Державний вищий навчальний заклад


ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬСторінка7/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.39 Mb.
#608
1   2   3   4   5   6   7   8

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
6.1. Денна форма навчання
6.1.1. Карта самостійної роботи студента

з науки «Державне управління соціальною сферою»

для студентів денної форми навчання


заняття

Форма самостійної роботи студента

Вид заняття

Макс. к-ть балів

За роботу на семінарських (практичних) заняттях

Змістовний модуль №1

1

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Семінар – кейс-завдання

4

2

Відпрацювання виконання конкретних операцій в малих творчих групах

Семінар - робота в малих творчих групах

4

3

Завчасна підготовка за визначеними проблемними питаннями

Семінар - розв’язання проблемних завдань

4

4

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар - вирішення ситуаційних вправ

4

5

Завчасна підготовка за визначеними темами

Дискусія з елементами аналізу

3
Змістовний модуль №26

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Семінар – кейс-завдання

4

7

Підготовка доповідей та презентацій

Семінар-конференція

4

8

Відпрацювання виконання конкретних операцій в малих творчих групах

Семінар - робота в малих творчих групах

3
Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

8

Написання модульної контрольної роботи №1

5

16

Написання модульної контрольної роботи №2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1.      Аналітична записка

10

2.      Наукова стаття, участь у конференції

10

3.      Критичний огляд наукових публікацій

5

4.      Реферат

5

5.      Есе

5

7.      Наукова презентація

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за СРС

50


6.1.2. Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів денної форми навчання
Відповідно до карти самостійної роботи студента оцінювання знань студентів денної форми навчання з науки «Економіка суспільного сектору» здійснюється за результатами поточного контролю під час проведення аудиторних та індивідуальних занять і перевірки самостійно виконаних студентами завдань.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу, вироблених навичок здійснення економічних розрахунків, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст тем, умінь публічно та письмово презентувати певний матеріал.

На денній формі навчання розподіл балів за поточний контроль та контроль у формі екзамену встановлений у співвідношенні 50:50. Система оцінювання знань студентів має таку структуру:


Види контролю

К-сть балів

Поточний контроль:

 • за систематичну та активну роботу на заняттях – 30 балів

 • виконання модульних контрольних робіт – 10 балів

 • за виконання індивідуальних — 10 балів

в тому числі:

 • аналітичної записки – 10 балів

 • індивідуальної роботи за вибором студента – 5 балів

50

Підсумковий контроль – екзамен

50

Максимальна загальна оцінка

100


6.1.2.1. Поточний контроль знань студентів денної форми навчання
Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студентів денної форми навчання з науки «Державне управління соціальною сферою» є:

 1. активність та успішність роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях;

 2. виконання модульних контрольних робіт;

 3. виконання вибіркових індивідуальних завдань, визначених у карті самостійної роботи.


Оцінювання активності та успішності на семінарських (практичних) заняттях

та виконання модульних завдань є обов’язковими видами самостійної роботи студентів та дозволяють в сумі набрати максимум 30 балів із 100. Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських (практичних) заняттях з науки «Державне управління соціальною сферою» оцінюванню підлягають: • рівень знань, продемонстрованих у відповідях і виступах на семінарських (практичних) заняттях;

 • результати виконання розрахункових завдань;

 • результати участі у вирішенні проблемних ситуацій;

 • результати виконання кейс-завдань та міні-кейсів.

Згідно навчального плану університету для семінарських (практичних) занять з науки «Державне управління соціальною сферою» відведено 16 акад. год. На написання двох поточних модульних контрольних робіт відведено по 1 акад. год. (на 4-му та 8-му заняттях). Таким чином, кількість семінарських (практичних) занять, протягом яких студент може отримати максимальну кількість 30 балів складає71 занять, а максимально можлива оцінка за роботу на заняттях становить 4 бали (за роботу на 4-му та 8-му заняттях студенти можуть отримати по 3 бали).

Шкала оцінювання роботи студентів денної форми навчання на семінарських (практичних) заняттях є наступною: • відмінному рівню (4 бали) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою науки; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; обов’язковою є участь у експрес-опитуванні та активному методі підчас практичних занять;

 • доброму та задовільному рівням (2 бали) відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою науки; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки; обов’язковою є участь або в експрес-опитуванні, або в активному методі підчас практичних занять;

 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки; відмова від участі в експрес-опитуванні, або активному методі підчас практичних занять.

Вказані бали студент отримує за відповіді та доповнення відповідей на семінарських заняттях, розв’язування проблемних та ситуативних завдань, виконання кейс-завдань, презентацій, доповідей, тощо. Алгоритм розрахунку кількості балів за семінарські заняття такий: викладач підсумовує всі оцінки, отримані студентом протягом семестру.

У разі відсутності студента на семінарських заняттях з об’єктивних причин, він має право за дозволом декана виконати завдання, передбачені планом семінарських занять, і одержати відповідні оцінки. Відпрацювання пропущених занять має відбутися до останнього семінарського (практичного) заняття.


Оцінювання модульних контрольних робіт

Навчальний матеріал науки «Державне управління соціальною сферою» поділяється на два модулі. Перший модуль охоплює 1–6 теми; другий включає 7–13 теми. Відповідно до них, з науки «Державне управління соціальною сферою» передбачається виконання двох модульних контрольних робіт. Перша модульна контрольна робота проводиться на 4-му семінарському занятті, а друга – на 8-му. Максимальна кількість балів за виконання кожної з модульних контрольних робіт – 5 балів.


Зразок модульної контрольної роботи

1. Порівняйте умови та наслідки застосування різних інструментів фіскальної політики на доходи населення.(2 бали)

2. Для найманих працівників високо еластичною пропозицією та низькоеластичною пропозицією вводиться додатковий податок. Охарактеризуйте зміни, які відбудуться внаслідок запровадження податку з доходами населення та зайнятістю населення. (1 бал)

3. Розрахувати прогнозний обсяг купівельного фонду населення країни. (2 бали)Вихідні дані:

1. Відповідно до балансу грошових доходів і витрат населення країни загальна сума його доходів, скорегована на суму міграції грошей, становитиме 59400 млн. грн.

2. Обов’язкові платежі і внески становитимуть 2300 млн. грн., приріст внесків та придбання цінних паперів становитиме 3600 млн. грн.

3. Оплата послуг і інші прирівняні до них витрати повинні становити 7900 млн.грн.

4. Витрати населення на купівлю товарів у споживчої кооперації по цінах місцевих ринків визначені в розмірі 400, а безпосередньо у КСП - 1100 млн.грн.

Оцінювання виконання модульної контрольної роботи здійснюється за такими критеріями:Критерії оцінки

К-сть балів

відмінному рівню відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

2

доброму рівню відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

1

незадовільному рівню відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

0

Максимальна загальна оцінка

5


Оцінювання вибіркових індивідуальних завдань

За їх виконання студенти можуть отримати 10 балів, що передбачені за виконання обов’язкових видів їх самостійної роботи. За виконання завдання підвищеної складності студент може отримати максимум 10 балів, а за виконання двох завдань полегшеної складності студент може отримати максимум 5 балів за кожне.Аналітична записка

Оцінювання виконання аналітичної записки за шкалою 0-10 балів за такими критеріями:Критерії оцінювання

К-сть балів

Дотримання вимог до оформлення завдання

1

Адекватність виявлених тенденцій статистичним даним

1

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу)

3

Повнота використання статистичного та аналітичного інструментарію

3

Обґрунтованість зроблених висновків

2

Максимальна загальна оцінка

10


Наукові статті, тези доповідей на конференціях

За умови якісної підготовки наукових публікацій, доповідей на конференцію та інші форми участі у науковій роботі студенти можуть отримати 10 балів відповідно до затверджених кафедрою критеріів.


Критичний огляд наукових публікацій

Оцінювання виконання критичного огляду наукових публікацій здійснюється за шкалою 0-5 бали за такими критеріями:Критерії

К-сть балів

Достатня кількість використаних наукових публікацій

1

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу)

2

Наявність власних узагальнень за результатами аналізу наукових публікацій

2

Максимальна загальна оцінка

5


Реферат, есе та наукова презентація

Оцінювання виконання реферату, есе та наукової презентації визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і здійснюється за шкалою 0;2;3;4;5 бали за такими критеріями:Критерії

К-сть балів

Дотримання вимог оформлення завдання

1

Опрацювання сучасних статистичних баз

1

Повнота розкриття теми дослідження

2

Обґрунтованість зроблених висновків

1

Максимальна загальна оцінка

5


6.1.3. Підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання
Підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання з науки «Економіка суспільного сектору» здійснюється у формі письмової екзаменаційної роботи, яка включає п’ять питань. Оцінювання кожного з питань екзаменаційної роботи студентів здійснюється за шкалою 0; 6; 8; 10 балів за такими критеріями:

відмінному рівню (10 балів) − відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

доброму рівню (8 балів) − відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

задовільному рівню (6 балів) − відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи помилки;

незадовільному рівню (0 балів) − відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Підсумкова семестрова оцінка студентів денної форми навчання формується як результат додавання 50 балів за результатами ПМК та 50 балів за результатами письмового іспиту. При цьому, підсумкова семестрова оцінка, що заноситься у відомість, перебуває у діапазоні від 0 до 100 балів.

Підсумкова семестрова оцінка знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему та систему оцінювання за шкалою ECTS.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно)

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення

Для ліквідації академічної заборгованості з науки студенти, які набрали за результатами поточної та підсумкової успішності від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен, а ті, хто набрав від 0 до 20 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення науки перед повторним складанням екзамену.
6.2. Заочна форма навчання
6.2.1. Карта самостійної роботи студента

з науки «Державне управління соціальною сферою»

для студентів заочної форми навчання


СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Робота на контактних заняттяхКонтактні заняття

Форма занять і контролю

Макс.

балів

1.

Концептуальні засади державного управління соціальною сферою

Розгорнута лекція, мозковий штурм

1

2.

Планування та прогнозування розвитку соціальної сфери

Міні-лекція,

кейс-завдання4

3.

Механізм державного управління соціальною сферою

Розгорнута лекція,

міні-кейс1

4.

Державне управління процесами формування та первинного розподілу доходів населення

Міні-лекція, експертно-аналітичне завдання

4

5.

Державне управління у сфері перерозподілу доходів населення


Проблемна лекція, ситуативне міні-завдання

1

6.

Державне управління у сфері використання доходів населення

Міні-лекція

з елементами аналізу3

7.

Державне управління розвитком сфери охорони здоров’я.

Державне управління розвитком сфери освіти та науки.

Державне управління розвитком житлово-комунального комплексу.

Державне управління розвитком культури, мистецтва та спорту.Розгорнута лекція

-

8.

Країнові моделі державного управління соціальною сферою.

Міжнародні інститути з управління соціальною сферою.Розгорнута колективна презентація

5

9.

Соціальна політика Європейського Союзу.


Міні-лекція,

контроль, контрольна робота1

Сума

20

Виконання модульного (контрольного) завдання
9.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль у тестовій формі

5

Усього балів за роботу у сесійний період

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

балів

Виконання обов’язкового індивідуального завдання

Аналітична записка

Письмова або

Подання викладачу

Захист і обговорення результатів.

10

Комплексне розрахункове завдання.

Електронна

Подання викладачу

Перевірка результатів

10

Виконання індивідуальної роботи за вибором студента

1. Реферат

2. Критичний огляд наукових публікацій

3. Есе

4. Наукова презентаціяПисьмова або електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за роботу у міжсесійний період

25

Разом

506.2.2. Порядок поточного і підсумкового контролю знань студентів заочної форми навчання
Відповідно до карти самостійної роботи студента оцінювання знань студентів заочної форми навчання з науки «Державне управління соціальною сферою» здійснюється за результатами поточного контролю під час проведення контактних занять у сесійний період навчання та перевірки індивідуальних завдань, виконаних студентами самостійно у міжсесійний період навчання.

На заочній формі навчання розподіл балів за поточний контроль та контроль у формі екзамену встановлений у співвідношенні 50:50. Система оцінювання знань студентів заочної форми навчання має таку структуру:
Види контролю

К-сть балів

Поточний контроль:

 • за систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії — 25 балів

в тому числі за:

 • роботу на контактних заняттях – 20 балів

 • виконання модульної контрольної роботи – 5 балів

 • за виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період — 25 балів

в тому числі:

 • аналітичного звіту – 10 балів

 • комплексного розрахункового завдання – 10 балів

 • індивідуальної роботи за вибором студента – 5 балів

50

Підсумковий контроль

50

Максимальна загальна оцінка

1006.2.2.1. Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання
Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студентів заочної форми навчання з науки «Державне управління соціальною сферою» є:

 1. активність та успішність роботи студентів на контактних заняттях;

 2. виконання модульної контрольної роботи;

 3. виконання індивідуальних завдань у міжсесійний період.


Оцінювання активності та успішності роботи студентів на контактних заняттях

У сесійний період робота студентів заочної форми навчання активність на контактних заняттях є обов’язковими видом самостійної роботи. Під час контролю виконання завдань та відповідей на контактних заняттях з науки «Економіка суспільного сектору» оцінюванню підлягають: • рівень знань, продемонстрованих у відповідях і виступах заняттях;

 • результати виконання розрахункових завдань;

 • результати участі у вирішенні проблемних ситуацій;

 • результати виконання кейс-завдань та міні-кейсів.

Згідно навчального плану університету для контактних занять з науки «Державне управління соціальною сферою» відведено 18 акад. год., що становить 9 занять, протягом яких студент може отримати максимальну кількість 20 балів, а максимально можлива оцінка за роботу на кожному занятті становить 5-1 бал (залежно від типу виконуваних завдань).

Шкала оцінювання роботи студентів на контактних заняттях: • відмінному рівню відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою науки; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; обов’язковою є участь у експрес-опитуванні та активному методі підчас практичних занять;

 • доброму та задовільному рівням відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою науки; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки; обов’язковою є участь або в експрес-опитуванні, або в активному методі підчас практичних занять;

 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки; відмова від участі в експрес-опитуванні, або активному методі підчас практичних занять.

Вказані бали студент отримує за відповіді та доповнення відповідей на контактних заняттях, розв’язування проблемних та ситуативних завдань, виконання кейс-завдань, презентацій, доповідей, тощо. Алгоритм розрахунку кількості балів за семінарські заняття такий: викладач підсумовує всі оцінки, отримані студентом протягом семестру.

Дані про отримані студентами оцінки на контактних заняттях заносяться до академічного журналу групи (під час заняття) та до електронного журналу (не пізніше, ніж протягом семи днів з дат проведення практичного заняття).

У разі відсутності студента на контактних заняттях з об’єктивних причин, він має право за дозволом декана виконати завдання, передбачені планом занять, і одержати відповідні оцінки, за розкладом Дня заочника.
Оцінювання модульної контрольної роботи

З науки «Державне управління соціальною сферою» студентами заочної форми навчання передбачається виконання однієї модульної контрольної роботи під час проведення 9-го контактного заняття. Максимальна кількість балів за виконання кожної з модульних контрольних робіт – 5 балів.


Зразок модульної контрольної роботи для студентів заочної форми навчання
1. Соціальна сфера відноситься:

А. До матеріального виробництва

Б. До нематеріального виробництва

В. До виробничій сфері

Г. До сфери послуг

Д. До невиробничій сфері2. Соціальна політика включає наступні показники:

А. Рівень життя населення

Б. Ринок праці молоді

В. Грошово-фінансовий механізм

Г. Обліково-кредитна політика

Д. Усі відповіді вірні3. До основних напрямів моніторингу соціально-трудової сфери відносяться:

А. Соціально-демографічні та міграційні процеси

Б. Регулювання економіки в основному через грошово-кредитну політику а не бюджетно-фінансову

В. Баланс грошових доходів і витрат населення

Г. Прогнозування структури споживання

Д. Усі відповіді вірні4. Джерела фінансування соціальної сфери:

А. Спонсорська допомога іноземних підприємств

Б. Кредити банків та інших кредиторів

В. Державний та місцевий бюджети

Г. Підприємницька діяльність

Д. Податки населення5. Основні принципи фінансування соціальної сфери:

А. Державне втручання в економіку

Б. Застосування зарубіжного досвіду господарювання

В. Соціальні індикатори розвитку

Г. Функціонування вільного ринку

Д. Усі відповіді вірні6. Які види безробіття властиві для України:

А. Тимчасова

Б. Прихована

В. Сезонна

Г. Природна

Д. Усі відповіді вірні7. Критеріями масового вивільнення працівників соціальної сфери є:

А. Ліквідація підприємства з чисельністю працюючих 15 осіб і більше

Б. Скорочення чисельності працівників підприємств

В. Звільнення 1% загального числа працюючих протягом 30 календарних днів

Г. Скорочення персоналу підприємств з державною формою власності

Д. Усі відповіді вірні8. Держава, проводячи об'єктивно обумовлену соціальну політику, використовує такі інструменти, як:

А. Соціальні гарантії

Б. Споживчі бюджети

В. Порогові соціальні обмеження

Г. Співвідношення між споживанням і накопиченням

Д. Усі відповіді вірні9. Держава регулює діяльність установ і підприємств соціальної сфери за допомогою:

А. Приватизаційних важелів

Б. Комерціалізації галузей соціальної сфери

В. Регіональних та муніципальних органів влади

Г. Правових. фінансових та адміністративних важелів

Д. Усі відповіді вірні.10. До соціальної сфери країни належать:

А. Промисловість. транспорт

Б. Геологія. металургія

В. Охорона здоров'я. культура, освіта

Г. Сільське господарство

Д. Науково-технічний прогрес


Під час виконання модульної контрольної роботи оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування тем науки.

Оцінювання виконання модульної контрольної роботи студентами заочної форми навчання здійснюється за такими критеріями:Критерії оцінки

К-сть балів

відмінну оцінку студент отримує за умови успішного виконання більше 90% всіх тестових вправ;

5

добру оцінку студент отримує за правильну відповідь на 70-89% тестів;

3

задовільну оцінку студент отримує за 60-69% вірних відповідей;

2

незадовільну оцінку (0 балів) студент отримує за 59% і менше вірних відповідей;

0

Максимальна загальна оцінка

5


Оцінювання виконання індивідуальних завдань у міжсесійний період
Аналітична записка

Оцінювання виконання аналітичної записки здійснюється за шкалою 0-10 балів за такими критеріями:Критерії оцінювання

К-сть балів

Дотримання вимог до оформлення завдання

2

Адекватність виявлених тенденцій статистичним даним

2

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу)

2

Повнота використання статистичного та аналітичного інструментарію

2

Обґрунтованість зроблених висновків

2

Максимальна загальна оцінка

10


Комплексне розрахункове завдання

Оцінювання виконання комплексного розрахункового завдання здійснюється за шкалою 0-10 балів за такими критеріями:Критерії оцінки

К-сть балів

відмінну оцінку студент отримує за умови успішного виконання більше 90% всіх розрахунків;

10

добру оцінку студент отримує за умови успішного виконання 70-89% всіх розрахунків;

8

задовільну оцінку студент отримує за умови успішного виконання 60-69% всіх розрахунків;

5

незадовільну оцінку (0 балів) студент отримує за умови успішного виконання 59% і менше всіх розрахунків;

0

Максимальна загальна оцінка

10Критичний огляд наукових публікацій

Здійснюється за шкалою 0-5 бали за такими критеріями:Критерії

К-сть балів

Достатня кількість використаних наукових публікацій

1

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу)

2

Наявність власних узагальнень за результатами аналізу наукових публікацій

2

Максимальна загальна оцінка

5


Оцінювання реферату, есе та наукової презентації

Здійснюється за шкалою 0-5 балів за такими критеріями:Критерії

К-сть балів

Дотримання вимог оформлення завдання

1

Опрацювання сучасних статистичних баз

1

Повнота розкриття теми дослідження

2

Обґрунтованість зроблених висновків

1

Максимальна загальна оцінка

5


6.2.2.3. Підсумковий контроль знань студентів заочної форм навчання
Підсумковий контроль знань студентів заочної форми навчання з науки «Державне управління соціальною сферою» здійснюється у формі письмової екзаменаційної роботи, яка включає п’ять питань. Оцінювання кожного з питань екзаменаційної роботи студентів здійснюється за шкалою 0; 6; 8; 10 балів за такими критеріями:

відмінному рівню (10 балів) − відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

доброму рівню (8 балів) − відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

задовільному рівню (6 балів) − відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи помилки;

незадовільному рівню (0 балів) − відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Підсумкова семестрова оцінка студентів заочної форми навчання формується як результат додавання 50 балів за результатами ПМК та 50 балів за результатами письмового іспиту. При цьому, підсумкова семестрова оцінка, що заноситься у відомість, перебуває у діапазоні від 0 до 100 балів.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:
Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно)

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення

Для ліквідації академічної заборгованості з науки студенти, які набрали за результатами поточної та підсумкової успішності від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен, а ті, хто набрав від 0 до 20 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення науки перед повторним складанням екзамену.


6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен
Завдання 1.

 1. Визначити середньорічну потребу в робочій силі та її чисельність на квартал найбільшого напруження.

 2. Розрахувати допоміжну потребу в робочій силі в базисному році

Вихідні дані:

1.Виробнича програма міністерства в базисному році складає 13270 млн. грн. при виробітку на одного працівника промислово-виробничого персоналу 12,1 тис. грн.; чисельність непромислового персоналу становитиме 2,7 % чисельності промиссельності промис персоналу.

2.У квартал найбільшого напруження потреба в робочій силі перевищить середньорічну на 4,8 %.

3.Чисельність працюючих на підприємствах міністерства досягне на кінець базисного періоду 1012,3 тис. чол.

4.Природне та механічне вибуття працюючих становитиме 2,1 % їх середньорічної чисельності.

Завдання 2.

Визначити рівень забезпеченості робочою силою економіки країни.

Вихідні дані:

1.На кінець базисного року чисельність працюючих становитиме 4286,7 тис. чол.

2.Необхідна на плановий рік середньорічна чисельність працюючих за умовою темпів зростання обсягів виробництва, робіт і обслуговуючого континенту становитиме 4820,2 тис. чол.

3.На кінець базисного року природне вибуття працюючих становитиме 0,4 %, вихід на пенсію 1,1 %, на навчання, в ряди Збройних Сил та по інших причинах 2,4 % середньорічної чисельності.

4.Випуск з професіонально-технічних училищ становитиме 194,8, з вищих і середніх спеціальних навчальних закладів 96,7 тис. чол.

5.Середню загальноосвітню школу закінчать 610,2 тис. чол; 68 % яких продовжать навчання з відривом від виробництва.

6.За рахунок інших джерел (набір робітників зі складу місцевого населення, прийом на роботу демобілізованих з Збройних Сил та ін.) можливе залучення робочої сили становитиме 138,6 тис. чол.

7.З урахуванням даних минулих років сальдо механічного переміщення робочої сили досягне 37,3. тис. чол.

Завдання 3

Розрахувати по міністерству фонд заробітної плати і середню заробітну

плату.


Вихідні дані:

1.Чисельність працівників на підприємствах міністерства в плановому році становитиме 862,5 тис. чол., з них робітників 73 %, інженерно-технічних працівників та службовців - 24 %.

2.У плановому році передбачається підвищення рівня середньомісячної заробітної плати робітників на 5 % в порівнянні з базисним роком, в якому вона становила 147,8 грн. У плановому році, як і в базисному, питома вага виплат з фонду матеріального заохочення в середній заробітній платі робітників складе. 4,9%.

3.Середньомісячна заробітна плата ІТП і службовців, що досягла в базисному періоді 143 грн., за рахунок виплат з фонду матеріального заохочення зросте на 1,2 %; їх частка в базисному періоді становила 8,7 %.

4.Фонд заробітної плати інших категорій працюючих складе в плановому році 56,3 млн.грн.

Завдання 4.

Розрахувати матеріальні блага і послуги, що надаються з фондів суспільного споживання.

Вихідні дані:

1.Заробітна плата робітників і службовців в поточному році становитиме273 млрд. грн., а їх натуральні доходи від підсобного господарства 4,4млрд. грн. Грошові доходи КСП від суспільного господарства досягнуть21,3 млрд. грн., натуральні доходи від суспільного і особистого господарства відповідно 7,5 і 18,8 млрд. грн. Пенсії і допомоги становитимуть 48,5, стипендії - 4,4 млрд. грн.

2. Оплата відпусток, яка виключається з індивідуальних доходів по праці робітників і службовців і включається до складу їх індивідуальних доходів з суспільних фондів споживання, становитиме в розмірі 7 % фонду заробітноїплати робітників і службовців.

3. Доходи в поточному році становитимуть 381,6 млрд. грн., матеріальні витрати установ невиробничої сфери, обслуговуючих населення, 36,6 млрд.грн.

4. З загальної суми матеріальних благ, споживаних в сфері обслуговування, 59 % буде використано при наданні безкоштовних послуг, тобто за рахунок суспільних фондів споживання, і 41 % оплачуваних послуг.

5. Оплата праці працівників сфери обслуговування населення становитиме 16,1 % індивідуальних доходів по праці, із загального. фонду оплати праці цих працівників на долю послуг за рахунок суспільних фондів споживання приходиться частина, яка відповідає питомій вазі матеріальних витрат по безкоштовних послугах і послугах, оплачуваних за рахунок індивідуальних доходів з суспільних фондів споживання.

Завдання 5.

Розрахувати додаткову потребу і пропускну спроможність лікарняних ліжок по державі на прогнозний період.

Вихідні дані:

1.Чисельність населення республіки в базисному що і планується періодах загалом, і з розподілом на міське і сільське приведені в початкових даних до задачі 80.

2.У базисному періоді ліжковий фонд в містах і робітничих поселеннях становив 192107 од., з яких 7 % використовуються для. госпіталізації сільського населення; в сільській місцевості ліжковий фонд досягає 34631 од.

3.У прогнозному періоді забезпеченість лікарняними ліжками міського населення (в розрахунку, на 10 тис. жителів) зросте на 2,1%, а сільського на 18,7 %.

4.У прогнозному періоді для госпіталізації сільського населення буде використано 3 % ліжковогоий фонду міст і робітничих селищ.

5.З загального ліжковий фонду держави прогнозного періоду 24 % буде спеціалізовано для госпіталізації терапевтичних. хворих.

6.Річний фонд функціонування лікарняних ліжок -340 днів, середня тривалість перебування хворого на ній 13 днів.Каталог: userfiles -> Faculty of Economics and Administration -> kmdu%20fetau
kmdu%20fetau -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
userfiles -> Шевченко очима молоді До 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка
kmdu%20fetau -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка