Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. ССкачати 236.53 Kb.
Дата конвертації18.11.2016
Розмір236.53 Kb.
ТипДиплом
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

ІНСТИТУТ АЕРОНАВІГАЦІЇ
Кафедра аеронавігаційних систем

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

Харченко В.П.


………………………

«…» червня 2013 р.ДИПЛОМНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

ВипускниКА освітньо-кваліфікаційного рівня

«СПЕЦІАЛІСТ»

Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту

Гостомель

Виконавець: Жежель М.С.

Керівник: старший викладач Мурадов Р.А.

Нормоконтролер: Ларін В.Ю.

Керiвник з роздiлу «Охорона працi» Применко В.І.

Керiвник з роздiлу «Охорона навколишнього середовища»: Черняк Л.М.


КИЇВ 2013

Національний авіаційний університет
Інститут аеронавігації

Кафедра аеронавігаційних систем

Спеціальність 7.07010202 Обслуговування повітряного руху
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Харченко В. П.

………………………

«…» ________2013 р.
ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи

_______________Жежель Маргарити Сергіївни_____________

(прізвище, ім’я, по батькові випускника в родовому відмінку)


 1. Тема дипломної роботи «Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель» .

2. Термін виконання роботи: з 13.05.2013 по 23.06.2013

3. Вихідні дані до роботи:

технічні параметри аеропорту Гостомель, технологічні процедури при обслуговуванні повітряного руху.

4. Зміст пояснювальної записки: пропускна здатність, ЗПС, РД, аеропорт Гостомель, ПС,що прилітають та відлітають, перон, стоянки, завантаженість, час занятості ЗПС, нерадіолокаційне ешелонування, вантажопасажирський термінал, авіакомпанія, аеропорт, ешелонування, інтервал, повітряний простір.

5. Перелік обов’язкового графічного (ілюстративного) матеріалу:

- таблиці;

- рисунки;

- формули6. Календарний план-графік

№ пор.

Завдання

Термін

виконанняВідмітка про виконанняПідготовка та написання 1 розділу

13.05–20.05

виконаноПідготовка та написання 2 розділу

21.05–27.05

виконаноПідготовка та написання 3 розділу

28.05–04.06

виконаноПідготовка та написання 4 розділу

05.06–11.06

виконаноПідготовка та написання 5 розділу

12.06–15.06

виконаноОформлення та друк пояснювальної записки

16.06–19.06

виконаноПідготовка презентації

20.06–21.06

виконаноПідготовка доповіді

22.06–23.06

виконано

7. Консультанти з окремих розділівРоздiл

Консультант

(посада, П.I.Б.)Дата, пiдпис

Завдання видав

Завдання

прийняв


Охорона працi


Доц.,

Применко В.І
Охорона навколишнього середовища
Доц.,


Черняк Л.М8. Дата видачі завдання: «13» травня 2013 р.

Керівник дипломної роботи __________________ Мурадов Р.А

(підпис керівника) (П.І.Б.)


Завдання прийняв до виконання ______________ ___Жежель М.С

(підпис випускника) (П.І.Б.)РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломної роботи «Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель»: 71 сторінка, 15 таблиць, 5 рисунків, 4 формули, 18 використаних джерел.Мета дипломної роботи — розрахунок пропускної здатності міжнародного аеропорту Гостомель, з метою виявлення найбільш ефективного варіанту обслуговування повітряних кораблів спеціалістами управління повітряним рухом та авіаційним персоналом.

Актуальність — на сьогодні розрахунок пропускної здатності міжнародного аеропорту Гостомель є дуже важливим та корисним фактом для спеціалістів з обслуговування повітряного руху та усього авіаційного персоналу з метою ефективного управління та обслуговування повітряного руху.

Об’єкт удосконалення — Міжнародний аеропорт Гостомель

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження —

результат дипломної роботи (найбільш точний розрахунок пропускної здатності аеропорту для спеціалістів управління та обслуговування повітряного руху) рекомендовано використовувати у плануванні обслуговування та управління повітряним рухом.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ………………..5ВСТУП ……………………………………………………………………................7

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ ГОСТОМЕЛЬ ………………………………………………………………………..9

  1. Кліматична характеристика………………………………………………10

  2. Підрозділи, підприємства, авіакомпанії, що базуються в аеропорту…13

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1………………………………………………………16

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ АЕРОПОРТУ ГОСТОМЕЛЬ……………………………………………………………………….17

2.1. Пропускна здатність злітно-посадкових смуг………………………………17

2.2. Пропускна здатність перону…………………………………………………..25

2.3. Пропускна здатність руліжних доріжок……………………………………...27

2.4. Вантажопасажирський термінал……………………………………………..30

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2………………………………………………………33

РОЗДІЛ 3МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ

АЕРОПОРТІВ………………………………………………………………............34

3.1. Проблеми пiдвищення пропускної здатностi аеропортів та методи їх розв’язання………………………………………………………………………….35

3.2. Шляхи поліпшення пропускної здатності аеропортів...................................38

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3………………………………………………………41

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА………………….42

4.1. Охорона навколишнього середовища від впливу аеропортів…………........49

4.2 Охорона водних ресурсів………………………………………………………50

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4………………………………………………………54

РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ..……………………………………………….........55

5.1 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів які впливають на авіадиспетчера……………………………………………………………………...55

5.2. Забезпечення пожежної та вибухової безпеки…………………………...59

5.3. Інструкція з техніки безпеки для авіадиспетчерів, працюючих

з електронно-обчислювальною технікою………………………………………...63

5.4. Інструкція з техніки безпеки для працівників аеропорту, що мають відношення до електронно-обчислювальної техніки……………………………64

ВИСНОВОК………………………………………………………………………...70

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ
AДЦ – aеродромний диспетчерський центр

АДВ – аеродромна диспетчерська вишка

ДП – державне підприємство

ЕПС – екіпаж повітряного судна

ЗО – злітні операції

ЗПО – злітно-посадкові операції

ЗПC – злітно-поcaдковa смуга

ІВП – інструкція з виконання польотів

КЛЕ – керівництво з льотної експлуатації

ЛВС – лінія виконавчого старту

ЛПС – лінія попереднього старту

МA – міжнaродний аеропорт

МРД – магістральна руліжна доріжка

МС – місце стоянки

НТД – нормативно-технічна документація

ОПР – обcлуговувaння повітряного руху

ПВП – правила візуальних польотів

ПОД – пункт обов’язкових донесень

ППП – правила польотів за приладами

ПР – повітряний рух

ПC – повітряне судно

РД – руліжнa доріжкa

РДЦ – районний диспетчерський центр

СТЗБ – Спеціальні технічні засоби безпеки

УПР – управління повітряного рухуАІР – aeronautical information publication (збірник аеронавігаційної інформації)

BT – Buffer Time (буферний час)

ІАТА – Іnternatіonal Aіr Transport Assocіatіon (Міжнародна асоціація повітряного транспорту)

ІCАО – Іnternatіonal Cіvіl Avіatіon Organization (Міжнародна організація цивільної авіації)

MI – minimum interval (мінімaльний інтервал)

PT – Positioning Time (чac в’їзду/виїзду ПC нa/з стоянки)

ROTA – Runway Occupancy Time on arrival (час зайнятості ПС ЗПС при прильоті)

ROTD – Runway Occupancy Time on departure (час зайнятості ПС ЗПС при вильоті)

ROT – Runway Occupancy Time (час зайнятості ПС ЗПС)
Аеродромна диспетчерська вишка (Aerodrome Control Tower)орган, призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування аеродромного руху.
Аеродром (Air field) - певна дiлянка земної або водної поверхнi (включаючи будь-якi будiвлi, споруди i устаткування), призначений повнiстю або частково для прибуття, вiдправлення i руху по цiй поверхнi повiтряних суден.
Авіадиспетчер – спеціаліст, який виконує контроль та обслуговування повітряного руху з диспетчерського пункту.
Диспетчерська зона (Cоntrol Zone) – частина контрольованого повiтряного простору над земною поверхнею до встоновленої верхньої межi, контроль та обслуговування повiтряного руху в якiй здiйснюється вiдповiдним диспетчерським органом.
Злі́тно-посадко́ва сму́га — визначена прямокутна ділянка сухопутного аеродрому, підготовлена для посадки і зльоту повітряних суден.
Збiрник аеронавiгацiйної iнформацiї - (Aeronautical Information Publication) – видана або санкцiонована державою публiкацiя, яка вмiщує довгострокову аеронавiгацiйну iнформацiю, що має важливе значення для аеронавiгацiї.
Орган ОПР (Air Traffic Services Unit) – орган диспетчерського обслуговування повiтряного руху, центр польотної iнформацiї або пункт збору повiдомлень щодо обслуговування повiтряного руху.
Повiтряне судно (Аircraft) - будь-який апарат, пiдтримуваний в атмосферi за рахунок його взаємодiї з повiтрям, виключаючи взаємодiю з повiтрям, вiдображеним вiд земної поверхнi.
Аеродромний рух - увесь рух у зоні маневрування аеродрому, а також польоти всіх повітряних суден в районі аеродрому. [13]
Диспетчерський дозвіл (дозвіл) - дозвіл, наданий командиру повітряного судна діяти відповідно до умов, установлених диспетчерським органом.[13]

Інформація про рух - інформація, що надається органом ОПР повітряного руху екіпажу повітряного судна з метою попередження його про інші відомі повітряні судна або повітряні судна, які можуть перебувати недалеко від його місцезнаходження або зазначеного маршруту польоту, що допомагає екіпажу запобігати зіткненню. [13]


Обслуговування повітряного руху - загальний термін, що означає у відповідних випадках польотно-інформаційне обслуговування, аварійне обслуговування, консультативне обслуговування, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу або аеродромне диспетчерське обслуговування). [13]
Перон - визначена ділянка сухопутного аеродрому, що призначена для розміщення повітряних суден з метою посадки та висадки пасажирів, завантаження і розвантаження пошти, вантажу, заправки, стоянки та технічного обслуговування. [13]
Повітряне судно - апарат, що тримається в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні. [13]
Повітряний рух - усі повітряні судна, що перебувають у польоті або рухаються у зоні маневрування аеродрому. [13]
Політ за правилами польотів ( політ за ППП) - політ, що виконується відповідно до правил польотів за приладами. [13]
Політ за правилами візуальних польотів ( політ за ПВП) - політ, що виконується відповідно до правил візуальних польотів. [13]
Руліжна доріжка - встановлений для руління повітряних суден маршрут на сухопутному аеродромі, який призначений для з'єднання однієї частини аеродрому з іншою. Руліжною доріжкою може бути:

Руліжна доріжка на стоянці - частина перону, маркована як руліжна доріжка і призначена тільки для зарулювання та вирулювання з місць стоянок повітряних суден.

Руліжна доріжка на пероні - руліжна доріжка на пероні, що призначена для забезпечення руління повітряного судна через перон.

Руліжна доріжка для швидкого звільнення злітно-посадкової смуги - руліжна доріжка, з'єднана зі злітно-посадковою смугою під гострим кутом та сконструйована таким чином, щоб дозволити повітряним суднам, які виконують посадку, звільняти злітно-посадкову смугу на підвищених швидкостях, щоб мінімізувати час зайнятості злітно-посадкової смуги. [13]


Час руління (taxі tіme) - час від моменту відправлення ПС до зльоту або від часу посадки ПС до прибуття до місця стоянки.[14]

ВСТУП
Цивільна авіація являється однією з найважливіших галузей держави. В усіх розвинених країнах світу приділяється велике значення розвитку авіації, а саме використанню повітряного простору. За останнє десятиріччя спостерігається постійне зростання показників світових авіаперевезень. В офіційному прес-релізі Міжнародної асоціації повітряного простору (ІАТА) надаються дані, що міжнародні пасажирські перевезення зросли на 11,9% в червні 2012 року, що на 1-2% перевищує докризовий піковий показник, зафіксований в першому кварталі 2008 року. За словами генерального директора ІАТА Джованні Базільяні, галузь відновлюється набагато швидше, ніж очікувалось і прогнозується щорічне зростання об’ємів перевезень від 5 до 10% в залежності від регіону.

Значне зростання авівперевезень в подальшому може призвести до перезавантаженості аеропортів та повітряного простору. Це являється однією з основних проблем повітряного транспорту, яка вимагає необхідність розвитку та модернізації мережі аеропортів та удосконалення системи управління повітряним рухом.

Питання організації повітряного руху при міжнародних та внутрішніх повітряних сполученнях останнім часом привертають значну увагу не лише окремих спеціалістів. В них тісно переплітаються як державні інтереси безпеки, так і комерційні інтереси великих авіакомпаній, які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення. Вантажні і пасажирські перевезення, що здійснює вітчизняний повітряний транспорт, займають незначне місце у загальному обсязі транспортних послуг, але головна перевага повітряного транспорту полягає в швидкості доставки пасажирів і термінових вантажів на великі відстані. Тому дуже актуально стоїть питання пропускної спроможності аеропортів, яка впливає на швидкість обслуговування повітряних перевезень.

При розрахунку пропускної спроможності аеропорту, яка визначає максимальне число обслуговуваних літаків протягом однієї години, використовуються методи теорії черг і досліджується послідовність черг, рух яких визначається числом обслуговуючих центрів ( мається на увазі ЗПС) і характеристиками наданих послуг. Простою аналогією цієї моделі є черга за авіаквитками, в якій кожна угода займає кінцевий проміжок часу. Кількість квитків, що продаються за фіксований час, можна збільшити або збільшуючи кількість черг ( мається на увазі касирів), або скорочуючи час обслуговування клієнта. Точно так само пропускну спроможність аеропорту можна збільшити, збільшуючи число ЗПС або скорочуючи час, необхідний для зльоту або посадки одного літака, шляхом поліпшення роботи служби управління повітряним рухом. Правила обслуговування (і, отже, час обслуговування) кожного літака складним чином залежать також від правил управління повітряним рухом, що відносяться як до структури аеропорту, так і до літаків.

При недостатній пропускній здатності аеропорту виникають затримки в обслуговуванні літаків. Дотримання правил технічної експлуатації ЗПС забезпечує безпечний інтервал між літаками при несприятливих метеорологіч -

них умовах і зменшує небезпеку потрапляння літака в зону сильної турбулентності в сліді за більш важким літаком, який пролетів раніше. Ці правила встановлюють гранично допустимі інтервали між послідовними зльотами і посадками, здійснюваними на одній і тій же ЗПС, і регулюють рух літаків на пересічних ЗПС, а також містять інші вимоги, що гарантують безпеку польотів. Так як з погіршенням видимості допустимі норми стають все більш жорсткими, пропускні спроможності аеропортів з використанням автоматизованих систем зльоту і посадки або тільки візуальних орієнтирів можуть сильно відрізнятися.
Найбільшу пропускну здатність мають аеропорти США, яка становить 120 операцій зльоту і посадки на годину при ясній погоді і знижується до 42 операцій на годину в умовах поганої видимості (в розрахунку на одну ЗПС). Аеропорти в інших країнах мають більш низьку пропускну здатність (50 і 30 операцій відповідно) внаслідок більш жорстких норм та правил управління повітряним рухом.

Пропускна здатність системи обслуговування повітряного руху (ОПР) у цілому задовольняє потреби користувачів повітряного простору. Зростанню пропускної спроможності системи ОПР сприяло впровадження у 1999 році мережі маршрутів зональної навігації та введення в експлуатацію автоматизованих систем керування повітряним рухом у районних диспетчерських центрах ОПР (РДЦ).

Слід пам’ятати , що для підвищення пропускної здатності, відповідний орган ОПР повинен забезпечувати всіма процедурами, які необхідні для безпечного повітряного руху (ПР) при цьому, щоб рівень безпеки не знизився.

Кількість повітряних суден, що обслуговуються службою управління повітряним рухом (УПР), не перевищує кількість ПС, управління польотом яких може безпечно забезпечуватися органом УПР в існуючих умовах.

При визначенні максимальної кількості повітряних суден, що може безпечно обслуговуватися, відповідний повноважний орган ОПР має оцінити і заявити пропускну здатність УПР для диспетчерських районів, диспетчерських секторів в межах диспетчерського району та для аеропортів.

Пропускна здатність ОПР повинна виражатися максимальною кількістю ПС, яка може бути прийнята під управління за певний період в даному ПП чи в відповідному аеропорті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Інструкція з виконання польотів Київ/Антонов 2, Київ, 90 с.

 2. Правила сертифiкацiї цивiльних аеродромiв України, затвердженi наказом Державiаслужби України вiд 25.10.2005 р. № 796 та зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України 10.11.2005 р. за № 1357/11637.

 3. Міністерство інфраструктури України, Наказ 521 від 07.11.2011, Про затвердження правил обслуговування повітряного руху з використанням систем спостереження.

 4. Enhancing Airside Capacity. The complete guide // EUROCONTROL. — 2004.

 5. Doc 9774 ICAO – „Руководство по сертификации аэродромов”.

 6. Док.4444, Правила аеронавiгацiйного обслуговування „Органiзацiя повiтряного руху", Мiжнародна органiзацiя цивiльної авiацiї, видання чотирнадцяте – 2001.

 7. Положення про використання повiтряного простору України, затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 р. № 401.

 8. Харченко В.П., Луппо О.Є., Аргунов Г.Ф., Закора С.А., Ешелонування повітряних кораблів. –К.: НАУ, 2009.-216с

 9. Правила радiолокацiйного обслуговування: Наказ Мiнтрансу України №311 вiд 15.04.2004.

 10. ДНАОП 0.00 - 4.15 – 98 Положення до розробки інструкції з охорони праці. - К.: Держнаглядохоронипраці, 1998

 11. Снип 2.4.79 Природне i штучне освiтлення. М., 1979.

 12. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. – М.: Госстандарт, 1992. – 25 с. 01.07.95.

 13. Протоерейский А.С. Безопасность труда в авиации. – К.: КМУГА, 2000 – 228 с.

 14. Буриченко Л.А. Охрана труда в гражданской авиа­ции. Учеб. пособие. – М.: Транспорт, 1993. – 287 с.

 15. http://www.icao.int/eshop/pub/anx_info/an16_info_en.pdf Додаток 16 — Захист навколишнього середовища, Глава II — Викиди з авіадвигунів.

 16. ДСТ 12.1.003-83. Припустимi рiвнi шуму.

 17. Iсаєнко В.М.,Криворотько В.М.,Франчук Г.М. Екологiя та охорона навколишнього середовища. Дипломне Проектування : Навч. Посiб.- К.: Книжкове видавництво НАУ. 2005-192 с.

 18. http://h.ua/art.php?id=5788, «За технологічний прогрес платить природа: вплив авіації на довкілля», Ярослав Загоруй.

Каталог: main -> study -> abstracts
abstracts -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту укра ї ни Національний авіаційни й університет Кафедра аеронавігаційних систем допустити до захисту завідувач кафедри В. П. Харченко " " 2013 р. Дипломна робота
abstracts -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
abstracts -> На виконання дипломного проекту студента Садового Павла Геннадійовича Тема проекту: «Супутникова система посадки контроль цілісності джерел далекомірних вимірів глобальної навігаційної системи»
abstracts -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
abstracts -> Розв’язання потенційно конфліктних ситуацій у повітряному русі при тренажерній підготовці
abstracts -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
abstracts -> Система самоорганізації руху повітряних кораблів за концепцією
abstracts -> Візуалізація супутнього сліду при заході на посадку

Скачати 236.53 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка