1. Історія дизелебудування

Мета і завдання курсу. Стисла інформація про історію дизелебудування.

Обов’язки моториста (машиніста) другого класу.

Термінологія, яка вживається в машинних приміщеннях, та назви механізмів і обладнання. Порядок несення вахти в машинному відділені


Тема 2. Загальні відомості про двигуни внутрішнього згоряння

Принцип дії дизеля. Маркування двигунів. Конструктивні схеми сучасних двигунів.


Тема 3. Загальні відомості про робочий процес двигуна внутрішнього згоряння. Основні величини, що становлять технічну характеристику двигуна

Робочі процеси чотиритактних двигунів. Процес впуску (наповнення). Фази газорозподілення. Тиск та температура в процесі впуску. Поняття про коефіцієнт наповнення. Процес горіння. Значення розпилювання палива й змішування його з повітрям для ефективності протікання процесу горіння. Момент подачі палива в циліндр. Розмір куту визначення подачі палива. Кінець подачі палива в циліндр. Фази процесу горіння, найбільша температура й тиск під час згорання. Величина тиску й температури під кінець стиснення.

Процес випуску. Період впуску й випуску. Індикаторна діаграма чотиритактного дизеля з наддувом. Діаграма газорозподілення.

Двотактні двигуни: робочий процес. Індикаторна діаграма, діаграма газорозподілення.

Продувка. Види сумішоутворення в двигунах і форми камер. Кут визначення подачі палива для повільнохідних та швидкохідних двигунів. Впливання на робочі процеси.
Тема 4. Загальні відомості про паливо та мастильні матеріали

Загальні відомості про паливо. Сорти і марки палива та мастильних матеріалів, що використовуються на суднах флоту. Правила прийому та збереження палива і мастильних матеріалів. Види тертя. Призначення змащення в суднових машинах і механізмах. Важливість використання рекомендованих мастил для поліпшення роботи деталей машин і механізмів.


Тема 5. Конструкція суднових двигунів внутрішнього згорання

Конструкція окремих вузлів та деталей двигуна

Конструктивна схема тронкового двигуна. Головні нерухомі деталі (остов двигуна).

Фундаментна рама, блоки двигунів. Матеріали рами. Рамові підшипники. Вкладки рамових підшипників, матеріали для заливки вкладок.

Блоки циліндрів та матеріал блоків. Циліндрові втулки. Анкерне з’єднання. Ущільнення циліндрових втулок. Кришки циліндрів чотиритактних двигунів. Матеріал кришок. Головка блоку швидкохідних двигунів. Кріплення кришок циліндрів до блоку. Поршень, його призначення, матеріал, конструкція. Поршневі кільця, їх матеріал та типи. Конструкція поршневих пальців. Шатун, його призначення, матеріал, типи, основні елементи. Шатунні болти, їх призначення, контроль за їх станом. Колінчатий вал, його призначення, типи валів, матеріал, конструкція. Змащення шийок колінчатого валу. Маховик. Валоповоротні устрої і їх конструкції.Механізм газорозподілу

Основні типи газорозподілу. Випускні і продувні клапани, їх устрій. Пружини та способи їх кріплення на штоках клапанів. Розподільні вали, їх конструкція, матеріал. Кулачки і кулачкові шайби. Клапанні приводи.

Всмоктуючи і вихлопні колектори. Глушники.

Паливна система

Вимоги до системи подачі палива у двигунах. Паливні насоси двигунів. Привід паливного насоса.

Форсунки двигунів

Класифікація форсунок. Типи розпилювачів: струмінні та штифтові розпилювачі.Допоміжне обладнання паливних систем

Паливні фільтри грубого і тонкого очищення палива. Щільові фільтри тонкого очищення палива. Регулятори частоти оберту, їх призначення.Система змащування

Способи подачі мастила, що використовується у двигунах внутрішнього згорання. Циркуляційна змащувальна система сучасних двигунів. Система змащування «мокрим» та «сухим» картером. Змащування циліндрів ДВЗ.

Масляні насоси: їх будова, конструкція і робота. Реверсивні масляні насоси. Масляні фільтри грубого та тонкого очищення. Лубрикатори.

Система охолодження двигунів

Умови відбору тепла від деталей двигуна. Проточна та замкнута системи охолодження. Порівняльний аналіз усіх названих систем. Водяні насоси для прісної та забортної води. Водяні холодильники. Терморегулятори: їх устрій та робота.Принцип дії системи пуску

Умови запуску суднових ДВЗ, електрична система запуску, схема повітряного запуску. Поняття про реверсування. Пост керування судновими двигунами внутрішнього згорання. Схеми пускових приладів. Реверс-редуктори.


Тема 6. Допоміжні суднові механізми, системи і їх експлуатація

Початкові знання звичайних операцій з такими системами, як осушувальна, баластна та вантажна, початкові знання електричних установок і пов’язаних з ними небезпек, початкові знання технічного обслуговування та ремонту механізмів, а також інструментів, що використовуються в машинному відділені. Початкові знання розміщення вантажу та заходів по доставці запасів на судно.Суднові помпи

Загальні відомості про суднові насоси, їх класифікація. Призначення, принцип дії та основні характеристики суднових насосів.

Суднові насоси об’ємної дії. Основні правила технічної експлуатації. Сфера застосування.

Опріснювальні пристрої

Класифікація, призначення, принцип дії, сфера застосування, правила технічної експлуатації.Загальні відомості про суднові системи

Класифікація суднових систем і їх роль в обслуговуванні і експлуатації судна. Основні конструктивні елементи суднових систем.Теплообмінні установки

Класифікація, призначення, принцип дії, сфера застосування, правила технічної експлуатації.Вантажопідіймальні механізми

Класифікація, призначення, принцип дії. Правила технічної експлуатації.Обладнання щодо захисту довкілля

Види. Будова. Призначення, принцип дії. Правила технічної експлуатації. Вимоги Конвенції МАRPОL-73/78


Тема 7. Технічне обслуговування, ремонт суднових допоміжних механізмів (СДМ)

Догляд за СДМ під час перерви у роботі (при короткочасній перерві, при псуванні механізмів). Періодичні планово-попереджувальні огляди. Дефектація і ремонт суднових насосів.


Тема 8. Допоміжні суднові котли та їх експлуатація

Призначення та основні характеристики допоміжних і утилізаційних котлів. Різновиди котлів. Конструкція котлів. Конструктивні елементи котлів. Паливна система. Система підтримання рівня води у котлі. Водопідготовка. Правила технічної експлуатації котлів. Безпечна експлуатація котлів. Аварії котлів та основні дефекти у роботі.


Тема 9. Несення вахти на допоміжному рівні

Вимоги щодо охорони праці.

Огляд та підготовка двигуна до запуску. Підготовчі роботи за системами.

Запуск двигуна та вихід на режим. Обслуговування двигуна під час роботи. Контрольно-вимірювальні прилади. Контроль за роботою двигуна за допомогою спеціальних приладів та зовнішніми ознаками.

Обслуговування систем двигуна під час роботи. Зупинка суднового двигуна.
Тема 10. Рушії та валопроводи

Типи рушіїв. Конструкція суднового валопроводу та рушіїв.


Тема 11. Контрольно-вимірювальні прилади

Основні відомості про контрольно-вимірювальні прилади, які використовуються в СЕУ.


Тема 12. Основні відомості щодо охорони праці (ОП) при обслуговуванні та ремонту суднових механізмів

Основні вимоги щодо ОП в машинно-котельному відділенні. Правила ОП при підготовці до запуску, при обслуговуванні та зупинці двигунів суднових допоміжних механізмів та котлів. Основні заходи щодо забезпечення безпеки під час виконання ремонтних робіт та технічному обслуговуванні Кодекс ПДНВ-78, з поправками, розділ А III/4, 2 колонка.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка