Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»Сторінка1/8
Дата конвертації10.11.2016
Розмір1.61 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

д.е.н., професор

_____________Ф.О.Журавка

«___»_____________ 2013 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Виконав студент 5 курсу, група – МОА-21 ____________А. О. Карпенко «___»_____________ 2013 р.

Керівник дипломної роботи ____________ Ю. С. Серпенінова

«___»_____________ 2013 р.

Консультант з охорони праці та

безпеки в надзвичайних ситуаціях ______________ Т. В. Турченюк

«___»_____________ 2013 р.

Суми – 2013

РЕФЕРАТ
Дипломна робота містить – 101 сторінку, 7 таблиць, 22 рисунки, список літератури з 60 найменувань, 6 додатків.

Актуальність теми визначається тим, що видатки бюджетних установ – один з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Вони є основою для визначення результатів виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення внутрішніх резервів.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних питань, які пов’язані з організацією обліку та контролю видатків досліджуваної установи.

Об'єктом дослідження є господарська діяльність та обліковий процес видатків Сумської обласної державної адміністрації.

Метою дипломної роботи є дослідження організації обліку і контролю видатків в Сумській обласній державній адміністрації та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення, а також аналіз системи охорони праці установи.

Методи дослідження – порівняння, аналізу і синтезу – для виявлення спільних та відмінних рис у наукових підходах до організації бухгалтерського обліку; індукцію, дедукцію, узагальнення – при формуванні висновків. Для розкриття змісту категорій організації облікового процесу застосовано метод системного підходу.

За результатами дослідження сформульовані висновки: • видатки – це кошти, які держава спрямовує на здійснення різноманітних програм і заходів, що розробляються та затверджуються органами влади на новий бюджетний період;

 • основою для класифікації видатків бюджетних установ у системі бухгалтерського обліку є класифікація видатків відповідно до кодів економічної класифікації видатків;

 • за результатами проведеного в роботі аналізу основних показників фінансової діяльності досліджуваної установи можна стверджувати про їх відповідність нормативним значенням, що характеризує фінансовий стан установи як достатньо стабільний;

 • основним фінансовим планом установи є кошторис, який містить загальну суму асигнувань і надходжень і розподіл видатків для належного функціонування установи;

 • характерною особливістю обліку видатків в установі є їх поділ на касові та фактичні загального та спеціального фондів;

 • порядок проведення контролю за видатками в установі відповідає загальноприйнятим методикам бухгалтерського обліку, інструкціям та іншим нормативно-правовим актам;

 • з метою підвищення ефективної організації обліку видатків доповнено Наказ про облікову політику положеннями за визначеними напрямами щодо організації обліку видатків у установі;

 • розкрито основні розбіжності у складанні звітності щодо обліку витрат за національним законодавством та за міжнародними стандартами;

 • запропоновано створити службу внутрішнього контролю в установі, та розроблено напрямки його застосування: бухгалтерський та адміністративний контроль;

 • проаналізовано систему охорони праці в досліджуваній установі.

Одержані результати можуть бути використані установою для покращення проведення інвентаризації і підвищення ефективності обліку діяльності.

Результати здійсненого дослідження були висвітлені у статті за темою «Напрями удосконалення доходів і видатків бюджетних установ», надрукованої у Матеріалах науково-практичної конференції «Європейська наука ХХІ – 2013».

Ключові слова: видатки, витрати, кошторис доходів і видатків, загальний і спеціальний фонди, касові та фактичні видатки, ревізія, контроль.

ЗМІСТ

ВСТУП 10

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 12

1.1  Економічна сутність і склад видатків бюджетних установ 12

1.2 Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю видатків бюджетних установ 21

1.3 Порядок проведення контролю видатків бюджетних установ 27

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 37

2.1 Організаційно-економічна характеристика установи 37

2.2 Організація обліку видатків в установі 45

2.3 Організація контролю видатків в установі 56

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 64

3.1 Шляхи раціональної організації обліку видатків в бюджетних установах 64

3.2 Удосконалення контролю видатків бюджетних установ 72

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 81

4.1  Організація та управління охороною праці в установі 81

4.2 Санітарно-гігієнічне забезпечення умов праці на виробництві 84

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті 88

ВИСНОВКИ 90

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95

ДОДАТКИ 103
ВСТУП

Гарантією ефективної реалізації державою своїх функцій є раціональне та своєчасне використання бюджетних ресурсів. Обґрунтований розподіл державних коштів вимагає постійного пошуку напрямів удосконалення, аналізу показників ефективності та узагальнення набутого досвіду різних країн світу.

Облік бюджетних коштів дає змогу отримати вичерпну інформацію про виконання кошторису видатків бюджету, їх наявність та порядок розподілу. На основі цих даних здійснюється контроль за збереженням, цільовим використанням фінансових ресурсів державних установ. Від того, яким чином буде вирішене дане питання, залежить успішне функціонування бюджетної установи чи організації, тому якісна організація обліку і контролю видатків є актуальною на сьогодні, і має важливе значення для держави в цілому.

На сьогодні підвищується інтерес вчених до теоретичних та практичних питань з використання бюджетних коштів державними та місцевими бюджетами, пошуку ефективних шляхів удосконалення планування, розподілу та здійснення видаткової частини бюджету в умовах ринкових відносин.

Дослідженням питань організації обліку видатків бюджетних установ займаються багато вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, зокрема, О. Д. Василик, Ф. Ф. Бутинець, О. В. Кравченко, М. І. Карліна, П. Й. Атамас, Р. Т. Джога та ін.

Окремі аспекти організації контролю за витрачанням бюджетних коштів відображені у працях М. Каленського, Є. Калюги, В. Мунтіяна, В. Симоненка, В. Кравченка та ін.

Метою дипломної роботи є дослідження організації обліку і контролю видатків в Сумській обласній державній адміністрації (Сумська ОДА) та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення, а також аналіз системи охорони праці установи.

Реалізація мети вимагає вирішення ряду завдань, головними з яких є: • вивчення законодавчих та нормативних документів щодо організації обліку і контролю видатків в установі;

 • аналіз стану організації обліку видатків у досліджуваній установі;

 • розгляд організацію контролю та проведення ревізії видатків в установі;

 • визначення шляхів удосконалення організації обліку і контролю видатків на даному підприємстві;

 • аналіз системи охорони праці в установі;

 • дослідження санітарно-гігієнічних умов праці на виробництві;

 • оцінка рівня безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

Об'єктом дослідження є господарська діяльність та обліковий процес видатків Сумської обласної державної адміністрації.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних питань, які пов’язані з організацією обліку та контролю видатків досліджуваної установи.

В основу дослідження покладено такі методи, як збір фактів (спостереження, реєстрація, вимірювання), опис і аналіз фактів. Також використані методи: порівняння, аналізу і синтезу – для виявлення спільних та відмінних рис у наукових підходах до організації бухгалтерського обліку; індукцію, дедукцію, узагальнення – при формуванні висновків.

Інформаційною базою підготовки дипломної роботи стали інформація з різноманітних наукових публікацій, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, Міністерства статистики, Державної податкової адміністрації та ін., праці вітчизняних та іноземних вчених.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
1.1  Економічна сутність і склад видатків бюджетних установ

Видатки бюджетних установ мають важливе значення у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку громадян, тому що видатки – це кошти, які держава спрямовує на здійснення різноманітних програм і заходів, що розробляються та затверджуються органами влади на новий бюджетний період.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування [6].

Проаналізуємо підходи різних авторів до визначення поняття «видатки».

За визначеннями М. М. Артуса та Н. М. Хижої, видатки бюджетів різних рівнів відображують економічні відносини, що виникають у зв’язку з розподілом фінансових ресурсів держави та їх використанням за галузевим, територіальним і цільовим призначенням [2, с.77].

На думку Ю.В.Пасічника, видатки являють собою витрати, що виражають економічні відносини, на основі яких здійснюється використання централізованих коштів за напрямами, визначеними законом [39, с.478].

Учені Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук стверджують, що загальносуспільні видатки – це цілеспрямоване використання фінансових ресурсів з метою задоволення потреб у суспільних благах і реалізації перерозподільних заходів [5, с.140].

На практичному аспекті обліку видатків зосереджують свою увагу В. Загорський, О. Вовчак, І. Благун, І. Чуй та інші науковці. Під видатками бюджетів вони розуміють «... законодавчо визначені норми і напрями використання бюджетних коштів», тобто положення законодавчих і нормативних актів, які регламентують напрями, обсяги і порядок використання бюджетних ресурсів [32].

Інша група економістів під видатками бюджетів розуміють інструмент розподілу державних благ. Так, В. Опарін зазначає, що «... в основі сучасного розуміння сутності бюджетних видатків має бути суспільний вибір... Видатки бюджету є інструментом досягнення вищого критерію справедливості у розподілі державних благ з метою досягнення граничного рівня добробуту для кожного члена суспільства» [36].

Подібне визначення сформулював О. Василик: «Видатки бюджетів за своєю економічною сутністю є інструментом розподілу і перерозподілу централізованого грошового фонду держави та його використання за цільовим призначенням для забезпечення суспільного добробуту» [7].

Окремі економісти трактують видатки бюджетів як економічну категорію. Так, наприклад, Л. Василенко стверджує: «Як економічна категорія видатки державного бюджету – це економічні відносини, що пов'язані з розподілом та використанням централізованого фонду фінансових ресурсів держави». М. Карлін зазначає, що «видатки державного бюджету являють собою особливу економічну категорію, що визначає відносини з приводу розподілу централізованого фонду грошових коштів та його використання за цільовим призначенням» [23].

Подібні визначення дають: О. Романенко: «Видатки – об'єктивна категорія, яка має суспільне призначення – задовольняти загальнодержавні потреби» [56], В. Базилевич, Л. Баластрик та інші.

Зазначені підходи вітчизняних вчених заслуговують на увагу, оскільки розкривають сутність видатків як об'єктивних економічних відносин, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави та його використання за цільовим призначенням [32].

Отже, видатки – один з центральних показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Вони є підґрунтям для формування результатів виконання кошторису доходів і видатків, проведення його аналізу для виявлення внутрішніх резервів установи, і держави в цілому.

Контрольна функція обліку вимагає такої його структури, яка б забезпечувала отримання різносторонньої інформації про видатки залежно від місця й часу їх виникнення. Видатки мають доволі складну структуру і тому їх подають у вигляді класифікації відображену на рис. 1.1 (Додаток А) [58].

Бюджетна класифікація – це важливий організуючий документ, який лягає в основу прогнозування видатків, їх синтетичного та аналітичного обліку, значно впливає на порядок організації бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах.

Відповідно до бюджетної класифікації видатки систематизуються за чотирма ознаками:


 • функціональна;

 • програмна;

 • відомча;

 • економічна.

Розглянемо більш детально сутність кожної класифікації.

Функціональна класифікація видатків представляє групування видатків всіх рівнів та показує напрямки витрачання бюджетних коштів для здійснення головних функцій держави. Дану класифікацію складають розділи, підрозділи і групи. У розділах упорядковують видатки бюджету, пов’язані з реалізацією функцій органів державного та місцевого самоврядування, а у підрозділах та групах конкретизують дані видатки бюджету [6].Склад функціональної класифікації видатків поданий на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 – Функціональна класифікація видатків бюджетної установи


Упорядкування видатків по функціям не є повним, тому може аналізуватися як в поточному, так і в майбутньому бюджетних періодах. Видатки за функціональною класифікацією досліджуються переважно з метою аналітичного оцінювання обсягів фінансування, для бюджетних висновків та цілей статистичного аналізу [Error: Reference source not found].

Програмна класифікація видатків застосовується у випадку використання програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків бюджету створюється Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) за пропозиціями, наданими головними розпорядниками бюджетних коштів протягом складання проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет) у бюджетних запитах.

Програмна класифікація видатків місцевого бюджету створюється з урахуванням типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів України.

Для використання програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів застосовується непостійна класифікація видатків місцевих бюджетів, що схвалюється Міністерством фінансів України. Складові елементи даної класифікації, що конкретизують програми і заходи з реалізації повноважень органів влади місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Відомча класифікація видатків представляє поділ бюджетних коштів між головними розпорядниками коштів згідно з п. 2 ст. 22 Бюджетного Кодексу України.

На основі відомчої класифікації видатків бюджету Державне казначейство України створює та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Економічна класифікація видатків бюджету використовується для виразного розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з ґрунтовним поділом за їх предметними ознаками. Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує один підхід до усіх учасників бюджетного процесу з виконання бюджету [6].

Складові елементи економічної класифікації зображені на рисунку 1.2.


Рисунок 1.2 – Економічна класифікація видатків бюджетних установ


Отже, розрахунок і планування показників видатків бюджету за економічним змістом, за головними розпорядниками бюджетних коштів дає право направляти кошти платників податків на конкретні напрями, також вести облік та проводити аналіз використання бюджетних коштів за такими напрямками, інформувати громадян щодо обсягів витрат на оплату праці, капітальне будівництво, обслуговування державного боргу, про стан фінансування різних державних структур, галузей або виконуваних функцій тощо.

Крім того, у складі видатків бюджету виділяють видатки споживання та видатки розвитку згідно з бюджетною класифікацією (рис. 1.3) [6].Рисунок 1.3 – Характеристика видатків розвитку та видатків споживання


Згідно з економічною класифікацію видатків бюджету видатки розвитку створюються за рахунок капітальних видатків; видатків на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку й реалізації державних програм; витрати на матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, які мають загальнодержавне значення; субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам, організаціям, які згідно з функціональною класифікацією відносяться до наукових досліджень,та економічної діяльності.

Виходячи з етапу руху коштів, видатки поділяють на касові і фактичні.

Касовими видатками є сума отриманих установою з поточних бюджетних рахунків у банку чи реєстраційних рахунків в органах Державного казначейства з метою витрачання відповідно до кошторису.

Фактичні видатки – це дійсні видатки установи для реалізації кошторису, як підтверджуються необхідними первинними документами, вираховуючи суми, отримані для відновлення видатків.

Касові та фактичні видатки частіше не збігаються у часі, через те що в їх основу покладено різні принципи запису бухгалтерських операцій. Так, для касових видатків покладений касовий метод, за яким запис доходів і видатків відбувається у момент отримання коштів, незалежно від періоду, в я кому вони здійснювалися; для фактичних видатків використовується метод нарахувань, який передбачає запис операцій у момент їх нарахування, а не у момент їх фактичного витрачання [26].

Компенсація касових видатків відображається у момент зарахування коштів на реєстраційний рахунок або перерахування коштів від дебіторів відповідно до платіжних доручень. Фактичних – у момент їх здійснення згідно з актами списання, накладних, актів виконаних робіт, приймання-передачі, рахунків-фактур та ін.Взаємозв’язок касових і фактичних видатків демонструє рис. 1.4 [17].

Рисунок 1.4 – Взаємозв’язок касових і фактичних видатків


Касові і фактичні видатки тісно пов'язані між собою.

Поділ касових і фактичних видатків та паралельний взаємозв'язок між ними дають право під час аналізу видатків отримати чітку картину витрачання бюджетних коштів, і контролю за їх цільовим використанням [26].

Залежно від джерел покриття видатки підрозділяються на видатки загального фонду та видатки спеціального фонду.

Видатки загального фонду – це видатки, що здійснюються за рахунок загального фонду бюджету.

Видатки спеціального фонду – це видатки, що здійснюються за рахунок спеціального фонду бюджету [58].

Отже, для забезпечення ефективної системи обліку і контролю видатків першорядним є вибір систем класифікації видатків бюджетних установ, також формулювання згідно з напрямами обліку класифікаційних ознак видатків на підґрунті яких повинні прийматися управлінські рішення, відбуватися прогнозування видатків, проводитися їх контроль та регулювання.

Основним підґрунтям для класифікації видатків бюджетних установ у системі бухгалтерського обліку є класифікація видатків відповідно до кодів економічної класифікації видатків, що забезпечує ведення бухгалтерського обліку видатків згідно з кошторисом установи та забезпечує контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка