Державний вищий навчальний закладСторінка1/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.83 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра дитячої стоматології


Навчально-методичний комплекс


для забезпечення навчального процесу з предмету

курс за вибором

«Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки»

за кредитно-модульною системою навчання

за фаховим напрямком 7.12010005 – „Стоматологія”

м. Івано-Франківськ

2013

Міністерство охорони здоров’я УкраїниДержавний вищий навчальний заклад

Івано-Франківський національний медичний університетЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

______________ професор Ерстенюк А.М.

(підпис, прізвище, ініціали)

«_____ » _______________ 2012 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки»

(назва навчальної дисципліни)1201 „Медицина”

(шифр, назва напряму)7.12010005 – „Стоматологія”

(шифр, назва спеціальності)

Факультет: стоматологічний.

Кафедра: дитячої стоматології.

Нормативні дані:Форма

навчання


Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумковий модульний контроль (семестр)

Підсумок по дисципліні (семестр)

Всього

Аудиторних

СПРСЛекції

Практичні

заняття


Лабораторні заняття

Семінарські заняття


Денна


5

X120


48


12

-

-60

-

X


Модуль1

(4 кр.)

Примітка: модуль 1. Кредитів ЕСТS – 4.

Робочу програму склав: ас. Кошкін О.Є

Івано-Франківськ,

2013
Програма вивчення курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки» складена відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки спеціаліста напряму підготовки 1201 "Медицина" спеціальності 7.12010005 "Стоматологія", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.07.03 № 504, а також у відповідності з навчальним планом, затвердженим наказом МОЗ України від 25.07.09 № 352.Предметом вивчення курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки» є поглиблення знань студентів стосовно сучасних теорій перебудови твердих тканин пародонту під впливом ортодонтичної апаратури, вміння проводити і аналізувати результати додаткових методів обстеження, встановлення і обґрунтування попереднього та заключного діагнозу, складання плану лікування, визначення необхідних матеріалів для виготовлення ортодонтичних апаратів, їх фіксації та можливі ускладнення при використанні.Вивчення дисципліни здійснюється на п’ятому році навчання впродовж 10-го семестру.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри від « » 2013 р.

Протокол № _____ .

Завідувач кафедри

дитячої стоматології д.мед.н., проф. Мельничук Г.М.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з стоматологічних дисциплін « » 2013 р.

Протокол № ____.

Голова циклової комісії проф. Ожоган З.Р.


Зміни та доповнення до робочої програми ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з стоматологічних дисциплін «____»__________2015 р.

Протокол № ____.Голова циклової комісії проф. Ожоган З.Р.

ЗМІСТ

1. Робоча навчальна програма……………………………….………………

6

1.1. Виписка з робочого навчального плану…………………………………

6

1.2. Тематичні плани…………………………………………………………..

7

1.2.1. Тематичний план лекцій курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки» …………………….……

7

1.2.2. Тематичний план практичних занять курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки» ………………

9

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів….

9

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів………………………….

11

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань………………………

11

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань модуля 1 курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки»...................................................................................................................

12

1.4. Перелік навчально-методичної літератури………………...…………...

14

1.4.1. Основна література…………………………………...………………...

14

1.4.2. Додаткова література…………………………………………………...

15

2. Методичне забезпечення навчального процесу………………………….

16

2.1. Загально-методичні матеріали………………………………………….

16

2.1.1. Мета і завдання дисципліни……………………….…………………..

17

2.1.2. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами………………………….

18

2.1.3. Основні знання та вміння, які набувають студенти………………….

19

2.1.4. Перелік обов’язкових практичних навичок…………………………..

21

2.1.5. Перелік питань для підсумкового контролю…………………..……...

22

2.2. Методичні матеріали для викладачів…………………………………..

23

2.2.1 Тези або тексти лекцій……………………………………..……………

23

2.2.2. Методичні розробки до ведення практичних занять………….……...

31

2.2.3. Зразки тестових завдань з курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки» …………….…………….

45

2.3. Методичні матеріали для студентів………………………..……………

50

2.3.1. Методичні вказівки до практичних занять………………….………...

50

2.3.2. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів………………………………………………………………………..

54

2.3.3. Форми і тематика індивідуально-дослідницької самостійної роботи студентів………………………………………………………………………..

57

3. Матеріальне забезпечення навчального процесу…………………………

57


1. Робоча навчальна програма
1.1. Виписка з робочого навчального плану
Організація навчального процесу кафедри дитячої стоматології з дисципліни курс за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки» здійснюється за кредитно-модульною системою, відповідно до вимог Болонського процесу. Модуль 1. Напрям: 1201 „Медицина”. Спеціальність: 7.12010005 – „Стоматологія”.


СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН

підготовки з дисципліникурс за вибором „Ендодонтична техніка в дитячій стоматології”

для студентів стоматологічного факультету за спеціальністю „Стоматологія”Структура навчання

Кількість годин

Семестр

Вид

Контролю


Всього

Аудиторних

СПРС

Лекції

Прак­тичні

занят­тя

Модуль 1.

«Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки»

(4,0 кредити ECTS)


120

(4,0 кр.)48

12

60

X

залік

Примітка: аудиторне навантаження – 50 %, СПРС – 50 %1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки»

X семестр. Всього 48 годинТема лекції

ГодинПоняття «норми» в ортодонтії.


2Концепції росту та розвитку зубо-щелепно-лицевої системи.


2Механіка ортодонтичного переміщення зубів.


2Міждисциплінарна діагностика пацієнта із ЗЩА та деформацією.


2Параклінічні методи дослідження пацієнта із ЗЩА та деформацією.


2Рентгенологічні методи дослідження в ортодонтії.


2ТРГ. Особливості діагностичного процесу при зубоальвеолярних та гнатичних формах аномалії прикусу.


2Складання плану лікування. Особливості алгоритму дій при лікуванні пацієнтів із ЗЩА брекет-технікою.


2Анкораж (опора) при ортодонтичному лікуванні. Види опор

2Історія розвитку брекет-техніки.

2Брекети. Їх ідентифікація, конструктивні та функціональні характеристики.


2Ортодонтичні кільця, трубки, кнопки, їх характеристика та функціональне призначення.


2Характеристика ортодонтичних дуг, їх види та застосування.


2Ортодонтичні аксесуари, характеристика та їх застосування при лікуванні брекет-технікою (лігатури, еластики, сепаратори, пружини, еластичні ланцюжки).


2Характеристика ортодонтичних інструментів для знімних та незнімних елементів техніки, їх функціональне призначення.

2Підготовка пацієнта до лікування незнімною брекет-технікою.


2Додаткові внутріротові ортодонтичні пристосування, які використовуються поряд із незнімною брекет-технікою (губний бампер, заслінка для язика, квад-хелікс, бі-хелікс, флекс-девелопер). Апарати для швидкого розширення піднебінного шва.


2Ортопедичні позаротові апарати.


2Апарати для дисталізації зубів.


2Характеристика апаратів, що використовуються для стабілізації молярів.


2Філософія лікування пацієнтів із ЗЩА незнімною брекет-технікою в залежності від віку.


2Ортодонтичний етап в ортогнатичному лікуванні пацієнтів із гнатичними формами ЗЩА.


2Період ретенції результатів ортодонтичного лікування. Умови забезпечення стабільності результатів.


2Ускладнення при лікуванні незнімною технікою. Порушення фіксації брекетів. Їх аналіз та способи усунення.


2

Всього годин

481.2.2. Тематичний план практичних занять курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки»

X семестр. Всього 10 годин
Тема заняття

Годин

1.

Механізм ортодонтичного переміщення зубів. Теорії та концепції ортодонтичного переміщення. Поняття «оптимальної ортодонтичної сили».

2

2.

Поняття про норму в ортодонтії. Ортогнатичний прикус, його характеристика. Ключі оклюзії за Енгелем та Ендрюсом. Фізіологічні та патологічні види прикусів.2

3.

Показання та протипоказаня до лікування ортодонтичних пацієнтів з використанням незнімної брекет-техніки.

2

4.

Підготовка пацієнта до ортодонтичного лікування з використанням брекет-техніки.

2

5.

Помилки та ускладнення при лікуванні брекет-технікою.

2

Всього годин

10
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів.

X семестр. Всього 60 годинТема заняття

Годин

1.

Клінічні методи діагностики пацієнта із ЗЩА. Алгоритм статичного та динамічного обстеження. Важливість визначення параметрів естетики обличчя, посмішки, зубних рядів та зубів для планування ортодонтичного лікування.

4

2.

Адаптація хворих до апаратів. Межі ортодонтичної терапії. Можливість саморегуляції зубощелепних аномалій. Доцільність лікування в ранньому віці. Показання до апаратурного лікування дорослих.

4

3.

ТРГ голови фас та профіль. Головні кутові та лінійні параметри. Рентгенологічна характеристика параметрів зубо-щелепного комплексу при I, II, III класі аномалії прикусу за Angle.

4

4.

Рентгенографія СНЩС: за Парма, за Шулером, комп’ютерна томографія, 3D комп’ютерна томографія.

4

5.

Складання плану лікування. Компроміси лікування. Алгоритм лікування незнімною брекет-технікою.

4

6.

Вибір точки опори лікарем. Види мікроімплантатів. Показання до їх застосування.

4

7.

Лінгвальна техніка і історія її розвитку.

4

8.

Системи брекетів. Самолігуючі системи брекетів.

4

9.

Види апаратів для дисталізації зубів (знімні та незнімні; внутрішньоротові та позаротові). Стандартні апарати та індивідуально виготовлені. Показання до їх використання.

4

10.

Види апаратів, що застосовуються для швидкого розширення піднебінного шва (апарат Дерихсвайлера, еспандер щелепний та ін.), показання до їх застосування. Конструктивні елементи, механізм їх дії.

4

11.

Природні анатомо-топографічні та штучні фактори забезпечення стабілізації молярів. Апарати та елементи ортодонтичної техніки, які забезпечують стабільність молярів.

4

12.

Розвиток ортогнатичної хірургії. Естетичні та психологічні аспекти ортогнатичної хірургії. Показання до хірургічного втручання та можливості хірургії. Строки хірургічного втручання та послідовність етапів реабілітації.

4

13.

Поняття про ретенційний період. Фактори, які забезпечують стабільність результатів лікування (естетичні, функціональні, морфологічні). Знімні та незнімні ретенційні апарати, їх переваги та недоліки. Поняття рецидив захворювання.

4

14.

Помилки при діагностиці; на етапі планування та періоду активного ортодонтичного переміщення зубів.

4

15.

Порушення умов дотримання стабільності результатів лікування.

4

Всього годин

60
  1. Засоби проведення контролю знань студентів

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Оцінювання модуля проводиться на основі поточної навчальної діяльності (у балах). Максимальна кількість балів за вивчення курсу за вибором становить 192 бали + 8 балів за ІДРС.
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. Поточну навчальну діяльність студентів контролюють на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Контроль проводиться методом тестування по всім розділам програми. Як поточний контроль використовується усний чи письмовий контроль знань по питанням практичного заняття, виконання практичного завдання, розв’язування тематичних задач чи тестів.

Для контролю вихідного рівня знань студентів на практичному занятті застосовується: тестове опитування та вирішення ситуаційих задач; усне опитування по необхідних фундаментальних дисциплінах та по матеріалу підручників, згідно з контрольними питаннями і ситуаційними завданнями для самоконтролю.

Рубіжний контроль знань студентів проводиться шляхом: вирішення ситуаційних задач; усного опитування по пройденому матеріалі; тестового контролю; письмових контрольних робіт; ділових ігор; виконання практичних навичок.

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті.

Для самоконтролю знань студентів у процесі самопідготовки у зошитах домашньої роботи пропонується підготувати до занять завдання для самостійної позааудиторної роботи, контрольні питання, розв’язати тести самоконтролю знань та ситуаційні завдання, виконати практичні завдання.При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються бали: максимальна кількість балів за практичне заняття – 32, а мінімальна – 16. Таким чином, максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність складає: 6 занять × 32 = 192 бали, а мінімальна кількість балів для складання заліку складає: 6 занять × 16 = 96 балів. Додаткові 8 балів студент може отримати за індивідуальну дослідницьку роботу. Максимальна кількість балів за вивчення курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки» складає 200 балів.
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань модуля 1 курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки»

Формою підсумкового контролю успішності навчання курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки» є залік.

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях”, відповідно до Положення Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Наказ Міносвіти України від 2 червня 1993 року № 161).

Залік із курсу за вибором Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки» складається з двох частин:

 • тестового контролю;

 • теоретичної частини.

Тестовий контроль проводиться у вигляді письмового вирішення 30-ти тестових завдань, що охоплюють різні розділи курсу за вибором Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки».Термін письмової роботи - 30 хв.

Критерії оцінок тестового контролю:

71-80% - “задовільно” (21-23 правильних відповідей)

81-90% - “добре” (24-26 правильні відповіді)

91% і більше –“ відмінно” (27-30 правильних відповідей)Теоретична частина заліку проводиться у формі усної співбесіди по білету, що містить два запитання.

При наявності заліку як форми підсумкового контролю з навчальної дисципліни підсумковий модульний контроль відсутній. Окреме заняття для приймання заліку не передбачено.

Результати складання заліку оцінюються за двобальною шкалою: зараховано і не зараховано.

"ЗАРАХОВАНО"

заслуговує студент, якій виявляє теоретичні знання в об'ємі навчальної програми елективного курсу, оволодів практичними навичками, засвоїв основну та ознайомився з додатковою літературою, вірно відповів на тестові запитання (більше 71%) та теоретичні питання під час усної співбесіди з викладачем.
"НЕ ЗАРАХОВАНО"

отримує студент, який не виявив теоретичних знань в об'ємі навчальної програми елективного курсу та не володіє основними практичними навичками. Не відповів вірно на 71% тестових запитань. Протягом семестру пропускав без поважних причин лекції з елективного курсу.


  1. Перелік навчально-методичної літератури:

   1. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Фліс П.С. Ортодонтія. - Вінниця: «Нова книга», 2006. - 308 с.

 2. Flis P.S., Omelchyk M.A., Rachenko N.V. и др. Orthodontics. – К.: Медицина», 2008 р. - 336 с.

 3. Фліс П.С., Тріль С.І., Вознюк В.П. «Дитяче зубне протезування». – Київ: «Медицина», 2011 р. - 200 с.

 4. Шмут Г.П.Ф., Холтгрейв Э.А., Дрешер Д. Практическая ортодонтия. Под ред. проф. П.С. Флиса. Пер. с нем. – Львов: ГалДент, 1999.

 5. Стефан Вільямс. Короткий посібник з телентгенографії. Під ред. проф. П.С. Фліса. – Львів, 2006.

 6. Руководство по ортодонтии /под общей редакцией проф. Ф.Я. Хорошилкиной/ М. «Медицина» 1982.

 7. Дорошенко С.І., Кульгінський Є.А. Основи телерентгенографії. – К.: Здоров’я, 2007. – 70 с.

 8. Куроедова В.Д., Ждан В.Н., Галич Л.Б. и др. Атлас ортодонтических аппаратов. – Полтава: «Дивосвіт», 2011 р. – 156 с.
   1. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бенетт Дж., Р. Маклоулин под ред проф. Флиса П.С. «Механика ортодонтического лечения техникой прямой дуги», г. Львов: «ГалДент», 2001.

 2. Воробьев Ю.И. «Рентгенография зубов и челюстей». М. «Медицина», 1989.

 3. Виноградова Т.И. «Стоматология детского возраста» М. «Медицина», 1987.

 4. Головко Н.В. Профілактика зубощелепних аномалій. – Вінниця: Нова Книга, 2005.

 5. Головко Н.В. Ортодонтія. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 220 с.

 6. Деклан Миллет, Ричард Уэлбери. Решение проблем в ортодонтии и детской стоматологоии. – М.: МЕДпресс-Информ, 2009. – 199 с.

 7. Дитяче зубне протезування - Pediatric Dental Prosthetics: підручник / Фліс П.С., Тріль С.І., Вознюк В.П., Леоненко Г.П.; за ред. проф. П.С. Фліса – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 176 с.

 8. Джон К. Беннетт Принципы выбора ортодонтических брекетов. - Львов: ГалДент, 2012.

 9. Куроедова В.Д. Новые аспекты болезни «Зубочелюстная аномалия». – Полтава: Изд-во «Полтава», 1997. – 255 с.

 10. Маклафлин, Р. Механика ортодонтического лечения техникой прямой дуги / Р. Маклафлин, Д. Беннетт ; под ред. П.С. Флиса, М.С. Драгомирецкой. Львов : ГалДент, 2001. - 265 с.

 11. Персин Л.С. Ортодонтия. Современные методы диагностики зубочелюстно-лицевых аномаилий. Руководство для врачей. – М.: ООО «ИЗПЦ «Информкнига», 2007. – 248 с.

 12. Равинда Нанда. Биомеханика и эстетика в клинической ортодонтии. – М.: МЕДпресс-Информ, 2009. – 386 с.

 13. Рабухина И.Н. Рентгенодиагностика некоторых заболеваний зубо-челюстной системы. - М. 1976.

 14. Стефан Вільямс. Короткий посібник з телентгенографії. Під ред. проф. П.С. Фліса. – Львів, 2006.

 15. Стефан Вильямс Концептуальная ортодонтия. II. Рост и ортопедия. - Львів: ГалДент, 2006. - 200 с.

 16. Станислав В. Маевски. Стоматологическая гнатология. – Львов: ГалДент, 2008.

 17. Томас Ракоші, Томас М. Грабер Зубоальвеолярное и челюстно лицевое ортодонтическое лечение. - Львов: ГалДент. - 2012., 397 с.

 18. Уильям Р. Проффит. Современная ортодонтия. – М.: МЕДпресс-Информ, 2006. – 559 с.

 19. Фадеев Р.А., Кузакова А.В. Клиническая цефалометрия. Учебное пособие по диагностике в ортодонтии. -СПб: МЕДИиздательство, 2009. - 64 с.

 20. Франк Нетцель, Кристиан Шульц. Практическое руководство по ортодонтической диагностике. Анализ и таблицы для использования в практике / Науч. ред. изд. на русск. яз. к.м.н. М.С. Драгомирецкая. Пер. с нем. – Львов: ГалДент, 2006. – 176 с.

 21. Хорошилкина Ф.Я., Малыгин Ю.М. Основы конструирования и технология изготовления ортодонтических аппаратов. М.»Медицина», 1977.

 1. Хорошилкина Ф.Я. и соавт. Лечение аномалий прикуса с помощью современных несьемных аппаратов. М. «Медицина», 1989.

 2. Хорошилкина Ф.Я. Телерентгенография в ортодонтии. М., «Медицина», 1976.
 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


2.1. Загально-методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни.
Мета викладання курсу за вибором «Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки» визначається кінцевими цілями з дисципліни «Ортодонтія», що встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно блоку її змістових модулів (природничо-наукова підготовка), і є основою для побудови змісту даного курсу за вибором. Опис цілей сформульовано через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей, до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни ”Ортодонтія” у відповідності до додатку Б ОПП


ПП.009

-

Аналізувати результати обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями та деформаціями

ПП.0020

-

Визначити диспансерні групи нагляду за ортодонтичними хворими і проводити профілактичні заходи в групі з факторами ризику

ПП.0053

-

Визначити провідні синдроми і симптоми у ортодонтичній клініці

ПП.0072

-

Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки

ПП.0090

-

Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації на ортодонтичному прийомі

ПП.00154

-

Обґрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз зубощелепних аномалій та деформацій

ПП.00158

-

Обґрунтовувати і формулювати синдромний ортодонтичний діагноз

ПП.00180

-

Проводити диференціальну діагностику захворювань в ортодонтії

ПП.00187

-

Проводити диференційну діагностику соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.00190

-

Проводити обстеження ортодонтичних хворих

ПП.00202

-

Проводити первинну та вторинну профілактику зубощелепних аномалій та деформацій

Каталог: images -> Portal -> Kafedra dytyachoi stomatologiya -> Stomatologichnyj fakul tet -> Stomatologiya -> V kurs
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
V kurs -> Навчально-методичний комплекс
Stomatologiya -> Робоча програма виробнича практика «сестринська практика в стоматології»
V kurs -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу з предмету «Дитяча терапевтична стоматологія»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка