Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»Сторінка1/10
Дата конвертації10.11.2016
Розмір1.77 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

д.е.н., професор _____________Ф.О.Журавка

«___»_____________ 2012 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА


Виконав студент 6 курсу, група – ЗМОА-11 ____________ Ю.Ю.Редька «___»____________ 2012 р.
Керівник дипломної роботи __________ І.М.Бурденко «___»_____________2012 р.

Консультант з охорони праці та

безпеки в надзвичайних ситуаціях ___________О.А.Розкошна

«___»_____________ 2012 р.

.
Суми – 2012
РЕФЕРАТ
Дипломна робота містить – 113 сторінок, 20 таблиць, 9 рисунків, список літератури з 69 найменувань, 6 додатків.

Обґрунтований облік доходів та витрат дозволяє керувати діяльністю підприємства, досягати зменшення витрат і збільшення накопичень шляхом надання даних про фактичні витрати. Надзвичайно важливою є правильна обробка та впровадження на підприємстві тих методів обліку витрат і доходів, які дозволяють контролювати собівартість, раціональне використання матеріальних цінностей, формувати конкурентоздатну продажну вартість. Все це й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Об'єктом дослідження є організація обліку доходів і витрат основної діяльності ТОВ «Центр обслуговування бізнесу Суми» .

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів обліку і аудиту доходів і витрат основної діяльності.

Мета дипломної роботи є дослідження теоретичних і практичних питань обліку і аудиту витрат та доходів діяльності підприємства та розробка шляхів удосконалення обліку і аудиту витрат на підприємстві, що досліджується.

Методи дослідження – аналітичний, статистичний та метод групувань.

За результатами дослідження сформульовані висновки:


 • бухгалтерський облік ведеться безупинно з дня реєстрації підприємства відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Організація бухгалтерського обліку здійснюється на підставі Наказу про облікову політику;

 • на підприємстві використовується комп’ютерна форма обробки інформації з використанням програми «1С:Предприятие 8.2», за допомогою якої збираються і систематизуються дані первинних документів, необхідні для синтетичного і аналітичного обліку;

 • організація аналітичного та синтетичного обліку на підприємстві здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства;

 • процедура внутрішнього контролю (аудиту) на підприємстві не здійснюється, що знижує достовірність та якість одержаної інформації.

Пропозиції за результатами дослідження:

 • длядотримання принципу оюачностівнести зміни до наказу про облікову політику про створення на підприємстві резерву сумнівних боргів;

 • для удосконалення облікового процесувнесено зміни у робочий план рахунків про застосування рахунків, які відображають операції щодо обліку резерву сумнівних боргів;

 • для правильності ведення бухгалтерського обліку було здійснено роз’яснення щодо обліку нарахування суми доходу від реалізації за умови надання покупцеві знижок;

 • з метою підвищення достовірності обліку доходів та витрат на підприємстві внесено пропозиції стосовно організаціївнутрішнього аудиту.

Запропоновані вдосконалення можуть бути використані підприємством для покращення організації обліку і аудиту доходів та витрат основної діяльності.

Ключові слова: доходи, витрати, основна діяльність,аудит доходів та витрат, облікова політика, калькуляція, готова продукція, собівартість. Дохід від реалізації.


ЗМІСТВСТУП………………………………………………………………………..
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА............................
1.1 Економічна сутність доходів і витрат…………........................
1.2 Визнання та оцінка доходів і витрат…………………………..
1.3 Основи проведення аудиту доходів і витрат основної діяльності підприємства……….………………………………
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ТОВ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ БІЗНЕСУ СУМИ»………………………
2.1 Організаційно- економічна характеристика підприємства….
2.2 Організація обліку доходів та витрат основної діяльності підприємства……………………………………………………
2.3 Організація внутрішнього контролю доходів і витрат підприємства……...…………………………………………….
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…..
3.1 Шляхи вдосконалення організації обліку доходів і витрат основної діяльності підприємства………..…………………...
3.2 Шляхи вдосконалення аудиту доходів і витрат основної діяльності підприємства…….…………………………………
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ БІЗНЕСУ СУМИ»………………………………….
4.1 Система управління охороною праці в організації……………………………………………………..
4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації………………………………………………………
4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті…………….…………………………………………….
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..
ДОДАТКИ……………………………………………………………………ВСТУП
Функціонування будь-якого виробничого підприємства завжди пов’язане з виробництвом товарів та їх реалізацією, тобто просуванням від виробника до споживача. Здійснення цих завдань було б неможливим без витрат, оскільки саме вони забезпечують господарську діяльність суб’єкта господарювання.

Прийняття більшості управлінських рішень ґрунтується на зіставленні очікуваних доходів від реалізації конкретних заходів з витратами, пов’язаними з її здійсненням. Перед підприємцями всіх форм власності постійно виникає низка питань: яку продукцію необхідно випускати і в якому обсязі, за якою ціною реалізовувати її, які витрати будуть понесені. Саме від цього залежить конкурентоспроможність підприємства і рівень прибутку.

Порівняння витрат і доходів дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння неможливий вибір економічної політики підприємства, прийняття важливих управлінських рішень, вибору напрямків розвитку підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і структури випуску продукції (робіт, послуг), а також ціни. Ефективність діяльності підприємства ґрунтується,перш за все, на правильному визначенні витрат та тісній їх ув’язці з доходом. Тому питання бухгалтерського обліку доходів і витрат та контролю за їх формуванням і відображенням у обліку та звітності підприємств є досить актуальними і досліджуються як науковцями, так і практиками.

Обґрунтований облік доходів та витрат дозволяє керувати діяльністю підприємства, досягати зменшення витрат і збільшення накопичень шляхом надання даних про фактичні витрати. Надзвичайно важливою є правильна обробка та впровадження на підприємстві тих методів обліку витрат, які дозволяють контролювати рух продукції, збереженість та раціональне використання матеріальних цінностей і майна підприємства в цілому. Все це й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Проблеми обліку та визнання доходів і витрат підлягали розгляду в наукових працях. Серед видатних вчених, які здійснили вагомий внесок у розвиток бухгалтерського обліку на різних історичних етапах слід назвати: Ф.Ф Бутинець, Г. Вознюк, А. Загороднюк, В.П. Грузінов, Ю.І. Продіус, О. Волков, В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьов, В.І. Блонська, О. Соколов, Н. М. Шмиголь, О.Г. Біла, Т.Г. Камінська, В.Н. Селиванов, Л.К. Воронова, І. І.Сидоров, В.Вихрущ, М.Чумаченко, Є.Мних, В.Б.Івашкевич, А. М. Герасимович, М.В.Кужельний, В.Ф.Палій, В.В.Сопко, С.Ф.Голов, Р. Грачева, В.М.Панасюк, Ю.І.Осадчий та інші.

Актуальність роботи полягає у тому, що в умовах ринкової економіки, особливу увагу слід звернути на економічні аспекти охорони праці. У сучасному високомеханізованому виробництві на працівника впливають різноманітні фактори, що змінюють умови і безпеку праці. Тому важливезначення є створення на підприємстві системи охорони праці.

Мета дипломної роботи є дослідження теоретичних і практичних питань обліку і аудиту витрат та доходів діяльності підприємства та розробка шляхів удосконалення обліку і аудиту витрат на підприємстві, що досліджується.Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:

  • вивчити теоретичні аспекти обліку та аудиту доходів і витрат основної діяльності підприємства, а саме: економічну сутність доходів і витрат, їх класифікацію; особливості визнання та формування доходів і витрат основної діяльності підприємства; методику проведення аудиту доходів і витрат;

  • дослідити стан організації бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю доходів та витрат на підприємстві, виявити недоліків та переваг принципів та методик, що застосовуються на підприємстві, зокрема: організаційно-економічну характеристику підприємства, організацію ведення обліку доходів та витрат, а також організацію внутрішнього контролю на підприємстві;

  • розробити шляхи вдосконалення організації бухгалтерського обліку та аудиту доходів та витрат основної діяльності підприємства;

  • дослідити стан підприємства з точки зору охорони праці, а саме нормалізацію санітарно – гігієнічних умов праці та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

  • здійснити аналіз небезпечних та шкідливих умов праці на підприємстві.

Об'єктом дослідження є організація обліку доходів і витрат основної діяльності ТОВ «Центр обслуговування бізнесу Суми».

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів обліку і аудиту доходів і витрат основної діяльності.У процесі дослідження методики бухгалтерського обліку та аудиту витрат і доходів підприємств застосовувалися загальнонаукові методи та прийоми: методи індукції, дедукції – при дослідженні теоретичних питань бухгалтерського обліку витрат і доходів в історичному аспекті; спостереження та порівняння – для визначення стану обліку витрат і доходів діяльності підприємств та дослідження стану охорони праці на підприємстві; абстрактно-логічний метод і метод причинно-наслідкового зв’язку, метод аналогії, діалектичний метод, системний підхід – для удосконалення методики бухгалтерського обліку витрат і доходів підприємств.

В процесі написання дипломної роботи використовувалися законодавчі, нормативно-правові документи, матеріали періодичних та спеціалізованих видань, а також дані первинного, аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, звітні показники та установчі документи досліджуваного підприємства.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Економічна сутність та класифікація доходів і витрат
Облік доходів та витрат є основним і одночасно найбільш складним елементом організації та розвитку виробничо-господарського механізму підприємств, охоплених системою бухгалтерського обліку, тому порядок їх здійснення і розподіл повинен бути чітко роз’ясненим і зрозумілим [38].

Необхідно зазначити, що витрати та доходи підприємства були і залишаються економічною категорією, яка досліджувалася і продовжує досліджуватися вченими-економістами, бухгалтерами, контролерами-ревізорами, аудиторами. В економічних науках це один із найважливіших термінів, навколо якого групуються інші терміни, адже однозначне трактування термінів «доходи» та «витрати», визначення сфер їх застосування в науці та практиці має ґрунтовне значення.

Важливу роль в процесі діяльності підприємства відіграють такі поняття, як «доходи» і «витрати», а також механізм їх співставлення для визначення фінансового результату. Розглянемо більш детальніше економічну сутність доходів та витрат.

Проблеми формування, контролю і обліку витрат та доходів, калькулювання собівартості продукції та управління доходами, розглядалися в працях відомих вітчизняних учених економістів, також вони відображені в монографіях, статтях та підручниках. Цими питаннями займались такі видатні вітчизняні економісти, як: Ф.Ф.Бутинець, А.М.Герасимович, В. І. Єфіменко, Г.Г.Кірейцева, С.Ф.Голова, М.В.Кужельний, Л. В. Гинника, Є.В.Мниха, В.С. Рудницький, М.Г. Чумаченко, В. Я. Савченка та ін. Вагомий внесок у розвиток методологічних питань обліку витрат зробили зарубіжні вчені: П.С.Безруких, І.А.Басманов, А. Ш. Маргуліс, Т.П.Карпова, В.Ф.Палій, К.Друрі, Б.Нідлз, Дж.Фостер, П. Фрідман, Ч.Т.Хорнгрен, А.Яругова, Х. Андерсон, Р.М. Антоні, Ф. Вуд, Д. Колдуелл, Г. Мюллер, Б.Нідлз, Дж. Ріс, П. Бєленький, В. Вихрущ, Є. Мних, С.А. Стуков, С.С. Сатаболдинов, В.І. Грачова та ін.

Методологічні та методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», в якому наведені основні терміни і поняття.

Відповідно до П(С)БО 16 під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків власників).

В економічній літературі зустрічається багато визначень терміна «витрати». При всьому розмаїтті трактувань економічної сутності категорії «витрати» їх можна згрупувати у дві великі групи – трактування витрат із точки зору економічної теорії та бухгалтерського обліку, які суттєво різняться між собою (табл. 1.1).
Таблиця 1.1 – Трактування сутності витрат із точки зору економічної теорії

Автор

Визначення

В.Н. Селиванов,

Л.К. Воронова[34]Витрати на виробництво продукції – складаються з видатків, пов’язаних із використанням у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, нематеріальних активів, трудових ресурсів, а також інших видатків на її виробництво.

І. І. Сидоров[58]

Витрати – це трата енергії і тільки енергії, у тому числі інтелектуальної і фізичної енергії людини. На практиці ці витрати виявляються у вигляді цілеспрямованого й упорядкованого руху і використання деяких обмежених ресурсів: капіталовкладень, основних і оборотних фондів, природних багатств.

Є. А. Ананькіна,

Н.Г. Данілочкіна[22]Витрати відображають вартість ресурсів, що використовуються в процесі діяльності підприємства з виробництва продукції, виконання робіт і здійснення послуг.

М. Г. Грещак,

О. С. Коцюба[27]Обсяг використаних ресурсів у грошовому вимірюванні для осягнення певної мети – це витрати підприємства.
Продовження таблиці 1.1

Автор

Визначення

В. Г. Лебедєв,

Т. Г. Дроздова,

В. П. Кустарев[58]


Витрати характеризують у грошовому виразі обсяг ресурсів на визначений період, використаних на виробництво та збут продукції, і трансформуються у собівартість продукції, робіт і послуг. При цьому у витрати на виробництво і реалізацію продукції включаються передвиробничі витрати, виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням технологічних операцій, обслуговуванням і експлуатацією виробничого устаткування і машин, керуванням виробництвом і управлінські та комерційні витрати, пов'язані з загальним, адміністративним управлінням і збутом продукції.

Л. А. Сухарева,

С.Н. Петренко[59]Витрати – найбільш невизначене слово в управлінні, яке визначається сумою видатків, зазнаних підприємством на момент придбання товарів або послуг.

Ю. С. Цал-Цалко[60]

Сукупні витрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції становлять витрати господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

Визначення з економічної точки зору повніше розкривають власне економічний зміст категорії, а з бухгалтерської – економічні наслідки здійснення витрат після закінчення виробничого процесу.

Необхідно зазначити, що витрати в бухгалтерському розумінні відрізняються від витрат економічному тлумаченні. Витрати – це загальноекономічна категорія, яка характеризує використання різних речовин і сил природи в процесі господарювання. Під економічними витратами розуміють «затрати втрачених можливостей», тобто суму грошей, яку можна отримати при найбільш вигідному із усіх можливих альтернативних варіантів використання ресурсів. Економічні витрати будь-якого ресурсу, обраного для виробництва продукції, дорівнюють його вартості за найкращого з усіх можливих варіантів використання. Поняття економічних витрат обумовлене обмеженістю ресурсів порівняно з кількістю варіантів їх використання [56].

З бухгалтерської точки зору, витрати – це тільки конкретні витрати ресурсів.


Таблиця 1.2 – Трактування сутності витрат з точки зору бухгалтерського облікуДжерело

Визначення поняття «витрати»

П(С)БО 16 «Витрати» [50]

Витратами визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені

О. Ф. Вербило,

Є. В. Мних [57]Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками)

В. Б. Івашкевич [22]

Витрати – це відтік або інше використання активів і (або) виникнення кредиторської заборгованості врезультаті відвантаженняабо виробництва товарів, надання послуг або здійснення інших операцій, які є основою діяльності господарюючого суб’єкта.

В. П. Савчук [59]

Затрати (видатки, витрати) являють собою зменшення активів або збільшення зобов’язань (пасивів), або поєднання того чи іншого у зв’язку з виробництвом і постачанням товарів у рамках діяльності підприємства

Необхідно зазначити, що витрати в бухгалтерському розумінні відрізняються від витрат економічному тлумаченні. Наявність різних точок зору щодо сутності витрат обумовлена різними підходами у поглядах на природу економічного буття взагалі, і виробничого процесу, зокрема [63].

Аналізуючи вищевикладені тлумачення сутності витрат, очевидно, що дослідникам облікового напряму імпонує визначення, наведене в П(С)БО 16, Тобто це визначення передає зміст витрат діяльності, які відображаються у Звіті про фінансові результати, але не виражає сутності категорії «витрати виробництва» на рівні виробничого процесу, оскільки відпуск сировини і матеріалів у виробництво не супроводжується зміною розміру ані активів, а ні пасивів підприємства, а призводить до змін у структурі активів підприємства.

Методологічні та методичні засади формування бухгалтерського обліку інформації про доходи підприємства визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи»[49].

Вчені багатьох країн світу, незалежно від періоду їх творчості, висвітлювали категорію доходу в найрізноманітніших її аспектах. Незважаючи на відмінні напрями їх наукових досліджень, поняття "дохід" траплялось у працях майже всіх дослідників. Ця категорія була предметом широких дискусій серед представників різних економічних шкіл і течій (Таблиця А.1).

Дохід – надзвичайно поширене, часто застосовуване та водночас надзвичайно багатозначне поняття, що вживається у різноманітних значеннях що вживається у різноманітних значеннях (табл. 1.3). У сучасних умовах цей термін починає набувати ширшого значення і тлумачення: по-перше – як основне джерело прибутку (чистого доходу); по-друге – як складна за структурою категорія, що вимагає теоретичного й методологічного уточнення.


Таблиця 1.3 –Тлумачення економічної сутності категорії дохід у сучасній науковій літературі

Автор, джерело

Визначення доходу

Бутинець Ф.Ф. [8]

Як економічна категорія дохід (виручка) є потоком грошовихкоштів та інших надходжень за певний період, отриманий від продажу продукції, товарів, робіт, послуг.

Вознюк Г.,

Загороднюк А.[25]Дохід – 1) різниця між виторгом з реалізації продукції, робіт та послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут цієї продукції. До матеріальних витрат у визначенні доходу зараховують вартість використаних у процесі виробництва матеріалів, виробів, конструкцій, палива та енергії, а також амортизаційних відрахувань, кошти на соціальне страхування та ін. виплати. Доходи підприємства відрізняються від прибутку на суму заробітної плати працівників: дохід дорівнює сумі прибутку і заробітної плати працівників; 2) грошові або матеріальні цінності, отримані від виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності.

Грузінов В.П.[24]

Дохід підприємства складається з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів (зайвих) й іншого майна підприємства, а також з доходів від позареалізаційних операцій.

Продіус Ю.І.[49]

Дохід – це виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за вирахуванням матеріальних витрат. Він є грошовою формою чистої продукції підприємства, тобто охоплює оплату праці та прибуток.

Волков О.[11]

Дохід підприємства – це приріст суми грошей над їх витратами на спожиті в процесі виробництва засоби, який отримує підприємство від реалізації новоствореної вартості.

Продовження таблиці 1.3Автор, джерело

Визначення доходу

Блонська В.І. [4]

Дохід підприємства – це надходження, одержані внаслідок його господарської діяльності за певний період часу у вигляді конкретних економічних вигод, отриманих внаслідок використання у господарському процесі залучених для цього економічних ресурсів в умовах прийнятного рівня підприємницького ризику.

Шмиголь Н.М.[68]

Дохід підприємства – це збільшення економічних вигід внаслідок надходження активів і/або погашення зобов'язань, що приводить до зростання капіталу організації, за винятком внесків учасників (власників майна), та отримане внаслідок використання в господарському процесі залучених для цього економічних ресурсів та конкурентних переваг в умовах прийнятного рівня підприємницького ризику.

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка