Державного вищого навчального закладуСкачати 107.68 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір107.68 Kb.
#16629
ТипПротокол
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки

(назва циклової (предметної) комісії)
ПЕРЕЛІК РЕФЕРАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія

для спеціальностей 5.04030101 «Прикладна математика», 081 «Право»

Затверджено на засіданні циклової

комісії гуманітарної та

соціально-економічної підготовки

Протокол № 1 від «31» серпня 2016р.


Івано-Франківськ, 2016

Особливістю вивчення курсу «Основи економічної теорії» є необхідність надбання студентами навичок самостійної підготовки до виступу, вміння висловлювати свою точку зору, критично і творчо підходити до різних джерел інформації, виробляти можливі варіанти вирішення тих чи інших світоглядних проблем. В зв’язку з цим кожний студент протягом вивчення дисципліни має підготувати реферативну доповідь. Реферативна доповідь повинна бути самостійною, творчою роботою студента з елементами наукового аналізу.Написання рефератів є важливою складовою навчального процесу. Готуючи реферати (підбираючи і опрацьовуючи літературу, аналізуючи наукові концепції), студенти набувають навичок дослідницького пошуку, самостійного творчого мислення.
Теми рефератів:

 1. Функції економічної теорії

 2. Методи дослідження економічних явищ і процесів

 3. Економічна теорія та економічна політика

 4. Формування і розвиток економічної думки в Україні

 5. Ефективність національної економіки України

 6. Безмежність потреб та обмеженість ресурсів

 7. Новітні тенденції розвитку відносин власності

 8. Необхідність реформування відносин власності в Україні

 9. Напрямки та форми реформування відносин власності

 10. Інтенсивний та екстенсивний типи відтворення: позитиви та недоліки

 11. Нагромадження і його ефективність

 12. Структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення

 13. Інвестиційні можливості структурної перебудови економіки України

 14. Інструменти стабілізації грошового обігу

 15. Товарне виробництво у ХХІ столітті

 16. Економічна відособленість виробників

 17. Плюси та мінуси олігополії як ринкової структури

 18. Природні монополії в Україні: сучасний стан та перспективи

 19. Межі дії ринкового механізму

 20. Організація соціально-орієнтованого ринкового господарства

 21. Розвиток ринкової інфраструктури Закарпаття

 22. Еластичність попиту і пропозиції

 23. Практичне застосування теорії еластичності

 24. Роль ціни в регулюванні економічних процесів

 25. Необхідність управління пропозицією

 26. Основні напрямки розвитку менеджменту

 27. Управління виробництвом як система

 28. Теорія і практика прийняття управлінських рішень

 29. Маркетингові дослідження ринку

 30. Особливості міжнародного маркетингу

 31. Об’єкти дослідження в мікроекономіці

 32. Фірма як суб’єкт ринкових відносин

 33. Господарський кодекс України як інструмент регулювання економічних відносин

 34. Форми організації підприємницької діяльності в країнах Європейського союзу

 35. Малий бізнес в США

 36. Напрямки зниження витрат та підвищення прибутку підприємств

 37. Ізокванта: двофакторна виробнича функція

 38. Ізокоста: траєкторія розвитку фірми

 39. Мінімальний ефективний розмір підприємства

 40. Прибуток як мета діяльності фірми

 41. Методи визначення рівня бідності і прожиткового мінімуму

 42. Особливості оплати праці в Україні

 43. ВНП і суспільний добробут

 44. Макроекономічні пропорції та їх значення

 45. Напрямки реформування податкової системи України

 46. Місцеве оподаткування в Україні

 47. Система бюджетних видатків в Україні: позитиви та недоліки

 48. Вільні економічні зони в Україні

 49. Наслідки та шляхи боротьби з інфляцією

 50. Соціальний захист безробітних

 51. Ринок праці Закарпатської області

 52. Іпотечне кредитування в Україні

 53. Проблеми забезпечення конвертованості гривні

 54. Світова організація торгівлі: нові можливості та можливі втрати

 55. Напрямки розвитку міжнародної валютної системи

 56. Порівняльна структура платіжного балансу України та країн – членів Європейського співтовариства

 57. Транснаціональні корпорації на світовому ринку

 58. Економічні наслідки інтеграції до європейської валютної зони євро

 59. Інституціоналізм як погляд на сучасний суспільний розвиток

 60. Болонський процес та економічна освіта

 61. Планова система функціонування економіки

 62. Моделі формування ринку на пострадянському просторі

 63. Суспільні інтереси та акціонерна власність

 64. Сучасні погляди на теорії вартості

 65. Розрахунок вартості опціону

 66. Сукупний та індивідуальний попит: спільне та відмінне

 67. Вітчизняні особливості визначення бухгалтерського прибутку та прибутку до оподаткування

 68. Цінова дискримінація і прибуток монополії

 69. Теорія ігор у дослідженні поведінки олігополіста

 70. Монополізація та затухання конкуренції як процес розвитку економічних систем

 71. Трансформація податкових систем в умовах глобалізації економіки

 72. Податок на додану вартість та податок з обороту як альтернативні форми непрямого оподаткування

 73. Сучасні теорії економічних циклів

 74. Оптимізація пропорцій загальнодержавних та місцевих фінансів у бюджетній системі


Методичні вказівки щодо написання рефератів з дисципліни
Написання реферату сприяє поглибленому вивченню навчальної дисципліни, подальшій систематизації, розширенню і закріпленню отриманих знань. Виконання студентом реферату покликано:

 • поглибити, систематизувати і закріпити теоретичні знання з дисципліни;

 • відпрацювати навики самостійної роботи з елементами творчого пошуку, ініціативності;

 • виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, аналізувати практичну інформацію, працювати зі спеціальною літературою, довідковими виданнями тощо;

 • розвинути навики формулювання власних висновків, чіткої аргументації, обґрунтування рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення існуючої практики бюджетного обліку.

Процес виконання реферату поділяється на декілька етапів, а саме:

 1. вибір теми;

 2. підготовка до написання реферату;

 3. складання плану;

 4. формування тексту реферату;

 5. оформлення роботи.

Реферат повинен бути логічно побудований і мати характер цілісного і завершеного самостійного дослідження.

Реферат складається з таких частин:

вступ, основна частина, висновки.


Вступ. У вступі студент обґрунтовує актуальність вибраної теми, дає характеристику сучасного стану досліджуваної проблеми та характеристику стану об‘єкта дослідження. Визначається мета реферату, завдання, які необхідно вирішити при написанні реферату, та предмет дослідження. У вступі також звертається увага на рівень розробленої теми у вітчизняній та закордонній літературі, доцільно виділити дискусійні питання та невирішені проблеми, провести короткий огляд основних публікацій авторів з досліджуваної проблеми. Обсяг вступу –1-2 сторінки.

Основна частина роботи поділяється на 2-3 параграфи. Основна частина присвячується теоретико-методологічним аспектам досліджуваної теми. Також обумовлюється наслідки дослідження. Рекомендований обсяг основної частини реферату – 7-10 сторінок.

Висновки – це коротке резюме з усього змісту реферату. Тут вміщуються висновки і рекомендації, що показують, якою мірою вирішено завдання і досягнуто мети дослідження, сформульованої у вступі. Результатами висновків є чіткі конкретні пропозиції з матеріалу дослідження та шляхи його вдосконалення. Обсяг заключної частини –1-2 сторінки.

Реферат повинен бути стилістично, граматично, а також технічно правильно й акуратно оформлений. Реферат комплектується в такій послідовності: титульний лист, зміст, вступ, основна частина (2-3 параграфи, які при необхідності поділені на підпараграфи), висновки, список використаних джерел, додатки.

Зміст оформлюється у вигляді переліку назв розділів реферату, для кожного з яких вказується відповідний номер початкової сторінки тексту.

Реферат має бути написаний від руки або віддрукований чітко, охайно, без помарок та виправлень, без складних і заплутаних фраз.

Текст реферату необхідно розміщувати тільки з одного боку аркуша, на білому папері формату А4 (210х297 мм). При комп’ютерному виконанні рекомендується використовувати текстовий редактор MS Word, шрифт - Times New Roman, 14 pt, через півтора інтервали з полями: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.

Викладання тексту кожного параграфу, а також вступу та висновків слід починати з нової сторінки.

Переноси слів у назвах не дозволяються. Якщо назва складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Крапка наприкінці назви не ставиться.

Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається.

Параграфи позначають порядковими номерами арабськими цифрами (1, 2, 3), підпараграфи позначають номером параграфу та підпараграфу через крапку (1.1, 1.2 або 2.1, 2.2 тощо).

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляється арабськими цифрами зверху по центру, але на титульному аркуші (перша сторінка) номер проставляти не слід.

Окремі частини тексту, що мають самостійне значення (об‘ємні розрахунки, методики, алгоритми), можуть бути вміщені в додатках.

Нумерацію формул здійснюють окремо від нумерації таблиць та нумерації малюнків.

Цифровий матеріал, який студент вважає за доречне вмістити у текст реферату, як правило, подається у табличній формі. Кожна таблиця повинна мати назву, що відображає її зміст. Нумерація таблиць здійснюється таким чином: справа над заголовком пишуть слово “Таблиця” та її порядковий номер (знак “№” перед цифрою не ставиться). Номер таблиці складається з номера параграфу та порядкового номера таблиці в даному параграфі. Наприклад: Таблиця 1.3 – третя таблиця першого параграфу.

Допускається й інший підхід до нумерації табличного матеріалу: всі таблиці, вміщені у рефераті, нумеруються наскрізно, підряд з першої до останньої. Наприклад: Таблиця 4 - четверта таблиця, вміщена у текст реферату.

При оформленні таблиць слід дотримуватись певних правил. Зокрема, графи таблиці нумерують тільки у тих випадках, коли у тексті є на них посилання або у випадку переносу таблиці та її продовженні на наступній сторінці (в цьому випадку у правому верхньому кутку сторінки пишуть “Продовження табл.” і ставлять той же порядковий номер; не повторюючи назви таблиці та граф, вказують номери граф і продовжують таблицю).

Якщо всі показники, вміщені у таблицю, мають одну й ту ж одиницю виміру, то її виносять у назву таблиці. Якщо використовуються показники з різними одиницями виміру, то у відповідних графах або рядках таблиці одиниці виміру наводять окремо.

Таблицю вміщують у текст після першого посилання на неї.

Розрахункові таблиці, що мають великий обсяг, не рекомендується вміщувати в текст основної частини, доцільніше винести їх у додатки, але з обов‘язковими посиланнями на них у тексті.

Посилання в тексті мають бути на всі таблиці. Вміщувати у реферат таблиці, що не мають назв, нумерації, або на які відсутні посилання у тексті, не дозволяється.

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо, вміщений у основну частину реферату, оформляється наступним чином: знизу під ілюстрацією з великої літери пишуть слово “Мал.”, проставляють порядковий номер, ставлять крапку (знак “№” перед цифрою не ставиться). Далі, продовжуючи той самий рядок, з великої літери вписують назву малюнку, яка повинна відображати його зміст.

Номер малюнку складається з номера параграфу та порядкового номера малюнку у даному параграфі. Допускається й інший підхід до нумерації ілюстративного матеріалу: усі малюнки, вміщені в рефераті, нумеруються наскрізно.

У тексті обов‘язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена будь-яка статистична інформація, малюнки, таблиці, а також цитати, що їх наведено у рефераті. Посилання на першоджерела здійснюють з використанням квадратних дужок, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури та сторінки (наприклад, 7, с.251).

Перелік джерел інформації, що була використана під час виконання реферату, укладають у встановленій послідовності:

1. Закони України.

2. Укази Президента, Розпорядження Кабінету Міністрів, Інструкції та нормативні акти галузевих міністерств, інших установ та відомств.

3. Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами.

4. Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

У кожному з перелічених підрозділів списку літератури першоджерела вміщуються у перелік в алфавітному порядку (згідно з українським або латинським (для іншомовних видань) алфавітом).

Додатки оформлюють як продовження реферату на наступних після списку використаних джерел сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті реферату. Додаток повинен мати назву, надруковану зверху малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над назвою малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток __”. Додатки слід позначати цифрами, наприклад, додаток 1, додаток 2 і т.д.

Усі додатки, незалежно від їх характеру (звітні форми, аналітично-розрахункові таблиці, громіздкі ілюстративні схеми, комп‘ютерні розрахунки тощо), повинні мати назву, у якій відображено зміст інформації, що її має той чи інший додаток.

Оформлений у відповідності до сформульованих вимог та повністю укомплектований реферат повинен бути переплетений (зброшурований).
Критерії оцінювання рефератів:

При захисті реферату враховується повнота і правильність розкритої обраної теми реферату, послідовність і логіка викладення, вміння студента застосовувати набуті знання, здатність аналізувати, оцінювати факти, події, прогнозувати результати діяльності.Оцінка за виконання реферату виставляється згідно нормативних документів.
Каталог: depart -> Nataliia.Hoi -> resource -> file
depart -> Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»
depart -> Інформаційне суспільство
depart -> Тема. Вступ
depart -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
depart -> Програма навчального курсу «основи педагогічниих досліджень»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології

Скачати 107.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка