Державний стандарт України «Документація. Звіти складають у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»Скачати 150.52 Kb.
Дата конвертації01.03.2017
Розмір150.52 Kb.
ТипДержавний стандарт


УДК 625.141:658.2

КП 14.21.12.155

№ державної реєстрації_____

Інв. №________

Міністерство освіти і науки України

аціональний технічний університет України

„ Київський політехнічний інститут”

Інститут енергозбереження і енергоменеджменту

03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115

„ Затверджую”

Зав. кафедрою Електромеханічного

Обладнання енергоємних виробництв

__________________ проф. Шевчук С.П.

„_____” _____________2016 рПРАКТИЧНІ РОБОТИ

з дисципліни


РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

для студентів гірничих спеціальностей

Виконавець студент ОЗ-21 Дуц О. І.

Керівник д.т.н., проф. Терентьєв О.М.

Київ

НТУУ «КПІ»2016

Практична робота № 1

ПІДГОТОВКА ТИТУЛЬНОГО АРКУША ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН» ТА СКЛАДАННЯ РЕФЕРАТУ ЗА ВИМОГАМИ ДСТУ 3.008-98

Мета. Отримання практичного досвіду підготовки звіту з виконання інженерних робіт у відповідності до європейських нормативних документів.

Завдання. 1. Ознайомитися з нормативним документом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.»

2. Оформити Титульний аркуш Звіту про виконання Практичних робіт з дисципліни «Ресурсозберігаючі технології переробки корисних копалин» у відповідності до ДСТУ 3008-95.


1.1 Основні вимоги нормативних документів до звітів

Державний стандарт України «Документація. Звіти складають у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» гармонізований з міжнародним стандартом ISO 5966:1982 «Documentation-Presentation of scientific and technical reports», який використовують у своїй роботі фахівці таких найбільш передових і розвинених країн, як США, Японія, Франція, Німеччина, Канада, Нідерланди, Бельгія та інші.Галузь застосування. Цей стандарт поширюється на звіти про роботи (дослідження, розроблення) або окремі етапи робіт, що виконуються у сфері науки і техніки. Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення звітів. Стандарт застосовується складачами звітів про будь-які науково-дослідні, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи. Стандарт може бути застосований також до таких документів, як дисертації» річні звіти, посібники тощо.

Структура звіту: вступна частина; основна частина; додатки; матеріал у кінці звіту.

Вступна частина містить такі структурні елементи:

 • обкладинку (сторінки 1 i 2 обкладинки);

 • титульний аркуш;

 • список авторів;

 • реферат;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

 • передмову (за потребою).

Основна частина містить такі структурні елементи:

 • вступ;

 • суть звіту;

 • висновки;

 • рекомендації;

 • перелік посилань.

Структурні елементи «Титульний аркуш», «Реферат», «Вступ», «Суть звіту», «Висновки» є обов'язковими.

Титульний аркуш є першою сторінкою звітів і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа. Він містить дані, які подають у такій послідовності: • обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно;

 • ідентифікатори звіту;

 • міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або міжнародний номер серіального видання (1SSN) — наводять для звітів, котрі видаються;

 • відомості про виконавця роботи — юридичну особу (організацію) або фізичну особу;

 • грифи затвердження та погодження (якщо воно необхідно);

 • повну назву документа;

 • підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

 • рік складення (затвердження) звіту;

 • дата пріоритету автора, якщо це необхідно;

 • будь-які спеціальні записи (відомості про зв'язок даного звіту а іншими роботами; відомості про контакти, доповіді або назва конференції, де було представлено роботу тощо), якщо це необхідно

Список авторів вміщують безпосередньо за титульним аркушем, починаючи з нової сторінки. У списку в загальному випадку наводять імена (або перші літери імен) та прізвища авторів, їх посади, вчені ступені, вчені звання а зазначенням частини звіту, підготовленої конкретним автором. Якщо звіт виконаний одним автором, відомості про нього подають на титульному аркуші.

Реферат має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всього звіту. Реферат має бути розміщений безпосередньо за списком авторів, починаючи з нової сторінки. У випадку, якщо список авторів не складають, реферат розміщують за титульним аркушем.

Реферат повинен мати: • відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи данi додатків);

 • текст реферату;

 • перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію i, як правило, у такій послідовності:

 • об’єкт дослідження або розроблення;

 • мета роботи;

 • методи дослідження та апаратура;

 • результати та їх новизна;

 • основні конструктивні, технологічні й техніко - експлуатаційні характеристики та показники;

 • ступінь впровадження;

 • взаємозв’язок з іншими роботами;

 • рекомендації щодо використання результатів роботи;

 • галузь застосування (за офіційнім переліком галузей);

 • економічна ефективність;

 • значущість роботи та висновки;

 • прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження або розроблення.

Частини тексту реферату, щодо яких відсутня відомості, випускають.

Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів, i, бажано, щоб він уміщався на сторінці формату А4.

Ключові слова, що э визначальними для розкриття суті звіту, i умови розповсюдження звіту, якщо такі виставляються, вміщують після тексту реферату. Перелік ключових слів налічує від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих прописними буквами у називному відмінку в рядок через кому.

У вступі коротко викладають:

 • оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв'язані задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні фірми та провідних вчених і фахівців даної галузі;

 • світові тенденції розв'язання поставлених задач;

 • актуальність даної роботи та підставу для її виконання;

 • мету роботи та галузь застосування (за офіційнім переліком галузей);

 • взаємозв'язок з іншими роботами.

Висновки – короткі кількісно якісні результати роботи (негативних також). Викладення висновків у вигляді Анотацій недопустимо.

Текст висновків може поділятись на пункти.Рекомендації вміщують після висновків, починаючи я нової сторінки. Вони повинні визначати подальші роботи, які вважають необхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження чи розроблення. Рекомендації ожинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені звітною роботою. Текст рекомендацій може поділятись на пункти.

Перелік посилань - перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у кінці тексту звіту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, u яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ 7.1-2006).

За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять у окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатку.

Звіт оформлюють на аркушах формату А 4 (210х297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату A3 (297х420 мм).

Звіт виконують машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу

3а машинописного способу виконання звіт друкують через півтора інтервали; за машинного — з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш, ніж 1,8 мм.

Текст звіту слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній — не менше 20 мм, правий — не менше 10 мм.

Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки н кінці.Сторінки звіту слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Формули і рівняння у звіті (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) — третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння та їх розмірність в системі СІ, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.
1.2. Оформлення титульного аркуша звіту з практичних робіт

У лівому верхньому куті титульного аркуша вказують код класифікатора УДК. Універсальна десяткова класифікація (УДК) – це міжнародна інформаційно-пошукова мова (ІПМ) перед координатного типу, яка покликана відображати тематичний зміст інформаційних ресурсів за допомогою класифікаційних індексів, згортаючи його (зміст) та створюючи пошуковий образ знань

Скорочені таблиці УДК налічують понад 2000 рубрик. Вони містять основні класи (розділи, підрозділи), загальні та спеціальні визначники. У скорочених таблицях індекси подано з їхнім повним описом, як і у звичайному варіанті УДК (з прикладами комбінування, примітками, методичними вказівками, посиланнями). Скорочені таблиці можна використовувати для організації та пошуку інформації, здійснення наукових досліджень, а також як демонстраційний матеріал для вивчення системи УДК тощо. Скорочені таблиці УДК українською мовою можна знайти на веб-сайті УДКК: Скорочені таблиці УДК

Історія УДК.


 • 1919 р. – Підготовлено до друку скорочений переклад “Міжнародної децимальної бібліографічної класифікації” директором Головної Книжкової Палати України Ю. О. Меженком, відомим українським бібліографом.

 • 1924 р. – Всеросійський бібліографічний з’їзд заявив про недоцільність використання Міжнародної десяткової класифікації радянськими бібліотеками.

 • 1997 р. – Проект Книжкової Палати України “Класифікаційна система України” зі створення національного еталону таблиць УДК українською мовою.

 • 2000-2001 рр. – Перше видання УДК українською мовою.

 • 2008 р. – Розпочато Друге видання УДК українською мовою.

УДК має Алфавітно-предметний покажчик (АПП), що полегшує визначення коду класифікатора.

Після визначення коду класифікатора УДК студент записує пояснення цифр коду у Додатку А.Код продукту (КП) – приймається за Національним класифікатором України «Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010» Наказ Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. № 457 (на заміну ДК 016-97)

Державний класифікатор продукції та послуг (далі - ДКПП) - систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації. ДКПП: згармонізовано зі Statistical classification of Products by Activity (CPA) (Статистичною класифікацією продукції та послуг за видами діяльності) редакції 2008 року до рівня підкатегорій, а також з PRODucts of the European COMmunity (PRODCOM) (Переліком промислової продукції Європейського Союзу) редакції 2008 року на рівні позицій; узгоджено з ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі - КВЕД). У ДКПП продукція/послуга - це результат окремого виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, тобто кожному угрупованню видів економічної діяльності за КВЕД на ієрархічних рівнях "секція - клас" відповідає угруповання (одне чи кілька) продукції, яка є результатом його виконання; пов'язано з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), що відображено через посилання на відповідні коди УКТЗЕД.

Після визначення коду продукту КП за класифікатором ДККП 016-2010 студент записує пояснення цифр коду у Додатку Б.

Номер державної реєстрації. Для класифікування промислових зразків використовувалася дев’ята редакція Локарнської класифікації в перекладі на українську мову, яка впроваджена в середовищі АС “Промислові зразки”. В складі АС “Промислові зразки” функціонує програмна система, за допомогою якої здійснюється перевірка класифікаційних індексів. Ця система включає довідники з системами класифікації та спеціальне програмне забезпечення для здійснення функцій перевірки класифікаційних індексів.

З метою інформаційного забезпечення широкого кола користувачів на веб-порталі Держдепартаменту та веб-сайті ДП УІПВ розміщена ІДС “Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Дев’ята редакція”. На веб-порталі Державного департаменту інтелектуальної власності (Держдепартамент) http://www.sdip.gov.ua та веб-сайті Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (ДП УІПВ) http://www.ukrpatent.org розміщені бази даних (БД) та інформаційно-

Рядок № державної реєстрації – Студент записує свій e: mail

Рядок Інв. №________- Студент записує номер своєї Залікової книжки.


Зверху в центрі аркуша слід вказати:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

„ Київський політехнічний інститут”

Інститут енергозбереження і енергоменеджменту

03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115

„ Затверджую”

Зав. кафедрою Електромеханічного

Обладнання енергоємних виробництв

__________________ Шевчук С.П.

„_____” _____________2016 р

Нижче на титульному аркуші надається інформація згідно ДСТУ 3.008-95

Приклад оформлення титульного аркуша виконаних Практичних робіт показано нижче

УДК 531.7 Приклад

КП…………

№ державної реєстрації_____Інв. №________

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

„ Київський політехнічний інститут”

Інститут енергозбереження і енергоменеджменту

03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115

„ Затверджую”

Зав. кафедрою Електромеханічного

Обладнання енергоємних виробництв

__________________ Шевчук С.П.

„_____” _____________2016 р

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

з дисципліни


РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

для студентів гірничих спеціальностей

Укладач д.т.н., проф. Терентьєв О.М.

Київ


НТУУ «КПІ»

2016


ВИСНОВКИ 1. Згідно ДСТУ 3.008-95 створено титульний аркуш виконаних Практичних робіт.

 2. Визначені коди класифікаторів УДК та ДКПП.


ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


 1. Оформлення Титульного аркуша у відповідності до УДК та ДКПП і визначення кодів УДК та ДКПП може використовуватися при підготовці звітів з лабораторних, практичних робіт, курсових і дипломних проектів та магістерських дисертацій.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
Оформити у відповідності до . ДСТУ 7.1-2006

1. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.»

2. ДСТУ 7.1-2006

3. Універсальний десятковий каталог.

4 Державний класифікатор продукту і послуг ДККП 016-2010
Додаток А
ПОЯСНЕННЯ ДО КОДУ УДК

622 – Гірнича справа

.35 – Природне каміння

.06 – Технологія розробки родовищ корисних копалин

625.141:658.2 – Щебінкові заводи

625 – Техніка наземного транспорту

.141 – Баластні призми. Баластні матеріали

628.2 – Каналізація, каналізаційні споруди і системи622.362.3 – Піски (Гірнича справа)

Додаток Б
ПОЯСНЕННЯ ДО КОДУ ДКПП – 016-2010

14

Продукція добувної промисловості інша14.1

Камінь будівельний
14.11

Камінь будівельний
14.11.1

Камінь будівельний

151a15120

2515


14.11.12

Граніт, пісковик та інший будівельний камінь
Ця підкатегорія включає:
• граніт, пісковик, сієніт, лаву, базальт, гнейс, порфир та інші подібні тверді кам'яні породи, необроблені (бутові) чи грубо оброблені (розрізані на блоки та плити), придатні для монументів чи будівництва 
Ця підкатегорія не включає:
• сланець глинистий (14.13.10)

15130

2516
14.13.10.000

Сланець глинистий
2514.00


14.2

Пісок та глина
14.21

Пісок та гравій
14.21.1

Пісок та гравій
14.21.12.152

Щебінь
14.21.12.153

- з порід кременистих

14.21.12.154

- з туфів

14.21.12.155

- з порід вулканічних

14.21.12.156

- з пемзи

14.21.12.157

Щебінь та пісок пористі з металургійного шлаку (пемза шлакова)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 150.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка