Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8340. 0І. 61. 00-2014


Типова навчальна програма з предметаСторінка6/9
Дата конвертації19.07.2020
Розмір0.84 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Типова навчальна програма з предмета


«Основи екології»
з/п

Теми


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Предмет і завдання екології

1
2

Біосфера. Кругообіг речовин у природі

1
3

Вплив діяльності людини на біосферу

1
4

Екологія як основа природокористування.

Характеристика забруднень2
5

Утворення відходів під час експлуатації суден та заходи щодо запобігання забрудненню моря

2
6

Основні вимоги Конвенції МАRPОL-73/78 щодо запобігання забруднення моря з суден

3Усього годин:

10

Тема 1. Предмет і завдання екології

Предмет і завдання екології. Збереження природного середовища. Стрімкий розвиток енергетики, промисловості, сільського господарства викликає забруднення довкілля.

Використання світового океану людиною, небезпечний наслідок його забруднення.
Тема 2. Біосфера. Кругообіг речовин у природі

Різноманітність життя на Землі. Чого досягла і що втратила людина за час свого існування.

Значення заповідників, заказників, національних парків. Найбільші заповідники України. Біосфера, визначення та її характеристика. Кругообіг речовин у природі. Світовий океан як єдина екосистема.
Тема 3. Вплив діяльності людини на біосферу

Прямі й опосередковані дії людини на природне середовище. Ресурси світового океану та їх використання людиною. Причини забруднення навколишнього середовища людиною та підривання сил природи. Природне і антропогенне забруднення.


Тема 4. Екологія як основа природокористування. Характеристика забруднень

Екологія як основа природокористування, збереження чистоти атмосфери, гідросфери, літосфери.


Фізичні забруднення: теплові, світлові, шумові, електромагнітні та радіаційні випромінювання. Хімічне, фізико-хімічне та біологічне забруднення. Класифікація забруднень: глобальні, регіональні й локальні.
Тема 5. Утворення відходів під час експлуатації суден та заходи щодо запобігання забрудненню моря

Гази, пари, які утворюються під час експлуатації головних і допоміжних механізмів. Стічні, фекальні, господарчо-побутові води. Тверді залишки та сміття. Нафтові витіки, нафтові відходи від сепарації палива та мастил, нафтові залишки з баластними і проливаючими водами. Тверді залишки вантажу та хімікати.

Правила запобігання забрудненню із суден, дотримання вимог цих правил і контроль за їх виконанням. Реєстрація суднових операцій з нафтою, шкідливими речовинами, водяним баластом, сміттям і стічними водами.

Вимоги щодо запобігання забрудненню .


Тема 6. Основні вимоги Конвенції МАRPОL-73/78 щодо запобігання забруднення моря з суден

Вимоги і правила Конвенції МАRPОL-73/78, спрямовані на запобігання забруднення моря з суден: різновидностями нафти, шкідливими речовинами, стічними і відстійними водами, сміттям. Основні дії, пов’язані із захистом навколишнього середовища.

Додатки Конвенції МАRPОL – 73/78 - I,II,III,IV,VI.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»
з/п

Теми


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Правові та організаційні основи охорони праці

4
2

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Охорона праці в машинному відділені

10
3

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

3
4

Основи електробезпеки

3
5

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

4
6*

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

4Підсумкова атестація з предмета

2Усього годин:

30

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів України про працю, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві та в побуті. Безпека праці й здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання та професійні отруєння. Основні причини травматизму й професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна та медична реабілітація працівників. Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Охорона праці в машинному відділенні

Загальні питання охорони праці на морських суднах. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою на морських суднах.

Вимоги до одягу вахтового моториста. Вимоги охорони праці при підготовці дизеля до пуску. Вимоги охорони праці під час роботи дизеля. Вимоги охорони праці після зупинки роботи дизеля. Вимоги охорони праці при роботі сосудів під тиском. Вимоги охорони праці при виконанні ремонтних робіт і прибирання у машинно-котельному відділенні. Вимоги охорони праці при експлуатації і ремонті суднових допоміжних механізмів і котлів. Дотримання правил охорони праці під час бункеровки судна нафтопродуктами.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів з професії «Моторист (машиніст)». Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат суднових виробничих приміщень. Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу плавскладу. Психологія безпеки праці.

Запобігання виникненню аварій на суднах. Охорона праці в машинному відділені.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил викорис­тання відкритого вогню і електричного струму, використання непідготовленої техніки в пожеженебезпечних місцях; порушення правил використання опа­лювальних систем, електронагрівальних прикладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожеженебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пі­сок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів на суднах та судноремонтних підприємствах. Особливості гасіння пожежі на суднах та судноремонтних підприємствах. Організація пожежної охорони на суднах та судноремонтних підприємствах.

Стан та динаміка аварійності в світовій морський індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя й здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична й атмосферна.Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджува­льні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занурення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональ­них комп'ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6*. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.

Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
* - пропонується викладання цієї теми кваліфікованим медичним працівникам.

Професійно-практична підготовка
Типова навчальна програма

виробничого навчання
Професія: 8340 Моторист (машиніст)

(код, назва професії)

Кваліфікація: моторист (машиніст) другого класу

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

з/п

Теми

Кількість годин
І. Виробниче навчання *
1.1

Вступ

2

1.2

Охорона праці й пожежна безпека в навчальних майстернях і в умовах виробництва

4

1.3

Екскурсія на підприємство та судно

6

1.4

Слюсарні роботи

48

1.5

Ремонт двигунів внутрішнього згорання

66

1.6

Ремонт суднових допоміжних механізмів

60
Усього годин:

186
ІІ. Виробнича практика
2.1

Загальне ознайомлення з судном, організація служби. Ознайомлення з правилами охорони праці та завданнями щодо боротьби за живучість судна

21

2.2

Робота в складі машинної команди судна

301
Кваліфікаційна пробна роботаУсього годин:

322
Разом:

508


* Місце проведення виробничого навчання (в майстернях або на виробництві) вирішує ПТНЗ за згодою із замовником виробничих кадрів.
І. Виробниче навчання

1.1. Вступ

Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці та правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.


1.2. Охорона праці й пожежна безпека в навчальних майстернях та в умовах виробництва

Вимоги з охорони праці в навчальних майстернях та на робочих місцях. Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо попередження травматизму. Основні правила та інструкції з безпеки праці, їх виконання, основні правила електробезпеки. Причини пожеж. Правила користування електронагрівальними приладами, електроінструментами, відключення електромережі, заходи перестороги при користуванні пожеженебезпечними рідинами та газами. Правила поведінки учнів під час пожежі. Порядок виклику команди пожежників. Будова і застосування вогнегасників та внутрішніх пожежних кранів.1.3. Екскурсія на підприємство та судно

Інструктаж за змістом занять, охорони праці, поведінки.

Ознайомлення з характером підприємства, розташуванням цехів, приладів, робочих місць. Ознайомлення учнів з їх майбутньою діяльністю в період виробничої практики та після закінчення училища. Бесіда з рядовим та командним складом суден, робочими та інженерно-технічними працівниками підприємства про професію моториста (машиніста).
1.4. Слюсарні роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці. Призначення інструментів та матеріалів для виготовлення, режими обробки, способи контролю та контрольно-вимірювальний інструмент.Вправи:

Розмітка

Підготовка деталей до розмітки. Нанесення вільно розташованих, паралельних та перпендикулярних прямолінійних ліній, ліній під заданим кутом. Побудова замкнутих контурів, що створені відрізками прямих ліній (квадрату, прямокутника, трикутника і т.д.), радіусних кривих.

Заточка і заправка інструментів для розмітки.

Рубка, правка, згинання

Рубка листової сталі по рівню губок тисків, за лініями розмітки. Рубання канавок за допомогою канавочника.

Вирубування різних заготовок із листової сталі.

Обрубування країв під зварювання. Обрубування виступів і пошерхлостей на поверхнях відлитих деталей чи зварних конструкцій із використанням механізованого інструменту. Заточка інструменту. Правка смугової сталі на плиті. Правка круглого стального прутка на плиті з використанням призм, її перевірка. Правка листової сталі. Згинання стального сортового прокату на ручному пресі з використанням найпростіших приладів для згинання.Різання

Установка полотна в рамці ножівки. Відпрацювання в постановці корпусу працівника та вірного утримання слюсарної ножівки і рухах. Установка, закріплення й розрізання смугової, квадратної, круглої сталі за рисками.

Різання труб труборізом. Різання листового матеріалу ручними ножицями.

Різання металу важільними ножицями.

Держання напилка (в правильній поставі корпусу та ніг) при обпилюванні. Балансування напилка при обпилюванні широких площинних поверхонь.

Обпилювання

Обпилювання широких і вузьких площинних поверхонь з перевіркою площинності лекальною лінійкою.

Обпилювання широких поверхонь, сполучених під зовнішнім і

внутрішнім кутом 90о. Обпилювання площинних поверхонь, сполучених під гострим і тупим, зовнішнім і внутрішнім кутами. Перевірка кутів косинцем, шаблоном і простим кутоміром. Вимірювання деталей вимірювальною лінійкою і штангенциркулем.

Обпилювання площинних паралельних поверхонь. Обпилювання поверхонь циліндричних стрижнів і фасок на них. Обпилювання опуклих криволінійних і угнутих поверхонь. Перевірка радіусоміром і шаблонами. Обпилювання деталей різних профілів з використанням кондукторних пристосувань.

Обпилювання і зачистка різних поверхонь з використанням механізованих інструментів.Свердління, зенкування та розвертання

Свердління, зенкування і розвертання отворів.

Керування свердлильним верстатом і його налагодження (при установці заготовок в лещатах на столі в залежності від довжини свердла та глибини свердлення).

Нарізання різьби

Ознайомлення з різьбонарізними і різьбонакатними інструментами (круглі плашки, клупи з розсувними плашками, нерозкривані різьбонакатні голівки, мітчики); перегин їх по готовій нарізці. Контроль різьбових деталей.Виконання нероз’ємних з’єднань

Вибір свердла за діаметром заклепок.

Свердлення й зенкерування отворів під заклепки. З’єднання деталей однорядними та двохрядним заклепочним швом шляхом зашморгування стикування однобічною і двобічною накладками (заклепками з потайними, напівпотайними і напівкруглими голівками).

Очищення, нейтралізація і промивка місць з’єднання після паяння.Шабрення і притирання

Підготовка площинної поверхні під шабрення. Вибір пристроїв інструментів і допоміжних матеріалів для шабрувальних робіт.

Шабрення площинної поверхні.

Притирання. Підготовка притирочних матеріалів і пристроїв для притирання. Ручне притирання площинних широких і вузьких поверхонь. Монтажне притирання робочих поверхонь клапанів і клапанних гнізд, кранів з конічною пробкою. Контроль оброблених деталей.


Тема 1.5. Ремонт двигунів внутрішнього згорання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.Вправи:

Підготовка двигуна до ремонту з використанням такелажного обладнання, спеціального інструменту й пристроїв.

Розбирання двигуна, розбирання вузлів, маркування деталей двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ).

Дефекація деталей ДВЗ, карти обмірів. Заміна зношених деталей (втулка, поршень, кільця, підшипники і т.п.). Очищення, ремонт порожнини охолодження блоку двигуна.Ремонт циліндрових кришок

Збирання двигуна, запресовка втулок, установка кривошипно-шатунного механізму, фаз газорозподілення.

Збирання двигуна. Розбирання й ремонт форсунок дизеля, дефектація деталей, заміна зношених деталей, опресовування форсунок відповідно до інструкції заводу виробника.

Ремонт форсунок ДВЗ

Заміна мастила в картері

Підготовка двигуна до пуску
Тема 1.6. Ремонт суднових допоміжних механізмів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Перелік основних робіт з технічного обслуговування суднових допоміжних механізмів (СДМ).

Підготовка робочого місця в майстерні, підготовка спеціального інструменту, пристроїв для ремонту СДМ.

Підготовка такелажного обладнання для ремонту тяжковагомих деталей (насосів, генераторів і т.п.).

Вправи:

Розбирання, дефектація, карти обмірів, збирання, пред’явлення в роботі поршневого насоса.

Розбирання, дефектація, карти обмірів, ремонт, збирання, пред’євлення до роботи шестерінчастих, гвинтових, геликоїдних насосів.

Розбирання, зачищення порожнини охолодження, дефектація карти обміру відповідальних деталей, ремонт, збирання, пред’явлення до роботи компресорів пускового повітря, господарчих нужд, повітряних балонів, ресиверів.

Розбирання, дефектація, карти обміру, ремонт, збирання, пред’явлення до роботи відцентрових, вихрових, лопасних насосів.

Розбирання, зачистка, дефектація деталей. Карти обміру, ремонт, збирання, запуск в роботу сепараторів палива, мастила.

Розбирання, дефектація, зачистка, ремонт, гідравлічні випробування теплообмінних апаратів, апаратів які працюють під тиском.

Розбирання, притирання клапана й сідла, заміна кріплення й сальникової набивки. Опресовування робочим тиском арматури суднових парових котлів.


II. Виробнича практика

2.1. Загальне ознайомлення з судном, організація служби. Ознайомлення з правилами охорони праці і завданнями щодо боротьби за живучість судна

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Практичне ознайомлення з технічною характеристикою судна. Основні розмірення судна, потужність силової установки, розміщення відсіків і приміщень в корпусі судна та в настройках. Ознайомлення з судновими системами (трюмно-балансних, протипожежних санітарних, спеціальних).

Практичне ознайомлення із влаштуванням машинного відділу, суднових приладів, котлів, з системами суднових енергетичних установок.

Практичне ознайомлення з організацією служби екіпажу на судні, штатним розкладом, денним розкладом, порядком розміщення екіпажу; повсякденна служба на судні.

Практичне ознайомлення з судновими приміщеннями; забезпечення норм санітарного стану судна; правила поведінки членів екіпажу; культурно-масове обслуговування команд. Практичне ознайомлення з розламуванням цистерн із прісною водою, паливом, маслом та їх арматурою.

Охорона праці під час обслуговування механізмів МКВ. Практичне ознайомлення із засобами боротьби за живучість судна, їх місце знаходження. Протипожежна безпека й боротьба з пожежами у МКВ.
2.2. Робота в складі машинної команди судна

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Робота дублером моториста (машиніста) другого класу.

Самостійне виконання робіт за професією «Моторист (машиніст)» другого класу, відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики з використанням сучасних стандартів в галузі судноплавства.

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.
Кваліфікаційна пробна робота.

Приклади робіт:    1. Провести підготовку до пуску водяної протипожежної системи.

    2. Провести підготовку до пуску системи рідинного гасіння.

    3. Підготувати до пуску, запустити і вивести на режим водотрубний котел.

    4. Підготувати до пуску, запустити і вивести на режим відцентровий насос осушувальної системи.

5. Підготувати до пуску, запустити та вивести на режим об’ємний насос.

 1. Підготувати до пуску і провести запуск суднового дизель-генератора.

 2. Провести дефектацію шестерінчастого насосу, виконати необхідні ремонтні роботи для усунення дефектів.

 3. Провести перевірку і регулювання теплових зазорів клапанів суднового допоміжного двигуна.

 4. Підготувати до пуску вакуумну водоопріснювальну установку.

 5. Провести заміну паливних форсунок ДВЗ.

 6. Провести ремонт запірної арматури.

 7. Провести заміну паливного насосу (ПНВТ) на двигуні.

 8. Обслуговування центробіжного насосу, виконати необхідні ремонтні роботи для усунення дефектів.

 9. Обслуговування вихрового насосу, виконати необхідні ремонтні роботи для усунення дефектів.

 10. Обслуговування поршневого насосу, виконати необхідні ремонтні роботи для усунення дефектів.

 11. Обслуговування плунжерного насосу, виконати необхідні ремонтні роботи для усунення дефектів.

 12. Обслуговування системи гідравлічного приводу механізмів.


Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8340 Моторист (машиніст)

(код, назва професії)

Кваліфікація: моторист (машиніст) другого класу

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

Основи будови судна.

Принципи раціональної та ефективної організації праці на робочому місці судового моториста.

Вимоги виробничих інструкцій.

Фізичні, хімічні, механічні властивості металів та їх сплавів.

Суть корозії металів, методи захисту металів від корозії, види та властивості антикорозійних і лакофарбових матеріалів.

Загальні відомості про паливно-мастильні матеріали, їх марки, використання та зберігання на судні.

Види палива для двигунів внутрішнього згорання, приготування горючої суміші та процеси, що відбуваються під час її згорання.

Сучасні види двигунів внутрішнього згорання, приготування горючої суміші та процеси, що відбуваються під час її згорання.

Сучасні види двигунів внутрішнього згорання та призначення турбонадування.

Схеми системи живлення двигунів.

Призначення та будову, технічне обслуговування систем і змащення двигуна.

Види систем охолодження двигунів, конструкції окремих елементів системи.

Вимоги до охолоджувальної рідини.

Будову, конструкцію окремих вузлів, систем деталей двигунів внутрішнього згорання.

Основні відомості про креслення, перерізи та розрізи: види, позначення в кресленнях.

Правила читання зображень деталей робочого креслення.

Порядок читання складного креслення.

Призначення, порядок і послідовність читання ескізів.

Призначення, будову та особливості роботи головних енергетичних установок і суднових допоміжних механізмів, допоміжних котлів.

Призначення, будову та дії різноманітних передач потужності від головних двигунів на гребні вали.

Порядок використання контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок.

Призначення та будову валопроводів і суднових рушіїв.

Основи фізичних процесів у суднових двигунах внутрішнього згорання.

Схеми роботи чотиритактного двигуна внутрішнього згорання, його основні робочі деталі та принцип роботи.

Схема роботи двотактного двигуна внутрішнього, його основні робочі деталі та принцип роботи.

Переваги та недоліки двотактних і чотиритактних двигунів, галузь їх застосування.

Термінологію застосування в машинних приміщеннях та назви механізмів і обладнання.

Суть операцій, види і призначення слюсарних робіт у процесі ремонту двигунів, допоміжних механізмів та допоміжних котлів.

Інструменти, пристрої та засоби механізації для проведення окремих робіт, видів робіт із судовими двигунами, допоміжними механізмами та допоміжними котлами.

Суднові холодильні установки, будову, правила технічної експлуатації.

Порядок підготовки до пуску та пуск двигуна.

Технічне обслуговування двигунів та передавальних пристроїв.

Порядок несення вахти в машинному відділенні.

Правила та норми охорони праці при виконані робот в М.К.В, протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища при роботі у машинному відділенні.

Дії під час аварій та шляхи евакуації із машинних приміщень.

Основи електротехніки та електроустаткування суден.

Основні поняття про постійний та змінний електричний струм.

Електровимірювальні прилади та правила користування ними.

Будову і принцип роботи електричних машин постійного струму.

Будову і принцип роботи електричних машин змінного струму.

Принцип дії, будову і види трансформаторів та випрямлячів.

Принципову схему, характеристику, конструкцію та призначення системи запуску й електрообладнання двигуна.

Призначення, будову та порядок використання систем внутрішнього суднового зв’язку, зокрема суднового зв’язку машинного відділення з містком судна.

Систему аварійної сигналізації та вміння розрізняти сигнали, особливо під час подачі сигналу про ввімкнення газової системи пожежогасіння.

Розташування протипожежного обладнання в машинних приміщеннях та вміння ним користуватися.

Причини виникнення пожеж та вибухів, організаційні та технічні протипожежні заходи в М.К.В..

Особливості гасіння пожеж в М.К.В..

Вплив електричного струму на організм людини та захисту електробезпеки.

Основи гігієни праці моториста.

Безпечну експлуатацію електроінструментів.

Інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів.

Порядок безпечної експлуатації котлів.

Основні дії, пов’язані із захистом навколишнього середовища.

Англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та спілкування з іншими членами екіпажу в межах виконання обов’язків.
ВМІЄ:

Раціонально та ефективно організувати працю на робочому місці.

Виконувати виробничі інструкції, додержуватись норм технологічного процесу, не допускати браку в роботі.

Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, додержуватись норм і прийомів безпечного ведення робіт.

Здійснювати підготовчі роботи та користуватися слюсарним інструментом, пристроями і засобами механізації при проведенні слюсарних робіт.

Здійснювати шабрування та притирання поверхонь.

Проводити нарізання зовнішньої та внутрішньої різьби на деталях роз’ємних з’єднань, перевіряти різницю різемірами та калібрами.

Проводити ремонт запірної арматури.

Змінювати форсунки та паливні насоси (ТНВД) на двигуні.

Запускати двигун та ввід його в режим роботи.

Здійснювати монтаж і демонтаж деталей двигуна.

Виконувати заміну вкладишів підшипників двигуна та інших механізмах.

Здійснювати контроль за роботою обладнання під навантаженням під керівництвом механіка.

Зупиняти силові агрегати.

Обслуговувати електрообладнання низької напруги.

Здійснювати пуск в роботу дизель-генераторів, вмикати під навантаженням генератор, регулювати його напругу, обслуговувати під час роботи, проводити зупинку дизель-генератора під керівництвом механіка.

Здійснювати пуск в роботу повітряних компресорів, обслуговувати під час роботи, зупиняти.

Виконувати підготовку документів бункеровочних операцій. Чек-лист.

Виконувати перевірку готовності до бункеровки.

Виконувати процедури проведення паливних операцій.

Виконувати дії у випадку небезпечних подій, які можуть привести при бункеровці палива і мастила. Судовий план надзвичайних мір (SOPEP).

Роботи з баластними і лляльними водами.

Використовувати й обслуговувати осушувальні системи.

Використовувати й обслуговувати баластні системи.

Проводити безпечну експлуатацію обладнання в М.К.В.

Використовувати й обслуговувати центробіжні та вихрові насоси.

Використовувати й обслуговувати шестерінчаті та гвинтові насосі.

Використовувати й обслуговувати поршневі та плунжерні насоси.

Використовувати й обслуговувати запонопереключаючі арматури та трубопроводи.

Використовувати й обслуговувати підйомні механізми.

Використовувати і обслуговувати вантажні засоби машино-котельного обладнання.

Використовувати й обслуговувати системи гідравлічного приводу механізмів.

Використовувати лебідки та крани.

Використовувати відсіки, водонепроникні двері.

Використовувати систему допуску до роботи.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 8340.0І.61.00-2014

(позначення стандарту)

Професія : Моторист (машиніст)


Код: 8340

Кваліфікація: моторист (машиніст) першого класу

Видання офіційне

Київ 2014
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
випускника професійно-технічного навчального закладу


(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників)
1. Професія – 8340 МОТОРИСТ (МАШИНІСТ) 2. Кваліфікація – моторист (машиніст) першого класу
                                 (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)   
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

будову суднових двигунів внутрішнього згорання та правила їх експлуатації;основні несправності суднових двигунів внутрішнього згорання, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем, способи їх виявлення та усунення;

процедури несення вахти в машинному відділенні;

призначення та розташування трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем;

основи електроустаткування суден і суднової автоматики;

призначення та будову приладів автоматики суднових двигунів внутрішнього згорання і допоміжних котлів;

види та принципи виконання слюсарних робіт та технологічну послідовність під час ремонту суднових двигунів внутрішнього згорання, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх арматури;

порядок надання інформації, розуміти команди та правила спілкування з особою командного складу, яка несе вахту, стосовно питань щодо обов'язків з несення вахти;

порядок залишення, несення та передачі вахти;

порядок виконання робіт з обслуговування головної енергетичної установки та допоміжних механізмів на допоміжному рівні;

методи контролю тиску, температур та рівнів головної рухової установки та допоміжних механізмів на допоміжному рівні;

правила функціонування й експлуатації паливної системи та операції з перекачування палива, зокрема, підготовка до прийому та перекачування палива; порядок з'єднання та від'єднання шлангів із прийому або перекачування палива;

порядок дій під час інцидентів при операціях з прийому або перекачування палива;

заходи захисту під час операцій із прийому або перекачування палива та мастила;

порядок вимірювання рівнів у танках та надання інформації про кількість палива;

умови експлуатації та функції з підтримання лляльних вод, осушувальної та баластної систем у безпечному стані та їх технічне обслуговування;

повідомлення про інциденти стосовно операцій з перекачування баласту і лляльних вод;

правила безпечної експлуатації клапанів та насосів, підйомників та вантажопідйомного обладнання, люків, водонепроникних дверей, лацпортів та пов'язаного із ними обладнання;

умови використання основних сигналів під час роботи кранів, лебідок і підйомників;

правила використання та експлуатації електричного обладнання, зокрема, заходи безпеки перед виконанням роботи та ремонтом;

процедури ізоляції; порядок дій під час аварій та змін електричної напруги на судні;

правила надання допомоги у разі враження електричним струмом та здійснення запобіжних заходів;

правила користування фарбою, мастилом та очищувальними матеріалами й обладнанням;

процедури поточного технічного обслуговування та ремонту;

методи підготовки суднових поверхонь до фарбування;

правила безпечного видалення відходів;

порядок використання рекомендацій виробника стосовно безпеки та суднових інструкцій;

правила технічного обслуговування та використання ручних та електричних інструментів, вимірювальних приладів і верстатів;

види робіт з оброблення металів;

процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів;

заходи застереження щодо запобігання забрудненню морського водного середовища;

правила використання, експлуатації устаткування та засобів боротьби із забрудненням;

схвалені методи видалення забруднювачів моря;

правила охорони праці та особистої безпеки на борту судна та безпечного виконання суднових робіт, зокрема, правила електробезпеки, хімічної та біологічної безпеки; порядок вимкнення блокування та безпеки при роботі з механізмами;

системи видачі дозволів на роботи, в тому числі на висоті та в закритих приміщеннях;

способи підйому вантажів, засоби запобігання травм спини;

англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та спілкування з іншими членами екіпажу в межах виконання обов’язків.
Повинен уміти:

Нести вахту в машинному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговувати та керувати головними енергетичними установками та допоміжними механізмами, котлами та технічними засобами, які забезпечують їх роботу.

Використовувати та обслуговувати електричне обладнання й електроустаткування приміщень машинного відділення.
Брати участь у:

обслуговуванні суднових систем та керуванні клапанами суднових систем;

технічному обслуговуванні та ремонті судна;

операціях з прийому та перекачування палива та мастила;

проведенні операцій із осушення і баластування;

обробці, розміщенні, кріпленні запасів та їх використанні;

застосуванні застережних заходів та запобіганні забрудненню морського середовища.Виконувати слюсарно-монтажні роботи з ремонту суднових двигунів внутрішнього згорання, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем.

Додержуватися правил технічної експлуатації суднових технічних засобів, правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища, правил поведінки на судні та виробничої дисципліни.
4. Загально-професійні вимоги

Повинен:

а) раціонально й ефективно організовувати виробничий процес на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й охорону навколишнього природного середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

ґ) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, водотечі тощо);

д) знати та виконувати вимоги зберігання й застосування вибухових матеріалів та отруйних речовин;

е) знати та виконувати основні види слюсарно-складальних та слюсарно-монтажних робіт;

є) знати основні види та використання суднових паливно-мастильних матеріалів;

ж) знати та виконувати вимоги національного та міжнародного законодавства з судноплавства.


5. Вимоги до освітнього рівня осіб

5.1. За умови первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів

Без вимог до стажу роботи.

Попередня кваліфікація «Моторист (машиніст) другого класу».
5.2. За умови підвищення кваліфікації в професійно-технічних навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів

Повна загальна середня освіта.

Попередня кваліфікація «Моторист (машиніст) другого класу».

Стаж роботи на суднах у складі машинної команди не менше дванадцяти місяців.5.3. Які закінчили навчання

Повна загальна середня освіта.

Професійно-технічна освіта в професійно-технічних навчальних закладах другого або третього атестаційних рівнів.
6. Сфера професійного використання випускника

Водний транспорт


7. Специфічні вимоги

Вік: після закінчення навчання не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження щодо придатності осіб за станом здоров’я для роботи на водному транспорті.Типовий навчальний план

Професія: 8340 Моторист (машиніст)

(код, назва професії)Кваліфікація: моторист (машиніст) першого класу

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу 466 годин


з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Загально-професійна підготовка

27
1.1

Основи правових знань

17
1.2

Резерв часу

10
2

Професійно-теоретична підготовка

207

25

2.1

Суднові енергетичні установки та їх експлуатація

103

2.2

Основи електрообладнання суден і суднової автоматики

27

7

2.3

Матеріалознавство

10

2

2.4

Англійська мова за професійним спрямуванням

34

16

2.5

Охорона праці

17
2.6

Особиста безпека та соціальна відповідальність, охорона судна

16
3

Професійно-практична підготовка

225
3.1

Виробниче навчання

78
3.2

Виробнича практика

147
4

Консультації

20
5

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

466
Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки

кваліфікованих робітників за професією «Моторист (машиніст)»

1. Кабінети: суднові енергетичні установки, основи електротехніки та електрообладнання суден, будова суден, охорона праці.

2. Лабораторії: суднові енергетичні установки.

3. Майстерня: слюсарно-ремонтна.Загальнопрофесійна підготовка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка