Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей ( кос-2)


Литература: Педагогическая психология.  Столяренко Л.Д. 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003 - 544 сСторінка5/7
Дата конвертації03.11.2017
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Литература: Педагогическая психология.  Столяренко Л.Д. 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003 - 544 с. 


Тест структури інтересів і схильностей
Показниками виразності інтересів і схильностей у школярів є

краще ставлення до конкретних шкільних предметів, занять, захоплень,

до інформації на певні теми.

Взявши за основу методику СІС — 240, що Розроблена Тбіліським центром профорієнтації молоді в 1992 р., я модифікувала її з урахуванням спрямованості й профілів навчання в ліцеї. Методика дає змогу виявити інтереси й схильності до таких видів діяльності й дисциплін: філософії, економіки, філології, історії, юриспруденції та права, медицини, математики, фізики, хімії, біології, інформатики й обчислювальної техніки, географії.

Тест складається з 120 висловлювань (по 10 на кожний вид

діяльності, причому 5 висловлювань стосуються теорії, а 5—практики,

що дає змогу виявити практичну й теоретичну складові інтересу до виду

діяльності).

Підліткам пропонується уважно прочитати висловлювання й

вибрати з них ті, які становлять для них інтерес, причому враховувати

наявність спеціальних знань і вмінь не потрібно, головне—інтерес і при-

вабливість самої діяльності.

Свій вибір підлітки фіксують у спеціальних бланках.

Максимальний показник за кожним видом діяльності —10 балів

(по одному балу за кожне висловлювання).

0—3 бали— інтереси відсутні або виражені дуже слабко;

4—6 балів — інтереси середньо виражені;

7—10 балів—інтереси яскраво виражені;Інструкція: перед вами перелік деяких видів діяльності.

Ознайомтеся з ними уважно й виберіть ті, котрими ви б хотіли

займатися. При виборі варто враховувати лише наявність вашого

бажання займатися тими або іншими видами діяльності й не брати до

уваги, чи є у вас для цього необхідні знання, уміння й умови для їхнього

виконання. Відзначте, будь ласка, на аркуші відповідей порядкові

номери вибраних вами видів діяльності.
+ стимульний матеріал «здібності_профорієнтація_схильності і інтереси_список питань», «здібності_профорієнтація_схильності і інтереси_бланк відповідей»
Література: Професійне самовизначення учня у контексті профільної та

допрофільної освіти (для практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів). Методичні рекомендації. – Львів. В-во НМЦО, 2010 р. – 204 с.Активізуюча профорієнтаційна методика «Будь готов!»

(М. Пряжніков, доктор педагогічних наук , професор факультету

психології МГУ ім. М.В.Ломоносова)

Метою цієї методики є підвищити у старшокласників рівень

усвідомлення своєї готовності до різноманітних видів професійної праці.

Цю методику можна використовувати у роботі з класом (групою), а

можна – в індивідуальній консультації, що істотно розширює її

можливості. Працюючи з класом вдається розглянути лише орієнтовну

готовність учня до вибору професії, а в індивідуальному варіанті можна

побачити і здатність до професії, і мотивацію до певної діяльності, і

рівень особистого усвідомлення того чи іншого вибору. Так само, як інші

активізуючі опитувальники, методика «Будь готов!», жодним чином не

повинна розглядатися як суто психодіагностичний засіб. Її головна мета

– активізація самопізнання людини і її роздумів про власні можливості,

що так чи інакше, сприяє успішності самовизначення.

Процедура проведення

Учні отримують (або креслять самостійно) бланк відповідей.

Далі психолог пояснює учням інструкцію. Він говорить, що зараз

їм буде запропоновано перелік різних трудових дій та операцій. Учні

повинні оцінити, чи змогли б вони на даному етапі свого розвитку

успішно виконати кожну з них. Для цього необхідно використовувати для

самооцінки шкалу від 0 до 10 балів. Якщо та чи інша дія є для учнів

важкою, то напроти неї ставиться невисокий бал. Якщо вони вважають,

що легко впоралися б з цією дією, то напроти ставиться високий бал.

Потрібно звернути увагу учнів на те, що в даному випадку мова йде не

про їх бажання, а лише про їх можливості і здібності. Всі бали

проставляються справа від номеру твердження в графі «Самооцінка».

Психолог зачитує «Перелік трудових дій», а учні на бланках

оцінюють, наскільки вони готові виконати кожну з цих дій. Як і в роботі з

іншими активізуючими методиками, психолог може коментувати окремі

твердження. Це відрізняє дану методику від «справжніх» тестів, де

подібні коментарі недопустимі.

Слід відмітити, що при зачитуванні деяких тверджень, наприклад

«виконувати «брудну роботу», яка може супроводжуватися неприємним

запахом, пилом, вологістю, шумом» (№17), варто нагадати учням, що

мова йде саме про їх здібності. Навіть, якщо «брудна» робота (чи інші

досить непривабливі трудові дії), комусь дуже неприємні, але він їх легко

виконує, то слід ставити високий бал. І навпаки, якщо якась дія

подобається, але добре виконувати її людина поки що не може, то в

бланк проставляється невисокий бал.

Далі психолог зачитує орієнтовні норми за кожною трудовою

дією, окремо для хлопців, і окремо для дівчат. Учні в цей же час

проставляють в бланку відповідей в графі «Відповідність нормі» бали

своєї відповідності цим нормам: якщо вони потрапляють в норму

(включно), то ставиться «0», якщо більше норми – «+1», якщо менше –

«- 1». Наприклад, якщо за першим питанням хтось із хлопців оцінив свої

можливості в шість балів, а норма для хлопців за цим питанням

відповідає інтервалу від 4 до 8 балів, то проставляється «0».

Потім кожен учень підраховує алгебраїчну суму своїх балів (+1, -

1, 0) і записує її в нижній частині бланку відповідей. Отриманий таким

чином результат також порівнюється із загальною для всіх нормою.

Такою нормою є результат від – 5 до +6 балів.

Якщо отриманий результат потрапляє в цю норму (включно), то

ймовірніше, що загальна самооцінка підлітка адекватна («нормальна»),

якщо результат вище норми – самооцінка дещо завищена, а якщо нижче

норми – занижена. (Звичайно, такі висновки про завищену чи занижену

самооцінку носять умовний характер, адже деякі підлітки здатні з успіхом

виконувати ті чи інші дії. Тим паче, що представлені в методиці норми

далекі від досконалості і служать не стільки для психодіагностики,

скільки для активізації самопізнання підлітків.)

Але ці висновки про самооцінку знадобляться в майбутньому –

при загальній оцінці готовності учнів до конкретної професії.

Психолог звертається до класу і просить назвати ті професії,

готовність до яких учні хотіли б перевірити. В результаті на дошці

повинен з’явитися список із 8 -12 професій.

Далі з допомогою «Меню професій» визначається, чи є такі

професії в методиці, і якщо є, то поруч з виписаними професіями

проставляються їх порядкові номери з цього списку. Якщо тих професій,

які цікавлять підлітків, не буде в списку, то можна за згодою учнів

розглядати близькі до них професії.

В якості прикладу

Далі психолог показує на прикладі, яким чином визначається

готовність до професії. Учні повторюють за психологом відповідні

розрахунки, а потім самостійно визначають готовність до тих професій,

які їх цікавлять. Кожен учень може перевірити свою готовність мінімум

до чотирьох професій.

Права частина бланку відповідей ділиться на чотири частини, в

кожній з яких оцінюється готовність до певної професії (в заповненому

бланку наведений приклад визначення готовності до професії

«програміст»).

Детальний розрахунок готовності до професії програміст

наведений в таблиці «Приклад розрахунку готовності до професії

«програміст»».

Спочатку в бланк записується назва професії – «програміст».

Потім в списку «Набір професій» відшуковується дана професія, де

відмічені номери відповідних даній професії трудових дій і значимість

цих дій для успішної роботи, виражена в балах. Все це записується в

бланк відповідей у відповідну графу.

Далі справа, поруч з показниками значимості дій, записуються ті

відповіді (бали самооцінок), які раніше виставив в своєму бланку учень.

Наприклад, перша трудова дія (слідкувати за показниками приладів) – 7

балів; третя – 5 балів, вісімнадцята – 3 бали і т.д. Після цього показники

значимості множаться на відповідні бали самооцінок підлітка, потім

отримані бали додаються. Загальний показник готовності підлітка до

професії, виражений у відсотках, записується внизу. Якщо він нижче 60 –

70 %, то можуть виникнути сумніви щодо готовності учня до професії.

Необхідно також врахувати самооцінку підлітка. Якщо вона –

підвищена, то отриманий показник готовності до професії множиться на

коректувальний коефіцієнт 0,7, якщо понижена – на 1,3, при адекватній

самооцінці ніяких коригувань вносити не треба. (Звісно, таке коригування

є умовним і служить не стільки для уточнення висновку, скільки для

знайомства підлітка з логікою роздумів про свою готовність до тієї чи

іншої професії.)

В нашому прикладі первинний невисокий показник готовності

47% був помножений на коректувальний коефіцієнт 1,3, в результаті

отримано результат 61,1%, що говорить про гарну готовність до професії

«програміст».

Аналогічно учні самостійно підраховують свою готовність до

інших, найбільш цікавих для них професій. Інколи виявляється, що в

когось є бажання розглянути таким чином 6 – 8 і більше професій (тоді

учні виконують розрахунки не на бланку відповідей, а на додаткових

аркушах). Психолог в даному випадку просто зачитує показники по

професіям, які цікавлять учнів, в індивідуальному порядку.

В індивідуальному порядку

При використанні методики в індивідуальній роботі (чи при роботі

з мікрогрупою з 3-5 чоловік) загальна логіка процедури зберігається, але

з’являється можливість зробити істотні поправки.

Дещо розширюється інструкція, де учневі пропонується не лише

оцінити свої можливості («можу») виконувати ті чи інші дії, але і своє

бажання виконувати ці дії («хочу») і навіть необхідність виконання такої

роботи (своєрідне «треба»). Після зачитування психологом кожної

трудової дії учень в трьох стовпчиках на бланку відповідей проставляє

відповідну самооцінку, використовуючи шкалу від 0 до 10 балів.

На жаль, для підведення підсумків і, зокрема, для визначення

самооцінки, в методиці пропонуються лише приблизні норми, що

відносяться лише до здібностей учнів (див. табл. «Орієнтовні норми»).

Але при бажанні психологи можуть самостійно отримати такі норми для

своїх регіонів. (Порядок отримання таких норм представлений в

посібниках: Словарь-справочник по психологической диагностике/

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Киев: Наукова думка, 1989; Общая 140

психодиагностика/ Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. М.: Изд-во

МГУ, 1987. )

Бланк відповідей (див. Стимульний матеріал)

Перелік трудових дій

1. Слідкувати за показниками пристроїв, за інформацією на екрані (дисплеї).

2. Працювати з текстами (читати багато, вивчати щось).

3. Виконувати розрахунки (на ЕВМ, мікрокалькуляторі, подумки).

4. Багато креслити, малювати.

5. Вести записи, друкувати.

6. Багато говорити, виступати перед аудиторією, розмовляти з людьми.

7. Бути послужливим, вміти подобатись і догоджати клієнтам.

8. Дотримуватись правил праці і субординації.

9. Керувати технікою (машинками, станками, агрегатами).

10. Обробляти щось вручну або з допомогою простих пристроїв.

11. Часто працювати на відкритому повітрі, на природі (в будь-

яку погоду).

12. Багато запам’ятовувати в ході роботи.

13. Часто бути у роз’їздах (відрядження, експедиції).

14. Швидко реагувати на ситуацію, що змінюється, вміти переключати увагу.

15. Перевіряти, контролювати, оцінювати когось або щось, робити висновки.

16. Бути обережним і завбачливим, дотримуватись правил безпеки (ризикувати, але з розумом).

17. Виконувати «брудну» роботу (яка може супроводжуватися неприємним запахом, пилом, вологістю, шумом).

18. Виконувати одноманітну, монотонну роботу.

19. Терпіти глузування, насмішки, брутальність.

20. Витримувати тривалі фізичні навантаження (багато ходити, виконувати різноманітні рухи, витримувати тиск, вібрацію,

перепади температури).

21. Вміти організовувати і керувати людьми.

22. Володіти іноземною мовою.

23. Вміти постояти за себе, з честю виходити з конфліктних ситуацій.

24. Не обманювати інших і самого себе (кажуть, це не кожному дано).

25. Вміти не приймати все близько до серця (не хвилюватись,

що від вашої роботи комусь погано).

26. Часто працювати вечорами і без вихідних.

27. Вміти самостійно приймати важливі рішення (і відповідати за них теж самостійно).

28. Вміти взаємодіяти з колегами, працювати в колективі (без скандалів і суперечок).

29. Вміти тихо і спокійно роздумувати, мріяти на роботі (і так заробляти собі на хліб).

30. Постійно стежити за собою, тренуватись, репетирувати, бути в хорошій формі.

31. Свято вірити в щось (в велику ідею, в Бога, в начальника, в людину, яку обожнюєш).

32. Постійно придумувати на роботі щось нове і незвичайне.

33. Створювати красу, вміти цінувати прекрасне.

34. Вміти швидко працювати, бути прудким.Таблиця «Орієнтовні норми» (див. стимульний матеріал)
Меню професій + див. стимульний матеріал

1. Автослюсар

2. Агроном

3. Артист драматичного театру

4. Археолог, етнограф

5. Бібліотекар

6. Будівельник-монтажник

7. Водій міського автобусу

8. Водій – «далекобійник»

9. Вихователь в дитячому садку

10. Вчений – теоретик (біолог)

11. Вчений – експериментатор (науковий співробітник на

біометоестанції)

12. Вчитель середньої школи

13. Геолог

14. Дизайнер (технічна естетика)

15. Дільничний міліціонер

16. Домогосподарка (виховання дітей, створення комфорту в

домі)

17. Зоотехнік18. Інженер на промисловому підприємстві

19. Інспектор ДАІ

20. Касир – оператор касових апаратів (в магазині, банку)

21. Керівник, менеджер

22. Комерсант

23. Кресляр – конструктор

24. Кравець з пошиття верхнього одягу

25. Лікар – терапевт

26. Лікар – хірург

27. Лісник, інспектор рибнагляду

28. Майстер телеательє

29. Матрос

30. Машиніст потягу

31. Монах, послушник

32. Офіцер армії (десантні війська)

33. Офіціант

34. Перукар

35. Перекладач (текстовий переклад)

36. Письменник, поет, публіцист, журналіст.

37. Пілот громадянської авіації

38. Повар (в престижному ресторані)

39. Пожежник, рятувальник

40. Політичний діяч, дипломат

41. Прикордонник (сухопутний кордон)

42. Програміст 43. Продавець

44. Психолог, психотерапевт

45. Редактор, коректор

46. Священник

47. Секретар – референт

48. Слюсар – ремонтник

49. Спортсмен – професіонал

50. Стюардеса

51. Таксист

52. Охоронець

53. Фотокореспондент

54. Фотомодель

55. Художник, скульптор

56. Чиновник, інспектор, службовець

57. Шахтар

58. Ювелір

59. Економіст

60. Екскурсовод – перекладач

Набір професій (+ стимульний матеріал)

Числа зліва показують, якими трудовими діями потрібно

володіти, щоб бути успішним в даній професії. Ці числа відповідають

порядковому номеру дій в «Переліку трудових дій».

Числа справа – це значимість цих дій для успішної роботи по

даній професії. Відмітимо, що сума цих чисел завжди дорівнює 10 (що

відповідає 100%), це дозволяє порахувати ймовірність успішної роботи

за професією в цілому.

Кожен психолог, що використовує дану методику, може за

власним бажанням вдосконалювати відповідність дій і показників їх

значимості для тої чи іншої професії.
+ стимульний матеріал «здібності_профорієнтація_Будь готов_бланк відповідей», «здібності_профорієнтація_Будь готов_приклад бланку», «здібності_профорієнтація_Будь готов_орієнтовні норми», «здібності_профорієнтація_Будь готов_набір професій»
Література: Професійне самовизначення учня у контексті профільної та

допрофільної освіти (для практичних психологів та соціальних

педагогів загальноосвітніх навчальних закладів). Методичні

рекомендації. – Львів. В-во НМЦО, 2010 р. – 204 с.


Діагностика здібностей учнів до профільного навчання. Вивчення професійних намірів старшокласників
(вивчення наявність готовності до вибору професії, яка характеризує внутрішню усвідомленість самого факту вибору й визначеність професійних інтересів: що учень знає про свою професію, як може оцінити свої здібності, знання про фізичні та психологічні вимоги обраної професії)
Інструкція. Дайте відповіді на запитання (потрібне підкреслити).

1. Чим ви думаєте займатися після закінчення школи:

а) продовжити навчання у ВНЗ (якому?);

б) вступити до ПТУ, технікуму, середнього спеціального

навчального закладу;

в) піти працювати а виробництво (яке?);

г) поєднувати роботу (яку?) навчанням (яким?);

д) не знаю, чим буду займатися.

2. Якій професії, спеціальності ви хотіли б себе присвятити?

3. Які вимоги, на вашу думку, ця професія ставить перед

людиною:

а) необхідні загальні якості особистості;

б) необхідні спеціальні якості особистості.

4. Які вимоги висуває обрана вами професія до здоров'я

людини? Як ви оцінюєте вашу професійну придатність за станом

здоров'я?

5. Якими ви уявляєте умови праці обраної вами професії?

6. Як ви готуєте себе до обраної професії:

а) працюєте над розвитком системних знань, умінь та

навичок, необхідних для даної професії;

б) виховуєте в собі загальні позитивні якості

(працелюбність, самостійність у праці, наполегливість тощо);

в) розвиваєте спеціальні якості, необхідні для обраної

професії.

7. Де виявляються ваші позитивні якості:

а) в школі на уроках;

б) у гуртках;

в) у позашкільних закладах;

г) вдома;

д) не знаю.

8. Чи знаєте ви, де можна отримати підготовку до обраної

професії?

9. Де ви читали про обрану професію:

а) в художній літературі;

б) у науково-популярній;

в) у спеціальній.

10. З ким ви мали бесіду про обрану вами професію:

а) з учителем;

б) з батьками;

в) з товаришами-ровесниками;

г) із старшими товаришами, які мають цю професію;

д) ні з ким не мав бесіди.

11. Чи знаєте ви, що до обраної вами професії є близькі,

споріднені з нею, якими ви могли б оволодіти? Якщо знаєте, назвіть їх.

12. Коли ви обрали професію? Чи були зміни у вашому виборі? З

яких причин ви міняли свій вибір?

13. Якщо ви досі не обрали професії, то з яких причин?

14. Ваше рішення з вибору професії остаточне, чи ви можете ще

передумати?

15. Хто справив на вас найбільший вплив у виборі професії:

а) батьки;

б) вчителі;

в) працівники виробництва;

г) товариші;

д) хтось інший?

16. На що ви орієнтувались, обираючи професію:

а) принести користь суспільству;

б) ця професія престижна;

в) хороша зарплата;

г) цікава та змістовна робота;

д) робота відповідає моїм можливостям.

17. Що, на вашу думку, необхідно, щоб бути хорошим

спеціалістом:

а) попрацювати на виробництві;

б) закінчити ПТУ;

в) закінчити технікум;

г) закінчити ВНЗ;

д) випробувати себе в даній професії.

18. Які матеріали і про яку професію ви хотіли б мати у своїй

бібліотеці?

19. На яких уроках учителі розповідають про професії та як

часто?


20. Які екскурсії на виробництво вам найбільше сподобались?

21. Які зауваження виникли у вас після екскурсії:

а) щодо організації праці;

б) щодо бесіди про професію;

в) щодо умов виробництва;

г) щодо показу технічного процесу;

д) інші зауваження.

22. Скільки за останній рік було зустрічей з представниками різних професій, які з них викликали у вас найбільший інтерес?

23. Як вам краще працювати:

а) індивідуально;

б) з товаришами;

в) в групі.

24. Ким би ви хотіли бути в професійній групі:

а) виконавцем;

б) організатором.

25. У яких предметних гуртках ви берете участь? У яких ще

хотіли б займатися в школі та поза школою?

26. В яких факультативних заняттях ви берете або хотіли б

братии участь?

27. Якою галуззю знань та вмінь , ви захоплюєтесь:

а) про природу;

б) про науку;

в) про мистецтво;

г) про техніку;

д) про людину.

Обробка отриманих даних

Якісний аналіз відповідей дасть старшокласнику знання про

загальні життєві плани, (1, 6, 17, 27), захоплення та професійні наміри (2,

11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26), знання про обрану професію (3,4, 5, 11) та

оцінювання школярем своєї придатності до неї (7,14), про оцінювання

роботи педагогів та старшокласників щодо професійного

самовизначення (6, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 21, 22).
Література: Професійне самовизначення учня у контексті профільної та

допрофільної освіти (для практичних психологів та соціальних

педагогів загальноосвітніх навчальних закладів). Методичні

рекомендації. – Львів. В-во НМЦО, 2010 р. – 204 с.Опитувальник мотиваційних впливів на вибір професії

(Розроблено Д . Барбуто та Р. Сколком, переклад О. Сидоренко)

Інструкція: Уважно проаналізуйте запропонований перелік

тверджень і запишіть своє ставлення до кожного з них, переведене у

бальну систему за означеною схемою у наведеному нижче бланку.

1. Я люблю робити тільки те, що приносить мені задоволення.

2. Обсяг моїх зусиль у процесі роботи визначається вимогами цієї роботи.

3. Для мене важливо, щоб інші схвалювали мою поведінку.

4. Мої рішення переважно відображують ті високі стандарти, які я сам для себе встановлюю.

5. Я не працював би в організації, якби не був згоден з її політикою.

6. Якщо мені не подобається те, що треба робити на роботі, я кидаю цю роботу.

7. Кожна година праці повинна бути оплачена.

8. Я часто приймаю рішення на підставі того, що подумають інші.

9. Для мене важливо працювати в такій організації, яка давала б мені змогу використовувати мої здібності й досвід.

10. Мені необхідно повірити в ідею, перш ніж працювати над її втіленням.

11. Я часто відкладаю роботу, якщо можна зайнятися чимось цікавішим.

12. Я працював би інтенсивніше, якби був впевнений, що одержу вишу плату за мої зусилля.

13. Я завзято працюю над завданням, якщо його виконання пов'язане із суспільним визнанням.

14. Я намагаюсь робити так, щоб мої рішення відповідали моїм особистісним стандартам поведінки.

15. Доки я не повірю в ідею, я не можу працювати посправжньому завзято.

16. Коли я обираю роботу, то зупиняюся на тій, що мені здається найцікавішою.

17. Коли я обираю роботу, то зупиняю свій вибір на тій, де більше платять.

18. Якщо я обираю роботу, то шукаю таку, в якій успіх принесе мені визнання.

19. Я вважаю себе людиною, яка в роботі сама себе зацікавлює.

20. Коли я обираю організацію, то шукаю таку, що підтримувала б мої переконання й цінності.

21. Я проводжу свій час із тими людьми, з якими мені найцікавіше.

22. Мій найулюбленіший день на роботі — день зарплати.

23. Ті люди, в кого більше друзів, живуть повним життям.

24. Мені подобається робити те, що дає відчуття особистого досягнення.

25. Для того, щоб я міг завзято працювати, завдання організації повинні збігатися з моїми цінностями.

26. Якщо обирати між двома роботами, то критерієм для мене буде: «Яка з них цікавіша?»

27. Потрібно завжди тримати очі і вуха відкритими для володіння інформацією про кращі місця роботи.

28. Я докладаю максимальних зусиль, якщо мені відомо, що це помітять впливові люди в організації.

29. Мені потрібно знати, що своїми уміннями та цінностями я сприяю успіху організації.

30. Якщо я поділяю мету організації, то не має значення, чи я досяг успіху.

Бланк для відповідей

Позначте актуальність для вас кожного твердження за такою

шкалою:- 2 — вкрай неправильно; -1 — неправильно; 0 — коли як; +1 —

правильно;+ 2 — дуже правильно.

Підрахуйте суму чисел у кожному з п'яти стовпчиків з

урахуванням знаків «+» та «-».

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка