Дипломна робота Аналіз системи організації виробництва на підприємствіСкачати 109.64 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір109.64 Kb.
ТипДиплом

РефератДипломна робота Аналіз системи організації виробництва на підприємстві (на прикладі ВАТ «Інтерпром»)

стор.105, рис.2 , табл.8


Обєкт дослідження:  ВАТ «Інтерпром».

Предмет дослідження – система організації виробництва ВАТ «Інтерпром».

Мета роботи: дослідження теоретичних та практичних аспектів створення та функціонування ефективної системи організації виробництва підприємства та формулювання на основі цього дослідження напрямків удосконалення системи організації виробництва ВАТ «Інтерпром».

Методи дослідження: комплексний економічний, статистичний, порівняльний аналіз; методи наочного подання даних

Результати роботи: Сформовано шляхи вдосконалення системи організації виробництва ВАТ «Інтерпром» шляхом аналізу чинників, що впливають на систему організації виробництва та сформульовано рекомендацій щодо поліпшення системи організації виробництва ВАТ «Інтерпром».

Ключові слова: СИСТЕМА, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, КОНЦЕПЦІЯ, МЕТОДИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ
Зміст


Реферат 1

ВСТУП 3


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 7ВСТУП

Економічна стабільність підприємства, його здатність до виживання і ефективність діяльності в умовах ринкових відносин нерозривно пов'язані з безперервним удосконалюванням і розвитком його системи організації виробництва, яке повинне здійснюватися за принципом адаптації до зовнішнього середовища.

Сьогодні чітко простежуються фактори, що визначають необхідність постійного вдосконалення й адаптації системи організації виробництва:


 • ринок збуту виробленої продукції й видів послуг;

 • ринок постачальників або ринок споживачів матеріалів, енергії, товарів і послуг;

 • фінансовий ринок;

 • ринок праці;

 • навколишнє природне середовище.

Без врахування цих факторів неможливо планувати стратегію розвитку виробничого підприємства. Тому успіх будь-якого підприємства або організації й можливість їхнього виживання залежать від здатності швидко адаптуватися до зовнішніх змін.

В умовах динамічності сучасного виробництва й суспільства управління повинне перебувати в стані безперервного розвитку, що сьогодні неможливо забезпечити без дослідження тенденцій і можливостей, без вибору альтернатив і напрямків розвитку.

Розвиток і вдосконалювання підприємства базується на ретельному й глибокому знанні діяльності організації, що вимагає проведення дослідження систем організації виробництва цього підприємства.

Виникнення конкурентного середовища на ринку є визначальним чинником, що впливає на хід розвитку систем організації виробництва вітчизняних підприємств.

Організація роботи в цих умовах вимагає стратегічного підходу до постановки і вирішення таких ключових питань діяльності виробничого підприємства: Які товари (послуги) й у якій кількості варто виробляти (надавати)? Де знайти джерела фінансування заходів удосконалення діяльності, розширення виробництва? Як організувати поточне і перспективне управління фінансовою і виробничо-господарською діяльністю?

Вирішення перелічених питань пов’язане з розглядом проблеми виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби, запобігання банкрутства і великих фінансових невдач, максимізації прибутку, визначення прийнятних темпів зростання виробництва (реалізації послуг), мінімізації витрат і, у кінцевому рахунку, забезпечення здатності адаптувати систему організації виробництва до змін у споживчому попиті.

Вирішення поставлених задач на підприємствах відбувається, як правило, в умовах наданої самостійності й організації діяльності з урахуванням взаємодіючих елементів ринку (попит, пропозиція, конкуренція), а також державних регуляторів (податки, кредити тощо).

У цих умовах необхідно проводити аналіз теоретичних засад організації виробництва, досвіду створення та функціонування ефективних систем організації виробництва на підприємстві, основного понятійного апарату з проблематики організації виробництва, на основі чого, орієнтуючись на показники діяльності конкретного підприємства оцінити ефективність його системи організації виробництва та сформулювати рекомендації щодо удосконалення системи організації виробництва на цьому підприємстві.

Перелічені проблеми, а також динамічні процеси суспільних перетворень, реформування економічних відносин, а також потреба пошуку та обґрунтування шляхів удосконалення системи організації виробництва промислового підприємства – ВАТ «Інтерпром», діяльність якого є прикладом для практичного втілення результатів теоретичного опрацювання мною теми даної роботи обумовили актуальність даного дослідження і його науково-практичне значення.

Метою даної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів створення та функціонування ефективної системи організації виробництва підприємства та формулювання на основі цього дослідження напрямків удосконалення системи організації виробництва ВАТ «Інтерпром».

Досягнення поставленої в роботі дослідницької мети потребує виконання наступних завдань: 1. Представити теоретичні основи системи організації виробництва на підприємстві через визначення її економічної сутності, дослідження методів організації виробництва та аналізу досвіду побудови організаційних структур управління виробництвом на підприємстві.

 2. Здійснити аналіз системи організації виробництва в ВАТ «Інтерпром», для чого проаналізувати організацію виробництва на цьому підприємстві, оцінити ефективність цієї системи та здійснити її вартісний аналіз.

 3. Сформувати шляхи вдосконалення системи організації виробництва в ВАТ «Інтерпром» шляхом аналізу чинників, що впливають на систему організації виробництва та формулювання рекомендацій щодо поліпшення системи організації виробництва в ВАТ «Інтерпром».

Сформульовані тема, актуальність, мета та завдання роботи дають можливість визначити предмет та об’єкт досліджень даної роботи.

Об’єктом є ВАТ «Інтерпром».

Предметом – система організації виробництва ВАТ «Інтерпром».

У процесі дослідження передбачається використання методів комплексного економічного, статистичного, порівняльного аналізу; методів наочного подання даних.Методологічну базу даної дипломної роботи склали праці провідних вітчизняних [37, 43] та іноземних [35, 48] фахівців із проблеми організації виробництва на підприємстві, аналітичні огляди та наукові публікації з проблематики розвитку систем організації виробництва [39, 45], зокрема що стосується промислових підприємств [52].

Інформаційною базою роботи є літературні джерела, публікації періодичної преси та оперативна інформація про діяльність ВАТ «Інтерпром».

Хронологічні рамки роботи – з 90-х років ХІХ століття й по сьогодні, при вивченні досвіду організації виробництва хронологічні рамки було розширено до меж ХІХ – ХХ століття.

Практичне значення даної роботи полягає у використанні отриманих за результатами аналізу досвіду організації виробництва в світі, в Україні та на рівні ВАТ «Інтерпром» висновків, узагальнень, умовиводів та фактів при формуванні практичних рекомендацій щодо удосконалення системи організації виробництва ВАТ «Інтерпром».

Структура роботи за змістом та порядком розкриття теми дослідження відповідає її завданням. Робота складається з трьох розділів, перший з яких присвячено вивченню теоретичних аспектів організації виробництва. В другому розділі аналізується система організації виробництва ВАТ «Інтерпром». Третій розділ присвячено формуванню шляхів та напрямів удосконалення системи організації виробництва ВАТ «Інтерпром».

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV із змінами і доповненнями;

 2. Закон України „Про господарські товариства” від 07.03.2002р. // ВВР. -2002. - №32. – ст. 222;

 3. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). – 2.вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.;

 4. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия.: Учебник/ Пер.с англ. Штернгарца М.З.- 2-е изд.- М.: ИНФРА-М, 1999.- 804с.- (Университетский учебник);

 5. Бpигхем, Юджин, Гапенски, Луис. Финансовый менеджмент: Полн. куpс: В 2 т. / Ин-т ”Откpытое о-во”; Пеp. с англ. под pед. В. В. Ковалева; [Пеp. с англ. В. А. Буpовцева и дp.]. – Спб.: Экон. шк.: Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов: Высш. шк. экономики, 1998;

 6. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2003;

 7. Белолипецкий В. Г. Финансы фиpмы: Куpс лекций / МГУ им. М. В. Ломоносова; Под pед. Меpзлякова И. П. – М.: ИHФРА-М, 2003. – 296, [1]с.: табл. – (Высшее обpазование);

 8. Беляев А.А., Короткое Э.М. Системология. – М.: ИНФРА-М, 2000;

 9. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Пер. с англ. / Под ред. И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 115 с.;

 10. Бизнес-планирование: Учебное пособие/Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. -М.: МЭСИ, 2002.-156с.;

 11. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. - К.:Ника-Центр, 1999. - 592 с.;

 12. Буpяковский В. В. и др. Финансы пpедпpиятий: Учеб. пособие / Буpяковский В. В., Каpмазин В. Я., Каламбет С. В.; Под pед. В. В. Буpяковского. – Дніпpопетpовськ: Поpоги, 2002. – 245;

 13. Валуев С.А, Игнатьева А.В. Организационный менеджмент. – М.: Машиностроение, 1993;

 14. Валуев С.А., Волкова В.Н., Игнатьева А.В. и др. Системный анализ в экономике и организации производства. - Л.: Политехника, 1991;

 15. Гавриленков Е. Промышленности нужны новые стимулы. //Эксперт.–№46 [(210) 6 декабря 1999 г.];

 16. Галиев А., Гурова Т., Краснова В., Рубченко М. Фискальное танго. //Эксперт.–№44 [(208) 22 ноября 1999 г.];

 17. Герман О.М. Стратегічна маркетингова спрямованість як складова забезпечення довгострокової конкурентоспроможності торговельного підприємства// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- №6.- С. 73-77.;

 18. Голубков Е.П. и др. Маркетинг: выбор лучшего решения. – М.: Экономика, 1993;

 19. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах: Навч. посібник – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. – 191 с.;

 20. Гурова Т., Кириченко Н., Медовников Д., Привалов А. Важнейшие проблемы российскиого предприятия. Кто их решит? //Эксперт.–№42 [(206) 8 ноября 1999 г.];

 21. Ефимова О.В. Финансовый анализ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Биб-ка ж. "Бухгалтерский учет", 2000. – 187 с.;

 22. Ефремов В.С. Организации, бизнес-системы и стратегическое планирование // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – №2. – с. 15–19.

 23. Зятковський І. В. Фінанси підпpиємства в pозpахунках. – Теpнопіль: [Т-во ”Полігpафіст”], 2000. – 151 с.;

 24. Кашенко О. Л., Боpисова В. А. Финансовое планиpование и pегулиpование pазвития пpедпpиятия/ Сум. гос. агpаp. ун-т. – Сумы: Козацький вал, 2001. – 27, [1] с.

 25. Коpобов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підпpиємств: Hавч. посіб. – К.: Знання, 2000. – 378 с.;

 26. Коваленко О. Інформаційна система як система управління підприємством// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2006.- №4.- С. 71-77;

 27. Ковальчук І.В. Реальна економіка: навчальний посібник з економіки підприємства. – К.: ВІПОЛ, 2004. – 393 с.;

 28. Ковальчук С. Формування інноваційної маркетингової стратегії як інструменту підвищення ефективності управління бізнесом// Технічно-економічне сприяння розвитку підприємництва.- 2005.- С. 383-388.;

 29. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: Проблемы, концепции и методы: Учеб. пособие для вузов / Пер. с франц. под ред. Я.В. Соколова. - М.: Финансы, ЮНИТИ,1999.-576 с.;

 30. Колпина Л. Г., Маpочкина В. М. Финансовые планы пpедпpиятий/ Под общ. pед. М. И. Плотницкого, А. С. Головачева. – Минск: Вышэйш. шк., 2001. – 112, [2] с.: ил.;

 31. Костіна H. І. и др. Фінанси: система моделей і пpогнозів: Hавч. посібник / Костіна H. І., Алєксєєв А. А., Василик О. Д. – К.: Четвеpта хвиля, 2001. – 303 с.;

 32. Кох, Ричаpд. Менеджмент и финансы от А до Я/ [Пеp. с англ. В. Швецова; Под общ. pед. Ю. H. Каптуpевского]. – Спб. и дp.: Питеp, 2002. – 493 с.;

 33. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія.- К.: КНЕУ, 2002.- 245с.;

 34. Куденко Н.В. Стратегiчний маркетинг: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 2005.- 152с.;

 35. Лобов Ф.М. Оперативное управление производством. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 160 с.;

 36. Максимцов М.М., Игнатьева А.В., Комаров М.А. и др. Менеджмент, М.: ЮНИТИ, 1998;

 37. Миколайчук Н.С. Вплив змін оточуючого середовища на розвиток систем управління/ Н.С.Миколайчук, О.І.Зайцева// Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки.- 2005.- №6,Т.1.- С. 140-143;

 38. Мордвінцева Т.В. Управління підприємством в умовах ринку на основі маркетингової стратегії// Економіка та підприємництвоДержава та регіони.- 2006.- №4.- С. 237-241;

 39. Непорожній Ю.О. Формування та розвиток систем управління підприємством// Економіка та підприємництвоДержава та регіони.- 2006.- №3.- С. 215-218;

 40. Оглезнев Н.А., Засканов В.Г. Организация, оперативное планирование и управление производством предприятий машиностроения: Учеб. пособие / Самарский гос. аэрокосмический ун-т им. С.П.Королева. – Самара, 2000. – 291 с.;

 41. Опаpін В. М. Фінанси (загальна теоpія): Hавч. посібник / Київ. нац. екон. ун-т; [Ред. Вовк П. К.]. – К., 1999. – 164 с.;

 42. Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий: Учеб. для экон. спец. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. М: Высш.шк.,1984г. 335с.;

 43. Охабський І.М. Управління виробництвом в умовах конкурентного середовища: Дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Л., 2000. – 258 с.;

 44. Пахабов В. Методика оценки эффективности системы управления на предприятии/ В.Пахабов, И.Пономаренко// Маркетинг.-2001.- №5.-С.102-120;

 45. Полищук В. Системы управления предприятиями: факторы успеха// Корпоративные системы.- 2003.- №2.- С. 5-12;

 46. Реброва Н.П. Организация производства на предприятиях. Учеб. пособие. Омск, ОГИС, 1998г. – 45с.;

 47. Ременников В.Б. Разработка управленческого решения. Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000;

 48. Ришар, Жак. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия/Пер.с фр., под ред. Л.П.Белых.-М.:Аудит,1997.-376 с.;

 49. Рыбкина С.Г. Организация и управление производством: Учеб. пособие для студ. техн. спец. / Московский гос. технический ун-т гражданской авиации. Кафедра финансов. – М.: МГТУ ГА, 2001. – 131 с.;

 50. Савицкая, Глафира Викентьевна. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по экон. спец. и направлениям.-2-е изд., перераб., доп.– М.; Минск: ИП "Экоперспектива", 1998. – 498 с.;

 51. Серпилин А. Основные подходы к разработке и внедрению стратегии развития предприятия // Управление предприятием – 2000. – №6. - с. 24 – 28;

 52. Сініцина Т.А. Оцінка ефективності системи управління промисловим підприємством-цільовий підхід: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец. 08.06.01-ек-ка, організація і управління підприємствами.- Одеса: Одеський держ. економічний ун-т, 2004.- 21с.;

 53. Скоун Т. Управленческий учет./Пер. с англ, под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ, 1997;

 54. Сумин В.А. Об оценке эффективности функционирования системы управления// ЕкономічнаНаукові праці Донецького державного технічного університету.- 2003.- №68.- С.11-17;

 55. Управление организацией. /Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. –М.: ИНФРА-М, 1999;

 56. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. М.: «ИНФРА-М», 2000г. – 377с.;

 57. Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача / Ростислав. Григоренко (пер.), Анатолій Мазаракі (передм.), Наталія Гуляєва (передм.). – К., 2003. – 226 с.;

 58. Чернявский Д.И. Организация производства. Омск: Изд-о ОмГТУ, 1998г.- 62 с.;

 59. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. Омск: «Март», 2000г. – 544с.;

 60. Щокін Г. Система управління і її закони// Персонал.- 2005.- №10.- С. 62-67;

 61. Яворович А.Н. Организация и планирование производства. Учебное пособие. – Омск: ОГИС, 1998г. – 140с.;

 62. Дані фінансового, статистичного та управлінського обліку та звітності ВАТ «Інтерпром».

Каталог: data -> docs
docs -> Реферат структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток
docs -> Право інтелектуальної власності
docs -> Посередницькі фінансові інститути та їх роль в ринковій економіці
docs -> Магістерської роботи спеціаліальності 050201 „Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу": „Управління маркетинговою діяльністю в туристичному підприємстві та шляхи його удосконалення"
docs -> Реферат Вступ Теоретичний базис дослідження
docs -> Розпорядження голови обласної державної адміністрації 20. 05. 2011 м. Суми №364 Про проект Програми розвитку
docs -> На відміну від пек багатьох країн світу енергокомплекс України має галузі з видобування та виробництва всіх енергоресурсів вугілля, природного газу, нафти І нафтопродуктів, електроенергії та теплоенергії
docs -> Роль змі у формуванні громадської думки під час виборчого процесу

Скачати 109.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка