Державний вищий навчальний заклад



Сторінка4/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.78 Mb.
#530
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової проблеми щодо визначення природи асиметрії глобального економічного розвитку та шляхів формування ефективного інституційного механізму її регулювання. Системне дослідження теоретичних засад глобального економічного розвитку, розкриття еволюції соціально-економічних форм нерівномірності світогосподарського розвитку та всебічний аналіз і оцінка рівня асиметрії розвитку країн і регіонів у виробничій, фінансово-інвестиційній та соціальній сферах дали можливість автору сформулювати наступні висновки:



 1. Глобалізація світової економіки здійснює вирішальний вплив на трансформацію нерівномірності світогосподарського розвитку в асиметрію глобального економічного розвитку через зростання інтернаціоналізації соціально-економічного життя та гуманітарної сфери, прискорення процесів техноглобалізму, посилення тенденцій до глобальної монополізації капіталу і виробництва, поглиблення регіональних інтеграційних процесів у світі, а також наростання неадекватності діючої інституційної системи масштабам та динаміці глобальних економічних трансформацій. Асиметрія, будучи загальною формою глобального економічного розвитку, відображає системні зміни у світовій економіці та визначає основні тренди світогосподарського розвитку в історичній перспективі.

 2. Ключовими суперечностями у соціально-економічній сфері на глобальному витку світогосподарського розвитку є: поглиблення антагонізму між глобальною експансією монополій та національним економічним суверенітетом країн світу, посилення глобальної конкуренції у сфері виробництва та збуту товарів і послуг, загострення антагонізму між глобальним капіталом і міжнародним контингентом найманих працівників, суперечність між глобалізацією та регіоналізацією міжнародної економічної діяльності, поглиблення антагонізму між класом найбідніших та найбагатших громадян планети, поглиблення диспропорцій щодо участі країн у глобальній економічній системі, зростання структурного безробіття та підрив техніко-технологічної безпеки країн, поглиблення розриву у доходах працюючого населення та посилення внутрішньорегіональних асиметрій соціального розвитку країн, поглиблення нерівномірності розвитку фінансового та реального секторів глобальної економіки.

 3. На сучасному етапі рушійною силою системних структурних трансформацій світового виробництва є чергова циклічна зміна технологічного укладу. Основою цього процесу є перехід виробництва до нанотехнологій, систем штучного інтелекту, біотехнологій, глобальних інформаційних мереж, інтегрованих високошвидкісних транспортних систем та дистанційної освіти. За умов техноглобалізму циклічність зміни технологічних укладів набуває синхронізованого характеру, відкриваючи перед кожною країною широкі можливості долучитись до передових досягнень науки і техніки та світових структурно-технологічних зрушень за наявності розвинутого промислового потенціалу, численного контингенту високоосвіченого людського ресурсу, а також безперешкодного доступу до зовнішніх джерел капітальних та інформаційних ресурсів.

 4. Процес технологічного розвитку проходить украй нерівномірно за країнами світу у контексті асиметрії глобального економічного розвитку, що проявляється у періодичному порушенні рівноваги в інноваційному розвитку держав та зміні світового рейтингу країн-лідерів інноваційних процесів. Міждержавна технологічна асиметрія існує на сьогодні не лише між розвинутими державами та країнами, що розвиваються, але й у межах тріади світової економіки. Ті держави, які володіють технологіями вищих технологічних укладів, стають лідерами глобальної економіки, мають вищий рівень суспільного добробуту та зміцнюють свої конкурентні позиції на світовому ринку, дедалі більше дистанціюючись від своїх суперників з менш розвинутим суспільним виробництвом. При цьому ті сектори їхніх економік, які найтісніше пов’язані з технологічним прогресом, виконують роль своєрідних «локомотивів» національного та глобального економічного розвитку, визначають товарну структуру глобальної торгівлі та дозволяють державам-лідерам одержувати інноваційну ренту.

 5. В глобалізаційну епоху міжнародна монополізація капіталу досягнула свого найвищого рівня, охопивши практично всі країни світу та всі фази суспільного відтворення на галузевому та територіально-регіональному рівнях. Однак глобальна монополізація капіталу не усунула асиметрії економічного розвитку країн та регіонів світового господарства, оскільки вона не враховує національні економічні інтереси всіх країн, послаблює їх економічний суверенітет та підриває техніко-технологічну безпеку, деформує умови міжнародної конкуренції та дискримінує немонополізований сектор глобальної економіки, а також поглиблює технологічний розрив між країнами та створює нерівні умови споживання інноваційної продукції. Це вимагає суттєвої реорганізації діючої системи інституційного забезпечення глобального економічного розвитку з метою нівелювання негативних наслідків наявних глобальних асиметрій та гармонізації інтересів суб’єктів світового господарства.

 6. В епоху глобалізації фінансова сфера демонструє чимраз зростаючу самодостатність та незалежність від регуляторних механізмів впливу макроекономічної політики держав світу. Самостійно визначаючи параметри глобальних фінансових агрегатів, вона здатна забезпечувати собі одержання надприбутків та стимулює нагромадження у світовій економіці фінансових дисбалансів. Їх наслідками є трансформація традиційних теоретичних уявлень щодо параметрів макроекономічної рівноваги країн світу, економічної ефективності та конкуренції, а також загроза деформації національних відтворювальних процесів та підвищення вразливості національних фінансових систем перед екзогенними факторами глобального конкурентного середовища з причин істотного звуження можливостей держав щодо проведення самостійної грошово-кредитної політики та регулювання національних фінансових ринків.

 7. Глобальна фінансова криза 2007-2009 рр. змушує переосмислити загальну філософію споживання глобальних ресурсів насамперед з точки зору формування системи розумної достатності потреб. Водночас вона надає країнам наздоганяючого розвитку потужного імпульсу економічного зростання, оскільки, не будучи обтяженими надлишковими виробничими потужностями у галузях застарілого технологічного укладу, вони, на відміну від розвинутих держав, значно меншою мірою зазнають впливу структурної кризи, відповідно стикнуться з меншими масштабами знецінення капіталу. А динамічне освоєння ними базових технологій і виробництв нового технологічного укладу відкриє перед ними широкі можливості щодо «підключення» до чергової хвилі економічного зростання та оперативного реагування на глобальні виклики науково-технічного і соціального прогресу.

 8. Серед комплексу проблем, породжених глобальною фазою розвитку світового господарства, однією з найгостріших є поглиблення асиметричності соціального розвитку країн і регіонів, а також наростання диференціацій у їхній соціальній структурі. Тимчасом як нерівність в доходах населення провідних держав світу має тенденцію до поступового нівелювання, все більш поглиблюється розрив між ними та бідними країнами, а також стають рельєфнішими країнові диспропорції соціального розвитку в групі найбідніших держав та асиметричність внутрішньокраїнового та міжрегіонального соціального розвитку. Ці процеси справляють гальмівний вплив на динаміку глобального економічного розвитку через загострення соціальних суперечностей у глобальному соціумі, розмивання традиційних моральних устоїв суспільства, деградацію соціального захисту, посилення тенденцій соціальної індивідуалізації та поглиблення процесів десолідаризації суспільства.

 9. Визначальною рисою сучасного етапу світогосподарського розвитку є наростаюче відставання системи інституційного забезпечення глобального економічного розвитку від масштабів та динаміки глобальних трансформацій. Це проявляється у неадекватності діючих механізмів регулювання міжнародної економічної системи зростаючим потребам цілеупорядкування міждержавних потоків товарів, послуг, капіталу, інформації та людського ресурсу з метою узгодження інтересів основних суб’єктів глобальної економіки та розв’язання глобальних проблем сучасності. Тим не менше на сьогодні вже сформувались усталені інституційні передумови для розбудови системи глобального управління, які включають як суб’єктну структуру глобалізаційних процесів (національні держави, регіональні інтеграційні угруповання, ТНК, ТНБ, міжурядові та неурядові організації, консультативні групи, різноманітні рухи та об’єднання), так і відповідний інструментарій різнорівневого регулювання міжнародних економічних відносин (дво- та багатосторонні міждержавні угоди, комерційні контракти, міжнародні конвенції, рішення міжнародних урядових організацій та ін.).

 10. Діючі на сьогодні міжнародні регулятивні інститути, які були покликані обслуговувати переважно національні інтереси країн розвинутої зони світу, на сьогодні потребують глибокої організаційно-функціональної трансформації з метою забезпечення світової економічної рівноваги та з урахуванням інтересів і інших акторів глобального ринку. Основними напрямами реорганізації цих інститутів є посилення регіонального компоненту в їх діяльності, а також «перезавантаження» їхніх функціональних компетенцій у форматі глобального антициклічного управління через планування, координацію та контроль за економічною діяльністю у глобальному масштабі.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії та навчальні посібники:

 1. Столярчук Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку: [монографія] / Ярослава Михайлівна Столярчук. – К.: КНЕУ, 2009. – 302 с. – 17,8 д. а.

 2. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: [монографія] / [Лук’яненко Д. Г., Поручник А. М., Столярчук Я. М. та ін.]; За заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2008. – 424 с. – 30,27 д. а. (особисто автору належить 5,0 д.а.: Розділ 1.4. Суперечності та асиметрії глобальної економіки (конкретизація суперечностей глобальної економіки) (С. 30-57); Розділ 2.4. Інтелектуалізація глобальної економічної системи (С. 105-128); Розділ 4.1. Сучасні параметри соціальної поляризації країн (С. 247-268); Розділ 4.2. Модифікація світового ринку праці в умовах глобалізації (С. 268-295)).

 3. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: [монографія: У 2 т. – Т. 1] / [Лук’яненко Д. Г., Поруч- ник А. М., Столярчук Я. М. та ін.]; За заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с. – 65,79 д. а. (особисто автору належить 0,7 д.а.: Розділ 3.2.5. Людський ресурс як пріоритетний компонент інноваційної конкурентоспроможності (обґрунтування визначальної ролі людського ресурсу у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності національних економік, аналіз масштабів та структури інвестицій у розвиток людського ресурсу країн-ключових інноваторів) (С. 749-766)).

 4. Регіональні виміри глобальної економічної системи: [монографія] / [Реутов В. Є., Горда А. С., Столярчук Я. М. та ін.]; За заг. ред. В. Є. Реутова. – Сімферополь: ПП «Підприємство «Фєнікс», 2009. – 390 с. – 24,4 д. а. (особисто автору належить 1,2 д.а.: Розділ 2.3. Глобальні форми монополізації капіталу (С. 150-173)).

 5. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: монографія / [Лук’яненко Д. Г., Чужиков В. І., Столярчук Я. М. та ін.]; За заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, В. І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с. – 43,86 д. а. (особисто автору належить 1,4 д. а.: Розділ 2.13. Соціальна складова асиметричності розвитку країн ЄС (С. 251-272)).

 6. Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Поручник А. М., Столярчук Я. М., Павловська О. Д. та ін.]; За ред. А. М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. – 156 с. – 9,3 д. а. (особисто автору належить 1,5 д. а.: Розділ 7. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс (С. 106-123); Розділ 8. Міжнародна економічна інтеграція (С. 123-138)).

 7. Столярчук Я. М. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри: Навч. посіб. / Лук’яненко Д. Г., Поручник А. М., Столярчук Я. М. – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с. – 16,97 д. а. (особисто автору належить 5,2 д. а.: Розділ 1. Структурні компоненти та середовище міжнародної економічної системи, їх кількісні та якісні параметри (С. 8-42); Розділ 3. Ключові характеристики виробничо-інвестиційної діяльності в системі міжнародних економічних відносин (С. 87-117); Розділ 7. Організація і проведення міжнародних розрахунків та їх відображення в платіжних балансах країн (С. 182-218)).

У наукових фахових виданнях:

 1. Столярчук Я. М. Характер та шляхи вдосконалення українсько-російського міждержавного обміну трудовими ресурсами в аспекті формування спільного ринку праці / Я. М. Столярчук, А. М. Порох // Міжнародна економіка. Наук. зб. – К.: ІСЕМВ, 2004. – Вип. 43. –– С. 215-233. – 0,9 д. а. (особисто автору належить 0,6 д.а.: кількісна та якісна оцінка обміну трудовими ресурсами між Україною та Російською Федерацією).

 2. Столярчук Я. М. Пріоритетні напрямки співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / Я. М. Столярчук // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7 (37). – С. 68-75. – 0,6 д. а.

 3. Столярчук Я. М. Регіональні аспекти науково-технологічного та інноваційного співробітництва країн ЄС / Я. М. Столярчук // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Випуск 7. – С. 126-130. – 0,4 д. а.

 4. Столярчук Я. М. Роль інтернаціональних фондів розподілу суспільного продукту в реалізації регіональної та соціальної політики в ЄС / Я. М. Столярчук // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – К.: КНЕУ, 2005. – Вип. 17. – С. 115–119. – 0,4 д.а.

 5. Столярчук Я. М. Маркетингові стратегії російських ТНК на нафтовому ринку України / Я. М. Столярчук // Формування ринкової економіки: зб. наук праць. – К.: КНЕУ, 2005. – Спец. вип. Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. – С. 134-142. – 0,45 д.а.

 6. Столярчук Я. М. Роль держави в регулюванні трудової еміграції з України / Я. М. Столярчук // Економіка та держава. – 2005. – №7. – С. 17-18. – 0,3 д. а.

 7. Столярчук Я. М. Особливості інтернаціонального процесу суспільного відтворення в Європейському Союзі / Я. М. Столярчук // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Випуск 203: В 4 т. Том ІІІ. – С. 787-793. – 0,4 д. а.

 8. Столярчук Я. М. Стратегії транснаціональних корпорацій у паливно-енергетичній сфері / Я. М. Столярчук, Моджтаба Сейфоллахі Гаредагі Зад // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал. – К.: НАУ, 2006. – Вип. 2-4. – С. 283-294. – 0,9 д. а. (особисто автору належить 0,5 д.а.: обґрунтування асиметричного характеру світового нафтогазового ринку, аналіз корпоративних стратегій у нафтогазовій сфері).

 9. Столярчук Я. М. Маркетингові виміри людського ресурсу України / Я. М. Столярчук // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2007. – Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика – Ч. І. – С. 486-502. – 0,9 д. а.

 10. .Столярчук Я. М. Соціальна поляризація українського суспільства у контексті глобальних тенденцій / Я. М. Столярчук // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 103. – С. 50-54. – 0,5 д. а.

 11. Столярчук Я. М. Нова економіка: передиспозиція країн на «технологічній карті» світу / Я. М. Столярчук // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2007. – Вип. 18. – С. 53-67. – 0,8 д. а.

 12. Столярчук Я. М. Еволюція теоретичних поглядів на природу асиметрії економічного розвитку / Я. М. Столярчук // Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2007. – Вип. 19. – С. 45-56. – 0,7 д.а.

 13. Столярчук Я. М. Форми прояву технологічного розриву країн світового господарства / Я. М. Столярчук // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2008. – Вип. 19. – С. 255-268. – 0,7 д. а.

 14. Столярчук Я. М. Регіональна асиметричність світового фінансового ринку за умов глобалізації / Я. М. Столярчук // Вчені записки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2008. – Випуск 10. – С. 231-240. – 0,7 д. а.

 15. Столярчук Я. М. Глобалізаційні детермінанти соціальної поляризації країн світу / Я. М. Столярчук // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2008. – Вип. 20. – С. 363-381. – 0,8 д. а.

 16. Столярчук Я. М. Системна індикація інтеграції країн у глобальний фінансовий простір / Я. М. Столярчук // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2008. – Вип. 20. – С. 100-114. – 0,75 д. а.

 17. Столярчук Я. М. Розвиток українсько-російського торговельного співробітництва у контексті європейської політико-економічної інтеграції / Я. М. Столярчук // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 101-118. – 0,8 д. а.

 18. Столярчук Я. М. Суперечності глобальної монополізації капіталу / Я. М. Столярчук // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 15-23. – 0,6 д.а.

 19. Столярчук Я.М. Нові центри нагромадження глобального фінансового капіталу: фактори формування та вплив на фінансову рівновагу / Я. М. Столярчук // Ринок цінних паперів України. – 2008. – № 5-6. – С. 35-47. – 1,0 д.а.

 20. Столярчук Я. М. Новітні тенденції міжнародної монополізації капіталу / Я. М. Столярчук // Міжнародна економічна політика. – 2008. – № 8-9. – С. 104-127. – 1,2 д. а.

 21. Столярчук Я. М. Національні і наднаціональні механізми регулювання глобальних фінансових дисбалансів / Я. М. Столярчук // Стратегія економічного розвитку України. – 2008. – Вип. 22-23. – С. 45-55. – 0,9 д. а.

 22. Столярчук Я. М. Глобальні інститути регулювання нерівномірності соціального розвитку країн світу / Я. М. Столярчук // Вчені записки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2009. – Вип. 11. – С. 264-276. – 1,2 д. а.

 23. Столярчук Я. М. Сутність глобальних фінансових дисбалансів та їхні наслідки для світової фінансової стабільності / Я. М. Столярчук // Проблеми науки: Міжгалузевий науково-практичний журнал. – 2009. – № 7. – С. 43-50. – 0,7 д. а.

 24. Столярчук Я. М. Функції міжнародних інститутів регулювання виробничо-обмінної діяльності та їх універсалізація в сучасних умовах / Я. М. Столярчук // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Випуск 251: В 6 т. – Т. ІІІ. – С. 740-749. – 0,6 д. а.

В інших виданнях:

 1. Столярчук Я. М. Основні механізми усунення фінансово-економічної асиметрії у країнах Європейського Союзу / Я. М. Столярчук // Моделі та стратегії євроінтеграції України: економічний і правовий аспекти: зб. матеріалів ІХ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 травня 2006 р.). – К.: УАЗТ, 2006. – С. 266-268. – 0,15 д. а.

 2. Столярчук Я. М. Асиметричність українсько-турецьких економічних відносин та її подолання в контексті реалізації національних економічних інтересів України / Я. М. Столярчук, А. М. Поручник // Україна-Туреччина: двосторонні економічні відносини та взаємодія в процесі інтеграції до європейських структур: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 травня 2006 р.). – К.: КНЕУ, 2006. – С. 35-47. – 0,7 д.а. (особисто автору належить 0,4 д. а.: обґрунтування кола спільних національних економічних інтересів України та Туреччини у двосторонньому співробітництві).

 3. Столярчук Я. М. Інструментарій конвергенції рівня доходів населення країн ЄС / Я. М. Столярчук // На Схід та Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 5-7 жовтня 2006 р.). – К.: КНЕУ, 2006. – С. 215-218. – 0,15 д.а.

 4. Столярчук Я. М. Глобальний вимір суперечностей у соціальній сфері / Я. М. Столярчук // Научное обеспечение процессов реформирования экономических отношений в условиях глобализации: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 20-22 апреля 2007 г.). – В 2-х т. – Т. 1.– Симферополь, 2007. – С. 61-62. – 0,15 д. а.

 5. Столярчук Я. М. Стратегії ТНК на світовому ринку високих технологій / Я. М. Столярчук // Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі: фінансово-економічний та правовий аспекти: зб. матеріалів Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 травня 2007 р.). – К.: УАЗТ, 2007. – С. 237-239. – 0,15 д. а.

 6. Столярчук Я. М. Фактори інноваційного розвитку національних регіонів країн світового господарства / Я. М. Столярчук // Эффективность бизнеса в условиях трансформационной экономики: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 1-3 июня 2007 г.). – Симферополь, 2007. – С. 102-105. – 0,15 д. а.

 7. Столярчук Я. М. Світовий досвід підтримки інноваційної діяльності малих та середніх підприємств / Я. М. Столярчук // Развитие инновационной культуры общества: проблемы и перспективы: материалы ІІ науч.-практ. конф. (Ялта, 22 июня 2007 г.). – Сімферополь: «АЗГОЛ-ПРЕСС», 2007. – С. 110-114. – 0,15 д. а.

 8. Столярчук Я. М. Консолідація освітніх систем країн ЄС у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності європейського регіону / Я. М. Столярчук // Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів: матеріали наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 9-10 листо-пада 2007 р.). – Том 5. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – С. 92-94. – 0,15 д. а.

 9. Столярчук Я. М. Ключові параметри інвестиційної асиметрії національних економік / Я. М. Столярчук // Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес: зб. наук. праць (Дніпропетровськ, 14-15 лютого 2008 р.). – В 3 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 27-30. – 0,2 д. а.

 10. Столярчук Я. М. Основні напрями реформування підприємницького сектору в контексті забезпечення інноваційного розвитку національних економік / Я. М. Столярчук // Міжнародні інтеграційні процеси і конкурентоспроможність економіки України: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 22 березня 2008 р.). – Харків: ХНУ, 2008. – С. 58-60. – 0,15 д. а.

 11. Столярчук Я. М. Трансформація сфери зайнятості в умовах формування нової економіки / Я. М. Столярчук // Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Сімферополь, 18-20 квітня 2008 р.). – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2008. – С. 208-210. – 0,2 д. а.

 12. Столярчук Я. М. Виклики фінансового глобалізму національній економіці України / Я. М. Столярчук // Фінанси України: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2008 р.). – Том 4. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 31-33. – 0,15 д. а.

 13. Столярчук Я. М. Зростання ринкової капіталізації як об’єктивна передумова конкурентоспроможності національної економіки України / Я. М. Столярчук // Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 15-16 травня 2008 р.). Том 2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 22-26. – 0,2 д. а.

 14. Столярчук Я. М. Базові принципи трансформації інституційної системи фінансової глобалізації / Я. М. Столярчук // Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, фінанси та право: зб. матеріалів ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 травня 2008 р.). – Київ: УДУФМТ, 2008. – С. 201-203. – 0,2 д. а.

 15. Столярчук Я. М. Валютні резерви як індикатор макроекономічної стабільності / Я. М. Столярчук // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 29-30 жовтня 2008 р.). – Том 1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 99-102. – 0,2 д. а.

 16. Столярчук Я. М. Географічна асиметрія розміщення інтелектуальних ресурсів у світовому господарстві та її вплив на соціально-економічний розвиток країн / Я. М. Столярчук // Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 6-7 листопада 2008 р.). – К.: НАУ, 2008. – С. 79-81. – 0,2 д. а.

 17. Столярчук Я. М. Глобальні тенденції модифікації інституту соціальної політики / Я. М. Столярчук // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 6 грудня 2008 р.). – Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2008. – С. 220-223. – 0,2 д. а.

 18. Столярчук Я. М. Державне планування як інструмент коригування асиметрій національного економічного розвитку / Я. М. Столярчук // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття: зб. наук. праць I міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17-19 грудня 2008 р.). – Том 1. Виклики глобалізації і зміна парадигми економічного розвитку. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 83-86. – 0,2 д. а.

 19. Столярчук Я. М. Україна: суперечності національної економічної системи на тлі глобальної фінансової кризи / Я. М. Столярчук // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 28-29 травня 2009 р.). – Тернопіль, 2009. – С. 110-112. – 0,15 д. а.

 20. Столярчук Я. М. Єврорегіон як інституційний компонент пом’якшення регіональних асиметрій / Я. М. Столярчук // Функціонування єврорегіонів в умовах трансформаційної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 7-8 травня 2009 р.). – Чернівці.: ЧТЕІ, 2009. – С. 143-146. – 0,15 д. а.

 21. Столярчук Я. М. Світова фінансова криза – час радикальних системних трансформацій світового виробництва / Я. М. Столярчук // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 12-13 червня 2009 р.). – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – С. 303-305. – 0,2 д. а.

Каталог: userfiles -> d-26.006.02 -> 2009
d-26.006.02 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» швидкий олег анатолійович
d-26.006.02 -> Стратегії міжнародної корпоративної консолідації
d-26.006.02 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
d-26.006.02 -> Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
d-26.006.02 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» хоменко
d-26.006.02 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад “київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” притула тарас миколайович
d-26.006.02 -> Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти І науки України, м. Київ
d-26.006.02 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка