Державний вищий навчальний закладСторінка8/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Завдання 6.


1.Розрахувати додаткову потребу держави в класних приміщеннях в прогнозному учбовому році.

Вихідні дані:

1.Чисельність учнів в загальноосвітніх школах держави склала в базисному році 5278 тис. чол.

2.Розрахункова кількість випускників середньої школи становить 428,4 тис.чол.

3.Число вибулих по різних причинах з перших класів, а також число дітей у віці 7 років і старше, що не навчаються по різних причинах в школі, складе в базисному році 17,9 тис. чол.

4.Чисельність дітей, яким на початок учбового року виповнюється 6 років, становитиме 643,7 тис. чол.

5.Відповідно до прогнозів розвитку професіонально-технічної і середньої спеціальної освіти, з числа випускників дев’ятих та одинадцятих класів в профтехучилища і технікуми повинне бути прийнято 205,3 тис. чол.

6.Середня чисельність учнів в класі складе в прогнозному учбовому році - 35 учнів.

7.З загальної кількості учнів 95 % будуть навчатися в першій зміні.

8.Кількість класних кімнат в базисному учбовому році становила 112769.

Завдання 7.

1.Визначити по міністерству додаткову потребу в фахівцях з вищою та середньою спеціальною освітою на прогнозний період та план прийому у вищі навчальні заклади.Вихідні дані:

1.Відповідно до завдань по зростанню обсягу виробництва і продуктивності праці чисельність працюючих по міністерству склала в базисному році 9528 тис. чол., повинна збільшитися в прогнозному році на 2,9%.

2.Питома вага посад, що підлягають заміщенню дипломованими фахівцями, в загальній чисельності працюючих повинна згідно розрахунків зрости з 14,6 % в базисному році до 16,1 % в прогнозному.

3.У базисному році із загальної кількості посад, що підлягають заміщенню фахівцями, 38,3 % доводиться на частку фахівців з вищою освітою, в прогнозному році питома вага цієї категорії працюючих підвищиться на 1,4 %.

4.Природне і механічне вибуття фахівців, розрахована за даними минулих років становить 2,9 % їх чисельності в прогнозному році .

5.З сумарної додаткової потреби в фахівцях з вищою освітою 87 % доводиться на випускників вузів з п’ятирічним терміном навчання.

6.За даними минулих років, коефіцієнт випуску з V курсу рівний 0,991; коефіцієнт переводу з IV курсу - 0.988; з Ш - 0,980; з ІІ - 0,977; з 1- 0.970.

Завдання 8.

Обчислити рівень кінофікації міст і сіл держави і додаткову потребу в зорових місцях (в розрахункових одиницях) по стаціонарних кіноустановках

Вихідні дані:

1. Чисельність населення держави в базисному році становила 22435 тис. чол., в тому числі міського 16413 тис. чол. У прогнозному році вона зросте до 25791 тис. чол., в тому числі міського до 21010 тис. чол.

2. У базисному році в стаціонарних міських кіноустановках середньорічна кількість розрахункових місць досягне 144218.

3. У прогнозному році рівень кінофікації міст підвищиться проти базисного на 6,4 %.

4. Відповідно до встановленого режиму кількість екрано-днів роботи міських кіноустановок в прогнозному році дорівнює 360 при 8 сеансах в день; коефіцієнт заповнення залу для глядачів 0,7.

5. У базисному періоді сільські населені пункти обслуговували 13506 кіноустановок.

6. З урахуванням абсолютного зменшення чисельності сільського населення, а також заходів щодо підвищення рівня його кінообслуговування число жителів на одну кіноустановку знизиться в прогнозному періоді в порівнянні з базисним на 22 %.

Завдання 9.

Розрахувати прогнозний обсяг купівельного фонду населення держави.

Вихідні дані:

1. Відповідно до балансу доходів і витрат населення країни загальна сума його доходів, скорегована на суму міграції грошей, становитиме 59400 млн. грн.

2. Обов’язкові платежі і внески становитимуть 2300 млн. грн., приріст внесків та придбання цінних паперів становитиме 3600 млн. грн.

3. Оплата послуг і інші прирівняні до них витрати повинні становити 7900 млн.грн.

4. Витрати населення на купівлю товарів у споживчої кооперації по цінах місцевих ринків визначені в розмірі 400, а безпосередньо у КСП - 1100 млн.грн.

Завдання 10.

Розрахувати обсяг капітальних вкладень, необхідних для введення в дію житлової площі.

Вихідні дані:

1.Чисельність міського населення держави в прогнозному році становитиме 21010 тис. чол.

2.До кінця базисного періоду міський житловий фонд досягне -218,2млн. м2, з якого в прогнозному періоді по ветхості і в зв’язку зі зносом підлягає вибуттю 9,7 млн. м2,

3.Внаслідок капітального ремонту міський житловий фонд розшириться на 1,8 млн. м2.

4.На прогнозний період норматив забезпеченості житловою площею складе 13,65 м2 на одного міського жителя

5.Питомі капітальні вкладення на 1 м2, житлової площі 180 грн.

Завдання 11.

Нехай в країні із солідарною пенсійною системою чисельність працюючих становить 15 млн. осіб, чисельність пенсіонерів 13 млн. осіб, середній рівень оплати праці 2100 грн., середня пенсія 900 грн., відрахування із фонду оплати праці до пенсійного фонду складають 31%. Визначити, на яку величину в бюджеті пенсійного фонду є розходження між доходами і видатками, а також на скільки має змінитися середня заробітна плата, щоб досягти його рівноваги.6.4. Зразок екзаменаційного білета для студентів денної


та заочної форм навчання
1. Прогнозування основних показників розвитку галузі охорони здоров"я.

2. Структура соціальної сфери: галузі та види діяльності.

3. Сутність та значення державної молодіжної політики.

4. Розрахункове завдання.

Розрахувати обсяг реальних доходів населення в прогнозному році та індекс зростання або падіння реальних доходів на душу населення в прогнозному році у порівнянні з базовим, за умови, якщо реальні доходи на душу населення в базовому році складали - 1060 грн./чол.. реально використовувані доходи населення в прогнозному році в цінах прогнозного року - 74,2 млрд. грн., індекс цін на споживчі товари -1,1, середньорічна чисельність населення в прогнозному році - 49,4 млн. чол.

5. Розрахункове завдання.

Нехай в країні із солідарною пенсійною системою чисельність працюючих становить 15 млн. осіб, чисельність пенсіонерів 13 млн. осіб, середній рівень оплати праці 2100 грн., середня пенсія 900 грн., відрахування із фонду оплати праці до пенсійного фонду складають 31%. Визначити, на яку величину в бюджеті пенсійного фонду є розходження між доходами і видатками, а також на скільки має змінитися середня заробітна плата, щоб досягти його рівноваги.7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
7.1. Основна література


 1. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика. К.:КНЕУ.-2006.

 2. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ.-2002.

 3. Гриненко А.М.Соціальна політика. К., КНЕУ, 2003.

 4. Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист: Навч. посіб. із соціальної політики. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. – 491 с.


7.2. Додаткова література


 1. Le Grand J, Propper C. and Robinson R. (1992), The economics of social problems. Third edition. London: Macmillan, pp. 1-35.

 2. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 252 с.

 3. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 403 с.

 4. Гриценко Н.Н., Шарков Ф.И. Основы соціального государства: ученик для вузов. – М.: «Социальные отношения», 2004. – 240 с.

 5. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления: В.Н. Иванов, В.И. Патрушев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2001. — 327 с.

 6. Лаврентьева И. П. Социальная политика и управление в социальной сфере : учебное пособие / И. П. Лаврентьева, В. В. Кузнецов, В. В. Григорьев. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 129 с.

 7. Мельник С.В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери України. – К.: Видавництво “Соцінформ”, 2009. – с.768.

 8. Ортиз Изабель. Социальная политика. – Нью-Йорк.: Издательство ООН, 2007. – 88 с.

 9. Перепелиця М.П. Державна молодіжна політика в Україні. К., УІСД, 2001.

 10. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятості. Навчальний посібник, КНЕУ, 1997.

 11. Политика доходов и заработной платы: Учебник / Под ред. П50 П.В. Савченко и Ю.П. Кокина. - М.: Юристъ, 2000. - 456 с.

 12. Рудник Б.Л., Шишкин С.В., Якобсон Л.И. Формы государственных и муниципальных учебных заведений: причины и последствия предполагаемых нововведений. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006.

 13. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: Учебник. М.: Издательский дом «ГУ-ВШЭ», 2003.

 14. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. − 2-е изд. стереотип − М.: Издательство «Экзамен», 2004. − 736 с.

 15. Социальное рыночное хозяйство: концепция, практический опыт и перспективы применения в России. Под общей редакцией проф. Р.М. Нуреева. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. – 325 с.

 16. Социальный аудит: учебное пособие / под общ. редакцией д.э.н., проф. А.А. Шулуса, д.э.н., проф. Ю.Н. Попова. – М.: Издательский дом «АТИСО», 2008. – 620 с.

 17. Соціальна економіка. Навч. посіб. / Кол. авт. О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 196 с.

 18. Управление социальным обеспечением. Практическое руководство для членов попечительских советов органов социального обеспечения в странах Центральной и Восточной Европы. Международная Организация труда, 2006. – 230 с.

 19. Финансирование здравоохранения: альтернативы для Европы./Ред. Моссиалос Э., Диксон А., Фигерас Ж., Кутцин Д./ Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь мир», 2002.

 20. Шевяков А.Ю. Мифы и реалии социальной политики: Монография// Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономических

 21. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2003.

 22. Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образования. М., Росийское педагогическое общество 1998.

 23. Экономика здравоохранения. Учебное пособие под редакцией М.Г. Колоснициной, И.М. Шеймана, С.В. Шишкина. Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009

 24. Экономика здравоохранения. Учебное пособие под редакцией Шеймана И.М. М.: ТЕИС, 2001.

 25. Экономика культуры: учебник. М.: Изд-во «Слово/Slovo”, 2005.

Каталог: userfiles -> Faculty of Economics and Administration -> kmdu%20fetau
kmdu%20fetau -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
userfiles -> Шевченко очима молоді До 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка
kmdu%20fetau -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка