Державний вищий навчальний закладСторінка2/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ
Згідно із затвердженим навчальним планом загальний обсяг годин, який виділяється для вивчення науки «Державне управління соціальною сферою» становить 120 год. (4 кредити) для студентів усіх форм навчання.

Для студентів денної форми навчання передбачено лекцій 20 год., семінарських (практичних) занять - 16 год., індивідуальних занять - 20 год., на підсумковий контроль – 3 години, для самостійної роботи студентів - 61 год.

На заочній формі навчання передбачено 42 год. занять з викладачем, з яких контактних занять - 18 год., індивідуальних занять - 20 год., на підсумковий контроль - 4 год., а для самостійної роботи студентів передбачено 78 год.
Розподіл навчального часу за формами навчання та видами занять
Тема

Кількість годин

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні

заняття


СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

Індивідуальні
Контактні

Індивідуальні


 

РОЗДІЛ І. Методологічні аспекти державного управління соціальною сферою

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Концептуальні засади державного управління соціальною сферою

2

1

-

2

5

2

2

7

2

Планування та прогнозування розвитку соціальної сфери

2

1

-

2

5

2

2

7

3

Механізм державного управління соціальною сферою

2

2

-

2

5

2

2

7

 

РОЗДІЛ ІІ. Державне управління процесами формування, розподілу та використання доходів населення

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Державне управління процесами формування та первинного розподілу доходів населення

2

2

-

2

5

2

2

7

5

Державне управління у сфері перерозподілу доходів населення

2

2

-

2

5

2

2

7

6

Державне управління у сфері використання доходів населення

2

2

-

2

5

2

2

7

 

РОЗДІЛ ІІІ. Державне управління галузями соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Державне управління розвитком сфери охорони здоров’я

1

0,5

-

1

4

0,5

1

5

8

Державне управління розвитком сфери освіти та науки

1

0,5

-

1

4

0,5

1

5

9

Державне управління розвитком житлово-комунального комплексу

1

0,5

-

1

4

0,5

1

5

10

Державне управління розвитком культури, мистецтва та спорту

1

0,5

-

1

4

0,5

1

5

 

РОЗДІЛ IV. Міжнародні аспекти управління соціальною сферою

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Країнові моделі державного управління соціальною сферою

1

1

 

1

5

1

1

5

12

Міжнародні інститути з управління соціальною сферою

1

1

-

1

5

1

1

5

13

Соціальна політика Європейського Союзу

2

2

-

2

5

2

2

6

Усього

20

16

0

20

61

18

20

78


ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ
РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ
Тема 1. Концептуальні засади державного управління соціальною сферою

Соціальна сфера як об’єкт державного управління. Підходи до трактування структури соціальної сфери. Ознаки соціальної сфери. Домогосподарства як об’єкт соціального розвитку країни. Держава як головний суб’єкт державного управління соціальним розвитком. Чинники, що впливають на розвиток соціальної сфери.

Структура соціальної сфери. Основні види соціальної діяльності. Склад галузей соціальної інфраструктури. Соціальна сфера та соціальна інфраструктура. Організації та сектори соціальної сфери.

Сучасні концепції соціального розвитку. Концепція розширення вибору А.Сена. Теорія людського капіталу Т.Шульца та ін. Концепція базових потреб. Концепція якості життя. Концепція розвитку людського потенціалу. Концепція збалансованого розвитку. Концепція соціально-орієнтованої економіки. Соціальна ринкова економіка. Принципи формування соціальної ринкової економіки. Структура соціальної ринкової економіки.

Особливості державного управління соціальною сферою. Зміст та цілі державного управління соціальною сферою. Необхідність соціальної політики держави. Моделі соціальної політики розвинених країн світу. Індикатори ефективності соціальної політики.
Тема 2. Планування та прогнозування розвитку соціальної сфери.

Стратегічне планування розвитку соціальної сфери. Соціальні цілі та цілепокладання. Стратегічні програмні документи в Україні. Державні цільові соціальні програми в Україні.

Технології соціального прогнозування. Соціальний бюджет. Модель соціального бюджету як інструмент оцінювання соціальних процесів. Законодавче та інформаційне забезпечення моделі соціального бюджету. Структура моделі соціального бюджету. Методичні підходи до прогнозування показників доходів соціального бюджету.

Моніторинг соціальної сфери. Сутність соціального моніторингу. Система показників соціального розвитку країни. Використання національних сателітних рахунків для здійснення моніторингу соціальної сфери.Тема 3. Механізм державного управління соціальною сферою

Методи та інструменти державного управління соціальною сферою. Призначення та види інструментів. Фіскальні інструменти (податки, субсидії, пряме фінансування (державне замовлення), соціальні пільги). Антиінфляційні інструменти регулювання грошових доходів (індексація). Монетарні інструменти регулювання доступу до фінансових ресурсів (пільгове кредитування, іпотечне кредитування). Інструменти соціальної політики. Вади та переваги застосування окремих інструментів. Доцільні сфери застосування інструментів при регулюванні соціальної сфери. Вади та переваги застосування монетарних інструментів. Доцільні сфери застосування інструментів при регулюванні соціальної сфери.

Забезпечення державного управління соціальною сферою. Інституційне забезпечення. Законодавче забезпечення. Нормативне забезпечення. Правове забезпечення. Інформаційне забезпечення.

Оцінка ефективності державного управління соціальною сферою. Сутність та критерії ефективності соціальної діяльності. Вимір витрат і наслідків соціального планування та прогнозування. Узагальнюючі показники і спільний критерій соціального розвитку. Принципи виміру соціальних результатів і витрат.

Методика оцінки соціальної ефективності. Соціальний ефект та його визначення.
РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
Тема 4. Державне управління процесами формування та первинного розподілу доходів населення

Характеристика процесів формування та первинного розподілу доходів населення. ВНД та ВНД наявний як результати формування рівня життя населення. Місце окремих складових соціальної сфери в процесах розподілу ВНД. Процеси утворення та розподілу доходів. Види та структура доходів населення. Чинники, що визначають рівень та динаміку оплати праці. Чинники, що визначають рівень та динаміку доходів від власності. Чинники, що визначають рівень та динаміку змішаних доходів. Прихована економічна діяльність та доходи від неї.

Державне управління у сфері зайнятості та ринку праці. Чинники, що визначають розвиток ринку праці та сфери зайнятості. Зв'язок ринку праці та ринку освітніх послуг. Регулювання попиту на працю. Регулятивні механізми, що визначають попит на працю. Регулювання пропозиції праці. Необхідність регулювання пропозиції праці. Регулятивні механізми, що визначають пропозицію праці.

Державне регулювання оплати праці. Необхідність регулювання оплати праці. Регулятивні механізми, що визначають рівень оплати праці. Особливості встановлення мінімальної заробітної плати. Особливості оподаткування доходів громадян. Особливості індексації грошових доходів населення.

Державне регулювання змішаних доходів населення. Необхідність регулювання змішаних доходів населення та доходів від власності. Регулятивні механізми, що визначають рівень змішаних доходів населення та доходів від власності. Особливості оподаткування змішаних доходів населення та доходів від власності.
Тема 5. Державне управління у сфері перерозподілу доходів населення

Характеристика перерозподільчої діяльності держави. Перерозподільчі процеси та соціальні трансферти держави. Кінцеві доходи домогосподарств та галузей соціальної інфраструктури.

Державні соціальні допомоги та гарантії. Необхідність надання соціальної допомоги вразливим верствам населення. Система соціальних виплат та пільг. Особливості організації системи державних соціальних виплат та пільг. Вплив соціальних виплат на рівень та структуру доходів населення.

Державне соціальне страхування. Необхідність соціального страхування та його сутність. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування, його види та призначення. Особливості організації системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. Вплив соціального страхування на рівень та структуру доходів населення.

Пенсійне забезпечення. Сутність та призначення пенсійної системи. Пенсіонери як особлива соціально вразлива категорія населення. Склад та характеристика населення пенсійного віку. Принципи побудови пенсійної системи. Типи пенсійних систем залежно від способів фінансування. Солідарна пенсійна система. Переваги та недоліки солідарної пенсійної системи. Національні особливості солідарної пенсійної системи. Накопичувальна пенсійна система. Переваги та недоліки накопичувальних пенсійних систем. Національні особливості накопичувального пенсійного страхування. Економічні та демографічні наслідки пенсійного страхування.
Тема 6. Державне управління у сфері використання доходів населення

Характеристика сфери використання доходів населення. Характеристика споживання, його обсягів та структури. Чинники, що визначають рівень та динаміку споживання населення. Індивідуальне та колективне споживання. Приватні та національні заощадження. Місце окремих складових соціальної сфери в процесах споживання та заощадження. Структурні пропорції споживання та заощадження населення.

Державне регулювання споживання товарів та послуг населенням. Регулювання приватного споживання. Особливості впливу на рівень приватного споживання мінімальних соціальних стандартів та нормативів. Регулювання колективного споживання. Регулятивні механізми, що визначають рівень колективного споживання. Особливості впливу на рівень колективного споживання норм та нормативів бюджетного фінансування.

Державне регулювання заощаджень населення. Особливості впливу на рівень приватного заощадження монетарних та інвестиційних інструментів. Особливості впливу на рівень приватного заощадження накопичувальних пенсійних фондів.


РОЗДІЛ ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Тема 7. Державне управління розвитком сфери охорони здоров’я

Завдання та зміст державної політики в сфері охорони здоров"я. Заходи по впровадженню медичних стандартів, отриманню зниження рівня здоров"я людей та розвитку соціальних диспропорцій в наданні медичної допомоги. Пошук альтернативи експансії технологічних продуктів, які вражають спадковість людей; забезпечення захисту людей вражених радіацією та інфікованих і хворих на СНІД. Створення профілактичної системи охорони здоров"я людей; підвищення рівня медичного контролю за умовами праці і побуту людей.

Державне регулювання відносин у галузі охорони здоров"я. Фінансове забезпечення галузі охорони здоров"я. Система забезпечення медичних закладів фінансовими ресурсами. Принципи розподілу фінансових ресурсів. Організація соціального медичного страхування. Забезпечення макрорівноваги в системі охорони здоров'я: регулювання попиту і пропозиції. Типологія систем і функцій фінансування. Роль приватного фінансування охорони здоров'я. Альтернативні варіанти залучення особистих коштів населення. Накопичувальні медичні рахунки.

Прогнозування розвитку охорони здоров"я. Методика розрахунків прогнозних показників розвитку галузі охорони здоров"я. Обгрунтування показників плану нормативами потреб населення в лікувально-профілактичній допомозі, а також в амбулаторно-поліклінічному та стаціонарному, санаторно-курортному лікуванні, організованому відпочинку. Розрахунки матеріально-технічного і кадрового забезпечення закладів охорони здоров"я. Плани будівництва і реконструкції цих закладів.


Тема 8. Державне управління розвитком сфери освіти та науки

Завдання та зміст державної політики в галузі освіти. Формування системи безперервного навчання. Законодавчі засади функціонування галузі. Організація управління в сфері освіти: структура управління, співвідношення федеральних і регіональних органів управління освітою, розподіл функцій управління між рівнями.

Державне регулювання розвитку системи освіти. Основні принципи освіти декларовані державою. Управління освітою і громадське самоврявування в системі освіти. Система освіти. Фінансування освіти. Фінансування державних навчально-виховних закладів, установ і організацій системи освіти. Джерела фінансування. Державне регулювання дитячих навчально-виховних закладів. Необхідність та можливість реформування системи в умовах перехідної економіки.

Прогнозування розвитку освіти. Методика обчислення показників індикативного плану /прогнозу/ в галузі освіти. Визначення контингенту учнів, студентів, вчителів, викладачів. Обчислення потреби в шкільних та інших приміщеннях. Обґрунтування заходів по покращанню матеріально-технічного стану шкіл і вузів.


Тема 9. Державне управління розвитком житлово-комунального комплексу

Завдання та зміст державної політики в галузі житлово-комунального комплексу. Житлова проблема в Україні і шляхи її розв"язання. Напрямки і характер розвитку житлово-комунального комплексу. Законодавчі засади функціонування галузі.

Державне регулювання розвитку житлового і комунального господарства. Програми та плани житлово-комунального господарства, порядок і методика їх розробки і обґрунтування. Розрахунки потреб у загальній площі житлових будинків, як основи проектування житлового будівництва. Інвестиційне, податкове, цінове, фінансове регулювання розвитку комунального обслуговування.

Прогнозування розвитку житлово-комунального комплексу. Показники господарської діяльності підприємств комунального обслуговування та заходи по їх покращанню. Обсяг комунальних послуг та нормативний метод його обчислення. Особливості обчислення цього обсягу в окремих підгалузях сфери комунального обслуговування.


Тема 10. Державне управління розвитком культури, мистецтва та спорту

Поняття та склад галузі культури, мистецтва та спорту. Організаційно-економічна структура галузей культура, мистецтво, спорт та засоби масової інформації. Економічна діяльність в сфері культури, мистецтва та спорту. Особливості ринку товарів і послуг засобів масової інформації. Законодавчі засади функціонування галузей.

Державне регулювання сфері культури мистецтва та спорту. Причини державного фінансування діяльності галузей. Повноваження державних органів. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення галузей. Оподаткування в сфері культури. Соціальні гарантії працівників галузей. Державна і приватна підтримка культурної діяльності. Форми державного фінансування галузей. Податкова політика по відношенню до організацій культури. Державне фінансування сфери культури. Позабюджетні доходи закладів культури. Фінансування галузей індустрії культури.

Прогнозування розвитку галузей культури, мистецтва та спорту. Розрахунки показників діяльності закладів культури. Обчислення обсягу інвестицій на розвиток культури, фінансових коштів, що виділяються на утримання її об’єктів, розрахунок регіонального індексу культурного обслуговування. Методика обчислення часткових показників діяльності закладів культури.
РОЗДІЛ ІV. МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ
Тема 11. Країнові моделі державного управління соціальною сферою

Соціальні моделі країн Європи. Історичні передумови формування моделей. Особливості систем соціальних відносин. Підходи до класифікації моделей соціальної політики ЄС. Континентальна модель (Німеччина, Франція, Австрія). Північноєвропейська модель (Швеція, Фінляндія, Данія). Англосаксонська модель (Великобританія, Ірландія). Середземноморська модель (Греція, Італія, Іспанія, Португалія). Рейнська модель.

Особливості соціального розвитку США та країн Азії. Історичні передумови формування моделі. Особливості системи соціальних відносин. Питома вага соціальних видатків у структурі ВВП та сукупних видатках бюджету. Інституціональні особливості. Тенденції поведінки. Модель соціальної політики Японії. Модель соціальної політики Китаю.

Реформування соціальної сфери в пострадянських країнах. Історичні передумови формування моделі. Особливості системи соціальних відносин. Модель соціальної політики Росії. Модель соціальної політики Білорусії. Модель соціальної політики Казахстану.


Тема 12. Міжнародні інституції з управління соціальною сферою

Міжнародні соціальні інституції. Система міжнародних соціальних інституцій. Структура та предмет діяльності Організації об’єднаних націй (ООН). Програма розвитку ПРООН: цілі та напрями діяльності, заходи та проекти в Україні. Цілі розвитку тисячоліття. Співпраця України з ООН щодо досягнення соціальних цілей.

Діяльність спеціалізованих міжнародних інституцій. Цілі, напрями та результати діяльності Міжнародної організації праці (МОП). Цілі, напрями та результати діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ). Цілі, напрями та результати діяльності Всесвітньої організації охорони здоровя (ВООЗ). Цілі, напрями та результати діяльності Міжнародної організації праці ЮНЕСКО. Цілі та напрями діяльності Світового банку. Співпраця України зі спеціалізованими міжнародними інституціями.

Соціальні інституції Європи. Система соціальних інституцій Європи. Цілі, напрями та результати діяльності Ради Європи. Цілі та зміст діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку. Цілі, напрями та результати діяльності Європейською Союзу. Етапи формування ЄС. Інституції ЄС у сфері реалізації соціальної політики, зміст їх діяльності. Співпраця України з Радою Європи та ЄС щодо досягнення соціальних цілей.


Тема 13. Соціальна політика Європейського Союзу

Принципи та пріоритети соціальної політики ЄС. Необхідність та можливості соціальної політики ЄС. Етапи розвитку соціальної політики ЄС. Програма «Європа 2020: Стратегія для інноваційного, сталого та інклюзивного зростання» та соціальний розвиток ЄС. Засадні правові документи соціальної політики ЄС.

Складові соціальної політики ЄС. Європейська стратегія зайнятості. Соціальний захист та соціальне включення. Вільне переміщення працівників. Координування соціальної безпеки. Законодавство у сфері праці. Здоров’я та безпечні умова праці. Соціальний діалог.

Механізми та інструменти реалізації соціальної політики ЄС. Фінансові інструменти соціальної політики ЄС. Європейський соціальний фонд: цілі та види діяльності. Структурні фонди ЄС: цілі та види діяльності. Програма ЄС для зайнятості та соціальних інновацій. Європейські соціальні проекти в Україні.4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ
4.1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Лекція 1: Розгорнута лекція

Тема 1. Концептуальні засади державного управління соціальною сферою

Кількість годин – 2Питання, які виносяться на лекцію:

  1. Соціальна сфера як об’єкт державного управління.

  2. Структура соціальної сфери.

  3. Сучасні концепції соціального розвитку. Концепція соціально-орієнтованої економіки.

  4. Особливості державного управління соціальною сферою.


Лекція 2: Розгорнута лекція

Тема 2. Планування та прогнозування розвитку соціальної сфери.

Кількість годин – 2Питання, які виносяться на лекцію:

  1. Стратегічне планування розвитку соціальної сфери.

  2. Технології соціального прогнозування. Соціальний бюджет.

  3. Моніторинг соціальної сфери.


Лекція 3: Розгорнута лекція

Тема 3. Механізм державного управління соціальною сферою.

Кількість годин – 2Питання, які виносяться на лекцію:

  1. Методи та інструменти державного управління соціальною сферою.

  2. Інституційне забезпечення державного управління соціальною сферою.

  3. Індикатори та критерії оцінки ефективності державного управління соціальною сферою.

Лекція 4: Проблемна лекція

Тема 4. Державне управління процесами формування та первинного розподілу доходів населення.

Кількість годин – 2Питання, які виносяться на лекцію:

  1. Характеристика процесів формування та первинного розподілу доходів населення.

  2. Державне управління у сфері зайнятості та ринку праці.

  3. Державне регулювання оплати праці.

  4. Державне регулювання змішаних доходів населення.


Лекція 5: Проблемна лекція

Тема 5. Державне управління у сфері перерозподілу доходів населення

Кількість годин – 2Питання, які виносяться на лекцію:

  1. Характеристика перерозподільчої діяльності держави.

  2. Державні соціальні допомоги та гарантії.

  3. Державне соціальне страхування.

  4. Пенсійне забезпечення.


Лекція 6: Проблемна лекція

Тема 6. Державне управління у сфері використання доходів населення.

Кількість годин – 2Питання, які виносяться на лекцію:

  1. Характеристика сфери використання доходів населення.

  2. Державне регулювання споживання товарів та послуг населенням.

  3. Державне регулювання заощаджень населення.


Лекція 7: Міні лекція

Тема 7. Державне управління розвитком сфери охорони здоров’я.

Тема 8. Державне управління розвитком сфери освіти та науки.

Кількість годин – 2Питання, які виносяться на лекцію:

  1. Особливості розвитку сфери охорони здоров’я.

  2. Методи та інструменти управління сферою охорони здоров’я.

  3. Особливості розвитку сфери освіти та науки.

  4. Методи та інструменти управління розвитком сфери освіти та науки.


Лекція 8: Міні лекція

Тема 9. Державне управління розвитком житлово-комунального комплексу. Тема 10. Державне управління розвитком культури, мистецтва та спорту.

Кількість годин – 2Питання, які виносяться на лекцію:

  1. Особливості розвитку житлово-комунального комплексу.

  2. Методи та інструменти управління розвитком житлово-комунального комплексу.

  3. Особливості розвитку культури, мистецтва та спорту.

  4. Методи та інструменти управління розвитком культури, мистецтва та спорту.

Лекція 9: Міні лекція

Тема 11. Країнові моделі державного управління соціальною сферою.

Тема 12. Міжнародні інституції з управління соціальною сферою.

Кількість годин – 2Питання, які виносяться на лекцію:

  1. Соціальні інституції ООН.

  2. Соціальні інституції Європи.

  3. Соціальні моделі країн Європи.

  4. Особливості соціального розвитку США та країн Азії.


Лекція 10: Розгорнута лекція

Тема 13. Соціальна політика Європейського Союзу.

Кількість годин – 2Питання, які виносяться на лекцію:

  1. Принципи та пріоритети соціальної політики ЄС.

  2. Механізми реалізації соціальної політики ЄС.

  3. Європейський соціальний фонд.


4.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Заняття 1: Семінар – кейс-завдання

Тема 1. Концептуальні засади державного управління соціальною сферою.

Тема 2. Планування та прогнозування розвитку соціальної сфери.

Кількість годин – 2Каталог: userfiles -> Faculty of Economics and Administration -> kmdu%20fetau
kmdu%20fetau -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
userfiles -> Шевченко очима молоді До 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка
kmdu%20fetau -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка