Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальностіСторінка1/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір5.07 Mb.
#695
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

________________факультет біомедичної інженерії(повна назва інституту/факультету)

________________кафедра БІОБЕЗПЕКИ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ(повна назва кафедри)
«До захисту допущено»

Завідувач кафедри БМК

__________ __І.Ю. Худецький_

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_____________2016 р.


Дипломна робота

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

зі спеціальності

7.05100307 «Медичні прилади і системи»

(код і назва)

на тему:

Тканиноеквівалентний фантом молочної залози з імітацією

гетерогенних тканин пухлини та дослідження в ньому магнітних властивостей

нанокомплексу

Виконав (-ла): студент (-ка) __6_ курсу, групи _БП-41с__

(шифр групи)

Пастушенко Владислав Ігорович(прізвище, ім’я, по батькові)
(підпис)

Керівник

проф., д.б.н. Орел В.Е.(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)

Консультант з охорони праці

доц., к.т.н. Демчук Г.В.(назва розділу) ( посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали)
(підпис)

Консультант з економічних питань

проф., д.е.н.,Семенченко Н.В.(назва розділу) ( посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали)
(підпис)

Рецензент

ст. викл. Маріц Н. О.(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
(підпис)

Нормоконтролер

асист. Захарчук Н. В.( посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали)
(підпис)

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2016 року


Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»


Інститут (факультет)

Біомедичної інженерії

(повна назва)

Кафедра

БІОБЕЗПЕКИ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

(повна назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень –

«спеціаліст»

Спеціальність

7.05100307 «Медичні прилади і системи»

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри БЗЛ

__________ _Худецький І.Ю._(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_____________2016 р.ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту


Пастушенку Владиславу Ігоровичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи

Тканиноеквівалентний фантом молочної залози з

імітацією гетерогенних тканин пухлини та дослідження в ньому

магнітних властивостей нанокомплексу

керівник роботи

Орел Валерій Еммінуїлович, проф., д.б.н.
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «_18_»_ листопада_ 2015 р. №_3166с_
2. Термін подання студентом роботи

25 січня 2016 р.

3. Вихідні дані до роботи

результати практики, публікації з теми роботи,

Апарат «Магнітерм», його технічні характеристики
4. Зміст роботи

Огляд теоретичних відомостей на задану тему, розробка

технології виготовлення фантомних матеріалів, методика виготовлення

фантому, дослідження впливу виготовленого фантому на постійне магнітне

поле, дослідження зміни температури в пухлині фантому з магнітним нанокомплексом під впливом електромагнітного поля, розробка основних засад розділу охорони праці та безпеки життєдіяльності, розробка техніко-економічного обґрунтування та питання організації виробництва тканиноеквівалентного фантому, загальні висновки.

5. Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням плакатів, презентацій тощо)

Зображення тканиноеквівалентного фантому, апарату «Магнітерм», принципова схема пристрою з датчиком Холла, схеми проведення експериментів, графіки зміни індукції постійного магнітного поля, графіки зміни температури у пухлині фантому, схема приміщення, план евакуації.

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання
прийняв

Охорони праці

Демчук Г.В., доц., к.т.н.Економічних питань

Семенченко Н.В., проф., д.б.н.Нормоконтроль

Захарчук Н.В., асист.7. Дата видачі завдання 18 листопада 2015 р.

Календарний план№ з/п

Назва етапів виконання
дипломної роботи

Термін виконання
етапів роботи

Примітка

1

Отримати завдання на ДР

7 листопада 2015 р.
2

Огляд теоретичних відомостей із заданої тематики

7 листопада 2015 р. – 21 листопада 2015 р.
3

Розробка технології виготовлення фантомних матеріалів

21 листопада 2015 р. – 26 листопада 2015 р.
4

Виготовлення фантому

27 листопада 2015 р.
5

Проведення дослідження впливу фантому на постійне магнітне поле

28 листопада 2015 р. – 5 грудня 2015 р.
6

Проведення досліджень зміни температури в пухлині фантому під впливом електромагнітного поля

5 грудня 2015 р. –

19 грудня 2015 р.


7

Розробка розділу щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності

20 грудня 2015 р. –

27 грудня 2015 р.


8

Техніко-економічне обґрунтування та питання організації виробництва

27 грудня 2015 р. –

10 січня 2016 р.


9

Формування загальних висновків та оформлення роботи

10 січня 2016 р. –

21 січня 2016 р.


10

Подання ДР рецензенту. Отримання рецензії.

22 січня 2016 р.
11

Подання в електронному вигляді ДР та анотації до неї на сайт кафедри.

25 січня 2016 р.
12

Подання пакету документів по ДР до захисту в ЕК

26 січня 2016 р.
13

Захист ДР в ЕК

2 лютого 2016 р.


Студент


В. І. Пастушенко(підпис)
(ініціали, прізвище)

Керівник роботи


В. Е. Орел(підпис)
(ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ
Обсяг роботи складає 83 сторінки, кількість ілюстрацій - 44, таблиць - 32, додатків - 1, джерел за переліком посилань – 32.

Метою роботи було розробити тканиноеквівалентний гетерогенний фантом молочної залози з пухлиною та магнітним нанокомплексом для дослідження в ньому змін постійного магнітного поля і температури під впливом електромагнітного опромінення. Головні задачі роботи – виробити біоінженерну технологію виготовлення тканиноеквівалентних фантомних матеріалів та експериментально з’ясувати на виготовленому фантомі вплив постійного магнітного поля та змін температури фантому, що виникають під дією електромагнітного опромінення.

Робота виконана за напрямком фундаментальної НДР «Розробити медико-фізичні основи технології магнітної нанотерапії злоякісних новоутворень» № держреєстрацiї 0113U002152, що виконувалась у 2013-2015р. в науково-дослідній лабораторії медичної фізики та біоінженерії Національного інституту раку.

Ключові слова: фантом, молочна залоза, тканиноеквівалентні матеріали, магніточутливі наночастинки, пухлина, радіочастотна гіпертермія, постійне магнітне поле, електромагнітне поле.

ABSTRACT
Number of pages in work is 83 pages; it includes 44 illustrations, 32 tables, 1 attachments. In general, 32 sources were observed.

The aim of the study was to develop a heterogeneous tissue-mimicking human breast phantom with tumor and magneto nanocomplex to study the permanent magnetic field changing and temperature changing under the influence of the electromagnetic field. The main goals were to develop a bioengineering technology of tissue-mimicking phantom materials production and to find out though experiment an effect of a constant magnetic field and phantom temperature changes under the influence of electromagnetic radiation.

This work was carried out in the direction of basic research «To develop medical and physical basis of magnetic technology in magnetic nanotherapeutics of malignancies» № of state registration is 0113U002152, which had been performed in 2013 – 2015 in the research laboratory of Medical Physics and Bioengineering of National Cancer Institute.

Keywords: phantom, human breast, tissue-mimicking materials, magneto nanoparticles, tumor, radiofrequency hyperthermia, constant magnetic field, electromagnetic field.

РЕФЕРАТ
Объем работы составляет 83 страницы, количество иллюстраций – 44, таблиц – 32, приложений – 1, источников по перечню ссылок – 32.

Целью работы было разработать тканеэквивалентный гетерогенный фантом молочной железы с опухолью и магнитным нанокомплексом для исследования в нем изменений постоянного магнитного поля и температуры под влиянием электромагнитного облучения. Главные задачи работы – выработать биоинженерную технологию изготовления тканеэквивалентных фантомных материалов и экспериментально выяснить на изготовленном фантоме влияние постоянного магнитного поля и изменений температуры фантома, возникающих под действием электромагнитного облучения.

Работа выполнена по направлению фундаментальной НИР «Разработать медико-физические основы технологии магнитной нанотерапии злокачественных новообразований» № госрегистрации 0113U002152, которая выполнялась в 2013 – 2015 р. в научно-исследовательской лаборатории медицинской физики и биоинженерии Национального института рака.

Ключевые слова: фантом, молочная железа, тканеэквивалентные материалы, магниточувствительные наночастицы, опухоль, радиочастотная гипертермия, постоянное магнитное поле, электромагнитное поле.

Пояснювальна записка
до дипломної роботи

на тему: Тканиноеквівалентний фантом молочної залози з імітацією гетерогенних тканин пухлини та дослідження в ньому магнітних властивостей нанокомплексу


Київ – 2016 рокуКаталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка