Державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університетСкачати 244.1 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір244.1 Kb.
ТипРобоча програма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра «Природоохоронна діяльність»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


менеджмент У ВИРОБНИЦТВІ


Галузьзнань: 0401 Природничі науки

Спеціальність:7(8).04010601 Екологія та охоронанавколишньогосередовища

Спеціалізація:7(8).05130104Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТТМ)


факультет екології і хімічної технології

2013 – 2014 навчальний рік

Робоча програма дисципліни «Менеджмент у виробництві»для студентів за спеціальністю7(8).04010601 «Екологія та охоронанавколишньогосередовища». 2вересня 2013 року - 12 с.

Розробник:

Степанова О.О., доцент кафедри «Природоохоронна діяльність», к.е.н., доц.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Природоохоронна діяльність»

Протокол від “_28_”_серпня___2013 року № 1


Завідувач кафедри _____________________ Костенко В.К.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2013 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю7(8).04010601 «Екологія та охоронанавколишньогосередовища».

Протокол від. “____”________________2013 року № ___


“_____”________________2013 року Голова _______________ Костенко В.К.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Донецк, 2013 рік

Донецк, 2013 рік 1. Описнавчальноїдисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:

0401«Природничі науки»Нормативна


Напрям підготовки:


Модулів – 1

Спеціальність:

7(8).04010601

«Екологія та охоронанавколишньогосередовища».


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 108

9-й
Тижневих годин для денної форми навчання:

- аудиторних – 2,

- самостійної роботи студента – 4.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст / магістрЛекції

28 год.
Практичні, семінарські

год.
Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

80 год.
Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: • для денної форми навчання – 35 %, 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета дисципліни – формуваннятеоретичнихзнань і практичнихнавичок з основ побудовита управлінняексплуатацієювиробничихсистем.

Завданнядисципліни:

 • висвітленнітеоретичних основ виробничого менеджменту;

 • визначеннісутівиробничоїсистеми як важливоїскладовоїпідприємства та об’єктууправління;

 • розглядіпідходів, яківикористовуються при розробцівиробничоїстратегіїпідприємства;

 • вивченняпринципівтаметодівраціональноїорганізаціївиробничогопроцесу, плануваннявиробничоїдіяльності;

 • визначеннізасобівпроектуваннявиробничоїсистеми та підтримкиналежного режиму її поточного функціонування;

 • наданнінавичокізпостановки та розв'язуванняорганізаційних задач у виробничомуменеджменті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отриматитакікомпетенції.

Знання про:

 • сутність та завданнявиробничого менеджменту, йогозначення для забезпеченнярозвиткупідприємства;

 • типологіювиробничихпріоритетів, структур і процесіввиробничогопідприємства;

 • види і методиплануванняна підприємстві;

 • процесипроектування та управлінняексплуатацієювиробничоїсистеми;

 • основнізасобиуправліннявиробничими запасами;

 • елементи та інструментиорганізаційногомеханізмууправлінняпідприємством;

 • принципи й зміступравлінняякістю та провіднісучасніпідходи до управліннявиробничимпідприємством.

Уміння:

 • визначатиорганізаційнівимогищодораціоналізаціївиробничоїсистеми;

 • розроблятивиробничустратегіюта планувативиробничудіяльністьпідприємства;

 • раціональноорганізовувати роботу підрозділупідприємства;

 • визначатизасобивиробничого менеджменту, щоє адекватніспецифіціпідприємства.

Навики:

 • аналізувзаємодіїосновних, допоміжних і забезпечуючихпроцесіввчасі і просторі;

 • проектуванняелементіввиробничоїсистеми;

 • застосуванняорганізаційнихінструментівуправліннядіяльністюпідрозділупідприємства.

 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовний модуль І. Теоретичніосновивиробничого менеджменту

Тема 1. Основивиробничого менеджменту

Сутністьвиробничого менеджменту .Історіярозвиткувиробничого менеджменту.Виробнича система як об'єктвиробничого менеджменту


Модель управліннявиробничою системою.

Тема 2 . Виробничастратегіяпідприємства

Виробничастратегія : поняття ,співвідношенняіззагальноюстратегієюкомпанії.Виробничіпріоритети.Передумовивиробленнястратегічнихрішень.Розробкавиробничоїстратегіїпідприємства.Виробничастратегія і конкурентоспроможність.Тема 3. Організаціявиробничихпроцесів на підприємстві

Виробничийпроцес: поняття, зміст. Типивиробництв і процесіввиробництва.Принципиорганізаціївиробничогопроцесу.Організаціявиробничогопроцесу в просторі і в часі.


Змістовний модуль ІІ. Управліннявиробничою системою підприємства

Тема 4.Проектуваннявиробничоїсистеми

Проектуваннявиробу тапроцесувиробництва.Проектуваннярозміщенняпідприємства.Поняттяі рівнівиробничоїструктурипідприємства.Проектуваннявиробничоїструктурипідприємства.Тема 5. Управлінняексплуатацієювиробничоїсистеми :основніфункції

Зміст і фази оперативного управління.Плануваннявиробництва.


Організаціяробіт з виконаннявиробничихпрограм.Стимулювання в системіоперативногоуправління.Контроль ,аналіз і регулювання ходу виробництва.

Тема 6. Планування на підприємстві

Рівніпланування: стратегічне, поточне, оперативне.Методисукупногоплануваннявиробництва.Система виробничихпланів.Плануваннявиробничихпотужностей.Плануванняматеріальних потреб виробництва.Тема 7. Управліннявиробничими запасами

Матеріальні запаси: сутність, значення і види.Класифікаціятипівпопиту.Моделіуправління запасами. Системауправління запасами «Точно у термін».Тема 8. Організаційниймеханізмуправлінняпідприємством

Загальніпринципи і типиуправлінняпідприємством.Організаційна структура управлінняпідприємством.Завдання служб управліннявиробництвом.Зміст, особливості та організаціяпрацівиробничого менеджера.


Змістовний модуль ІІІ. Управліннярозвиткомвиробничих систем

Тема9. Система управлінняякістю

Поняття «якістьпродукції». Показникиякості.Управлінняякістюпродукції.Нова стратегія в управлінніякістю. Загальний менеджмент якості (TQM). Сертифікація.Стандарт ІСО 9000.


Тема 10. Тенденціїрозвиткууправлінняпідприємством

Сучасніпідходи до управлінняпідприємством.Інформаційнітехнології в управлінні виробництвом.Інтегрованісистемиуправління.

 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи виробничого менеджменту

Тема 1. Основи виробничого менеджменту

9

2


7Тема 2. Виробнича стратегія підприємства

10

2


8Тема 3. Організація виробничих процесів на підприємстві

13

4


9Разом за змістовим модулем 1

32

8


24Змістовий модуль 2. Управління виробничою системою підприємства

Тема 4.Проектуваннявиробничої системи

10

2


8Тема 5. Управління експлуатацією виробничої системи: основні функції


12

4


8Тема 6. Планування на підприємстві


12

4


8Тема 7. Управління виробничими запасами


10

2


81

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 8. Організаційний механізм управління підприємством

10

2


8Разом за змістовим модулем 2

54

14


40Змістовий модуль 3.Управління розвитком виробничих систем

Тема 9. Система управління якістю13

4


9Тема 10. Тенденції розвитку управління підприємством9

2


7Разом за змістовим модулем 3

22

6


16


Усього годин


108

28


80

5. Самостійна робота


з/пНазва теми

Кількість годин

денна форма

заочна форма

1

Тема 1. Основи виробничого менеджменту

7
2

Тема 2. Виробнича стратегія підприємства

8
3

Тема 3. Організація виробничих процесів на підприємстві

9
4

Тема 4. Проектуваннявиробничої системи

8
5

Тема 5. Управління експлуатацією виробничої системи: основні функції

8
6

Тема 6. Планування на підприємстві

8
7

Тема 7. Управління виробничими запасами

8
8

Тема 8. Організаційний механізм управління підприємством

8
9

Тема 9. Система управління якістю

9
10

Тема 10. Тенденції розвитку управління підприємством

7Разом

80

6. Методи навчання
Програмадисципліни «Менеджмент у виробництві»передбачаєпроведеннялекційних і практичних занять, виконання студентами самостійної роботи.

На лекційних заняттях застосовуються засоби візуалізації учбового матеріалу та підсумкове обговорення щодо ключових питань. Практичні заняття мають метою сформувати у студентів міцні уміння і навики прийняття ефективних екологічно обґрунтованих рішень. На практичних заняттях використовується ситуаційна методика навчання (кейс - метод).

Мета самостійної роботи в учбовому процесі - розвиток здатності і навичок самостійної творчості, повсякденної і планомірної роботи над підручниками, навчальними посібниками, періодичною літературою і т.д.

Відповідно до учбової програми курсу «Менеджмент у виробництві»,самостійна робота студентів передбачає вивчення рекомендованої учбової та наукової літератури з проблем організації та управління в природоохоронній діяльності, підготовку до практичних занять, виконання есе або реферату. Якістьесе / реферату враховується при визначеннірезультатівпроміжногоконтролю знань та при підсумковійатестації по курсу.7. Методи контролю
Впровадження модульної системи організації учбового процесу в ДонНТУ приводить до скорочення аудиторного навантаження студентів і збільшення об'єму годин на самостійну роботу, що збільшує значущість проміжного контролю знань студентів за допомогою поточного тестування та із використанням самостійної роботи у формі есе або рефератів.

Підсумковаатестація по курсудля студентівпередбачена у формііспиту.8. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна роботаПідсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий

модуль 2


Змістовий

модуль 3


40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т105

5

10

5

5

5

5

5

10

5


Т1 - Т10 – теми змістових модулівШкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни9. Методичне забезпечення


 1. Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни «Менеджмент у виробництві»для студентівза спеціальністю 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». / Укл. О.О. Степанова. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 41 с.

 2. Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент у виробництві»для студентів за спеціальністю 7(8).04010601«Екологія та охорона навколишнього середовища» / Укл. О.О. Степанова. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. - 12 с.


10. Рекомендована література
Базова

 1. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний) менеджмент. - К.: ЦУЛ, 2008. - 532 с.

 2. Производственный менеджмент / Под ред. В.А. Козловского. – М.: ИНФРА-М, 2010. - 574 с.

 3. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., АквиланоН.Дж. Производственный и операционный менеджмент.- М.: Вильямс, 2009. - 1184с.


Допоміжна

 1. Вумек Д. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Джеймс Вумек, Дэниел Джонс. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 476 с.

 2. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства. Мини-руководство по внедрению методик бережливого). – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 125 с.

 3. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRPII. - СПб: Питер, 2008.- 416с.

 4. Глухов В. В., БалашоваЕ. С. Производственный менеджмент. Анатомия резервов. – М.: Лань, 2008. – 354 с.

 5. Горелик О. М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих решений. – М.: КНОРУС, 2007. – 272 с.

 6. Грундиг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: Принципы. Методы. Практика. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 340с.

 7. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. - СПб: Питер, 2009. - 320 с.

 8. Деминг, Э. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и процессами. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 370 с.

 9. Жданова Л. А. Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах: учебник / Л. А. Жданова. – Москва: Экономика, 2008. – 636 с.

 10. Золотогоров В. Г. Организация производства и управление предприятием. – М.: Книжный дом, 2008. – 448 с.

 11. Иванов И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях. – М.: Инфра-М, 2010. – 352 с.

 12. Ильдеменов С. В., Ильдеменов А. С., Лобов С. В. Операционный менеджмент . – М.: Инфра-М, 2009. – 336 с.

 13. Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 280 с.

 14. Лайкер Д. ДаоToyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира . – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 408 с.

 15. Левинсон У. Бережливое производство. Синергетический подход к сокращению потерь / У. Левинсон, Р. Рерик. – М.: Стандарты и качество, 2007. – 272 с.

 16. Линдерс М. Р., Фирон Х. Е. Управление снабжением и запасами. Логистика. – М.: Виктория плюс, 2008. – 768 с.

 17. Луйстер Т. Бережливое производство. От слов к делу / Т. Луйстер, Д. Теппинг. – М.: Стандарты и качество, 2008. – 132 с.

 18. Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е.Управление качеством продукции. – М.: Дашков и К, 2012.335 с.

 19. Малюк В. И. Проектирование структур производственных предприятий. – М.: Бизнес-пресса, 2008. – 320 с.

 20. Новицкий Н. И., В. П. Пашуто. Организация, планирование и управление производством,– М.: Финансы и статистика, 2009. – 576 с.

 21. Окрепилов В. В. Менеджмент качества. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 650 с

 22. Организация производства и управление предприятием / Под ред. О.Г. Туровца. - М.: Инфра-М. 2008. - 528 с.

 23. Переверзев М. П. Организация производства на промышленных предприятиях. – М.: Инфра-М, 2010. – 336 с.

 24. Производственный менеджмент / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин, Г.К. Джурабаева. – М.: Кнорус, 2005 – 416с.

 25. Производственный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 583 с.

 26. Слак Н., Чеймберс С., Джонстон Р. Организация, планирование и проектирование производства: операционный менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 2009. - 789 с.

 27. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный(производственный) менеджмент. – М.: Инфра-М, 2009. – 187 с.

 28. Сумець О. М. Основиопераційного менеджменту. - К.: Професіонал, 2006, - 416 с.

 29. Управление производством / под ред. Н. А. Саломатина. – М. : ИНФРА–М, 2009. – 219 с.

 30. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

 31. Чейз Р.Б., ЭквилайнН.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент. М.: Вильямс, 2008- 704 с.11. Інформаційні ресурси


 1. http://www.management.com.ua

 2. http://www.aup.ru

 3. http://www.cfin.ru/

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 24011
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 244.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка