Державний вищий навчальний закладДата конвертації30.11.2016
Розмір0.71 Mb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра конституційного та адміністративного права


Плани семінарських занять

з дисципліни «Адміністративне право»

для студентів спеціальності Правознавство

6.030401 напрям Право

Дніпропетровськ

2010

Плани семінарських занять з дисципліни «Адміністративне право» для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» / Упорядн.: В.М. Малишко  Дніпропетровськ: державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2010. – 29 с.

Упорядники:

В. М. Малишко – доцент кафедри конституційного та адміністративного права, кандидат юридичних наук

Затверджено на засіданні кафедри конституційного та адміністративного права (протокол №____ від _____________р.)

Відповідальний за випуск завідуючий кафедрою конституційного та адміністративного права Заржицький О. С.МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Адміністративне право  одна з провідних галузей у правовій системі України, складне соціально-юридичне утворення, в якому відображаються матеріальні, ідеологічні, моральні та інші відносини, що існують у суспільстві.

Адміністративне право базується на положеннях Конституції України, нормативних актах Президента, Верховної Ради та Уряду України, актах органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, референдумів, інших державних структур. Воно тісно пов’язане із теоретичними положеннями таких суміжних юридичних наук, як теорія держави і права, конституційне право, цивільне право, кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, трудове право та інших.

Як фундаментальна галузь публічного права, воно є необхідним інструментом у регулюванні діяльності структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій. Його вплив постійно відчувають на собі конкретні особи. Норми адміністративного права охороняють відносини, що складаються під впливом цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права. Адміністративне право органічно пов’язане з виконавчою владою та державним управлінням. Воно виступає обов’язковим інструментом, здійснення державної виконавчої влади у формі державного управління. Його норми є правовою основою побудови й ефективного функціонування найбільш активної та потужної державної підсистеми  апарату державного управління.

Безпосередньо нормами адміністративного права встановлюються державно-владні управлінські правовідносини та закріплюються права і обов’язки громадян, а також інших суб’єктів, що не мають владних повноважень у відносинах з представниками держави; встановлюються організаційні та правові засади функціонування всієї системи державної адміністрації; здійснюється розподіл повноважень між органами державного управління та їх структурними одиницями; визначаються принципи, методи, форми державно-управлінської діяльності.

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою адміністративно-правового регулювання є встановлення і регламентація таких взаємовідносин, якими кожній людині має бути гарантовано реальне додержання і охорона у сфері виконавчої влади належних їй прав і свобод, а також ефективний захист цих прав і свобод у разі їх порушення.

Призначення навчального курсу «Адміністративне право» полягає у прищепленні майбутнім юристам комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання ними своїх службових обов’язків на належному професійному рівні.

Найважливішими завданнями курсу є надання студентам глибоких знань щодо основних категорій адміністративного права, державного управління, державної виконавчої влади, навчання вільно орієнтуватися у чинному адміністративному законодавстві, системі і компетенції органів державної виконавчої влади, принципах, методах і формах управління. Засвоєння необхідності неухильно додержуватися вимог законності у практичній діяльності.

Семінари та практичні заняття з адміністративного права проводяться з метою:

- перевірки, поглиблення й закріплення теоретичних знань, отриманих курсантами на лекціях і в процесі самостійної роботи, в живому та товариському обговоренні питань краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що відбуваються в сфері виконавчої влади на сучасному етапі;

- привити студентам комплекс практичних знань та навичок, необхідних для формування в них високої професійної майстерності;

- глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне адміністративне законодавство, виробити в курсантів вміння вірно застосовувати його норми до конкретних правових ситуацій при виконанні службових обов’язків.

Основною метою самостійної роботи студентів є більш глибоке всебічне самостійне оволодіння матеріалом з тієї чи іншої теми, розвиток в них навичок роботи з книгою, в тому числі з основною чи додатковою літературою, а також нормативними актами, вміння узагальнювати практичні результати, готувати доповіді, реферати та інше. В більшості випадків під час цієї роботи студентам доцільно безпосередньо готуватись до наступних семінарських та практичних занять.

При підготовці до семінарського чи практичного заняття кожному курсанту необхідно вивчити запропоновану літературу та ознайомитись з відповідними нормативними джерелами і скласти перелік термінів, які в них використовуються. Найважливіші з них, за вказівкою викладача, конспектуються. Наявність конспектів лекцій та нормативних джерел, поряд з іншими даними враховуються викладачем при визначенні оцінки знання предмету.

Під час семінарських занять як викладачу, так і студентам потрібно вести пошук найбільш активних форм і методів навчання та опанування матеріалу. Семінари проводяться, як правило, шляхом обговорення окремих найбільш важливих питань з тієї чи іншої теми, заслуховування доповідей чи рефератів з подальшим їх обговоренням.

Практичне заняття має мету розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих слухачами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення слухачів. Практичне заняття проводиться з розв’язанням завдань, що викладені в планах семінарських та практичних занять з «Адміністративного права». Рішення задач виконується в письмовій формі в окремих зошитах для практичних занять під час самостійної підготовки. Рішення повинно бути обґрунтованим і містити конкретні посилання на відповідні положення законів.Нижче наводяться тематичний план, перелік основних та додаткових нормативних та літературних джерел, назви тем та питання семінарів, завдання для проведення практичних занять.

ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей, тематичні та індивідуальні консультації.

Модульний контроль – виконання контрольної роботи з т.т.110, рубіжне атестування, виконання тестових завдань.

Підсумковий контроль – здійснюється по закінченню вивчення курсу в цілому у формі іспиту (у формі тестування).
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ:
«Відмінно» (високий рівень навчальних досягнень)  якщо курсант, глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал; вичерпно, логічно і творчо викладає інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюється і дискутує, пов’язує при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших; вирішує тестові завдання.

«Добре» (достатній рівень навчальних досягнень) – якщо студент оперує матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати в повному обсязі, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору; вирішує тестові завдання.

«Задовільно» (середній рівень навчальних досягнень)  якщо студент може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу теми, дати визначення понять та пояснити їх на прикладах; самостійно вирішує необхідну кількість тестових завдань; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань
«Незадовільно» (початковий рівень навчальних досягнень)  якщо студент може відтворювати лише окремі терміни і конструкції теми; допускає суттєві помилки; не вирішує тестових завдань

ЗМІСТ
ТЕМА 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ.
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Зміст державного керівництва у сфері економіки.

 2. Система центральних і місцевих органів управління в сфері економіки, їх компетенція.

 3. Правове регулювання управління економікою.

 4. Державний контроль і нагляд у сфері економіки України в сучасний період.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Дайте визначення термінів «монополізація», «недобросовісна конкуренція», «природна монополія».

 2. Що таке інвестиції? Положення яких документів складають нормативно-правову базу інвестиційної діяльності в Україні?

 3. У чому проявляється державне регулювання у сфері іноземних інвестицій?


Теми рефератів:

 1. Держава як суб’єкт впливу на процеси інфляції.

 2. Природні монополії: суть і характерні риси.

 3. Спеціальні (вільні) економічні зони: плюси та мінуси для України.


Література:

 1. Административное право России: курс лекций / Под ред. Н. Ю. Хаманевой. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 527563.

 2. Адміністративне право: Навч. пос. /О. І. Остапенко, 3. P. Кисіль, М. В. Ковалів, Р. В. Кисіль.К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. ― С. 260303.

 3. Борзило Е. Ю. Злоупотребление доминирующим положением: подход к проблеме в России и за рубежом.М.: Статут, 2008.238 с.

 4. Журик Ю. В. Розгляд антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: Монографія / Ю. В. Журик.Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2006. ― 148 с.

 5. Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти / За ред. В. П. Горбатенка: Монографія.К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. ― 248 с

 1. Костицький В. Економічний патріотизм як складова національної ідеї в умовах глобалізації // Право України.2006. 12.С. 38.

 2. Літвінчук І. А. Правове становище офшорних і вільних економічних зон: науково-практичний посібник.К.: Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2006.296 с.

8. Лисица В. Н. Правовое регулирование иностранных инвестиций: проблемы теории и практики / В. Н. Лисица; Рос. акад. наук, Ин-т философии и права. ― Новосибирск, 2007. ― 258 с.

9. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. 2-ге вид., стереотип. ― К.: МАУП, 2004. ― 176 с.

ТЕМА № 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ
Читається лекція

Семінар 2 години


План

 1. Визначення термінів «митна справа», «митна політика». На основі яких принципів здійснюється митне регулювання?

 2. Повноваження Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України мають стосунок до регулювання митної справи у державі?

 3. Поняття та форми митного контролю.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Охарактеризуйте такі види митного режиму, як: транзит, тимчасове ввезення (вивезення), митний склад і спеціальна митна зона.

 2. Дайте визначення порушення митних правил, укажіть види стягнень за вказані порушення та наведіть приклади порушень.

 3. Охарактеризуйте такі види митного режиму, як: магазин безмитної торгівлі, переробка на митній території України, переробка за межами митної території України, знищення або руйнування та відмова на користь держави.


Теми рефератів:

 1. Основні засади боротьби з контробандою та іншими порушеннями митних правил.

 2. Особистий огляд як виняткова форма митного контролю.

 3. Конфіскація товарів як стягнення за порушення митних правил.

Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.- Т. 2: Особлива частина.К.: ТОВ Юридична думка, 2009.С. 6684.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова.О.: Юридична література, 2003. С. 377416.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С 398408.

 4. Зименко А. В. Провадження у справах про порушення митних правил (адміністративно-правове та адміністративно-процесуальне дослідження): Монографія. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. 184 с.

 5. Шестов С. В. Митна політика і митне право в Україні. О.: Юрид. л-ра, 2006. ― 360 с.

 6. Науменко В. П. Застосування митних режимів в Україні: теорія, практика, рекомендації: Практичний посібник.- К.: Знання, 2005. 430 с.

 7. Ноздрачев А. Ф. Административная организация таможенного дела: Учебно-практическое пособие. М.: МЦФЭР, 2005. 479 с.

 8. Процекко Т. О. Правове забезпечення адміністрування податків та митних платежів: Монографія. Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. ― 586 сТЕМА № 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КОМУНІКАЦІЙ
План

 1. Адміністративно-правова класифікація комунікацій.

 2. Характерні особливості комунікацій та їхніх складових частин як об’єктів адміністративно-правового регулювання.

 3. Державний контроль і нагляд у сфері комунікацій.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Перерахуйте закони України, положення яких присвячені державному регулюванню у сфері комунікацій.

 2. Дайте визначення телекомунікацій (електричного зв’язку) та охарактеризуйте державне регулювання у цій сфері.

 3. У чому полягає та як здійснюються державний контроль і нагляд у сфері комунікацій?


Тема реферату:

 1. Адміністративно-правове регулювання ринку телекомунікацій.

 2. Залізничний транспорт: природна монополія чи об’єкт конкуренції?

 3. Забезпечення безпеки авіації: організаційно-правовий механізм.


Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина. ― К.: ТОВ «Юридична думка», 2009. ― С.149168.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. ― О.: Юридична література, 2003. ― С. 445 ― 486.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка.К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 347361.

 4. Гладун З. С. Адміністративне право України: Навч. посібник.Тернопіль: Карт-бланш, 2004. ― С 269285.

 5. Макаренко В. В., Голубничий В. Б., Нечипоренко Н. С. Основи правового регулювання діяльності залізниць України.К.: Київський університет економіки і технологій транспорту, 2005.261 с.

 6. Транспорт та зв’язок в Україні: зібрання актів законодавства: У 8 т. / За заг. ред. Г. М. Кірпи. ― К: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.ТЕМА № 4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Читається лекція

Семінар 2 години
План:

 1. Визначення агропромислового комплексу та його складові -агропромислові галузі.

 2. Завдання, які виконує Аграрний фонд.

 3. Повноваження центральних органів виконавчої влади спеціальної компетенції у сфері АПК.

 4. Основні напрями державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки України.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Які завдання виконує Аграрний фонд?

 2. Вкажіть основні напрями державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки України.

 3. Які органи і за рахунок яких повноважень здійснюють державний контроль і нагляд в агропромисловому комплексі?


Теми рефератів:


 1. Вступ України до Світової організації торгівлі: проблеми захисту вітчизняного виробника.

 2. Продовольча безпека як складова національної безпеки України.

 3. Забезпечення належної соціальної інфраструктури села – важливий напрям державного регулювання АПК.


Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина. ― К.: ТОВ «Юридична думка», 2009. ― С. 185198.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса: Юридична література, 2003. С. 417444.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка.К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 327338.

 4. Ведєрніков Ю. А., Шкарупа В. К. Адміністративне право України: Навчальний посібник. ― К.: Центр навчальної літератури, 2005. ―С. 225226.

 5. Гладун 3. С Адміністративне право України: Навч. посібник. ―Тернопіль: Карт-бланш, 2004. ― С 296306.

 6. Курило В. І. Правова характеристика та зміст державного впливу у галузі сільського господарства // Юридична Україна. ― 2007. ― № 6. ― С. 4347.ТЕМА № 5. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Визначення освіти та її структура.

 2. Класифікація суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері освіти.

 3. Інтеграція України в єдиний європейський освітній простір і посилення практичної спрямованості навчання як основні напрями державного регулювання у сфері освіти.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Проаналізуйте повноваження у сфері державного управління освітою МОН України, ВАК України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти.

 2. Зробіть аналіз утілення в життя принципу «освіта через все життя» і забезпечення якості та доступності освіти як основних напрямів державного регулювання у сфері освіти.

 3. За допомогою яких органів та яким чином здійснюється державний контроль у сфері освіти?

Теми рефератів:

 1. Україна та Болонська декларація: проблеми та перспективи.

 2. Державні та недержавні заклади освіти: партнери чи конкуренти?

 3. Проблеми удосконалення державного контролю у сфері освіти.


Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 2: Особлива частина. К.: ТОВ Видавництво «Юрид. думка», 2009. ― С. 267281.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса: Юридична література, 2003. С. 527595.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 409419.

4. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В. Г. Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І.І. Бабин. Тернопіль: Навчальна книга ― Богдан, 2004. ― 384 с.

 1. Гладун 3. С. Адміністративне право України: Навч. посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2004. ― С 369378.

 2. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. ― К.: Юрінком Інтер, 2003. ― С. 453473.

 3. . Терно В. В. Ліцензування і акредитація у сфері вищої освіти: формування справ: Метод, посіб. / В. В. Терно. К.: МАУП, 2006. 200 с.ТЕМА № 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАУКИ
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Найбільш пріоритетні напрями державної підтримки у сфері наукового розвитку відповідно до Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України.

 2. Принципи державного управління та регулювання науковою діяльністю.

 3. Повноваження у сфері державного управління наукою МОН України, ВАК України, Державного агентства України з інвестицій та інновацій, НАН України.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Назвіть найбільш пріоритетні напрями державної підтримки у сфері наукового розвитку відповідно до Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, затвердженої Постановою Верховної Ради України 13 липня 1999 р.

 2. Назвіть документи, положення яких складають нормативно-правову базу адміністративного-правового регулювання у сфері науки.

 3. Зробіть аналіз визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень і державного фінансування наукових досліджень як основних напрямів державного регулювання у сфері науки.


Теми рефератів:

 1. Національна академія наук України та державні галузеві академії наук: аналіз структури та повноважень.

 2. Соціальний та правовий захист науковців: проблеми і перспективи.

 3. Наукові ступені та вчені звання: український досвід і європейські традиції.Література


 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 2: Особлива частина. К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2009. ― С 282299.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса: Юридична література, 2003 С. 596626.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 420427.

 1. Мироненко Н. М. Правовые проблемы государственного управления НТП в промышленности / АН Украины, Институт государства и права им. В. М. Корецкого. К.: Наукова думка, 1992. 227 с.

 2. Селіванов А. О. Наука і закон: Перший досвід системного аналізу законодавства в сфері науки і науково-технічної діяльності. К.: ЛОГОС, 2003. ― 264 с.


ТЕМА № 7. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Читається лекція

Семінар 2 години

План

 1. Визначення охорони здоров’я та основні принципи охорони здоров’я в Україні.

 2. Обставини, які свідчать про необхідність адміністративно-правового (державного) регулювання у сфері охорони здоров’я.

 3. Контроль за обігом наркотиків і контроль за обігом лікарських засобів як види державного контролю у сфері охорони здоров’я

Питання для самостійного вивчення:

 1. Назвіть і проаналізуйте обставини, які свідчать про необхідність адміністративно-правового (державного) регулювання у сфері охорони здоров’я.

 2. Назвіть консультативно-дорадчі суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я та проаналізуйте їх повноваження.

 3. Зробіть аналіз запровадження обов’язкового медичного страхування та визначення державних гарантій надання громадянам медичної допомоги як основних напрямів державного регулювання у сфері охорони здоров’я.


Теми реферату:

 1. Обов’язкове медичне страхування в Україні: аргументи за та проти.

 2. Проблеми вдосконалення контролю за обігом лікарських засобів.

 3. Нормативно-правове забезпечення та державне регулювання у сфері трансплантації органів та тканин людини.


Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина. ― К.: ТОВ Юридична думка, 2009. ― С. 252266.

 2. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. ― К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 428435.

 3. Гладун З. С. Заклад охорони здоров’я: основи правового статусу: Навч. посіб. ― К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. ― 223 с.

 4. Державна політика з охорони громадського здоров’я в Україні: Навч. посіб. / За ред. І. М. Солоненка, Л. І. Жаліло. ― К.: Вид-во НАДУ, 2004. ― 116 с.

 5. Малеина М. Н. Человек и медицина в современном праве: Учебное и практическое пособие. ― М.: Изд-во «БЕК», 1995. ― 272 с.

 6. Медицинское право Украины: Учебное пособие / Волков В. Д., Дешко Л. Н., Заброцкий В. П. и др. ― Донецк: ДонНУ, 2005. ― 268 с.

 7. Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд. і наук. ред. Н. Б. Болотіна. ― К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. ― 412 с.

 8. Надюк З. О. Державне регулювання ринку медичних послуг в Україні: Монографія / 3. О. Надюк; передмова проф. В. М. Огаренка. ― Запоріжжя, 2008. ― 296 с

9. Пищита А. Н. Согласие на медицинское вмешательство. Медико-правовой анализ. Юридические стандарты. Практика реализации. ― М.: ЦКБ РАН, 2006. ― 210 с.

 1. Радиш Я. Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис, проблеми та шляхи реформування. Монографія / Передмова і загальна редакція - проф. Н. Р. Нижник. ― К.: Вид-во УАДУ, 2001. ― 360 с

 2. Рудий В. М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні. ― К: Сфера, 2005. ― 272 с

 3. Сальников В. П., Стеценко С. Г. Трансплантация органов и тканей человека: проблемы правового регулирования. Научное издание. Серия: Право и медицина. ― СПб.: Фонд «Университет», 2000. ― 140 с.

 4. Сенюта І. Я. Медичне право: право людини на охорону здоров’я: Монографія. ― Л.: Астролябія, 2007. ― 224 с.

 5. Стеценко С. Г., Стеценко В. Ю., Сенюта І. Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. С. Г. Стеценка. ― К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. ― 507 с.

 6. Стеценко Г. С. Побережний А. / СміяновВ. А., Андріївський І. Ю., Гаврилюк О. Ф. Реформа охорони здоров’я в Україні / За ред. проф. Голяченка О. М. ― Тернопіль: Лілея, 2006. ― 160 с.

 7. Стеценко С. Г. Медицинское право: Учебник. ― СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. ― 572 с.ТЕМА №8. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Визначення культури та характерні ознаки культури як об’єкта адміністративно-правового регулювання.

 2. Основні об’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері культури.

 3. Класифікація суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері культури.Питання для самостійного вивчення:


 1. Назвіть основні цілі та пріоритетні завдання державної політики в галузі культури згідно з Концепцією державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки.

 2. Проаналізуйте видавничу справу, кінематографію і театр як об’єкти ад­міністративно-правового регулювання у сфері культури.

 3. Які органи та за рахунок яких повноважень здійснюють державний контроль та нагляд у сфері культури?


Теми рефератів:

 1. Пріоритети державної політики України у сфері культури.

 2. Охорона національної культурної спадщини України: цілі та засоби їх досягнення.

 3. Телебачення та радіомовлення як об’єкт адміністративно-правового регулювання у сфері культури.


Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина. ― К.: ТОВ Юридична думка, 2009. ― С. 300322.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса: Юридична література, 2003. С. 657731.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 436451.

 4. Колпаков В. К, Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. ― К.: Юрінком Інтер, 2003. ― С. 473482.

 5. Нормативно-травовий довідник з питань розвитку культури. - Дніпропетровськ: ТОК «ЕНЕМ», 2005. ―199 сТЕМА № 9. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОБОРОНИ
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Визначення оборони України та основні чинники динамічності та нестабільності воєнно-політичної обстановки навколо нашої держави відповідно до Воєнної доктрини України.

 2. Характерні риси оборони як об’єкта державного управління.

 3. Класифікація суб’єктів державного управління у сфері оборони.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Охарактеризуйте альтернативну (невійськову) службу.

 2. У чому проявляється міжнародна співпраця та миротворча діяльність Збройних Сил України?

 3. Проаналізуйте повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері оборони.

 4. Назвіть і проаналізуйте діяльність основних суб’єктів здійснення контролю у сфері оборони.


Теми рефератів:

 1. Інтеграція до міжнародних військово-політичних союзів: перспективи для України.

 2. Рада національної безпеки і оборони України як конституційний орган з питань координації та контролю діяльності органів виконавчої влади у сфері оборони.

 3. Громадський контроль за Воєнною організацією держави: способи вдосконалення.


Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2т. ― Т. 2: Особлива частина ― К.: ТОВ «Юридична думка», 2009 ― С. 391409.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова Одеса: Юридична література, 2003 С 801825.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 468479.

 4. Колпаков В. К. Кузъменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. ― К.: Юрінком Інтер, 2003 ― С. 371385.ТЕМА № 10. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Визначення національної безпеки та об’єктів національної безпеки.

 2. Тероризм, організована злочинність і корупцію, «тінізація» економіки як загроза національній безпеці.

 3. Класифікація об’єктів державної охорони.Питання для самостійного вивчення:

 1. Що таке загрози національній безпеці? Проаналізуйте забезпечення територіальної цілісності держави та нелегальну міграцію.

 2. Назвіть документи, положення яких становлять нормативно-правову базу державного управління у сфері національної безпеки.

 3. Охарактеризуйте режим державного кордону України та основні аспекти в’їзду та виїзду з України.


Теми рефератів:

 1. Забезпечення національної безпеки України: пошук нових способів.

 2. Контроль за діяльністю Служби безпеки України: суб’єкти й повноваження.

 3. Основні орієнтири реформування Державної прикордонної служби України.


Література:

 1. Агапов А. Б. Административное право: Учебник. 5-е изд., пере-раб. и доп. / А. Б. Агапов. М: Эксмо, 2006 С. 718735. (Российское юридическое образование).

 2. Административное право России: Курс лекций / Под ред. Н. Ю. Хаманевой. М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2007. С. 612627.

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина. ― К.: ТОВ «Юридична думка», 2009. ― С. 357373.

 2. Данільян О. Г., Дзьобань О. П., Панов М. І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навчальний посібник. X.: Фоліо, 2002. ― 285 с

 3. Душечко Г. О., Некрасов В. А., Мацюк В. Я., Компанієць Д. О. Міжнародний розшук: теорія та практика: Монографія. К.: КНТ, 2006. 168 с

 1. Захарцев С. И. Оперативно-розыскные мероприятия в России и за рубежом: Монография. Санкт-Петербургский университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности / С. И. Захарцев; Под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб.: Фонд «Университет», 2004. 256 с. (Серия «Теория и практика оперативно-розыскной деятельности»).

 2. Ліпкан В. А, Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України: Монографія / В. А. Ліпкан. К.: Текст, 2008. 440 с.

 3. Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання: Міжнар. наук.-практ. конфер. (Київ, 78 грудня 2005 p.). Збірник наук, праць / Редкол.: С. А. Єрохін, С І. Пирожков, В. А. Гошовська, В. Ф. Погорілко та ін. К.: Національна академія управління Центр перспективних соціальних досліджень, 2005. ― 400 с.

 4. Некрасов В. А., Смелік В. Б., Житняк С Є. Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинами: Навчальний посібник.К.: КНТ, Видавничий дім «Скіф», 2008. 168 с. (Серія: Проблеми оперативно-розшукової діяльності. Попередження та розкриття господарських злочинів).

 1. Олефір В. І. Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми / Національна академія внутрішніх справ України. К.: Вид-во МВС України, 2004 308 с.

 2. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України: Монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський К.: ДП «НВЦ Євроатлантикінформ», 2007. ― 592 с.

 3. Стахов А. И. Право безопасности как подотрасль административного права: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. ―255 с.

 4. Стеценко С. Г. Захист національних інтересів України в контексті взаємин з НАТО // Вісник Академії митної служби України. 2008. ― № 1. ― С. 102104.ТЕМА № 11. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Читається лекція Семінар 2 години
План

 1. Визначення управління в галузі внутрішніх справ та його характерні ознаки.

 2. Основні завдання МВС України.

 3. Визначення та вкажіть основні завдання внутрішніх військ МВС України.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Назвіть складові блоку громадської безпеки МВС України.

 2. Що входить до структури Департаменту громадської безпеки МВС України? Проаналізуйте основні завдання міліції громадської безпеки.

 3. Охарактеризуйте місцеву міліцію, транспортну міліцію та міліцію охорони.


Теми рефератів:

 1. Забезпечення громадського порядку під час проведення масових акцій.

 2. Актуальні проблеми реформування Державної автомобільної ін­спекції.

 3. Спеціальні підрозділи міліції: завдання та повноваження.


Література:

 1. Аврутин Ю. Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: теория, история, перспективы. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. ― 501 с.

 2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина. ― К.: ТОВ «Юридична думка», 2009. ―С. 374390.

 3. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса: Юридична література, 2003 С. 826853.

 4. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С 489507.

 5. Вельский К. С. Полицейское право: Лекционный курс / Под ред. к. ю. н. А. В. Куракина. ― М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2004. ― 816 с.

 6. Ермолович Г. П. Население и полиция: противостояние преступности в США: Монография. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности / Под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб.: Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет», 2004. ― 284 с.

 7. Капитонов С. А. Правообеспечительная функция милиции. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 338 с.

 8. Клюшниченко А. П. Меры административного принуждения, применяемые милицией (Особенности. Классификация. Самовыражение): Учебное пособие. ― К.: КВШ МВД СССР, 1979. ― 87 с.

 9. Ковальська В. В. Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави: Монографія / В. В. Ковальська; За заг. ред. О. М. Бандурки. X.: Вид-во ТД «Золота миля», 2008. ―504 с.

 1. КомзюкА. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації.: Монографія / За заг. ред. проф. О. М. Бандурки. X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. ― 336 с.

 2. Конопльов В. В. Управлінські рішення в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ: сутність та організаційно-правові питання підготовки і прийняття. ― Сімферополь, 2006. ― 356 с.

 3. Негодченко О. В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. ― Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. ― 448 с.

 1. Ромашов Р. А. Проблемы правоохранительной деятельности в современной России: Учебное пособие. СПб.: Астерион, 2008. 138 с.

 2. Свон Р. Д. Эффективность правоохранительной деятельности и её кадровое обеспечение в США и России / Под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, Изд-во «Але-тейя», 2000. ― 288 с.

 3. Стеценко С. Г., Ткаченко О. В. Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії: Монографія / С. Г. Стеценко, О. В. Ткаченко.-К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. 168 с.

 4. Сущенко В. Д., Олефір В. І., Константінов С. Ф. та ін. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник для викладачів юридичних вузів, слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України, практичних працівників органів внутрішніх справ. ― Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2006. ― 176 с

 5. Сыдорук И. И. Государственно-правовое обеспечение правопорядка в Российской Федерации: теоретико-прикладные проблемы: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. 245 с.ТЕМА № 12. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Визначення адміністративно-правового забезпечення у сфері юстиції та характерні риси юстиції.

 2. Класифікація суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері юстиції.

 3. Повноваження вищої ради юстиції


Питання для самостійного вивчення:

 1. Охарактеризуйте державну реєстрацію нормативно-правових актів органів виконавчої влади в органах юстиції.

 2. Яким чином і за допомогою яких органів здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу?

 3. Яким чином здійснюється регулювання організації діяльності адвокатури?


Теми рефератів:

 1. Державна реєстрація правових актів органів місцевого самоврядування: аргументи за і проти.

 2. Способи вдосконалення діяльності Державної судової адміністрації України.

 3. Реалізація державної політики у сфері взаємин з релігійними організаціями


Література:

 1. Агапов А. Б. Административное право: Учебник. ― Изд. 5-е. перераб. и доп., / А. Б. Агапов. ― М.: Эксмо, 2006. ― С. 768776 ― (Российское юридическое образование).

 2. Административное право России: курс лекций / Под ред. Н. Ю. Хаманевой. ― М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. ― С. 658673

 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина ― К.: Юридична думка, 2009. ― С. 337356.

 4. Адміністративне право України: Навч. посіб / Г. Г. Забарний, Р. А. Калюжний, В. К. Шкарупа. ― К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005. ― С. 343349.

 5. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. ― Одеса: Юридична література, 2003. ― С. 854866.

 6. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка ― К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 527534.

 7. Коломоєць Т. О., Федорова К. І. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні: Монографія. ― К.: Істина, 2008. ―184 с.ТЕМА № 13. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Класифікація суб’єктів державного управління у сфері закордонних справ.

 2. Повноваження міністерства закордонних справ України.

 3. Захист прав громадян України за кордоном та співпраця із закордонними українцями як напрям зовнішньої політики України.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Положення яких документів становлять основу нормативно-правової бази державного управління у сфері закордонних справ?

 2. Охарактеризуйте представництва та установи МЗС України за кордоном.

 3. У чому проявляється захист прав громадян України за кордоном та співпраця із закордонними українцями як напрям зовнішньої політики України?


Теми рефератів:

 1. Дипломатичні привілеї та імунітети.

 2. Вступ України до Світової організації торгівлі: плюси та мінуси для економіки держави.

 3. Способи забезпечення захисту громадян України за кордоном.


Література:

 1. Агапов А. Б. Административное право: Учебник. Изд. 5-е. перераб. и доп., / А. Б. Агапов. М.: Эксмо, 2006. (Российское юридическое образование).

 2. Административное право России: курс лекций / Под ред. Н. Ю. Хааневой М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007 С. 658673.

 3. Адміністративне право в контексті європейського вибору України. Збірник наукових праць. К.: Міленіум, 2004. 196 с

 4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 2: Особлива частина. К.: Юридична думка, 2009. С. 410422:

 5. Адміністративне право України: Навч. посіб / Г. Г. Забарний, Р. А. Калюжний, В. К. Шкарупа. ― К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005. ― С.349359.

 6. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса: Юридична література, 2003 С 867885.

 7. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С 516525.

 8. Копійка В. В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна ― К.: Юрид. думка, 2005. ― 448с.

 9. Лященко Т. М. Правовий статус дипломатичних представництв. Монографія. ― К.: ПП Баришев К. В., 2008. ― 190 с.ТЕМА № 14. УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Органи управління використанням і охороною природних ресурсів.

 2. Державний контроль і нагляд у галузі використання і охорони природних ресурсів.

 3. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі використання і охорони природних ресурсів.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Контрольні функції Державної екологічної Інспекції Міністерства екології та природних ресурсів України.

 2. Об’єкти охорони у галузі охорони навколишнього природного середовища.


Теми рефератів:

 1. Особливе значення охорони природних ресурсів у контексті реалізації конституційного положення про право громадян на безпечне для їх життя і здоров’я довкілля.

 2. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони навколишнього природного середовища.


Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина. ― К.: ТОВ «Юридична думка», 2009. ― С. 185198.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса: Юридична література, 2003. С 417444.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 327338.

 4. Ведєрніков Ю. А., Шкарупа В. К. Адміністративне право України: Навчальний посібник. ― К.: Центр навчальної літератури, 2005. ― С.225226.

 5. Гладун 3. С Адміністративне право України: Навч. посібник. ― Тернопіль: Карт-бланш, 2004. ― С 296306.

 6. Піддубник О. Юридичні повноваження Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин у здійсненні захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин // Підприємництво, господарство і право. ― 2006. ― № 11. ― С. 128130.ТЕМА № 15. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Принципи державної молодіжної політики.

 2. Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Головні завданнями державної молодіжної політики.

 2. Правові засади політики у справах сім’ї та молоді.


Теми рефератів:

 1. Молодіжна політика в Україні - пріоритетний напрямок діяльності держави.

 2. Заходи впливу за вчинення неповнолітніми діяння, що містять ознаки злочину або правопорушення.

 3. Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики.


Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 2: Особлива частина. К.: ТОВ Видавництво «Юрид. думка», 2009. ― С. 267281.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса: Юридична література, 2003. С. 527595.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 409419.ТЕМА № 16. УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення.

 2. Система органів соціального захисту населення.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення

 2. Повноваження виконавчих комітетів в галузі соціального обслуговування населення

 3. Система органів соціального захисту населення


Теми рефератів:

 1. Пенсійний фонд України – цілі, завдання.

 2. Огляд соціально – демографічної ситуації в Україні.

 3. Модель соціальної політики в Україні.


Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина. ― К.: ТОВ Юридична думка, 2009. ― С.252266.

 2. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. ― К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С 428435.

 3. Алексеев С. В. Масс-медиа и государственное управление // Закон и право. ― 2005. ― № 5.

 4. Голосніченко І.П. Адміністративне право України ( основні категорії і поняття) : посібник для студентів вищих навчальних закладів, Ірпінь. ― 1998.

 5. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України. – К.: 2003.

 6. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. – Одеса, 2004.ТЕМА № 17. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Читається лекція Семінар 2 години
План

 1. Принципи адміністративної відповідальності.

 2. Об’єкт і об’єктивну сторону адміністративного правопорушення.

 3. Класифікацію адміністративних стягнень.

 4. Правила накладення адміністративних стягнень.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Дайте визначення та наведіть ознаки адміністративного правопорушення.

 2. У чому полягає відмінність адміністративних правопорушень від злочинів і дисциплінарних правопорушень?

 3. У чому полягають правила накладення адміністративних стягнень?


Теми рефератів:

 1. Нові підходи до адміністративної відповідальності: огляд літератури.

 2. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

 1. Систематизація адміністративних стягнень, що застосовуються до юридичних осіб.


Література:

 1. Агапов А. Б. Административная ответственность: Учебник. ― M.: Статут, 2000. ―251 с.

 2. Административная ответственность: вопросы теории и практики / Под ред. Н. Ю. Хаманевой. М.: ИГП РАН, 2005. 286 с.

 1. Административная ответственность: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» 7 под ред. И. III. Килясханова, А. И. Стахова ― 3-е изд., перераб. и доп. ― М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. ― 144 с.

 2. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / Автор-упорядник О. Б. Банчук. К.: Книги для бізнесу, 2007. ― 912 с.

5. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2-х т.: Т. 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. ― К.: ТОВ «Юридична думка», 2007. ― С 433490, 524542.

6. Богуцький В. В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення / В. В. Богуцький, В. В. Мартиновський. Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2009. ― 168 с.

7. БочаровС. Н., Зубач А. В., Костенников М. В. и др. Административная юрисдикция: Учеб. пособие. М.: МосУ МВД России: Изд-во «Щит-М», 2006. ― 318 с.

 1. Дугенец А. С, Масленников М. Я. Административная ответственность: Лекция. ― М.: ВНИИ МВД России, 2007. ― 52 с.

 2. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): Навч. посіб. / В. К. Колпаков. К.: Юрінком Інтер, 2008. 256 с.

10. Костів М. В. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб: теоретичні та практичні аспекти: Монографія.- Л.: ПП Лукащук В. С, 2006. ―152 с.

11. Круглое В. А. Административно-деликтное право. Минск: Амалфея, 2006. 388 с

 1. Лук’янецъД. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: Монографія. Суми: ВДТ «Університетська книга», 2006. ― 367 с

 2. Максимов И. В. Система административных наказаний по законодательству Российской Федерации / Под ред. Н. М. Конина, Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. ―188 с.

14. Масленников М. Я. Региональное законодательство об административной ответственности: Учебно-практическое пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2006. ― 160 с.

 1. Миколенко А. И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учеб. пособие. Изд. 2-е, дополн. X.: Одиссей, 2006. ― 352 с.

 2. Мироненко Н. М., Штефан С. М., Виноградова О. І. Законодавство України про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство: Посібник. К.: Прецедент, 2007. 158 с (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; Вип. 12).

 3. Российский Б. В. Административная ответственность: Курс лекций ― Мі: Норма, 2004. ― 448 с.

 4. Судова практика Верховного Суду України у справах про адміністративні правопорушення / За заг. ред. П. П. Пилипчика. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. ― 328 с.

 5. Законодательство об административных правонарушениях: проблемы теории и практики / Ответств. ред. Н. Ю. Хаманева // Труды Института государства и права РАН, 2006. № 4. 122 с.ТЕМА № 18. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС
Читається лекція Семінар 2 години
План

 1. Характерні риси адміністративного процесу.

 2. Види адміністративних проваджень.

 3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 4. Провадження за скаргами громадян.


Питання для самостійного вивчення:

 1. У чому полягають відмінності адміністративного процесу від інших видів юридичного процесу?

 2. Дайте визначення термінів: «стадії адміністративного провадження», «процесуальні етапи», «процесуальні дії». Які стадії адміністративного процесу вам відомі?

 3. Охарактеризуйте управлінську та юрисдикційну концепції адміністративного процесу.


Теми рефератів:

 1. Історія дискусії стосовно юрисдикційного та управлінського підходів до адміністративного процесу.

 1. Провадження в адміністративних судах.

 1. Актуальні проблеми атестації наукових і педагогічних працівників.


Література:

1. Административно-процессуальное право: Курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. 399 с.

2. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. ― Одеса: Юридична література, 2007. ― 312 с.

 1. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. К.: Літера ЛТД, 2002. 288 с

 2. Голосніченко І. П., Стахурсъкий М. Ф. Адміністративний процес: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. І. П. Голосніченка. ― К.: Г АН, 2003. ― 256 с.

5. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навч. посіб. / Е. Ф. Демський. К.: Юрінком Інтер, 2008. 496 с.

 1. Дугенец А. С. Административно-юрисдикционный процесе: Монография. ― М.: ВНИИ МВД России, 2003. ― 274 с.

 2. Кивайко В. К, Булгаков А. 77. Административный процесс: Практическое пособие. ― Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2006. ― 224 с.

8. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: Навч. посіб. К.: Прецедент, 2007. 531 с.

 1. Кузъменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій; за ред. О. В. Кузьменко. К.: Атіка, 2008. ― 416 с.

 2. Масленников М. Я. Административный процесс: теория и практика / Отв. ред. д. ю. н., проф. А. С. Дугенец. М: НОУ Школа спецподготовки «Витязь». 2008. 364 с (Серия «Безопасность»; вып. 2).

 3. Миколенко А. Я. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учебное пособие. ― Изд. 2-е, дополн. ― X.: Одиссей, 2006. ― 352 с.

 4. Николаева Л. А., Соловьева А. К. Административная юстиция и административное судопроизводство: зарубежный опыт и российские традиции: Сборник. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. ― 332 с.

 1. Основи адміністративного судочинства в Україні (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н. В., Куйбіди Р. О. К.: Конус-Ю, 2006. 256 с

 2. Панова И. В. Административно-процесуальное право России / И. В. Панова. 2-е изд., пересмотр, и доп. М.: Норма, 2007. 336 с.

 3. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навч. посіб. Вид. 2-ге, змінене і доповн. К.: Центр навчальної літератури, 2004. ― 368 с

 4. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. ―К.: Наукова думка, 2007. ― С 491―555.

 5. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000. ― 68 с.

 1. Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: Учебник. ― СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. ― 540 с.

 2. Старилов Ю. Я. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М),2001. ― 304с.

 3. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія. ― X.: Фірма «Консум», 2003. ― 464 с

Упорядник


Малишко Валерій Миколайович
Плани семінарських занять

з дисципліни «Адміністративне право»

для студентів напряму підготовки 6.030401 право спеціальності «Правознавство»


Підготовлено до друку _______ Формат 30* 42/4.

Папір офсетний. Ризографія. Ум. друк. арк. ___.

Обл.-вид. арк. ___. Тираж _____ прим. Зам. №_____.
Державний вищий навчальний заклад

«Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, 19Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка