Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» дорошенко олена ОлександрівнаДата конвертації26.11.2016
Розмір0.62 Mb.
ТипАвтореферат
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Д О Р О Ш Е Н К О Олена Олександрівна

УДК 657.6:334.724.6
КОНТРОЛЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2011


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Київ


Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

СВІРКО Світлана Володимирівна,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, доцент

ДРОЗД Ірина Кузьмівна,

Київський національний

університет імена Тараса Шевченка,

професор кафедри обліку і аудиту


кандидат економічних наук, доцент

ЧУМАКОВА Ірина Юріївна,

Державна навчально-наукова установа

«Академія фінансового управління»

Міністерства фінансів України,

завідувач відділу державного фінансового контролю


Захист дисертації відбудеться «2» червня 2011 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г, ауд. 601.

Автореферат розісланий «29» квітня 2011 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, професор В.М.Добровський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. В умовах бюджетного дефіциту та жорсткого обмеження фінансових ресурсів держави контроль за їх цільовим та ефективним використанням набуває особливого значення. Нестабільна політична ситуація в Україні, можливість та наявна практика неоднозначного трактування законодавчих актів, недосконалість нормативно-правового забезпечення певних напрямів діяльності є сприятливим підґрунтям для різного роду зловживань в сфері використання бюджетних коштів. Попередження, виявлення та ліквідацію таких порушень покликана забезпечувати система державного фінансового контролю. Особливої уваги в складі цієї системи потребує контроль господарської діяльності бюджетних установ, оскільки функціонування чисельної їх кількості в Україні у нових економічних умовах вимагає збалансованого, цільового та максимально ефективного використання фінансових ресурсів.

Попри двадцятиріччя становлення контролю господарської діяльності бюджетних установ в незалежній Україні, на сьогоднішній день механізм його здійснення є недосконалим. Це стосується багатьох аспектів нормативного регулювання, впорядкування теоретичного базису, узгодження діяльності контролюючих органів, приведення у відповідність до міжнародних стандартів. Сучасний незадовільний стан сфери державних фінансів є результатом системних недоліків правової регламентації, бюджетного планування, використання бюджетних ресурсів, контролю за таким використанням. У даних умовах традиційні методи контролю, що використовувались протягом тривалого часу, не дозволяють впливати на ситуацію і не виявляють своєї результативності. Фінансова дисципліна і відповідальність знаходиться на досить низькому рівні, що, безперечно, посилює відмінний синергетичний ефект незаконного та неефективного використання бюджетних коштів. Вказане потребує вдосконалення форм і методів контролю господарської діяльності бюджетних установ, а також посилення уваги до формування підсистеми державного внутрішнього фінансового контролю.Актуальність даних проблем привертає увагу зарубіжних та вітчизняних вчених до досліджень у сфері як контролю в цілому, так і контролю господарської діяльності бюджетних установ зокрема. Вагомий внесок у розробку даних питань здійснили провідні вітчизняні вчені Бариніна М.Б., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Виговська Н.Г., Давидов Г.М., Дмитренко І.М., Дорош Н.І., Дрозд І.К., Завгородній В.П., Калюга Є.В., Кужельний М.В., Кузьмінський А.М., Левицька С.О., Ловінська Л.Г., Любенко А.М., Максімова В.Ф., Мамишев А.В., Пантелеєв В.П., Петрик О.А., Редько О.Ю., Рубан Н.І., Рудницький В.С., Савченко В.Я., Свірко С.В., Сопко В.В., Стефанюк І.Б., Сухарева Л.О., Шевчук В.О., Чечуліна О.О., Чумакова І.Ю., Чумаченко М.Г. та ін. Серед російських вчених також приділяється значна увага функціонуванню системи контролю, зокрема і в державному секторі. Так, дослідженням сказаних проблем присвячені праці Бурцева В.В., Жукова В.А., Подольского В.И., Родіонової В.М., Соколова Я.В., Степашина С.В., Столярова Н.С, Шохина С.О. та ін. У класичних працях зарубіжних авторів, таких як Е. Аренс, Ф.Дефлиз, Г.Дженик, Р. Додж, Дж. К. Лоббек, Р. Монтгомері, В.О’Рейлли, Дж.Робертсон, М.Хирш, розглядаються теоретичні та практичні засади аудиту відповідно до традиційних зарубіжних моделей.

Віддаючи належне науковим розробкам провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, вважаємо, що важливі проблеми, які вони розглядали в контексті даних досліджень, потребують подальшого наукового обґрунтування та опрацювання. В умовах активної перебудови вітчизняної бюджетної системи, системи управління державними фінансами, модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі, а також господарської діяльності бюджетних установ існує необхідність вдосконалення як системи державного фінансового контролю на макрорівні, так і контролю господарської діяльності бюджетних установ як вагомої складової даної системи на мікрорівні.

Вищезазначені проблеми та нагальність їх вирішення вимагають нових досліджень в сфері контролю господарської діяльності бюджетних установ та визначають актуальність обраної теми.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Концепція розвитку обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної інтеграції» (державний реєстраційний номер 0106V004356). У межах даного дослідження автором виконані дослідження, пов'язані з удосконаленням методики та організації контролю господарської діяльності бюджетних установ.Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є удосконалення теоретичних положень, методики та організації контролю господарської діяльності бюджетних установ для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів держави.

Для досягнення мети дослідження поставлено такі завдання: • через опрацювання історії розвитку державного фінансового контролю та проведення його періодизації, виявити чинники, що вплинули на формування контролю господарської діяльності бюджетних установ;

 • на основі дослідження дії виявлених чинників на сучасному етапі розвитку контролю господарської діяльності бюджетних установ сформувати концепцію його реформування;

 • уточнити теоретичні положення контролю господарської діяльності бюджетних установ (поняття, мета, завдання, предмет, об’єкти);

 • дослідити характерні особливості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту як складових державного внутрішнього фінансового контролю;

 • узагальнити, проаналізувати та вдосконалити методичні підходи до аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та аудиту ефективності виконання бюджетних програм;

 • обґрунтувати і вдосконалити підходи до формування критеріїв ефективності контролю;

 • удосконалити організаційні засади контролю господарської діяльності бюджетних установ.

Об’єктом дослідження є господарська діяльність бюджетних установ.

Предметом дослідження є методика та організація контролю господарської діяльності бюджетних установ.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та системний підхід до вивчення явищ і процесів господарської діяльності. У дисертаційній роботі використано методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, аналогії, абстрагування та конкретизації при дослідженні контролю господарської діяльності бюджетних установ. При вивченні історичних аспектів становлення і розвитку контролю господарської діяльності застосовано історичний підхід. Системний метод використаний для вдосконалення теоретичних, методичних та організаційних засад контролю господарської діяльності бюджетних установ, методи класифікації і порівняння застосовано для впорядкування типів, видів, форм і принципів контролю.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти з питань контролю господарської діяльності бюджетних установ, обліку в бюджетних установах, бюджетної системи в цілому; статистична інформація щодо результатів контрольних дій; аналітичні звіти Державної контрольно-ревізійної служби та Рахункової палати; наукові праці та публікації у періодичних виданнях вітчизняних та зарубіжних учених-економістів і практиків за напрямом контролю господарської діяльності бюджетних установ.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці теоретичних, методичних та організаційних положень контролю господарської діяльності бюджетних установ.

Результатами дослідження, які характеризують наукову новизну дисертаційної роботи, є:вперше:

на основі ретроспективного аналізу розвитку контролю господарської діяльності бюджетних установ проведено його періодизацію з використанням різних критеріїв, на основі чого виявлено основні чинники впливу на його утворення та становлення, що дало змогу через розгляд останніх в контексті сучасних умов функціонування контролю господарської діяльності бюджетних установ визначити подальші шляхи його реформування;

сформовано концепцію реформування контролю господарської діяльності бюджетних установ яка включає: запровадження і розвиток форм контролю, спрямованих на покращення управління коштами бюджетних установ у ринковому середовищі; підвищення якісного рівня організації контролю; здійснення систематичної комплексної оцінки якості, ефективності та результативності системи контролю господарської діяльності бюджетних установ; наближення системи контролю господарської діяльності бюджетних установ до сучасної європейської моделі; удосконалення планування та контролю згідно програмно-цільового методу. Комплексна реалізація сформованих завдань підвищить рівень інтегральної ефективності контролю господарської діяльності бюджетних установ;

удосконалено:

методичні положення аудиту господарської діяльності бюджетних установ у частині формування порядку оцінки системи внутрішнього контролю бюджетних установ відповідно до міжнародних стандартів, та через упорядкування абсолютних і відносних показників виконання бюджетної цільової програми в розрізі показників затрат, продукту, ефекту, економічності, продуктивності, результативності. Це забезпечило набуття чіткості методик аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та аудиту ефективності виконання бюджетних програм;

положення організації забезпечення та розвитку контролю через: визначення інформаційного забезпечення контролю господарської діяльності бюджетних установ відповідно до потреб користувачів інформації на етапах контрольного процесу; ідентифікацію можливостей і ризиків для системи внутрішнього контролю бюджетних установ, пов’язаних із використанням автоматизованих систем обліку; формування і обґрунтування напрямів організації його розвитку. Це дозволяє підвищити якісний рівень організації контролю господарської діяльності бюджетних установ;

організацію технології внутрішнього аудиту в частині планування аудиту та узагальнення його результатів на основі запропонованої структури звіту внутрішнього аудиту. Представлені позиції сформовані відповідно до положень міжнародних стандартів із урахуванням особливостей бюджетної сфери, що дозволяє впорядкувати контрольний процес та прискорити рух інформації в процесі виконання контрольних дій;

підходи до організації праці виконавців контрольних дій шляхом розробки положення про службу внутрішнього аудиту в бюджетній установі, що включає такі розділи, як: загальні положення; структура підрозділу; права, обов'язки та відповідальність керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту; вимоги до освіти, кваліфікації, професійної підготовки та професійного досвіду керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту; взаємодія підрозділу внутрішнього аудиту із іншими службами і підрозділами бюджетної установи; звітування за результатами внутрішнього аудиту. Положення сформоване з метою впорядкування організаційних передумов функціонування служб внутрішнього аудиту в процесі їх адаптації до сучасних умов реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні.

набули подальшого розвитку:

теоретичні засади контролю господарської діяльності бюджетних установ через уточнення його поняття, мети, завдань, предмету, об’єктів, що дозволяє розширити економічний зміст контролю господарської діяльності бюджетних установ та удосконалити його методику та організацію;

характеристика складових контрольного середовища, взаємозв’язку між функціями та об’єктами внутрішнього аудиту, порядок визначення центрів відповідальності та формування моделі функціональних зв’язків між ними для впорядкування інформаційних потоків всередині установи та підвищення якості контролю господарської діяльності бюджетних установ;

підходи до формування системи показників ефективності контролю, визначення особливостей застосування принципів управління якістю до діяльності суб’єктів контролю, формування моделі системи управління якістю контролю та визначення факторів, що на неї впливають. Це уможливило здійснення комплексної оцінки ефективності та якості системи контролю господарської діяльності бюджетних установ та визначення її слабких місць.Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні систем внутрішнього і зовнішнього контролю господарської діяльності бюджетних установ, що дозволить підвищити рівень законності і ефективності використання бюджетних коштів.

Розроблені у дисертації рекомендації щодо удосконалення методики та організації контролю господарської діяльності бюджетних установ, апробовані експериментальним впровадженням Контрольно-ревізійного управління в Рівненській області (довідка №17-00-11/397 від 21.01.2011) та Державного комітету України по водному господарству (довідка №161/5/11 від 12.01.2011). Крім того, пропозиції дисертанта використовуються у навчальному процесі Національного університету водного господарства та природокористування при викладанні дисциплін «Державний фінансовий контроль», «Аудит», «Облік у бюджетних установах», «Організація обліку в державних та бюджетних установах» (довідка №001-188 від 03.02.2011).Особистий внесок здобувача полягає в одноосібно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід до вирішення важливого наукового завдання – удосконалення теорії, методики та організації контролю господарської діяльності бюджетних установ. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті ідеї та пропозиції, що є результатом особистої праці здобувача. Конкретний внесок дисертанта у ці праці вказаний у переліку основних публікацій за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації здійснювалася шляхом оприлюднення на 18 наукових конференціях: VII Міжнародній науковій конференції «Наукові бух-галтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку» (Житомир, 2-4 листопада 2008р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова думка інформаційного віку – 2009» (Перемишль, 07-15 квітня 2009р.); VI Міжнарод-ній науково-практичній конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (Черкаси, 8-10 квітня 2009 р.); Науково-практичній конференції «Учетно-аналитические инструменты развития инновационной эконо-мики» (Астрахань, 16-17 квітня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конфе-ренції «Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті глобалізації» (Одеса, 22-23 травня 2009 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством: теорія і практика» (Луцьк, 19-21 червня 2009 р.); Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Економіка ХХІ століття: виклики та проб-леми» (м.Ужгород, 20 листопада 2009 р.); Всеукраїнській науково-практичній кон-ференції «Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні» (м.Київ, 25-26 листопада 2009р.); Науково-практичній конференції «Інфор-маційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і ауди-ту: проблеми методології та організації» (м.Київ, 18 лютого 2010 р.); Економічній науковій інтернет-конференції «Сучасні проблеми економіки в умовах глобальної фінансової нестабільності (м.Тернопіль, 15 березня 2010р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку (м.Івано-Франківськ, 15-16 квітня 2010 р.); ІІІ Міжнародної науково-прак-тичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів (Сімферополь, 16 квітня 2010р.); Міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, студентів, аспірантів і молодих вчених «Акту-альные вопросы финансов, бухгалтерського учета и корпоративного управления» (м. Ростов-на-Дону, 20 квітня 2010 р.); XVIII Міжнародній науковій конференції сту-дентів і молодих учених «Наука і вища освіта» (м. Запоріжжя, 22-23 квітня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики» (м.Київ, 14 травня 2010 р.); Науково-практичній конференції «Система контролю в умовах глобалі-зації: закономірності та протиріччя» (м.Тернопіль, 11 червня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (м.Луцьк, 29-30 червня 2010 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції» (м.Рівне, 7-8 жовтня 2010 р.).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 29 наукових праць загальним обсягом – 7,5 друкованих аркушів, у тому числі: 13 статей у наукових фахових виданнях (4,96 д.а.), 16 – в інших виданнях (2,54 д.а.). Особисто здобувачу належить 7,05 д.а.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 210 сторінок. Дисертація містить 26 таблиць на 16 сторінках, 19 рисунків на 11 сторінках та 21 додаток на 45 сторінках, а також список використаних джерел, що містить 271 найменування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету та завдання, об’єкти, предмет і методи дослідження, викладено наукову новизну, теоретичне і практичне значення запропонованих у дисертації рекомендацій.

У розділі 1 "Теоретичні основи контролю господарської діяльності бюджетних установ" досліджено еволюцію та сучасний стан системи контролю господарської діяльності бюджетних установ, виявлено чинники впливу на його розвиток та становлення, розроблено концепцію реформування контролю господарської діяльності бюджетних установ, опрацьовано теоретичні основи функціонування даної системи, визначено передумови узгодження діяльності контролюючих органів.

У процесі дослідження встановлено, що на контроль господарської діяльності бюджетних установ, який на сучасному етапі виступає вагомою складовою системи державного фінансового контролю, під час його еволюційного розвитку здійснювали вплив загальноекономічні, соціальні та політичні чинники. Врахування дії цих чинників дозволило сформувати концепцію реформування контролю господарської діяльності бюджетних установ (табл. 1).

Відповідно до сучасної парадигми ця система має бути спрямована на виконання соціально-економічних завдань. Це може бути забезпечено лише за умови максимальної ефективності використання бюджетних ресурсів, що свідчить про посилення ролі контролю, спрямованого на встановлення рівня ефективності та його підвищення.

Виникнення нових форм контролю, а також процеси реформ як у фінансовій та бюджетній сфері в цілому, так і в сфері контролю, призводять до потреби в упорядкуванні та оновленні теоретичного базису, зокрема в сфері контролю господарської діяльності бюджетних установ.

Автором доведено, що визначати поняття контролю господарської діяльності бюджетних установ слід у рамках поняття «державний фінансовий контроль». Тому контроль господарської діяльності бюджетних установ ідентифіковано як систему, яка забезпечує законність, цільове спрямування та ефективність використання бюджетних коштів та майна бюджетних установ шляхом здійснення комплексу контрольних дій із застосуванням спеціального методичного апарату.

Метою контролю господарської діяльності бюджетних є забезпечення законності, результативності, ефективності формування і використання бюджетних коштів для якісного виконання бюджетною установою зокрема, і бюджетною сферою в цілому, тих функцій, які покладені на неї державою. Мета контролю на рівні бюджетних установ конкретизується в його завданнях, які можна звести в шість основних груп: забезпечення ефективного управління установою, повноти формування фінансових ресурсів, ефективного їх використання, дотримання фінансової дисципліни, правильності відображення в обліку результатів діяльності установи та забезпечення соціального розвитку її працівників.У дисертації доведено, що об’єктом контролю господарської діяльності бюджетних установ є відносини, пов’язані із використанням бюджетних коштів у процесі виконання відповідних функцій установою. Предметом такого контролю є господарські процеси, явища, факти діяльності та їх результати, що визначають рівень використання фінансових ресурсів держави, а також активи, капітал та зобов’язання бюджетних установ, які характеризують фінансовий стан установи.

Таблиця 1

Концепція реформування контролю господарської діяльності бюджетних установ на сучасному етапі

Чинники

Передумови реформування контролю, утворені під дією чинників

Завдання реформування контролю господарської діяльності бюджетних установ

Напрямки реформування контролю господарської діяльності бюджетних установ

Загально- економічні,

у т.ч. пов’язані із розвитком системи державних фінансів

Розширення меж діяльності бюджетних установ і отримання ними повноважень щодо залучення коштів юридичних і фізичних осіб

Запровадження і розвиток форм контролю, спрямованих на надання рекомендацій щодо покращення управління коштами бюджетних установ у ринковому середовищі

Виокремлення центрів відповідальності в бюджетній установі та формування моделі функціональних зв’язків між ними для внутрішнього контролю за показниками відповідальності кожного центру.

Дефіцит Державного та місцевих бюджетів зумовлює необхідність економії бюджетних коштів, у тому числі і на утримання органів контролю


Підвищення якісного рівня організації контролю господарської діяльності бюджетних установ з метою впорядкування контрольного процесу, максимально ефективного використання праці виконавців та прискорення руху інформації в процесі виконання контрольних дій

Удосконалення організації технології внутрішнього аудиту в бюджетних установах через розширення та деталізацію етапів планування аудиту та узагальнення його результатів.

Удосконалення організації технічного, правового, інформаційного забезпечення контролю господарської діяльності бюджетних установ. Адаптація організації праці виконавців контрольних дій до сучасних умов шляхом розробки структури положення про службу внутрішнього аудиту в бюджетній установі.

Залучення України до процесів економічної євроінтеграції, обмеження фінансових ресурсів держави потребують економічного обґрунтування діяльності органів контролю

Здійснення систематичної комплексної оцінки якості, ефективності та результативності системи контролю господарської діяльності бюджетних установ

Визначення особливостей застосування принципів управління якістю до діяльності органів фінансового контролю, формування моделі системи управління якістю контролю та визначення факторів, що на неї впливають.

Формування системи показників та критеріїв ефективності контролю через та визначення можливостей їх застосуванняМодернізація системи управління державними фінансами в розрізі всіх її складових

Запровадження програмно-цільового методу планування та виконання бюджету на основі міжнародної практики з метою виявлення реальної ефективності діяль-ності розпорядників бюджетних коштів

Удосконалення контролю ефективності виконання бюджетних програм, у тому числі формування системи якісних і кількісних, абсолютних і відносних показників виконання програми.

Соціальні

За умов перманентного дефіциту державного і місцевих бюджетів на сучасному етапі спостерігається потреба в скороченні видатків споживання і перегляді складу соціальних функцій держави

Виявлення недоліків у сучасній системі управління бюджетними коштами та визначення можливостей їх уникнення та усунення

Удосконалення методики аудиту фінансово-господарської діяльності в частині визначення методичних стадій аудиту, формування порядку оцінки системи внутрішнього контролю бюджетних установ

Політичні

Зміна політичного вектору розвитку країни, а отже, перегляд шляхів реформування і розвитку контролю

Наближення системи контролю господарської діяльності бюджетних установ до сучасної європейської моделі

Розробка і адаптація до сучасних умов реформування теоретичних основ контролю через уточнення його поняття, мети, завдань, функцій, предмету, об’єктів, принципів, форм та видів.

Обґрунтування сутності внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту бюджетних установ через визначення складових контрольного середовища, взаємозв’язку між функціями та об’єктами внутрішнього аудитуУ розділі 2 "Методика контролю господарської діяльності бюджетних установ" визначено складові системи внутрішнього контролю бюджетних установ, розроблено пропозиції з удосконалення методик контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та аудиту ефективності виконання бюджетних програм, досліджено особливості оцінки ефективності контролю господарської діяльності бюджетних установ.

Приведення державного внутрішнього фінансового контролю в Україні до європейських стандартів на сучасному етапі передбачає існування таких його складових: внутрішній контроль, внутрішній аудит та гармонізація на центральному рівні обох вказаних підсистем. У контексті наведених складових у дисертаційній роботі розглянуті методичні аспекти внутрішнього контролю в бюджетних установах, а також аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та аудиту ефективності виконання бюджетних програм як видів централізованого внутрішнього аудиту.

Дослідження поняття «внутрішній контроль» здійснено із врахуванням системного та процесного підходів. Із позицій системного підходу внутрішній контроль визначено як підсистему, яка складається із певних елементів (правил, процедур, інструкцій), пов’язаних між собою внутрішніми зв’язками. Із позицій процесного підходу внутрішній контроль визначено як процес, що поділяється на стадії із визначеними вхідними ресурсами і вихідним результатом.

Автором обґрунтовано, що вагомою складовою системи внутрішнього контролю в бюджетних установах є контрольне середовище. Зовнішніми факторами, що впливають на контрольне середовище бюджетних установ, є стан нормативно-правового забезпечення функціонування бюджетної сфери, стан фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ, рівень ефективності та дієвості механізму фінансового управління вищестоящих розпорядників бюджетних коштів. Внутрішніми факторами є: організаційна структура бюджетної установи, стиль та основні принципи управління, діяльність служби внутрішнього аудиту, кадрова політика, практика організації та ведення обліку, складання звітності, оцінка ризиків діяльності бюджетної установи.

Удосконалення системи внутрішнього контролю бюджетних установ є можливим при застосуванні контролю за центрами відповідальності. У бюджетній установі запропоновано виокремлення центрів доходів та центрів видатків. Центром доходів буде той підрозділ, який є відповідальним за реалізацію послуг чи робіт. Центрами видатків є відділи основної діяльності бюджетної установи, бібліотеки, їдальні, цехи допоміжного виробництва, бухгалтерія, лабораторії тощо. Внутрішній контроль за показниками відповідальності того чи іншого підрозділу дає змогу посилити позитивну дію внутрішніх факторів контрольного середовища на основі впорядкування інформаційних потоків усередині установи.

У процесі розширеної характеристики внутрішнього аудиту в бюджетній установі встановлено, що узагальнене коло об’єктів внутрішнього аудиту в розрізі активів, власного капіталу, зобов’язань, видатків установи, джерел фінансового забезпечення, систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку забезпечує на достатньому рівні виконання таких функцій внутрішнього аудиту, як координаційна, аналітична, контрольна, інформаційна, захисна, консультаційна.

Методика аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ потребує уточнення, зокрема в частині оцінки систем внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку з метою визначення рівня ризику та обсягу виконання поточних процедур на основному етапі дослідження. Автором запропоновано порядок оцінки системи внутрішнього контролю бюджетної установи відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, який передбачає здійснення попередньої оцінки ризику на основі загального ознайомлення із системою внутрішнього контролю та подальше обґрунтування його рівня залежно від ефективності систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. У роботі також визначено порядок дій аудитора на етапі загального ознайомлення із системою внутрішнього контролю бюджетної установи, що включає дослідження середовища контролю, існуючої в установі оцінки ризиків, інформаційних систем, процедур контролю, а також практики здійснення моніторингу заходів контролю.

Процес аудиту ефективності виконання бюджетних програм є досить специфічним і має різне змістове наповнення залежно від конкретної бюджетної програми. У дисертаційній роботі впорядковано систему показників виконання бюджетної цільової програми, яка включає абсолютні показники (показники затрат, продукту та ефекту) і відносні показники (показники економічності, продуктивності, результативності). На відміну від існуючого підходу, дана система показників передбачає визначення соціальної ефективності, а також дослідження показників ефекту, які мають якісний характер – вплив на престиж держави, стан здоров’я, культурний, освітній, науковий рівень населення.

Діяльність контролюючих органів в цілому і виконання ними кожної окремої перевірки повинна супроводжуватись оцінкою ефективності контрольних дій. Автором упорядковано систему показників ефективності контролю із характеристикою якісних та кількісних показників результативності, економічності та дієвості контролю. Запропонована система показників дає змогу комплексно оцінити якісні та кількісні характеристики і зробити висновок про результати функціонування системи контролю з позицій економічності, результативності та продуктивності.Доведено, що оцінку ефективності контролю неможливо здійснити правильно без дослідження якості контролю, оскільки саме від неї залежить кінцевий результат. У дисертації виявлено фактори, що впливають на якість контролю. Так, зовнішніми факторами є: впорядкованість нормативно-правового забезпечення, рівень економічного розвитку, політична ситуація в країні, рівень ресурсного забезпечення контролюючих органів, наявність попиту на результати контролю, рівень розвитку системи освіти державних службовців, рівень фінансової дисципліни та економічної злочинності в країні; внутрішніми факторами є: ступінь взаємодії контролюючих органів, рівень кваліфікації працівників, рівень організації контролю, наявність чіткої мети контрольних дій, стан методичного та методологічного забезпечення контролю, наявність і ефективність інформаційних каналів.

У дисертації визначено особливості застосування принципів управління якістю до діяльності суб’єктів контролю в розрізі таких принципів: орієнтація на замовника, лідерство, залучення працівників, процесний підхід, системний підхід до управління, постійне поліпшення, прийняття рішень на підставі фактів, взаємовигідні стосунки з постачальниками.Управління якістю системи контролю повинно базуватись на процесному підході, що передбачає наявність входів до системи та виходів із неї (рис. 2). Сам процес повинен включати постійне поліпшення системи управління якістю контролю.

Рис. 2. Модель системи управління якістю контролю, що базується на процесному підході

У розділі 3рганізація контролю господарської діяльності бюджетних установ" досліджено особливості організації забезпечення та розвитку контролю, опрацьовано положення організації технології контролю та праці виконавців контрольних дій, на основі чого уточнено зміст стратегічного, поточного та оперативного планування внутрішнього аудиту в бюджетних установах, запропоновано структуру Звіту внутрішнього аудиту, розроблено Положення про підрозділ внутрішнього аудиту.

Встановлено, що складовими предмета організації контролю господарської діяльності бюджетних установ є організація технології контрольного процесу, організація забезпечення та розвитку контролю, а також організація праці виконавців.

В сучасних умовах упорядкування потребує теоретична основа організації контролю господарської діяльності бюджетних установ. Зокрема, автором систематизовано принципи організації контролю за такими групами: принципи організації контрольного процесу, принципи організації забезпечення контролю, принципи організації праці виконавців, серед яких вагоме місце належить принципам етики.

Результат контролю безпосередньо залежить від повноти та якості інформації, отриманої в процесі контролю. Зважаючи на це, потребує вдосконалення організація інформаційного забезпечення контрольного процесу. У роботі запропоновано здійснювати організацію інформаційного забезпечення контролю господарської діяльності бюджетних установ відповідно до потреб користувачів контрольної інформації на кожному з етапів контрольного процесу.

Розвиток інформаційних систем впливає не тільки на об’єкти контролю, а й на його організацію. У зв’язку з цим у роботі визначено можливості та ризики для системи внутрішнього контролю бюджетних установ, пов’язані із використанням автоматизованих систем обліку. Так, можливостями є оперативність отримання інформації; зменшення ймовірності виникнення помилок внаслідок використання шаблонних операцій; можливості використання файлів даних з метою подальшого проведення контрольних процедур. Однак не можна при цьому ігнорувати ризики, пов’язані з необхідністю захисту систем інформації, використанням неліцензійного програмного забезпечення, технічних несправностей.

У дисертації визначено напрямки організації розвитку контролю: удосконалення теоретичного базису контролю, методології та методики контролю, організації технології контролю, структурно-організаційної побудови органів державного фінансового контролю, визначення особливостей функціонування служб внутрішнього контролю в бюджетних установах, кадрового забезпечення, інформаційного і технічного забезпечення, забезпечення соціального розвитку колективу та його ергономічне забезпечення.

Усі етапи організації контрольного процесу як на рівні внутрішньо-господарського контролю, так і на рівні контролю, що здійснюється Державною контрольно-ревізійною службою та Рахунковою палатою, можна віднести до трьох стадій – організаційної, дослідної, узагальнення результатів контролю. У роботі визначено зміст стратегічного, поточного та оперативного планування діяльності служб внутрішнього аудиту в бюджетній установі, а також запропоновано структуру Звіту внутрішнього аудиту (рис.3).Структура Звіту відповідає вимогам міжнародних стандартів. Особливостями його в бюджетній сфері є надання висновку за трьома аспектами: оцінка законності використання бюджетних коштів; оцінка цільового використання бюджетних коштів; оцінка ефективності використання бюджетних коштів.

Організація роботи працівників контрольних служб в умовах реалізації Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю також підлягає перегляду. Діяльність підрозділів внутрішнього аудиту повинна бути чітко регламентована на рівні бюджетної установи, що забезпечується впровадженням в їх роботу розробленого автором основного організаційного регламенту – Положення про підрозділ внутрішнього аудиту, що включає такі розділи, як: загальні положення; структура підрозділу; права, обов'язки та відповідальність керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту; вимоги до освіти, кваліфікації, професійної підготовки та професійного досвіду керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту; взаємодія підрозділу внутрішнього аудиту із іншими службами і підрозділами бюджетної установи; звітування за результатами внутрішнього аудиту.

Рис. 3. Рекомендована структура Звіту внутрішнього аудиту


ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано розв’язання наукового завдання, яке полягає в удосконаленні теоретичних, методичних та організаційних засад контролю господарської діяльності бюджетних установ. Проведене наукове дослідження дозволило сформулювати низку висновків, що підтверджують розв’язання завдань відповідно до поставленої мети.

1. Контроль господарської діяльності бюджетних установ є важливою складовою державного фінансового контролю, оскільки від ефективності його функціонування залежить стан державних фінансів. Узагальнення історичного досвіду державного фінансового контролю в Україні на основі його періодизації дало змогу виокремити його елементи на кожному з етапів, визначити чинники впливу на формування сучасної системи контролю господарської діяльності бюджетних установ. Із врахуванням загальноекономічних, соціальних, політичних чинників сформовано Концепцію реформування контролю господарської діяльності бюджетних установ, яка передбачає: запровадження і розвиток форм контролю, спрямованих на покращення управління коштами бюджетних установ у ринковому середовищі; підвищення якісного рівня організації контролю; здійснення систематичної комплексної оцінки якості, ефективності та результативності системи контролю господарської діяльності бюджетних установ; наближення системи контролю господарської діяльності бюджетних установ до сучасної європейської моделі; удосконалення планування та контролю згідно програмно-цільового методу.

2. Теоретичним базисом контролю господарської діяльності бюджетних установ України є вітчизняна теорія контролю із визначенням його предмета та об’єктів, завдань, функцій, форм, видів, методів, принципів побудови із урахуванням позицій міжнародних стандартів. Дослідження теоретичних основ контролю господарської діяльності бюджетних установ дозволяє визначити його як систему, яка забезпечує законність, цільове спрямування й ефективність використання бюджетних коштів та майна бюджетних установ шляхом здійснення комплексу контрольних дій із застосуванням спеціального методичного апарату. Доцільно виділити мету, специфічні його завдання на макро- та макрорівні, предмет та об’єкт дослідження. Нова парадигма контролю передбачає спрямованість контрольного процесу на визначення ефективності використання бюджетних ресурсів та запобігання порушень у майбутньому, що призводить до виникнення державного фінансового аудиту.

3. Реформування державного фінансового контролю в Україні, яке здійснюється відповідно до європейських стандартів, стосується передусім державного внутрішнього контролю, ключовими елементами якого є внутрішній контроль, внутрішній аудит та їх гармонізація на центральному рівні. Багаторівнева система внутрішнього контролю в державному секторі повинна функціонувати в умовах синергетичної взаємодії факторів контрольного середовища та процедур контролю. Виділення центрів відповідальності бюджетної установи, зокрема таких, як бухгалтерія установи, планово-фінансовий відділ, підрозділи функціональної діяльності, матеріально-технічного забезпечення, відділ кадрів дає змогу посилити позитивну дію внутрішніх факторів контрольного середовища на основі впорядкування інформаційних потоків усередині установи. Дослідження рівня узгодженості об’єктів та функцій внутрішнього аудиту приводить до висновку, що узагальнене коло об’єктів внутрішнього аудиту забезпечує на достатньому рівні виконання таких функцій внутрішнього аудиту, як координаційна, аналітична, контрольна, інформаційна, захисна, консультаційна.

4. Запровадження в практику роботи контролюючих органів такої форми контролю, як аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, потребує уточнення та деталізації його методики. Зокрема, уточнення потребують методичні стадії аудиту, серед яких, поряд із традиційним переліком, характерним для процесу ревізії, слід здійснити оцінку систем внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку, порядок якої запропонований у роботі. Така оцінка здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів аудиту із врахуванням специфіки діяльності бюджетних установ. Адаптація міжнародного досвіду проведення аудиту адміністративної діяльності до умов застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі України повинна супроводжуватись розробкою чіткої методики аудиту ефективності виконання бюджетних програм. Це стосується, зокрема, і виконання аналітичних процедур, які передбачають визначення та аналіз абсолютних і відносних показників виконання програми. Система існуючих показників затрат, продукту, ефективності та якості має бути доповнена показниками соціальної ефективності.

5. Без достатньої ефективності контролю процес його здійснення втрачає сенс. Класифікація показників ефективності контролю та визначення можливостей їх застосування дає змогу комплексно оцінити ефективність системи контролю та визначити її слабкі місця. Застосування принципів управління якістю до діяльності суб’єктів контролю та запропонованої системи управління якістю контролю, що базується на процесному підході, передбачає наявність входів до системи (якими є суспільні інтереси та вхідні ресурси) та виходів із неї (якими є результати, що призводять до задоволеності суспільних інтересів та відшкодування збитків до державного бюджету). Сам процес повинен включати постійне поліпшення системи управління якістю контролю. Визначення переліку зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на якість контролю зумовлене необхідністю нівелювання впливу негативних факторів та посилення впливу позитивних факторів.

6. Підвищення якісного рівня організації контрольного процесу є можливим за умови достатнього технічного, правового, інформаційного забезпечення контролю. Інформаційне забезпечення контролю господарської діяльності бюджетних установ має здійснюватись відповідно до потреб користувачів контрольної інформації на кожному з етапів контрольного процесу. В умовах функціонування комп’ютерних інформаційних систем виникають як можливості, так і ризики їх застосування, що зумовлює необхідність їх врахування при створенні єдиної інформаційної системи органів державного фінансового контролю.

7. Поява нових форм контролю та постановка завдань перед існуючими вимагає визначення нових підходів до організації технології контрольного процесу. Удосконалення технології внутрішнього аудиту дає змогу визначити зміст стратегічного, поточного та оперативного планування діяльності служб внутрішнього аудиту в бюджетній установі, а також запропонувати структуру Звіту внутрішнього аудиту.

8. Реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю є неможливим без адекватної організації праці виконавців. Діяльність підрозділів внутрішнього аудиту повинна бути чітко регламентована, чому сприяє розробка Положення про підрозділ внутрішнього аудиту. Для відносно нових посад державних та внутрішніх аудиторів повинні бути встановлені чіткі вимоги щодо професійного рівня, освіти, досвіду роботи, особистих якостей тощо. Реформування, однак, повинне здійснюватись системно і торкатись умов вищої освіти фахівців за даним напрямком.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

 1. Дорошенко О. О. Організація аудиту ефективності бюджетних програм / О. О. Дорошенко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економіка. – 2008. – Вип. 1(41). – С.64-71 (0,44 д.а.)

 2. Дорошенко О. О. Зародження та розвиток контролю на території України із найдавніших часів до розпаду Київської Русі / О. О. Дорошенко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економіка. – 2008. – Вип. 4(44). Частина 2. – С.211-217 (0,5 д.а.).

 3. Дорошенко О. О. Державний фінансовий контроль в Україні в часи Радянського Союзу / О. О. Дорошенко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економіка. – 2009. – Вип. 2(46). –С.69-77 (0,5 д.а.).

 4. Дорошенко О. О.Система внутрішнього контролю та її елементи як об’єкти дослідження в процесі аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ / О. О. Дорошенко // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Вип.4, Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – С.73-76 (0,28 д.а.)

 5. Дорошенко О. О. Оцінка системи внутрішнього контролю бюджетної установи / О. О. Дорошенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип.16, ч.1. – Кіровоград: КНТУ, 2009. –С.184-190 (0,41 д.а.).

 6. Вашай Ю. В. Роль державного фінансового контролю в забезпеченні фінансової безпеки держави / О. О. Дорошенко, Ю. В. Вашай // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економіка. – 2009. – Вип. 4(48). – С.113-118 (0,36 д.а., особисто автору належить 0,2 д.а., запропоновано комплекс завдань державного фінансового контролю за формуванням і використанням бюджетних коштів на макрорівні в контексті забезпечення фінансової безпеки).

 7. Дорошенко О. О. Аудит ефективності виконання бюджетної програми: методичний аспект / О. О. Дорошенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 29 (частина 1). – Ужгород, 2010. – С.317-320 (0,41 д.а.).

 8. Дорошенко О. О. Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту в установах державного сектору / О. О. Дорошенко, В. Швидюк // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25) – Ч.1 –Луцьк, 2010. – С.438-447 (0,41 д.а., особисто автору – 0,25, здійснено аналіз узгодженості об’єктів внутрішнього аудиту в бюджетних установах та його функцій, визначено завдання реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні на сучасному етапі).

 9. Дорошенко О. О. Принципи організації контролю господарської діяльності бюджетних установ / О. О. Дорошенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки. – 2010. - №4. – С.103-106 (0,27 д.а.).

 10. Дорошенко О. О. Методичні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм / О. О. Дорошенко // Фінанси, облік і аудит: зб.наук.праць. – К.: КНЕУ, 2010. Вип.16.1 – С.227-233 (0,31 д.а.).

 11. Дорошенко О. О. Класифікація суб’єктів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ / О. О. Дорошенко // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів.– К.: КНЕУ, 2010. Вип.24.2.–С.297-304 (0,34 д.а.).

 12. Дорошенко О. О. Планування внутрішнього аудиту бюджетних установ / О. О. Дорошенко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010. - №3 (53). – Ч.2. – С.97-100 (0,39 д.а.).

 13. Дорошенко О. О. Інформаційне забезпечення контролю господарської діяльності бюджетних установ / О. О. Дорошенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип.18, ч.1. – Кіровоград: КНТУ, 2010. – С.160-164 (0,34 д.а.).

В інших виданнях:

14. Дорошенко О. О. Державний фінансовий контроль в управлінні бюджетними установами / О. О. Дорошенко // Наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку. Тези виступів VII Міжнародної наукової конференції. Житомир: ЖДТУ, 2008. – С.87-89 (0,18 д.а.).

15. Дорошенко О. О. Суб’єкти аудиту ефективності бюджетних програм / О. О. Дорошенко, В. В. Вашай // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова думка інформаційного віку – 2009» Випуск 4. Економічні науки. – Перемишль.: Наука і студія., С.15-18 (0,16 д.а., особисто автору належить 0,1 д.а., запропоноване розмежування повноважень між Рахунковою палатою України та Державною контрольно-ревізійною службою в Україні).

16. Дорошенко О. О. Особливості розвитку фінансового контролю в Україні в період козаччини / О. О. Дорошенко // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 8-10 квітня 2009 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С.133-136 (0,17 д.а.).

17. Дорошенко О. О. Развитие государственного финансового контроля в Украине в составе Российской Империи в ХVIII-XIX столетиях / О. О. Дорошенко // Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики. Материалы научно-практ. конференции 16-17 апреля 2009 г.-Астраханский государственный университет: Астрахань: Из-во АГТУ, 2009 г.- Т.2.- С.394-397 (0,46 д.а.).

18. Дорошенко О. О.Мета контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ / О. О. Дорошенко // Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Одеса, 22-23 травня 2009 р. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – С.72-74 (0,16 д.а.).

19. Дорошенко О. О.Генезис принципів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ / О. О. Дорошенко // Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством: теорія і практика: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19-21 червня 2009 р.). – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2009. – С.105-109 (0,18 д.а.).

20. Дорошенко О. О. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: сутність та основні завдання / О. О. Дорошенко // Збірник праць всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні». – К.: 2009. – С.119-121 (0,1 д.а.).

21. Дорошенко О. О. Застосування поточних аудиторських процедур у процесі аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ / О. О. Дорошенко // Економіка ХХІ століття: виклики та проблеми: Матеріали Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, листопад 2009 р. – Ужгород: ЗакДУ, 2010. – С.118-121 (0,16 д.а.).

22. Дорошенко О. О. Вплив інформаційних систем обліку на процес аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ / О. О. Дорошенко // Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту: проблеми методології та організації: тези доп.наук.-практ. конф. 18 лютого 2010 р. / К.: КНЕУ, 2010. – С.82-85 (0,12 д.а.).

23. Дорошенко О. О. Внутрішній аудит у державному секторі: адаптація до європейських стандартів / О. О. Дорошенко // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь: ДІАПІ, 2010. – С.67- 69 (0,12 д.а.).

24. Лазаришина І. Д. Внутрішній аудит господарської діяльності бюджетних установ / І. Д. Лазаришина, О. О. Дорошенко // Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку: Збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Івано-Франківськ, 15-16 квітня 2010 р.). – С.103-105 (0,12 д.а., особисто автору належить 0,05 д.а., визначено зміст поняття та необхідність внутрішнього аудиту в бюджетних установах).

25. Дорошенко О. О. Якість фінансового контролю та фактори, що на неї впливають / О. О. Дорошенко // Наука і вища освіта: тези доповідей учасників XVIII Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 22-23 квітня 2010 р.: у 4 т. / Класичний париватний університет. - Запоріжжя, Вид-во КПУ, 2010. - Т. 1. – С.225-226 (0,08 д.а.).

26. Дорошенко О. О. Предмет організації контролю господарської діяльності / О. О. Дорошенко // Сучасні проблеми економіки в умовах глобальної фінансової нестабільності: матеріали економічної наукової інтернет-конференції (частина 1). – Тернопіль, 2010. – С.63-64 (0,09 д.а.).

27. Дорошенко О. О. Внутрішній фінансовий контроль в Україні: проблеми термінології / О. О. Дорошенко // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2010 р.–К.: КНЕУ, 2010.–С.186-189 (0,15 д.а.).

28. Дорошенко О. О. Об’єкти контролю господарської діяльності бюджетних установ / О. О. Дорошенко // Система контролю в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя / Матеріали науково-практичної конференції, 11 червня 2010 р./ Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С.63 - 64 (0,1 д.а.).

29. Дорошенко Е. А. Этапы организации процесса контроля финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений / Е. О. Дорошенко // Актуальные проблемы финансов, бухгалтерского учета и корпоративного управления: Материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов и молодых ученых. / Ростовский государственный экономический университет – Ростов-на-Дону, 2010. – С.281-284 (0,19 д.а.).
АНОТАЦІЯ

Дорошенко О.О. Контроль господарської діяльності бюджетних установ. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2011.

У дисертації обґрунтовано пропозиції з удосконалення теоретичних основ, методики та організації контролю господарської діяльності бюджетних установ.

Розглянуто еволюцію та стан системи контролю господарської діяльності бюджетних установ. Визначено загальноекономічні, політичні та соціальні фактори впливу на контроль господарської діяльності бюджетних установ. Із їх врахуванням сформовано Концепцію реформування контролю господарської діяльності бюджетних установ. У роботі запропоновано удосконалення його термінологічного апарату, визначено предмет, об’єкти, мету, завдання.

Детально опрацьовано чинні методики аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ і аудиту ефективності виконання бюджетних програм та розроблено пропозиції щодо їх удосконалення. Визначено особливості здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в бюджетних установах.

Удосконалено підходи до організації контролю, у тому числі організації забезпечення контролю, організації технології контрольного процесу, організації праці виконавців контрольних дій.Ключові слова: контроль господарської діяльності, бюджетні установи, аудит ефективності, внутрішній контроль, внутрішній аудит, організація контролю.
АННОТАЦИЯ

Дорошенко О.О. Контроль хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 - бухгалтерский учет, анализ и аудит. – ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана”. – Киев, 2011.

Диссертация посвящена исследованию теоретических, методических и организационных основ контроля хозяйственной деятельности бюджетных учреждений.

Обобщение исторического опыта государственного финансового контроля в Украине на основе его периодизации позволило выделить его элементы на каждом этапе и определить факторы влияния на формирование современной системы контроля хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. Учитывая общеэкономические, социальные, политические факторы, сформирована Концепция реформирования контроля хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, которая предусматривает внедрение и развитие форм контроля, направленных на улучшение управления средствами бюджетных учреждений в рыночной среде, повышение качественного уровня организации контроля; осуществление систематической комплексной оценки качества, эффективности и результативности системы контроля хозяйственной деятельности бюджетных учреждений; приближения системы контроля хозяйственной деятельности бюджетных учреждений к современной европейской модели, совершенствование планирования и контроля согласно программно-целевого метода.

В диссертации обобщены теоретические основы контроля хозяйственной деятельности бюджетных учреждений в разрезе определения его понятия, цели, задач на макро- и микроуровне, предмета и объекта исследования. Контроль хозяйственной деятельности бюджетных учреждений идентифицировано как систему, которая обеспечивает законность, целевое направление и эффективность использования бюджетных средств и имущества бюджетных учреждений путем осуществления комплекса контрольных действий с применением специального методического аппарата.

Новая парадигма контроля предполагает направленность контрольного процесса на определение эффективности использования бюджетных ресурсов и предотвращения нарушений в будущем, что приводит к возникновению государственного финансового аудита. Автором установлено, что неоднозначное законодательное регулирование функций, задач и полномочий органов контроля предопределяет несоответствие структурного построения системы государственного финансового контроля в Украине требованиям международных стандартов.

Реформирование государственного внутреннего финансового контроля в Украине, которое осуществляется согласно европейским стандартам, предполагает наличие трех его элементов – внутреннего контроля, внутреннего аудита и их гармонизации на центральном уровне.

В диссертации определены внешние и внутренние факторы, влияющие на контрольную среду – важную составляющую внутреннего контроля. Внешними факторами являются состояние нормативно-правового обеспечения функционирования бюджетной сферы, состояние финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений, уровень эффективности и действенности механизма финансового управления вышестоящих распорядителей бюджетных средств. Внутренними факторами являются: ​​организационная структура бюджетного учреждения, стиль и основные принципы управления, деятельность службы внутреннего аудита, кадровая политика, практика организации и ведения учета, составления отчетности, оценка рисков деятельности бюджетного учреждения.

С целью налаживания четкой системы внутреннего контроля в работе выделены центры ответственности бюджетного учреждения, в частности такие, как бухгалтерия учреждения, планово-финансовый отдел, подразделения функциональной деятельности, материально-технического обеспечения, отдел кадров, что позволяет усилить положительное воздействие внутренних факторов контрольного среды на основе упорядочения информационных потоков внутри учреждения.

В диссертации уточнены стадии методики аудита финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, среди которых, наряду с традиционным перечнем, характерным для процесса ревизии, определена необходимость осуществления оценки систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета. Такая оценка осуществляется в соответствии с Международными стандартами аудита с учетом специфики деятельности бюджетных учреждений.

В работе усовершенствована методика аудита эффективности выполнения бюджетных программ в части аналитических процедур, предусматривающих определение и анализ абсолютных и относительных показателей выполнения программы.

Классификация показателей эффективности контроля, предложенных в диссертации, и обоснование возможностей их применения дает возможность комплексно оценить эффективность системы контроля и определить ее слабые места. Предложенная система управления качеством контроля, базирующаяся на процессном подходе, предусматривает наличие входов (которыми являются общественные интересы и входные ресурсы) и выходов из нее (результаты, которые приводят к удовлетворенности общественных интересов и возмещение убытков в государственный бюджет).

Повышение качественного уровня организации контрольного процесса возможно при условии достаточного технического, правового, информационного обеспечения контроля. Информационное обеспечение контроля хозяйственной деятельности бюджетных учреждений должно осуществляться согласно потребностям пользователей контрольной информации на каждом этапе контрольного процесса. В условиях функционирования компьютерных информационных систем возникают как возможности, так и риски их применения, что обусловливает необходимость их учета при создании единой информационной системы органов государственного финансового контроля.

Совершенствование технологии внутреннего аудита позволяет определить содержательное наполнение этапа планирования аудита, а также этапа обобщения и реализации результатов контроля с учетом рекомендуемой структуры отчета внутреннего аудита.

Деятельность подразделений внутреннего аудита должна быть четко регламентирована, чему способствует разработка Положения о подразделении внутреннего аудита. Реформирование должно осуществляться системно и касаться образования, квалификации, морального и материального поощрения исполнителей контрольных действий.

Ключевые слова: контроль хозяйственной деятельности, бюджетные учреждения, аудит эффективности, внутренний контроль, внутренний аудит, организация контроля.
ANNOTATION

Doroshenko O.O. The control of the economic activity of the budgetary establishments. - The Manuscript.

The thesis for the Candidate of Economic Sciences Degree, specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit. – SHEE “Vadim Hetman Kyiv National Economic University”. – Kyiv, 2011.

The proposal to improve the theoretical foundations, methods and organization of the control of economic activity of budget establishments are grounded in the thesis.

In the thesis considered the evolution and the condition of the system of control of the economic activity of budget establishments. Political and social factors of the control of economic activity of budget establishments are defined in the dissertation. The improvement of its terminology, subjects, objects, goals, objectives are proposed.

To improve the monitoring component of economic activity of budget establishments and bringing the national control practice in line with international standards worked out in detail its current methods and made the suggestions to improve them.

Improved approaches to organization of the control providing, organization of the control process technology, organization of labor agents of control actions.Key words: control of economic activity, budgetary establishments, audit of effectiveness, internal control, internal audit, the organization of control.
Каталог: userfiles -> d-26.006.06 -> 2011
d-26.006.06 -> Облік та аналіз експортно-імпортних операцій
d-26.006.06 -> Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
d-26.006.06 -> Скрипник маргарита Іванівна
2011 -> Букреєва Наталія Петрівна
d-26.006.06 -> Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
d-26.006.06 -> Аналіз витрат операційної діяльності
d-26.006.06 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» стецюк надія євгенівна
d-26.006.06 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Лебедик Галина Володимирівна
d-26.006.06 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» гоголь тетяна анатоліївна


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка