Дипломна робота: 96 стор., 40 табл., 3 рисСторінка14/14
Дата конвертації09.09.2018
Розмір497 Kb.
ТипДиплом
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
1

2

Невиробниче збільшення основних фондів

0,03

Всього

0,03

Заходи та резерви щодо зменшення питомих витрат електроенергії представимо в табл. 3.27.


Таблиця 3.27 – Заходи та резерви щодо зменшення питомих витрат електроенергії

Заходи щодо зменшення питомих витрат електроенергії

Резерв зниження питомих витрат, грн/грн.

1

2

Підвищення обсягу випуску продукції за рахунок зниження цілоденних та внутризмінних втрат робочого часу

0,10

Невиробниче збільшення основних фондів

0,03

Всього

0,13

Зведемо всі причини, які негативно вплинули на собівартість за елементом «Матеріальні витрати», в табл. 3.28


Таблиця 3.28 – Причини та результати аналізу витрат на виробництво

Причини збільшення питомих витрат на виробництво

Ріст питомих витрат, грн/грн.

1

2

Зниження обсягу випуску продукції із-за цілоденних і внутризмінних втрат робочого часу, погіршенням структури виробництва та недоукомплектації основними робочими

0,1320

Використання часткового способу поновлення техніки

0,0322

Нестандартні поставки та технологічні недоліки в обробці основних матеріалів

0,0230

Невиконання нормативу по здаванню відходів в переробку

0,0040

Погіршення якості продукції та її брак

0,0200

Ріст цін на матеріали

0,0532

Погіршення структури випуску продукції

0,0002

Всього

0,27

По результатам проведеного аналізу собівартості за елементом «Матеріальні витрати» розробимо конкретні заходи, направлені на скасування негативного впливу виявлених причин, визначимо внутрішні резерви зниження всієї собівартості і зведемо в табл. 3.29.

Таблиця 3.29 – Заходи, направлені на зниження витрат на виробництво

Заходи, направлені на зниження питомих витрат на виробництво

Резерв зниження питомих витрат, грн/грн.

Підвищення обсягу випуску продукції шляхом зниження цілоденних та внутризмінних втрат робочого часу, покращення структури виробництва та доукомплектації основними робочими

вырезано

Використання повного способу поновлення техніки та недопущення її невиробничого збільшення

вырезано

Недопущення нестандартних поставок та технологічних недоліків в обробці матеріалів

вырезано

Виконання нормативу по здаванню відходів у переробку

вырезано

Підвищення якості продукції та недопущення браку за рахунок підвищення дисципліни праці та матеріальної зацікавленості працівників

вырезано

Недопущення росту цін на матеріали

вырезано

Покращення структури випуску продукції

вырезано

Всього

вырезано

Таким чином, загальне зниження питомих витрат собівартості за елементом «Матеріальні витрати» під впливом запропонованих заходів складає 27 коп. на 1 грн. продукції.

3.2. Аудит витрат на виробництво

Аудит в РМЗ проводить аудитор об’єднання. Перед початком перевірки він складає програму аудита (див. додаток В). Метою перевірки є встановлення правомірності та правильності включення затрат у склад витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). [14]

Під час проведення перевірки аудитор керується Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», в якому наведені такі терміни і поняття, як «елементи витрат», «напрями витрат», «нормальна потужність», «об’єкт витрат», «визнання витрат», «склад витрат», «розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності», та іншими нормативними актами.

Проте перш ніж розпочати перевірку обґрунтованості формування і правильності обліку витрат виробництва необхідно оцінити слабкі та сильні сторони внутрішнього контролю процесу виробництва і витрат.

Перевіряючи витрати, слід документально підтвердити правильність розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг), оскільки це один з найважливіших синтетичних показників, що дає змогу оцінити ефективність використання в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) матеріальних і трудових витрат, рентабельність, прибутковість і фінансову стійкість підприємства.

До початку проведення перевірки аудитор зобов’язаний вивчити організаційні й технологічні особливості підприємства, визначити характер, спеціалізацію, масштаби і структуру кожного виду виробничої діяльності організації-клієнта. [15]

Аудитор повинен вивчити ті положення облікової політики підприємства, які встановлюють спосіб групування й списання витрат на виробництво, метод витрат на виробництво й варіант звідного обліку витрат на виробництво.

Сутність перевірки в даному випадку полягає у вивченні правильності розмежування в обліку й звітності джерел компенсації різних витрат – за рахунок собівартості, прибутку (або з фондів і резервів) й інших цільових джерел, даних про витрати виробництва за елементами затрат, калькуляційними статями по підприємству в цілому; правильний розподіл затрат між незавершеним виробництвом й готовою продукцією, а також між окремими видами продукції; вірне віднесення затрат до відповідного облікового періоду (якщо за окремими видами витрат це не можна встановити, то віднесення робиться на підставі встановлених нормативів). [3]

Джерелами даних для аудиту є первинна документація і бухгалтерські записи за рахунками обліку виробничих витрат («Виробництво», «Загальновиробничі витрати», «Адміністративні витрати», «Брак у виробництві», «Готова продукція», «Собівартість реалізації», «Витрати на збут», «Інші витрати операційної діяльності»), регістр бухгалтерського обліку, Журнал № 5 і відповідні дані про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), картки на замовлення, розробчі таблиці (з розподілу заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи, послуг допоміжних виробництв, розрахунку амортизації основних засобів, зносу МШП), відомості розподілу загальновиробничих витрат, відомість зведеного обліку витрат на виробництво. [15]

При перевірці правильності включення затрат у склад витрат на виробництво необхідно отримати докази: • обґрунтованості розмежування джерел відшкодування різноманітних витрат (за рахунок собівартості, резервів, коштів бюджетного фінансування);

 • достовірності звітних показників собівартості послуг; правильності групування витрат за місцями їх виникнення (виробництвами, цехами, ділянками);

 • правомірності обліку витрат допоміжних виробництв та їх списання на собівартість послуг, правильності відображення реалізації послуг допоміжних виробництв на сторону;

 • правомірності віднесення витрат до загальновиробничих і розподілу їх за об’єктами калькулювання у відповідності з принципами, які сформульовані в обліковій політиці підприємства, й відповідно до вимог нормативних актів;

 • своєчасності включення витрат на виробництво в собівартість послуг;

 • правильності обліку витрат майбутніх періодів й своєчасності їх списання на витрати виробництва тощо. [14]

Особлива увага звертається на правильність віднесення витрат на собівартість продукції та групування їх за елементами – матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів, інші витрати.

Обґрунтованість складу матеріальних витрат на виробничі потреби і включення їх до собівартості продукції (робіт, послуг) перевіряється через зіставлення даних складів про відпуск матеріалів у виробництво з даними цехів та інших підрозділів про надходження їх у виробництво, а також за допомогою аналізу записів за кредитом рахунку «Виробничі запаси» і дебетом відповідних рахунків, які відображаються в Журналі № 5.вырезано

Для того, щоб обґрунтовано оцінити стан обліку витрат на виробництво, доцільно зафіксувати всі виявленні порушення в спеціально розробленій відомості, де мають бути передбачені такі показники: зміст операції; назва документа; дата складання; номер документа; сума; кореспонденція рахунків; примітка (в ній аудитор записує висновки й обґрунтовані пропозиції щодо усунення недоліків). [15]

Після проведення перевірки аудитор складає аудиторський висновок (див. додаток Г).

ВИСНОВОК
В дипломній роботі викладені теоретичні основи витрат на виробництво, розкритий їх економічний зміст, як об’єкта бухгалтерського обліку. Витрати за П(С)БО 16 – це зменшення економічних вигод у виді вибуття активів чи збільшення зобов'язань, що приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Також розкриті ознаки класифікації витрат на виробництво, особливості різних класифікацій та їх призначення. Приведені визначення та економічний зміст позицій класифікації. Викладені особливості бухгалтерського обліку витрат на виробництво та основні принципи, методи й методологія обліку з указівкою переваг і недоліків. Розкриті задачі удосконалювання обліку витрат на виробництво. Вибрані форми й методи обліку, методи оцінки. Сформована облікова оцінка витрат на виробництво.

В дипломній роботі розкрита організація первинного обліку витрат на виробництво та зміст первинних документів, послідовність їх складання й обробки. Викладений механізм узагальнення первинної інформації. Приведена схема документообігу. Описана організації аналітичного обліку з відображенням первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, зведених, накопичу вальних і групувальних відомостей. Викладені основні операції з обліку витрат на виробництво з написанням проводок. Складений журнал реєстрації господарських операцій. На підставі проводок, приведених у журналі реєстрації господарських операцій, складені шаховий і оборотний баланси.

Був проведений аналіз обсягу випуску продукції за місячними результатами роботи підприємства, виявлені конкретні причини, що викликали його зниження. Розраховане можливе збільшення обсягу випуску продукції, яке склало 16254,79 грн. Дана оцінка якості продукції, що випускається. Обчислений обсяг і питома вага забракованої продукції. Економічний збиток від випуску бракованої продукції дорівнює 63,55 грн. Дана оцінка зміни обсягу реалізації, виявлені конкретні причини, які призвели до погіршення цього показника. Розрахований резерв збільшення обсягу реалізації. Він дорівнює 21158,26 грн.

Проведений аналіз витрат на виробництво в динаміці по роках, виявлені тенденції зміни показника. Проведений аналіз витрат на виробництво за результатами роботи підприємства за місяць, виявлені конкретні причини, що викликали погіршення аналізованого показника. Розрахований кількісний вплив виявлених причин на досліджуваний показник. Розроблені конкретні заходи щодо підвищення ефективності виробництва. Можливе зниження витрат на виробництво складає 0,27 грн. на 1 гривню продукції. Розкритий зміст і механізм аудиторської перевірки. Приведений приклад аудиторських перевірок.перелік посилань 1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория:Учебник – М.: Юристъ, 2001. – 568 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.

 3. Бычкова С.М. Аудиторская деятельность. Теория и практика. – СПб.: Издательство «Лань», 2000. – 320 с.

 4. Видяпин В.И., Журавлева Г.П. Экономическая теория (политэкономия): Учебник. – М.: Издательство Российской экономической академии, 2000. – 592 с.

 5. Гавриленко В.А. Экономический анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности промышленных предприятий. Учебное пособие. – Севастополь: «Вебер», 2003. – 321 с.

 6. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунова В.И. Микроэкономика: В 2-х т. Изд. 2-е, испр. СПб.: Экономическая школа, 1996. Т.1 349 с.

 7. Голоф С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за Міжнародними стандартами. – К.: Екаунтінг, 2000. – 384 с.

 8. Желтякова А.В. Цены и ценообразование. – СПб.: Питер, 1999. – 208 с.

 9. Камаев В.Д. Экономическая теория: Учебник для студентов высших учебных заведений. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. – 640 с.: ил.

 10. Климко Г.Н. Основы экономической теории: политэкономический аспект: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Знания – Пресс, 2001. –646 с.: ил. – (Высшее образование XXI века)

 11. Костюк В.Н. История экономических учений. – М.: Центр, 1998. – 224 с.

 12. Мякота В. Собівартість продукції: від випуску до реалізації. – Х.: Фактор, 2002. – 264 с.

 13. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Кондор», 2003. – 556 с.

 14. Подольский В.И. Аудит: Учебник. – М.: Экономистъ, 2003. – 494 с.

 15. Савченко В.Я. Аудит: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.

 16. Сумцова Н.В., Орлова Л.Г., Пранович В.В. и др. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 665 с.

 17. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Учебник: для студентов высших учебных заведений экономических специальностей. – 7-е изд., дополн. и перераб. – К.: А.С.К., 2001. – 864 с.

 18. Чепурин М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической теории: учебник. – 4-е дополненное и переработанное издание. – Киров: «АСА», 2000. – 752 с.

 19. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. Изд 4-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 480 с.

 20. Закон Украины от 28.12.94 г. № 334/94-ВР «О налогообложении прибыли предприятий» с дополнениями и изменениями.

 21. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности». Утверждено приказом Министерства финансов Украины от 31 марта 1999г. № 87. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 21 июля 1999г. № 391/3684.

 22. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 8 «Нематериальные активы». Утверждено приказом Министерства финансов Украины от 18 октября 1999г. № 242. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 2 ноября 1999г. № 750/4043.

 23. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 9 «Запасы». Утверждено приказом Министерства финансов Украины от 20 октября 1999г. № 246. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 22 ноября 1999г. № 751/4044

 24. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 16 «Расходы». Утверждено приказом Министерства финансов Украины от 31 декабря 1999г. № 318. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 19 января 2000г. № 27/4248.

 25. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 7 «Основные средства». Утверждено приказом Министерства финансов Украины от 27 апреля 2000г. № 92. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 18 мая 2000г. № 288/4509.

 26. Приказ Минфина Украины от 29 декабря 2000г. № 356 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению регистров бухгалтерского учета».

Додаток Авырезано
Каталог: upload
upload -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
upload -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
upload -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
upload -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
upload -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
upload -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
upload -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
upload -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
upload -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
upload -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка