Державний вищий навчальний закладСторінка1/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.39 Mb.
#608
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління

Кафедра макроекономіки та державного управління

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот


Навчально-методичні матеріали

до вивчення дисципліни

«Державне управління соціальною сферою»

освітній ступінь магістр

галузь знань «Менеджмент і адміністрування»

спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»

магістерська програма «Державне управління економікою»


ПОГОДЖЕНО:
Завідувач кафедри
_________________ І.Й. Малий


Начальник навчально-

методичного відділу


___________________ Т.В. Гуть


Київ 2015


ЗМІСТ


 1. Вступ…………………………………………………...............................

3

 1. Тематичний план ……….……………………………………………….

7

 1. Зміст за темами………………………………………………………...

8

 1. Плани занять …………………………………………………………..

14

  1. Плани лекцій ………………………………………….…………..

14

  1. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять для студентів денної форми навчання……………..………………...

16

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання……………………………………………………………..

24

4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період……………………………………………….

31

 1. Самостійна робота студентів……………………………………………

32

 1. Поточний і підсумковий контроль знань……………………………

44

6.1. Денна форма навчання:……………………………………………

44

 • Карта самостійної роботи студента…………………………….

44

 • Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань………

44

6.2. Заочна форма навчання: ………………………………………..

49

 • Карта самостійної роботи студента…………………………….

50

 • Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань………..

50

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………….

57

6.4. Зразок екзаменаційного білета………………………………………

63

 1. Рекомендована література (основна і додаткова)……………………...

63ВСТУП
Наука «Державне управління соціальною сферою» належить до наук, які покликані забезпечувати фахову підготовку магістрів для органів державного управління та місцевого самоврядування. Це самостійна наукова дисципліна, вивчення якої пов’язане з опануванням найважливіших чинників та результатів розвитку соціальної сфери, характеристики її складових, сучасних методів та моделей державного управління соціальним розвитком в умовах ринкових відносин.

Мета науки «Державне управління соціальною сферою» - забезпечення студентів магістерської програми знаннями щодо ролі соціальної сфери в національній економіці, взаємозв’язків та особливостей функціонування її складових, цілей та механізмів державного управління її розвитком, розуміння актуальних проблем соціального розвитку, а також формування вмінь щодо оцінки соціальних наслідків державної політики та визначення можливостей підвищення її ефективності.

Основні завдання науки:


 • надати студентам знання про сутність та призначення соціальної сфери, її роль в процесах розподілу, перерозподілу та використання ВНД, про сучасні тенденції та закономірності соціального розвитку, а також наукові концепції розвитку та регулювання соціальної сфери;

 • сформувати у студентів розуміння про зміст державного управління соціальною сферою та механізму його реалізації, цілі, індикатори та інструментарій державного впливу на соціальну сферу, методи планування та прогнозування розвитку галузей соціальної сфери;

 • надати студентам знання щодо існуючих у світі моделей соціальної політики та розвитку соціальної сфери, їх ключових ознак та характеристик, а також сформувати у них вміння визначати окремі позитивні та негативні риси сформованих національних систем та виокремлювати ті з них, які можуть бути корисними з тички зору їх використання в практиці управління соціальною сферою в Україні;

 • сформувати у студентів вміння визначати вітчизняні особливості системи державного управління окремими складовими соціальної сфери, зокрема регулювання зайнятості населення, регулювання доходів населення та споживання, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення, надання соціальних послуг населенню, окреслювати коло проблем в їх розвитку та розробляти потенційні шляхи їх вирішення;

 • сформувати у студентів здібності до науково-дослідницької діяльності, вміння самостійно визначати соціальні детермінанти та наслідки впливу держави на розвиток різних галузей та сфер національної економіки, а також навиків самостійного застосування набутих вмінь наукового дослідження при розробці магістерської дипломної роботи.

Предметом науки «Державне управління соціальною сферою» є система державного управління соціальною сферою.

Після опанування науки «Державне управління соціальною сферою» студент повинен знати: • основні поняття, цілі, завдання, функції та ключові засади теорії державного управління соціальною сферою;

 • цілі та індикатори державного управління соціальною сферою, ключові показники соціального розвитку та сфери їх застосування;

 • інструменти державного управління соціальною сферою, умови, особливості та наслідки їх використання;

 • сучасні технології планування та прогнозування розвитку галузей соціальної сфери, особливості розробки стратегії соціального розвитку країни;

 • основні риси моделей соціальної політики та розвитку соціальної сфери, які існують в розвинених країнах світу, країнах, що розвиваються, та країнах пострадянського простору;

 • характерні особливості вітчизняної системи державного управління соціальною сферою, ключові чинники та перспективи соціального розвитку України.

уміти:

 • визначати цілі, пріоритети та завдання соціального розвитку країни та державного управління ним;

 • здійснювати аналіз окремих показників соціального розвитку країни, оцінювати їх тенденції та визначати закономірності;

 • володіти навиками комплексної оцінки стану соціальної сфери;

 • використовувати на практиці методи моделювання та прогнозування розвитку соціальної сфери;

 • визначати доцільність та наслідки застосування інструментів державного управління соціальною сферою;

 • здійснювати аналіз ефективності впливу держави на розвиток соціальної сфери країни;

 • обґрунтовувати необхідні зміни в національній системі державного управління соціальною сферою;

 • виявляти та використовувати передовий досвід державного управління соціальним розвитком країни.

Наука «Державне управління соціальною сферою» орієнтує студентів на практичну діяльність в галузі державного управління соціальним розвитком національної економіки, що сприятиме підготовці нового покоління фа­хівців, здатних розв’язувати складні соціальні проблеми економіки України.

Перелік професійних компетентностей, формування яких забезпечуються на основі вивчення науки

«Державне управління соціальною сферою»Види компетентностей

Теми науки, що їх формують

І. Глобальні компетентності
1. Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

2. Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

3. Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

4. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.Усі теми

ІІ. Загальні компетентності
1. Ключові інструментальні компетентності
1.1. Здатність до аналізу і синтезу.

1.2. Здатність до організації і планування.

1.3. Базові загальні знання.

1.4. Засвоєння основ базових знань з професії.

1.5. Усне і письмове спілкування рідною мовою.

1.6. Знання другої мови.

1.7. Елементарні комп’ютерні навички.

1.8. Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

1.9. Розв’язання проблем.

1.10. Прийняття рішень.Усі теми

2. Ключові міжособистісні компетентності
2.1. Здатність до критики та самокритики.

2.2. Взаємодія (робота в команді).

2.3. Міжособистісні навики та уміння.

2.4. Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

2.5. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

2.6. Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

2.7. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

2.8. Етичні зобов’язання.Усі теми

3. Ключові системні компетентності

3.1. Здатність застосовувати знання на практиці.

3.2. Дослідницькі навики і уміння.

3.3. Здатність до навчання.

3.4. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

3.5. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

3.6. Лідерські якості.

3.7. Розуміння культури та звичаїв інших країн.

3.8. Здатність працювати самостійно.

3.9. Планування і управління проектами.

3.10. Ініціативність та дух підприємництва.

3.11. Турбота про якість.

3.12. Бажання досягти успіху.Усі теми

ІІІ. Здатності фахівця виконувати функціональні завдання професійної діяльності

1. Обліково-інформаційні компетенції
1.1 Здійснювати комплексний моніторинг соціальної сфери країни з урахуванням реалій соціально-економічного розвитку.

1.2. Здійснювати моніторинг соціального розвитку окремих сфер та видів економічної діяльності національної економіки.

1.3. Володіти інструментарієм соціальної звітності та статистики.

1, 3, 5
1, 7−12
1, 4, 5

2. Контрольні компетенції
2.1. Користуватись методами контролю ефективності та правомірності управлінських рішень в соціальній сфері.

2.2. Володіти методами оцінки податкового навантаження на доходи населення.

2.3. Здійснювати контроль ефективності систем соціального захисту, пенсійного забезпечення, фінансування надання соціальних послуг населенню.

2.4. Здійснювати експертизу проектів нормативних актів в соціальній сфері.

2.5. Готувати інформацію для президентського та парламентського контролю, а також контролю органів місцевого самоврядування стосовно соціальної політики.

4, 5, 6
7, 8, 9, 10
10, 11, 12

2, 3, 5

2, 3, 5, 7−12

3. Аналітичні компетенції
3.1. Володіти методами оцінки ефективності соціальної політики держави.

3.2. Володіти підходами та методами аналізу стану соціальної сфери.

3.3. Аналізувати ефективність управлінських рішень в соціальній сфері.

1, 2, 4, 5, 6

4, 5, 6

712

4. Прогнозно-планові компетенції
4.1. Володіти сучасними технологіями соціального прогнозування та планування.

4.2. Прогнозувати обсяги доходів та витрат населення, обсяги бюджетних витрат на соціальний розвиток.

4.3. Володіти знаннями нормативно-правової бази соціального прогнозування в Україні.

4.4. Визначати цілі, пріоритети, завдання соціальної політики держави.

4.5. Обґрунтовувати і узагальнювати соціальні показники, стандарти та параметри з метою розробки програм соціально-економічного розвитку країни, регіону.

5, 8, 9, 10, 11, 12

8, 10, 11, 12
5, 7−12
3, 7−12
3, 5, 7−12

5. Регулятивні компетенції
5.1. Обґрунтовувати і застосовувати інструменти регулювання зайнятості населенні, доходів та споживання населення, соціального захисту та пенсійного забезпечення, системи надання соціальних послуг населенню.

5.2. Обґрунтовувати регулятивні заходи в сфері управління соціальним розвитком, спрямовані на підвищення рівня та якості життя населення.

5.3. Обґрунтовувати регулятивні заходи соціальної складової економічної політики держави.

7−12

2,3, 712
2, 3, 712

6. Інноваційні компетенції
6.1. Вивчати та застосовувати передовий досвід зарубіжних країн щодо формування цілей та пріоритетів державного управління соціальною сферою, механізмів та інструментів його реалізації.

6.2. Удосконалювати та узгоджувати нормативні акти в галузі регулювання соціальної сфери згідно зі змінами в економічній політиці держави.

6.3. Готувати нормативно-методичні документи з питань впровадження нових управлінських технологій в соціальній сфері.

6.4. Здійснювати моніторинг реакції громадян країни на прийняті державні рішення в соціальній сфері з метою розробки рекомендацій та пропозицій щодо внесення адекватних змін.

1, 2, 3, 4, 5, 6

5, 7−12

5, 712

1, 3, 5, 7−12

Каталог: userfiles -> Faculty of Economics and Administration -> kmdu%20fetau
kmdu%20fetau -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
userfiles -> Шевченко очима молоді До 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка
kmdu%20fetau -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка