Державний вищий навчальний заклад


Мета: сформувати уявлення про країнові моделі державного управління соціальною сферою та діяльність міжнародних інституцій у управління соціальним розвиткомСторінка5/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Мета: сформувати уявлення про країнові моделі державного управління соціальною сферою та діяльність міжнародних інституцій у управління соціальним розвитком.

Компетенції: володіння знаннями про особливості соціальної політики в різних країнах світу, набуття навичок та умінь визначати вплив міжнародних соціальних інституцій на соціальний розвиток України.


План заняття

1. Презентація колективних доповідей студентів на тему «Соціальна модель країни».

2. Експрес-опитування за результатами презентації доповідей студентів.

Інформаційне забезпечення


 1. Методичні рекомендації до підготовки колективної аналітичної презентації «Соціальна модель країни».

Колективна аналітична презентація є формою презентації групового наукового дослідження на тему «Соціальна модель країни», яка вміщує аналіз методологічної та статистичної інформації щодо функціонування соціальної сфери у обраній студентською міні-групою країні світу.

Об’єднання студентів у міні-групи для спільного виконання колективної презентації є добровільним. Повинно бути сформовано 5 міні-груп із рівною кількістю студентів. Під час перевірки результатів виконання колективного завдання оцінюванню підлягає як загальний результат роботи, так і внесок кожного окремого студента у формування остаточного варіанту презентаційних матеріалів.

Колективна презентація виконується із використанням програмного забезпечення Microsoft PowerPoint загальним обсягом 10-15 слайдів змістовного наповнення. Для захисту колективної презентації відводиться не більше 10 хвилин на кожну міні-групу.

Перший слайд презентації повинен містити назву дослідження та перелік учасників колективу його авторів із зазначення напрямків їх дослідження. (Наприклад: Симоненко І.І. (програми соціальні допомоги); Павленко А.А. (сфера освіти, загальні висновки) і т.д.). Останній слайд презентації – перелік літературних джерел, використаних про підготовці дослідження.

Змістовна структура колективної презентації:


 • позиції країни у світових рейтингах соціального розвитку («Human Development Index», індекс щастя, ін.) (за останні декілька років).

 • обсяг, структура та динаміка державних витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення (за останні декілька років);

 • характеристика внутрішніх демографічних, міграційних процесів;

 • сфера зайнятості та оплата праці в країні;

 • система соціального страхування в країні;

 • система соціальних допомог в країні;

 • сфера освіти та охорони здоров’я;

 • внутрішні сильні і слабкі сторони соціальної моделі країни;

 • вплив міжнародних інституцій на соціальний розвиток країни;

 • висновки щодо доцільності використання досвіду країни у вітчизняній практиці.

Виконання завдання базується на використанні матеріалів:

– он-лайн статистичні бази Євростату та ОЄСР, аналітичні матеріали та звіти статистичних органів країн;

– бази даних та знань таких міжнародних організацій, як МФВ, Світовий банк, ЮНКТАД, Міжнародна організація праці та ін.;

– статей загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики.

Студенти повинні проаналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів в динаміці, виявити тенденції і встановити їх причини. Результати досліджень повинні бути представлені у вигляді таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання.

Висновки, зроблені за результатами дослідження, повинні супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони здійснюються.


Заняття 8: Семінар- робота в малих творчих групах

Тема 13. Соціальна політика Європейського Союзу.

Кількість годин – 2


Мета: сформувати уявлення про формування та реалізацію соціальної політики ЄС.

Компетенції: володіння знаннями про принципи, пріоритети та механізми реалізації соціальної політики в ЄС, а також набуття навичок та умінь обґрунтовувати цільові проекти, які можуть бути реалізовані із залученням фінансових ресурсів Європейського соціального фонду.


План заняття

1. Презентація колективних аналітичних документів «Соціальний проект ЄС в Україні».

2. Написання модульної контрольної роботи №2.

Інформаційне забезпечення


 1. Методичні рекомендації до підготовки колективного аналітичного документу «Соціальний проект ЄС в Україні».

Студентам завчасно пропонується у міні-групах здійснити аналіз окремої галузі соціальної сфери в Україні та підготувати аналітичну роботу щодо обґрунтування соціального проекту в Україні, який може бути профінансований за рахунок Європейського соціального фонду. Під час семінарського заняття студенти повинні здійснити презентацію проектів кожною з міні-груп.

Об’єднання студентів у міні-групи для спільного виконання колективної аналітичної роботи є добровільним. Повинно бути сформовано 5 міні-груп із рівною кількістю студентів. Під час перевірки результатів виконання колективного завдання оцінюванню підлягає як загальний результат роботи, так і внесок кожного окремого студента у формування остаточного варіанту презентаційних матеріалів.

Колективний аналітичний документ виконується загальним обсягом 10-15 сторінок змістовного наповнення. Для захисту колективної презентації відводиться не більше 10 хвилин на кожну міні-групу.

Перший слайд презентації повинен містити назву дослідження та перелік учасників колективу його авторів із зазначення видів виконаної ними роботи. Останній слайд презентації – перелік літературних джерел, використаних про підготовці дослідження.

Змістовна структура аналітичного документу:

Головне


1. Аналіз проблеми

2. Оцінка діючої політики щодо наявної проблеми

3. Аналіз можливих варіантів вирішення проблеми

4. Рекомендації щодо вирішення проблеми

5. План впровадження рекомендацій

Бібліографія і Додатки

Розділ Головне повинен містити короткий і чіткий опис основних думок, ідей і рекомендацій.

Аналітичний документ повинен містити: • чітко сформульовану суть проблеми (в 1-2 реченнях).

 • докази існування проблеми - її симптоми.

 • факти, які говорять про те, що проблема потребує негайного вирішення - негативні наслідки та їх обсяг; показати негативні наслідки для кожної з груп інтересів.

 • опис причин, що породжують проблему; причини можуть бути деталізовані, тому необхідно обрати рівень, на який ви можете впливати.

 • рекомендації повинні давати відповіді на прості запитання: що робити, чому це робити, як це робити.

 • не варто обирати варіант до того моменту доки не з'ясовані і не проаналізовані всі інші варіанти.

 • поради повинні випливати з аналізу альтернатив; необхідно підсумувати переваги й недоліки варіанту, який пропонується.

Опис етапів впровадження рекомендацій повинен містити:

 • які конкретні дії, документи, інституції потрібні

 • якими є часові рамки для виконання конкретних етапів плану

 • кого треба залучити до впровадження рекомендації

 • які ресурси потрібні.
 1. Завдання для модульної контрольної роботи №2.4.3. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Контактне заняття 1: Розгорнута лекція, мозковий штурм


Тема 1. Концептуальні засади державного управління соціальною сферою

Кількість годин - 2

Завдання. Сформувати компетентності:

 • визначати сутність та структуру соціальної сфери;

 • аналізувати сучасні концепції соціального розвитку;

 • характеризувати особливості державного управління соціальною сферою.

План заняття

 1. Про Карту самостійної роботи студентів заочної форми навчання.

 2. Розгорнута лекція за питаннями:

 • Соціальна сфера як об’єкт державного управління.

 • Сучасні концепції соціального розвитку. Концепція соціально-орієнтованої економіки.

 • Особливості державного управління соціальною сферою.

3. Мозковий штурм.

Інформаційне забезпечення

Методичні рекомендації до проведення мозкового штурму на тему «Сучасні проблеми соціального розвитку в Україні».

Викладач пропонує студентам висунути власні гіпотези щодо існуючих проблем соціального розвитку в Україні. Після їх колективного підсумовування студентам необхідно надати пропозиції щодо розв’язання висунутих ними проблем щодо міфів соціальної політики.

Контактне заняття 2: Міні-лекція, кейс-завдання .


Тема 2. Планування та прогнозування розвитку соціальної сфери.

Кількість годин - 2

Завдання. Сформувати компетентності:

 • здійснювати стратегічне планування та моніторинг розвитку соціальної сфери;

 • оперувати методологією моделі Соціального бюджету;

 • здійснювати моніторинг розвитку соціальної сфери.

План заняття

 1. Міні-лекція за питаннями:

 • Стратегічне планування розвитку соціальної сфери.

 • Технології соціального прогнозування. Соціальний бюджет.

 • Моніторинг соціальної сфери.

2. Кейс-завдання.

Інформаційне забезпечення

Методичні рекомендації до проведення Кейс-завдання «Моніторинг та планування соціального бюджету».

Викладач роздає студентам табличний матеріал, який містить показники соціального розвитку України, сформований на основі сателітних рахунків освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, а також зведеного бюджету України.

Завдання студентів №1: • здійснення моніторингу видатків зведеного бюджету України на соціальні цілі, зокрема на: освіту, охорону здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, духовний і фізичний розвиток; житлово-комунальне господарство;

 • здійснення моніторингу видатків на соціальні цілі на основі сателітних рахунків, зокрема: Національних рахунків соціального захисту, Національних рахунків освіти, Національних рахунків охорони здоров’я;

Завдання студентів №2:

Розрахунок планових показників державних видатків на соціальний розвиток із використанням нормативного методу та методу індексації.Контактне заняття 3: Розгорнута лекція, міні-кейс.


Тема 3. Механізм державного управління соціальною сферою.

Кількість годин - 2

Завдання. Сформувати компетентності:

 • визначати доцільність застосування окремих інструментів державного управління соціальною сферою;

 • аналізувати ефективність окремих програм та заходів соціальної політики;

 • розробляти спеціальні індикатори та критерії оцінки ефективності соціальних програм;

План заняття

 1. Розгорнута лекція за питаннями:

 • Система державного управління соціальною сферою.

 • Забезпечення державного управління соціальною сферою.

 • Індикатори та критерії оцінки ефективності державного управління соціальною сферою.

2. Міні-кейс.

Інформаційне забезпечення

Методичні рекомендації щодо проведення міні-кейсу на тему «Індикатори та критерії оцінки ефективності державних програм розвитку соціальної сфери».

Викладач пропонує студентам визначити та перелічити власні індикатори оцінки ефективності державних програм соціального розвитку за такою схемою:

Критерії оцінки

Індикатори за групами критеріїв

Витрати
Обсяг
Результат
Якість
Ефективність
Результативність


Контактне заняття 4: Міні-лекція, експертно-аналітичне завдання


Тема 4. Державне управління процесами формування та первинного розподілу доходів населення

Кількість годин - 2

Завдання. Сформувати компетентності:

 • визначати сучасні диспропорції у процесах формування та первинного розподілу доходів населення;

 • аналізувати систему державного управління у сфері зайнятості та ринку праці;

 • аналізувати систему державного управління у сфері оплати праці;

План заняття

 1. Міні-лекція за питаннями:

 • Характеристика процесів формування та первинного розподілу доходів населення.

 • Державне управління у сфері зайнятості та ринку праці.

 • Державне регулювання оплати праці.

2. Експертно-аналітичне завдання.

Інформаційне забезпечення

Методичні рекомендації до виконання експертно-аналітичного завдання: «Експертиза соціального законодавства».

Викладач пропонує студентам дати короткий опис власних очікувань та міркувань щодо доцільного змісту нормативних положень законодавства у сфері оплати праці, зайнятості та оподаткування доходів. Після цього студентам роздаються тексти діючих в Україні законів «Про оплату праці», «Про зайнятість» та частина «Податкового кодексу» щодо оподаткування доходів населення. Завдання студентів полягає у тому, щоб здійснити аналіз переваг та недоліків законодавства України та надати ряд пропозицій щодо їх удосконалення.

Контактне заняття 5: Проблемна лекція, ситуативне міні-завдання


Тема 5. Державне управління у сфері перерозподілу доходів населення

Кількість годин - 2

Завдання. Сформувати компетентності:

 • визначати переваги та недоліки діючої системи державного управління у сфері перерозподілу доходів населення;

 • обґрунтовувати ефективність державних соціальних допомог та гарантій.

 • аналізувати фінансову стійкість системи державного соціального страхування, пенсійного забезпечення.

План заняття

 1. Проблемна лекція за питаннями:

 • Характеристика перерозподільчої діяльності держави.

 • Державні соціальні допомоги та гарантії.

 • Державне соціальне страхування.

 • Пенсійне забезпечення.

2. Виконання ситуативного міні-завдання.

Інформаційне забезпечення

Методичні рекомендації до виконання ситуативного міні-завдання.

Викладач видає студентам навчальний матеріал, що містить показники результатів функціонування системи загальнообов’язкового соціального страхування.

Система загальнообов’язкового соціального страхування країни характеризується наступними показниками: 1. чисельність застрахованих – 21 млн. осіб;

 2. чисельність отримувачів страхових виплат – 22,8 млн.

 3. річні видатки страхових фондів на фінансування соціальних виплат – 300,5 млрд. грн.

 4. коефіцієнт резервування страхових коштів фондами – 1,1;

 5. коефіцієнт адміністративних видатків страхових фондів – 0,036;

 6. загальна ставка внесків та утримань до фондів соціального страхування із заробітної плати – 39%.

Завдання для студентів:

Визначте рівень фінансової спроможності системи загальнообов’язкового соціального страхування, якщо середньомісячна заробітна плата в країні становить 3000 грн. Враховуючи, що протягом останніх 25 років співвідношення осіб пенсійного віку та економічно активних платників внесків зросло майже вдвічі, визначте можливі наслідки ситуації, що склалася та необхідні зміни щодо удосконалення функціонування системи соціального страхування?Контактне заняття 6: Міні-лекція з елементами аналізу.


Тема 6. Державне управління у сфері використання доходів населення.

Кількість годин - 2

Завдання. Сформувати компетентності:

 • визначати доцільні напрямки державного регулювання споживання товарів та послуг населення;

 • давати оцінку заходам щодо регулювання заощаджень населення;

 • аналізувати пропорції розподілу доходів населення на споживання та заощадження та давати їх оцінку.

План заняття

 1. Міні-лекція за питаннями:

 • Характеристика сфери використання доходів населення.

 • Державне регулювання споживання товарів та послуг населенням.

 • Державне регулювання заощаджень населення.

2. Дискусія з елементами аналізу.

Інформаційне забезпечення

 1. Методичні рекомендації до проведення дискусії з елементами аналізу на тему «Міфи та реалії соціальної політики».

Студентам на основі опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу пропонується обґрунтувати власні висновки та пропозиції щодо доцільних сфер та інструментів державного регулювання використання доходів населення, зокрема щодо:

 • ефективності діючого механізму встановлення державних мінімальних соціальних стандартів;

 • доцільності запровадження державних дотацій виробникам споживчих товарів та послуг для населенням;

 • доцільності запровадження цінових субсидій для населення щодо споживчих товарів та послуг;

 • доцільності запровадження антиінфляційних заходів з точки зору забезпечення достатнього обсягу споживчих товарів та послуг;

Потім викладач пропонує студентам висунути власні гіпотези щодо існуючих міфів та реалій соціальної політики в теорії та практиці державного управління.

Контактне заняття 7: Розгорнута лекція.


Тема 7. Державне управління розвитком сфери охорони здоров’я.

Тема 8. Державне управління розвитком сфери освіти та науки.

Тема 9. Державне управління розвитком житлово-комунального комплексу.

Тема 10. Державне управління розвитком культури, мистецтва та спорту.

Кількість годин - 2

Завдання. Сформувати компетентності:

 • аналізувати показники поточного стану окремих галузей соціальної інфраструктури;

 • характеризувати сучасні проблеми фінансового забезпечення розвитку галузей соціальної інфраструктури;

 • визначати прогнозні показники фінансового забезпечення галузей соціальної інфраструктури.

План заняття

 1. Розгорнута лекція за питаннями:

 • Складові галузей соціальної інфраструктури: системи охорони здоров’я, системи освіти та науки, житлово-комунального комплексу, культури, мистецтва та спорту.

 • Система державного управління галузями соціальної інфраструктури: методи та інструменти управління, стандарти на нормативи, прогнозні розрахунки потреби у фінансуванні.

Інформаційне забезпечення

Презентаційні слайди лекції.Контактне заняття 8: Розгорнута колективна презентація.


Тема 11. Країнові моделі державного управління соціальною сферою.

Тема 12. Міжнародні інституції з управління соціальною сферою.

Кількість годин - 2

Завдання. Сформувати компетентності:

 • визначати особливості соціальної політики в різних країнах світу;

 • визначати вплив міжнародних соціальних інституцій на соціальний розвиток України;

 • обґрунтовувати переваги та недоліки світових моделей реалізації соціальної політики;

 • обґрунтовувати доцільність запровадження в Україні специфічних інструментів соціального управління розвинених країн світу.

 • План заняття

 1. Установчі рекомендації до проведення колективної презентації.

 2. Розгорнута колективна презентація.

Інформаційне забезпечення

 1. Методичні рекомендації до підготовки колективної аналітичної презентації «Соціальна модель країни».

Колективна аналітична презентація є формою презентації групового наукового дослідження на тему «Соціальна модель країни», яка вміщує аналіз методологічної та статистичної інформації щодо функціонування соціальної сфери у обраній студентською міні-групою країні світу.

Об’єднання студентів у міні-групи для спільного виконання колективної презентації є добровільним. Повинно бути сформовано 5 міні-груп із рівною кількістю студентів. Під час перевірки результатів виконання колективного завдання оцінюванню підлягає як загальний результат роботи, так і внесок кожного окремого студента у формування остаточного варіанту презентаційних матеріалів.

Колективна презентація виконується із використанням програмного забезпечення Microsoft PowerPoint загальним обсягом 10-15 слайдів змістовного наповнення. Для захисту колективної презентації відводиться не більше 10 хвилин на кожну міні-групу.

Перший слайд презентації повинен містити назву дослідження та перелік учасників колективу його авторів із зазначення напрямків їх дослідження. (Наприклад: Симоненко І.І. (програми соціальні допомоги); Павленко А.А. (сфера освіти, загальні висновки) і т.д.). Останній слайд презентації – перелік літературних джерел, використаних про підготовці дослідження.

Змістовна структура колективної презентації:


 • позиції країни у світових рейтингах соціального розвитку («Human Development Index», індекс щастя, ін.) (за останні декілька років).

 • обсяг, структура та динаміка державних витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення (за останні декілька років);

 • характеристика внутрішніх демографічних, міграційних процесів;

 • сфера зайнятості та оплата праці в країні;

 • система соціального страхування в країні;

 • система соціальних допомог в країні;

 • сфера освіти та охорони здоров’я;

 • внутрішні сильні і слабкі сторони соціальної моделі країни;

 • вплив міжнародних інституцій на соціальний розвиток країни;

 • висновки щодо доцільності використання досвіду країни у вітчизняній практиці.

Виконання завдання базується на використанні матеріалів:

– он-лайн статистичні бази Євростату та ОЄСР, аналітичні матеріали та звіти статистичних органів країн;

– бази даних та знань таких міжнародних організацій, як МФВ, Світовий банк, ЮНКТАД, Міжнародна організація праці та ін.;

– статей загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики.

Студенти повинні проаналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів в динаміці, виявити тенденції і встановити їх причини. Результати досліджень повинні бути представлені у вигляді таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання.

Висновки, зроблені за результатами дослідження, повинні супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони здійснюються.Контактне заняття 9: Міні-лекція та модульний контроль


Тема 13. Соціальна політика Європейського Союзу.

Кількість годин - 2

Завдання. Сформувати компетентності:

 • визначати цілі та принципи соціальної політики ЄС;

 • обґрунтовувати цільові проекти, які можуть бути реалізовані із залученням фінансових ресурсів Європейського соціального фонду.

План заняття

 1. Міні-лекція за питаннями:

 • Принципи та пріоритети соціальної політики ЄС.

 • Механізми реалізації соціальної політики ЄС.

 • Європейський соціальний фонд.

2. Модульна контрольна робота.

Інформаційне забезпечення

Завдання для модульної контрольної роботи.


4.4. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
У міжсесійний період студент має підготуватися до екзамену, а також виконати наступні види індивідуальних завдань:

  • аналітична записка (10 балів);

  • розрахункове з використанням дистанційних технологій (10 балів) ;

  • індивідуальну роботу за власним вибором (5 балів), а саме:

   • критичний огляд наукових публікацій;

   • виконання реферату;

   • виконання есе;

   • підготовка наукової презентації у програмі Power Point

Студент має самостійно обрати тему індивідуальних завдань та погодити її з викладачем під час Дня заочника.

Виконана аналітична записка надсилається в електронній формі на електронну пошту викладача та подається у роздрукованому вигляді на кафедру. Його звіт підлягає обов’язковому захисту під час Дня заочника.

Виконане індивідуальне тестове завдання надсилається в електронній формі на електронну пошту викладача.

Виконана індивідуальна робота надсилається в електронній формі на електронну пошту викладача та подається у роздрукованому вигляді на кафедру під час Дня заочника.

Інформація про форми подання результатів виконання позааудиторних обов’язкових та вибіркових індивідуальних завдань, про терміни їх подання і реєстрації, про форми контролю, а також про сумарну кількість балів за виконання завдань наведені у Карті самостійної роботи студента заочної форми навчання.

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів з науки «Державне управління соціальною сферою» складається з наступних елементів:


 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

 • вивчення тем для самостійного опрацювання;

 • підготовку до семінарських (практичних, лабораторних) занять;

 • підготовку до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

 • вирішення розрахунково-аналітичних завдань;

 • виконання індивідуальних завдань.

Перелік завдань для СРС, форми звітності, терміни виконання та максимальна оцінка за її результати представлені в Карті самостійної роботи студента.


  1. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання для самостійного опрацювання з науки «Державне управління соціальною сферою» охоплюють вибіркові види робіт для студентів денної форми навчання, а також обов’язкові та вибіркові для студентів заочної форми навчання.

Індивідуальні завдання для самостійного опрацювання охоплюють завдання підвищеної та полегшеної складності.

Завданнями підвищеної складності є:


 • аналітична записка;

 • підготовка наукової статті, тез доповідей на конференції або олімпіадах.

Завданнями полегшеної складності є:

 • критичний огляд наукових публікацій;

 • написання реферату;

 • написання есе;

 • підготовка наукової презентації.

Студент має право самостійно обрати види індивідуальних завдань та їх комбінацію. Індивідуальні завдання комплектують у такій послідовності: титульна сторінка, основна частина, список літератури. Індивідуальне завдання повинно бути правиль­но оформленим. Текст індивідуального завдання повинен розміщуватися на одній сторін­ці аркуша паперу формату А4. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – кегль 14. Поля: зверху, знизу та зліва – 2,5 см: справа – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1.

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки про­ставляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку, але на титульній сторінці завдання номер сторінки не про­ставляють.

Індивідуальні завдання необхідно оформити із дотриманням вимог Методичних рекомендацій до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів і скомплектувати у такій послідовності: титульна сторінка, основна частина, список літератури. Виконане та відповідним чином оформлене індивідуальне завдання подається на перевірку у двох формах: електронній (надіслати на e-mail викладача); роздрукованій (із масштабом 2-х сторінок на одній).
Зразок титульної сторінки звіту про виконання індивідуального завдання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима ГЕТЬМАНА»


Кафедра макроекономіки та державного управління

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

(вказати вид завдання)
з науки «Державне управління економікою»

на тему


студента (-ки) магістерської програми

«Державне управління економікою»

групи …..
………………………………..

(Прізвище, ім'я, по батькові)
Науковий керівник

………………………………..(наук. ступінь, посада, ПІБ)

Оцінка ……… балів


"……"……………201…р.

……………………………(підпис викладача)

КИЇВ – 201__


Аналітична записка

Аналітична записка виконується на тему «Соціальні детермінанти та наслідки макроекономічної політики» та має практичне спрямування та безпосередньо пов’язане з тематичним напрямком магістерської дипломної роботи окремого студента. Вона призначене для встановлення взаємозв’язку між соціальним розвитком економіки України та конкретним напрямком макроекономічної політики (діяльності), визначений темою магістерської дипломної роботи. Тему магістерської роботи студента необхідно вказати на титульній сторінці в дужках після теми індивідуального завдання.

Вимоги до змісту індивідуального аналітичного дослідження:

у вступі обґрунтувати актуальність та необхідність врахування соціальних індикаторів країни при розробці та реалізації конкретного напрямку макроекономічної політики (діяльності), визначений темою магістерської дипломної роботи; 1. в аналітичній частині:

  1. визначити роль досліджуваного студентом напрямку макроекономічної політики (діяльності) у забезпеченні соціального розвитку країни;

  2. визначити залежність соціального розвитку країни від реалізації досліджуваного студентом досліджуваного студентом напрямку макроекономічної політики (діяльності);

  3. проаналізувати наявність та розрахувати ступінь взаємозв’язку показника соціального розвитку із показником, що характеризує результат досліджуваного студентом напрямку макроекономічної політики (діяльності);

  4. дати оцінку ступеню врахування соціальних пріоритетів та потреб при розробці та реалізації заходів досліджуваного напрямку макроекономічної політики (діяльності);

  5. визначити основні проблеми, що перешкоджають врахуванню соціальних потреб при розробці та реалізації заходів досліджуваного напрямку макроекономічної політики (діяльності);

у висновках визначити пріоритетні напрямки змін, необхідних при розробці та реалізації заходів досліджуваного студентом напрямку макроекономічної політики (діяльності), з метою врахування потреб соціального розвитку країни.
Зразок змісту аналітичної записки

на тему: «Соціальні детермінанти та наслідки податкової політики в Україні»

(за темою магістерської дипломної роботи:

«Податкова система та податкова політика»)

Вступ.

1. Роль податкової політики у забезпеченні соціального розвитку країни.2. Обґрунтування взаємозв’язку оплати праці та рівня її оподаткування в України.

3. Напрямки врахування цілей соціального розвитку при реформуванні податкової політики в Україні.

Висновки.

Список літератури.

Додатки (за потребою).
Обсяг індивідуального аналітичної записки не повинен перевищувати 15 сторінок друкованого тексту. За потребою таблиці зі статистичними даними можна перенести до додатків.
Наукові статті, тези доповідей на конференціях

Студенти можуть брати участь у роботі студентського наукового товариства факультету економіки та управління, представляти свої наукові роботи на конференціях, круглих столах, симпозіумах та конкурсах, готувати та подавати до друку наукові статті, брошури, монографії та інші види наукових робіт. За умови якісної підготовки відповідних наукових доповідей та публікацій та їх відповідності тематиці науки «Економіка суспільного сектору» вони можуть отримувати за ці види робіт бали відповідно до карти самостійної роботи.


Критичний огляд наукових публікацій

Критичний огляд наукових публікацій за тематикою науки «Економіка суспільного сектору» передбачає ознайомлення та критичний аналіз наукової літератури. Пошук, підбір та критичний аналіз літературних джерел за заданою тематикою виконується за обраною студентом темою науки та погоджується викладачем. Інформаційну базу для виконання цього завдання становлять аналітичні та статистичні матеріали з довідникової, монографічної, навчальної літератури, видань науково-дослідних інститутів, центрів, служб, агенцій, Інтернет-мережі.

Звіт про критичний огляд наукових публікацій повинен складатися зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.

У вступі до критичного огляду наукових публікацій студент повинен чітко визначити мету свого аналізу та причини обрання напрямку дослідження.

В основній частині звіту про критичний огляд наукових публікацій студент повинен здійснити аналіз та оцінку підходів науковців до розгляду і вирішення певної проблеми за темою дослідження, зокрема:


 • їх поглядів щодо теоретичного роз’яснення предмету дослідження;

 • аналітичної оцінки науковцями статистичних даних, що характеризують предмет дослідження;

 • глибини аналізу науковцями предмету дослідження;

 • повноти розкриття науковцями теми дослідження та виконання ними поставленої мети.

У висновках студент повинен вказати, яким чином були виконані (чи не виконані) поставлена у вступі мета, визначити коло виявлених проблем та практичну цінність, яку матиме виконане дослідження у подальшій навчальній та професійній діяльності автора.

Кількість використаних публікацій повинна бути не меншою п’яти. Обсяг звіту про критичний огляд наукових публікацій не повинен перевищувати 5 сторінок. До звіту обов’язково додаються проаналізовані студентом наукові публікації.


Реферат

Реферат – стисле розкриття у письмовій формі певного питання, яке здійснюється на основі узагальнення відповідних матеріалів. В рефераті слід розкрити актуальність теми, охарактеризувати стан предмету дослідження, визначити й аргументувати проблеми у певній сфері суспільного сектору, а також сформулювати пропозиції щодо їх удосконалення.

Реферат повинен складатися зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.

У вступі студент повинен чітко визначити мету та завдання, які повинні бути виконані при написанні реферату.

В основній частині реферату необхідно здійснити:


 • теоретичне роз’яснення предмету дослідження з позиції економічної науки із використанням графічних моделей та формул;

 • навести приклади із використанням статистичних даних (в динаміці), які б підтверджували (чи, навпаки, заперечували) висвітлені теоретичні положення (із використанням таблиць та графіків).

При викладенні теоретичного чи практичного матеріалу основної частини необхідно студент висловлювати власне ставлення до його змісту.

У висновках студент повинен вказати, яким чином були виконані (чи не виконані) поставлені у вступі реферату завдання, визначити коло виявлених проблем та практичну цінність, яку матиме виконане дослідження у подальшій навчальній та професійній діяльності автора.

Для написання реферату студент обов’язково має використати додаткові літературні джерела, а саме: монографії; наукові статті, опубліковані у періодичних економічних виданнях; сучасні статистичні та аналітичні матеріали та ін. Обсяг реферату – 10 сторінок.

Кожний студент може обрати будь-яку із запропонованих тем реферату.Тематика рефератів

 1. Соціальна держава: сутність та критерії.

 2. Соціальна структура українського суспільства і її трансформація.

 3. Соціальна політика як фактор економічного розвитку.

 4. Соціальне обґрунтування економічних рішень.

 5. Соціологічні опитування як інструмент соціальної політики.

 6. Соціальний захист населення: економічні та гуманітарні критерії.

 7. Регіональні особливості соціальної політики в Україні.

 8. «Держава загального добробуту» в перехідній економіці: можливості та реальність.

 9. Соціальний досвід економічно розвинених країн і його можливості в Україні.

 10. «Безкоштовність» продукції і послуг соціальної сфери: переваги і недоліки.

 11. Соціальні функції держави, роботодавців і домогосподарств.

 12. Ресурси соціальної сфери та їх розподіл.

 13. Ефективність соціальної політики: підходи до вимірювання.

 14. Позабюджетні фонди у схемі фінансування соціальної політики в Росії.

 15. Соціально-економічне становище домогосподарств у роки реформ.

 16. Соціальна політика та утриманські настрої: шляхи подолання проблеми.

 17. Ринок праці: чи можлива повна зайнятість?

 18. Можливості регулювання зайнятості в економіці перехідного типу.

 19. Міське та сільське безробіття: спільне та відмінне.

 20. Неефективна зайнятість або масове безробіття: що гірше?

 21. Безробіття в мономістах - можливості подолання.

 22. Допомоги по безробіттю: допомога або заохочення утриманства?

 23. Працевлаштування безробітних: створення ефективного механізму.

 24. Регіональна диференціація рівня безробіття: причини і наслідки.

 25. Активна політика зайнятості та її перспективи.

 26. Молодіжна політика: цілі, завдання та механізми реалізації.

 27. Зайнятість підлітків: кому це вигідно?

 28. Системи пенсійного забезпечення: пошук ідеалу.

 29. Роль і значення пенсій для доходів населення.

 30. Види пенсій та пенсіонерів.

 31. Рівень пенсійного забезпечення в Україні: 1990-ті та 2000-ні роки.

 32. Принципи та етапи пенсійної реформи.

 33. Фінансові наслідки пенсійної реформи.

 34. Пенсійне страхування та фінансові активи домогосподарств


Есе

Есе – вільний за композицією твір невеличкого обсягу, в якому висвітлюються індивідуальні враження і міркування студента з конкретного питання. Есе повинне складатися зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.

У вступі студент повинен чітко визначити мету та завдання, які повинні бути виконані при написанні есе.

В основній частині есе студент повинен представити особисту думку стосовно заданої проблеми та навести аргументи, які підтверджують її правильність чи заперечують хибність інших позицій. Можливим є представлення прикладі із використанням статистичних даних, однак без використання таблиць та графіків.

У висновках студент повинен вказати, яким чином були виконані (чи не виконані) поставлені у вступі до есе завдання, визначити коло виявлених проблем та практичну цінність, яку матиме виконане дослідження у подальшій навчальній та професійній діяльності автора.

Для написання есе студент може додатково використати додаткові літературні джерела, а саме: монографії; наукові статті, опубліковані у періодичних економічних виданнях; сучасні статистичні та аналітичні матеріали та ін. Обсяг есе – 10 сторінок.

Кожний студент може обрати будь-яку із запропонованих тем есе.
Тематика есе


 1. Кому потрібна та скільки коштує пенсійна реформа?

 2. Скільки потрібно платити страхових пенсійних внесків, щоб не жити в бідності?

 3. Програма соціальних реформ: що і коли робити?

 4. Поляризація доходів населення: чи є реальна небезпека?

 5. ​​Розрахунок прожиткового мінімуму: світова практика і досвід України.

 6. Хто потребує соціальної підтримки?

 7. Адресна соціальна підтримка: види і цільові групи.

 8. Житлово-комунальна реформа і доходи населення.

 9. Обов'язкова середня освіта - благо чи тягар?

 10. Яким повинно бути державне фінансування вищої освіти?

 11. Вища освіта в Україні: викладачі та студенти в нових економічних умовах.

 12. Українська культура в умовах ринкових відносин.

 13. Система охорони здоров’я: пошук моделі для України.

 14. Міграційна політика та геополітичні інтереси України.

 15. Чого я чекаю від соціальної політики?

 16. Джерела фінансування соціальної політики: хто за що платить?

 17. Скільки безробітних в Україні?

 18. Низька трудова мотивація українців: міф чи реальність?

Самостійно виконані студентом есе перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди під час ІКР.


Наукова презентація

Підготовка наукової презентації здійснюється за темою «Моніторинг реформ галузі соціальної інфраструктури в Україні» та передбачає виконання моніторингового дослідження за заданою тематикою та оформлення його результатів у формі електронної презентації Power Point.

Інформаційну базу для виконання цього завдання становлять аналітичні та статистичні матеріали з довідникової, монографічної, навчальної літератури, видань науково-дослідних інститутів, центрів, служб, агенцій, Інтернет-мережі.

Моніторингове дослідження має практичне спрямування та спрямоване на критичну оцінку сучасних реформ, що здійснюються у одній з галузей соціальної інфраструктури (на вибір студента). Воно призначене для отримання навичок відстеження та аналізу змін, передбачених діючим законодавством, стосовно реформування обраної студентом галузі соціальної інфраструктури.

Для виконання моніторингового дослідження студентам на вибір пропонуються наступні галузі соціальної інфраструктури: освіта, охорона здоров’я, житлово-комунальні послуги, культура, громадський транспорт та зв'язок. Обрану для дослідження галузь необхідно вказати на титульній сторінці в дужках після теми індивідуального завдання.

Звіт виконання наукової презентації повинен складатися зі вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел.

У вступі до наукової презентації студент повинен чітко визначити мету своєї роботи та причини обрання напрямку дослідження.

В основній частині наукової презентації студент повинен навести розроблені ним слайди, що відображають результати проведеного ними дослідження:  • систематизувати основні положення програмних документів, в яких передбачені заходи щодо реформування обраної галузі соціальної інфраструктури;

  • здійснити аналіз відповідності передбачених реформ реальним потребам розвитку обраної галузі соціальної інфраструктури;

  • охарактеризувати узгодження передбачених реформ із вимогами міжнародних організацій та загальною світовою практикою;

  • дати власну оцінку можливостям реалізації передбачених заходів, їх адекватності, реалістичності, взаємоузгодженості, послідовності, відповідності встановленим програмами термінам;

  • визначити основні проблеми, що перешкоджають ефективній реалізації передбачених реформ;

  • визначити власні пріоритетні напрямки змін, необхідні для реформування обраної студентом галузі соціальної інфраструктури.

У висновках до наукової презентації студент повинен висловити власну думку стосовно якості та ефективності стратегічного планування та програмування у сфері розвитку обраної галузі соціальної інфраструктури.

Обсяг наукової презентації не повинен перевищувати 20 слайдів.Каталог: userfiles -> Faculty of Economics and Administration -> kmdu%20fetau
kmdu%20fetau -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
userfiles -> Шевченко очима молоді До 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка
kmdu%20fetau -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка