Діаграма розтягу В’язко-пружні властивості біологічних тканинСкачати 38.14 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір38.14 Kb.
#12271

Основи біомеханіки та біоакустики Кафедра медичної фізики лікувального та діагностичного обладнання Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

План лекції

 • Опорно-рухова система людини
 • Деформації та їх види
 • Діаграма розтягу
 • В’язко-пружні властивості біологічних тканин
 • Механічні коливання і хвилі.
 • Основи акустики
 • Ефект Доплера
 • Застосування ультразвуку медицині

Біомеханіка

 • розділ біофізики, у якому розглядаються механічні властивості живих тканин і органів, також механічні явища, які відбуваються як з цілим організмом, так із його окремими органами.

Опорно-рухова система людини

 • Опорно-рухова система людини, що складається із з’єднаних між собою кісток скелета і м’язів, являє собою з точки зору біомеханіки сукупність важелів, що підтримують людину у стані рівноваги.

Важіль

 • тверде тіло (як правило стержень), що має нерухому вісь обертання, до якої прикладені сили, які створюють моменти відносно цієї осі.

Види важелів

Види важелів

Види важелів

Деформація - зміна форми або об’єму тіла під дією прикладених до нього сил.

 • Деформація - зміна форми або об’єму тіла під дією прикладених до нього сил.

Деформації бувають

 • пружні – повністю зникають після припинення дії зовнішніх сил;
 • пластичні – тіло залишається у деформованому стані після припинення дії зовнішніх сил.

Одномірні (лінійні) деформації розтягу або стиску

 • Сили пружності напрямлені вздовж лінії дії деформуючої сили.
 • Сили пружності, які діють на тіло з боку опори або підвісу називаються силою реакції опори або силою натягу підвісу.

Абсолютна деформація

 • Якщо при деформації тіла деяка величина, яка характеризує розміри чи форму тіла, набуває значення , то зміна цієї величини
 • під дією прикладеної сили називається абсолютною деформацією.

Відносна деформація

 • Відношення абсолютної деформації до первісного значення називається відносною деформацією.

Напруження

 • Фізична величина, яка дорівнює пружній силі, що припадає на одиницю площі перерізу тіла називається напруженням.
 • Роберт Гук
 • (1635—1703 )
 • Англійський фізик Р. Гук експериментально довів, що напруження в пружно деформованому тілі прямо пропорційне до його відносної деформації.

Модуль Юнга Е

 • Модуль Юнга чисельно рівний напруженню , при якому довжина тіла збільшується в два рази:

Деформація повздовжного розтягування чи стиснення

Закон Гука для розтягу (або стиску):

 • Закон Гука для розтягу (або стиску):
 • сила пружності пропорційна вектору видовження (стиску) і протилежна йому за напрямом:
 • де k-коефіцієнт пружності (жорсткості), який визначається силою пружності, що виникає при одиничній деформації даного тіла.

Деформацію розтягу характеризують:

 • Деформацію розтягу характеризують:
 • абсолютним видовженням,
 • відносним видовженням
 • механічне напруження
 • де l,l0- кінцева і початкова довжини стержня, F – сила пружності, S – площа поперечного перерізу стержня.

Коефіцієнт Пуассона

 • Відношення відносної зміни поперечного розміру до відносної зміни поздовжнього розміру називається коефіцієнтом Пуассона.

Деформація всебічного розтягу або стиснення (об’ємна деформація)

 • Виникає при рівномірному розподілі стискуючих або розтягуючих сил по поверхні тіла.
 • F
 • F
 • F
 • F
 • зміна об’єму
 • первісний об’єм

Закон Гука у випадку деформації всебічного розтягу або стиснення

Деформація зсуву

 • Зсувом називають таку деформацію тіла, коли його плоскі шари зміщуються паралельно один одному.

Закон Гука при зсуві

Деформація кручення

 • Деформація кручення виникає у зразку, коли один його переріз нерухомий, а в іншому діє пара сил, момент якої спрямований вздовж осі зразка.

Діаграма розтягу

 • Графік залежності напруження від відносного видовження називають діаграмою розтягу

Діаграма розтягу для сталі

 • 0,005
 • 0,01
 • 0
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E

Механічні властивості біологічних тканин

 • Як фізичний об’єкт біологічна тканина - композитний матеріал, механічні властивості якого відрізняються від механічних властивостей кожного компонента, взятого зокрема.

Кісткова тканина

 • Кісткова тканина
 • Основними матеріалами кісткової тканини є гідроксіланатит 3Са3(РО)2 Са(ОН)2 і колаген.

Схема будови трубчастої кістки

Діаграма деформації для кістки.

 • розрив
 • стиснення
 • злом
 • розтяг
 • 0.05
 • 0.10
 • 0
 • 1.0
 • 2.0
 • н/м
 • Модуль Юнга кісткової тканини Е=10ГПа, межа міцності =100МПа.

М’язи

 • М’язи
 • До їх складу входить сполучна тканина, що складається з волокон колагену та еластину.

Шкіра

 • Шкіра
 • складається з волокон колагену та еластину розташованих в основній матриці

Колагенові волокна. Діаграма деформації для колагену.

 • розрив
 • 0.05
 • 0.10
 • 0
 • 5
 • 10
 • н/м

Еластичні волокна. Діаграма розтягу еластину.

 • 0
 • 20
 • 10
 • 0,5
 • 1,0

Судинна тканина

 • Судинна тканина
 • Механічні властивості судин визначаються головним чином властивостями гладких м’язевих волокон, еластину і колагену. Стінки судин неоднорідні за своєю будовою, відрізняються анізотропними механічними властивостями.
 • При зростанні тиску жорсткість судин або їх тонус різко зростає.

Механічна напруга стінки судин визначається рівнянням Ламе

 • Механічна напруга стінки судин визначається рівнянням Ламе
 • де р – тиск крові зсередини на стінку судини
 • r- радіус внутрішньої частини судини
 • h- товщина судини
 • Зв’язок між тиском, радіусом і модулем пружності
 • r
 • p
 • h

Діаграма розтягу стінки судин (аорти)

 • 100
 • 150
 • 200
 • 1.0
 • 1.1
 • 1.2
 • P mm Hg
 • d/d

Повзучість. Релаксація напруження.

 • Повзучістьце явище зміни з часом розмірів зразка в умовах дії постійного напруження.
 • Релаксація напруження – явище зменшення з часом величини напруження у зразку при підтримці постійної величини деформації. Релаксація напруження і повзучість суто динамічні процеси.

В’язко-пружні властивості біологічних тканин

 • Моделлю в’язкого тіла може служити поршень з отворами, що рухається в циліндрі з в’язкою рідиною
 • Напруження і швидкість в’язкої деформації пов’язані рівнянням
 • де - коефіцієнт в’язкості.

Моделлю в’язкого тіла може служити поршень з отворами, що рухається в циліндрі з в’язкою рідиною

 • Моделлю в’язкого тіла може служити поршень з отворами, що рухається в циліндрі з в’язкою рідиною
 • Напруження і швидкість в’язкої деформації пов’язані рівнянням
 • де - коефіцієнт в’язкості.

Модель Максвела

 • Модель Максвела
 • Залежність деформації від часу
 • Механічні властивості гладких м’язів описує модель Максвела.

Модель Кельвіна-Фойхта

 • Модель Кельвіна-Фойхта
 • Залежність деформації від часу

КОЛИВАННЯ

 • Коливаннями називаються рухи або стани, які мають ту чи іншу степінь повторюваності у часі.
 • Всередині будь-якого живого організму від клітини до високоорганізованих істот повсякчас відбуваються різноманітні процеси, які ритмічно повторюються (биття серця, коливання психічних станів,біоритми і т. ін.).

Коливальними називаються процеси, які так чи інакше повторюються з часом.

ПРИКЛАДИ СИНХРОННО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ КАРДІОСИГНАЛІВ

Пружинний маятник

 • x
 • x
 • m
 • F пр

Визначення гармонічних коливань

 • Матеріальна точка, що знаходиться під дією пружної сили, здійснює коливальний рух, при якому її зміщення від положення рівноваги змінюється з часом за законом синуса або косинуса. Такі коливання називають гармонічними.

Механічні коливання і хвилі.

Швидкість та прискорення коливань тіла

Математичний маятник

 • l
 • mg
 • x
 • T
 • F
 • O

Квазіпружна сила

 • Сила, що не є за природою пружною силою, але аналогічна їй по залежності від зміщення називається квазіпружною.

Період гармонічних коливань

 • пружинний маятник
 • математичний маятник

Період коливань

 • Час, протягом якого здійснюється одне повне коливання, називається періодом коливань (T )
 • де N – число повних коливань, що здійснює система за час t .
 • Одиницею вимірювання періоду є 1с:
 • [T ]=1с.

Частота коливань

Затухаючі коливання

 • x(t)
 • A(t)
 • A(t+T)
 • t

Характеристики затухаючих коливань

Резонанс

 • Явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань у випадку, коли частота зміни зовнішньої сили, яка діє на систему, збігається з частотою вільних коливань, називається резонансом (від латинського слова reѕonanѕ — той, що відгукується), а відповідна частота – резонансною.

Автоколивальна система

 • регулятор
 • зворотній
 • зв’язок
 • коливальна система
 • джерело енергії

Додавання гармонічних коливань, спрямованих вздовж однієї прямої

 • Результуюче коливання являє собою гармонічне коливання, яке відбувається вздовж тієї ж самої прямої, що і складові коливання, і з періодом (частотою), який дорівнює періоду (частоті) складових коливань

Графік биття

 • Період зміни амплітуди коливань називають періодом биття.
 • 0
 • x[t]
 • A[t]
 • t

Додавання взаємоперпендикулярних гармонічних коливань (фігури Лісажу)

Механічні хвилі

Густина енергії

Густина енергії

Потік енергії хвилі

Інтенсивність енергії хвиль

Потік енергії хвиль

Вектор Умова

Акустика. Елементи фізики слуху. Основи аудіометрії

 • Людина сприймає інформацію із зовнішнього світу з допомогою всіх своїх органів чуття, які являються інформаційними каналами, пов'язуючи людину із зовнішнім світом.
 • ЗІР
 • НЮХ
 • СМАК
 • СЛУХ
 • ДОТИК

ОСНОВИ АКУСТИКИ

 • Акустика – це наука, яка вивчає звукові явища. Різке збільшення амплітуди (гучності) звуку при збігу частоти звукової хвилі із власною частотою системи, у якій поширюється звук, називається акустичним резонансом. Відбиття звуку від перешкоди і повернення його у вихідну точку називається луною. Ця властивість звуку використовується в ехолотах для визначення глибини океану. Ехолокацію використовують деякі тварини, наприклад, кажани, сови й ін.

ПРИРОДА ЗВУКОВОЇ ХВИЛІ

 • Звук – це механічні хвилі, частота яких лежить у межах 16–20000 Гц. Поняття «звук» можна розглядати з двох принципово різних позицій.
 • Звук як фізичне явище – це поширення поздовжніх коливань в пружному середовищі.
 • Звук як фізіологічне явище – це специфічне відчуття, викликане дією звукових хвиль на орган слуху.
 • Звукові хвилі – це поздовжні хвилі.

Звук та його поширення

 • Механічні хвилі з частотою меншою 16 Гц називають інфразвуковими, а більшою 20000 Гц – ультразвуковими. У твердих тілах звук поширюється у вигляді поздовжніх і поперечних хвиль. У газах і рідинах звукові хвилі є періодичними згущеннями і розрідженнями середовища, що віддаляються від джерела звуку з певною характерною для даного середовища швидкістю.

ОСНОВИ АКУСТИКИ

 • Звук як фізичне явище характеризується певною частотою, інтенсивністю та набором частот. Це об’єктивні характеристики звуку. Людське вухо сприймає звук за гучністю, висотою і тембром. Це – суб’єктивні характеристики звуку.
 • Інтенсивність звуку визначається потоком енергії в одиниці об’єму простору. Інтенсивність звуку в системі СІ вимірюється і [I] = Вт /м2 Інтенсивність звуку прямо пропорційна квадрату амплітуди хвилі.

Основні характеристики звуку:

 • об’єктивні:
 • інтенсивність або сила звуку;
 • частота;
 • частотний спектр.
 • суб’єктивні:
 • гучність
 • висота тону
 • тембр

ОСНОВИ АКУСТИКИ

 • Гучність звуку це фізіологічна інтенсивність звуку. Поняття інтенсивності і гучності звуку не рівнозначні. Встановлено, що гучність зростає значно повільніше, ніж інтенсивність звуку.
 • Висота звуку визначається його частотою. Чим більша частота, тим більша висота звуку. Тембр звуку визначається його спектральним складом.

ОСНОВИ АКУСТИКИ

 • Музичний тон – це звук, який ми чуємо тоді, коли його джерело здійснює гармонічні коливання. Гучність тона будь-якої даної висоти визначаєтьс амплітудою коливання.

ОСНОВИ АКУСТИКИ

 • Акорд – це одночасне звучання двох або кількох звуків (може викликати приємне – консонанс – та неприємне – дисонанс – слухове відчуття).
 • Шум – це аперіодична складна суміш звуків, спектр якої в певному інтервалі частот є безперервним.
 • Звуковий тиск. Під час поширення звуку відбувається коливання тиску в околі середнього значення характерного для даного середовища. Звуковий тиск – це змінна частина тиску, яка виникає в середовищі під час проходження звуку.

Характеристики слухового відчуття

Рівень інтенсивності звуку

Рівень інтенсивності звуку

Закон Вебера–Фехнера

Рівень гучності у фонах

Стандартні криві рівної гучності.

ЕФЕКТ ДОППЛЕРА В АКУСТИЦІ

 • Ефектом Допплера в акустиці називається зміна частоти звукових коливань, які реєструються приймачем коливань, у порівнянні з частотою, яку випромінює джерело звуку, внаслідок відносного руху джерела звуку і приймача.

ЕФЕКТ ДОППЛЕРА В АКУСТИЦІ

 • Ефект Допплера ґрунтується на принципі незалежності рухів (принципі суперпозиції). Згідно з цим принципом звукова хвиля, яка випромінюється джерелом, поширюється у середовищі абсолютно незалежно від руху джерела і приймача.

ЕФЕКТ ДОППЛЕРА

 • Ефект Допплера використовується в найрізноманітніших галузях людської діяльності для вимірювання швидкості об’єктів на відстані. Наприклад, у медицині за допомогою ультразвуку вимірюють швидкість проходження крові по судинах.

Ультразвукові коливання і хвилі

 • Це такі пружні коливання і хвилі, які мають частоту в межах від 20кГц до 109Гц.
 • З метою генерації та прийому ультразвукових коливань використовують два методи:
 • механічний;
 • електромагнітний.

Застосування ультразвуку у медицині

 • УЗД;
 • прискорення фізіологічних процесів у клітинах;
 • руйнування різного роду новоутворень;
 • у фармацевтичній промисловості;
 • механічні та теплові ефекти.

Застосування ультразвуку медицині

 • Ультразвук великої потужності викликає загибель вірусів і бактерій, це використовується для стерилізації середовищ;
 • Ультразвукові хвилі малої потужності збільшуєть проникність клітинних мембран і активізують процеси обміну в тканинах;
 • Ультразвукові хвилі створюють механічну і теплову дію на тканини, що лежить в основі ультразвукової фізіотерапії;
 • У хірургії для різання кісткової тканини застосовують «ультразвуковий» скальпель.

Приклади тривимірного УЗД плоду в режимі реального часу Режим Live 3D й 2D у сірій шкалі. Фрагмент дослідження – плід

Ехокардіографія

Ехокардіографія

Приклад УЗД судин

Інфразвукові коливання та хвилі

 • Це пружні коливання з частотами до 16 Гц. Інфразвук дуже слабко поглинається в газах, рідинах та твердих тілах.
 • Для людини інфразвукові коливання великої амплітуди можуть бути дуже шкідливими, оскільки деякі процеси в організмі людини відбуваються в інтервалі інфразвукових частот.
 • Висновки
 • Опорно-рухова система людини
 • Деформації та їх види
 • Діаграма розтягу
 • В’язко-пружні властивості біологічних тканин
 • Механічні коливання і хвилі
 • Основи акустики
 • Ефект Доплера
 • Застосування ультразвуку медицині
 • Контрольне завдання
 • Які види деформації Ви можите назвати? Наведіть приклади деформацій у людському організмі. Якими величинами вимірюється деформація?
 • За відносної легкості кістки здатні протистояти великим навантаженням. Чим пояснюється дивовижна міцність кісток людини?
 • Які коливання називають звуковими? Від чого залежить швидкість поширення звуку у повітрі?
 • Які джерела акустичних хвиль звукового діапазону в людському організмі Ви можете назвати?
 • Що називається шумом? Який механізм впливу шуму на організм людини?
 • Відповідь у вигляді прикріпленого файлу Microsoft Word надішліть на мою електронну скриньку sverstyuk@tdmu.edu.te.ua У темі повідомлення вкажіть: Лекція Основи біомеханіки та біоакустики студент (Ваше прізвище, ім’я, по-батькові)
 • Література:
 • Марценюк В.П., Дідух В.Д., Ладика Р.Б., Баранюк І.О., Сверстюк А.С., Сорока І.С. Підручник „Медична біофізика і медична аппаратура” Тернопіль: Укрмедкнига, 2008, 355 с.
 • Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого. т.1 - К. : Віпол, 1999, 425 с.
 • Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М. Медична і біологічна фізика: Підруч.-Львів: Світ, 2003.- 592 с.
 • Дякую за увагу!

Каталог: data -> kafedra -> internal -> biofiz -> presentations
internal -> Класифікація пошкоджень щлд
internal -> Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання
internal -> Пізні гестози вагітних
internal -> Тема: Біологічні основи гельмінтології. Класифікація гельмінтів. Принципи взаємодії паразита й хазяїна
internal -> Текстові тестові завдання
presentations -> Характеристики електричного струму
presentations -> Правила техніки безпеки. Кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання Звукові методи діагностики

Скачати 38.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка