Дипломні проекти та дипломні роботи загальні вимоги до виконання ствуз-хпі 01-2013 Харків нту "хпі" 2013


Вимоги до оформлення пояснювальної запискиСкачати 496.18 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір496.18 Kb.
#13007
ТипДиплом
1   2   3

6.5.11 Вимоги до оформлення пояснювальної записки


6.5.11.1 Пояснювальна записка повинна бути оформлена відповідно до вимог СТВУЗ-ХПІ-3.01, розділ 4.

При виконанні ДП та ДР рукописним способом титульний аркуш пояснювальної записки, зміст, реферат та перелік позначень і скорочень повинні бути оформлені обов’язково креслярським шрифтом.

6.5.11.2 Нумерація сторінок пояснювальної записки починається з цифри 2 на аркуші змісту.
6.6 Конструкторські документи

6.6.1 У дипломних проектах і роботах конструкторські документи (КД) повинні виконуватись відповідно до Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), як правило, на рівні ескізного або технічного проекту з урахуванням стандартів університету: СТВУЗ-ХПІ-3.03,

СТВУЗ-ХПІ-3.04, СТВУЗ-ХПІ-3.05, СТВУЗ-ХПІ-3.06, СТВУЗ-ХПІ-3.07.

6.6.2 Кресленики і схеми відносяться до графічних, специфікації та переліки елементів – до текстових конструкторських документів.

Загальний обсяг графічних документів не повинен перевищувати для ДП та ДР бакалаврів – 4 аркушів, для ДП спеціалістів – 10 аркушів, для ДР магістрів та спеціалістів – 8 аркушів формату А1.

Мінімальну кількість аркушів установлює кафедра.


6.7 Технологічні документи

6.7.1 Технологічні документи виконують відповідно до вимог Єдиної системи технологічної документації (ЄСТД) з урахуванням

СТВУЗ-ХПІ-3.08.
6.8 Програмні документи

6.8.1 Програмні документи виконують відповідно до вимог Єдиної системи програмної документації (ЕСПД). Види програмних документів установлені ГОСТ 19.101.

6.9 Плакати

6.9.1 Плакати виконують для демонстрування матеріалу пояснювальної записки.

Плакат повинен мати назву, що відображає його зміст.

6.9.2 Плакати виконують на аркушах формату А1.

При використанні під час захисту ДП і ДР проекційної техніки дозволяється застосовувати аркуші формату А4.

6.9.3 Плакат повинен мати основний напис за формою 1 або формою 2, що наведені у додатку Б СТВУЗ-ХПІ-3.04.

У графі 1 основного напису наводять назву плаката та вид ілюстрації (таблиця, графік, діаграма, схема тощо), у графі 2 – шифр ДП або ДР, що проставлений на титульному аркуші.

Інші графи заповнюють за загальними правилами (додаток Е СТВУЗ-ХПІ-3.04).

6.9.4 Основний напис розміщують у нижньому правому куті плаката. За необхідності допускається основний напис розташовувати на зворотному боці аркуша.

6.10 Ілюстративні матеріали

6.10.1 Ілюстративні матеріали можуть бути виконані на прозорих плівках (фоліях) або в електронному вигляді (презентація), при цьому виконання на них таких елементів, як числа і знаки, одиниці фізичних величин, формули, таблиці, рисунки тощо повинно відповідати вимогам

СТВУЗ-ХПІ-3.01.

6.10.2 Ілюстративні матеріали на прозорих плівках повинні мати назви, які відображають їх зміст.

Презентація повинна бути роздрукована на аркушах білого паперу формату А4 і може мати титульний аркуш, виконаний у довільній формі із зазначенням теми ДП або ДР, виконавця та керівника.

6.10.3 Ілюстративні матеріали повинні бути підшиті у кінці пояснювальної записки.
7 ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКТУВАННЯ

ДОКУМЕНТІВ ДП ТА ДР

7.1 Документи: титульний аркуш ДП або ДР, відомість документів, завдання та пояснювальна записка (у такій послідовності) повинні бути зброшуровані в обкладинку.

7.2 Документи ДП та ДР, що виконані на аркушах формату А4 і А3, якщо на них немає посилань у тексті (наприклад, технологічний процес, специфікація), можна розташувати у кінці пояснювальної записки (вони не є додатками).

7.3 Графічні документи, що виконані на аркушах формату А2, А1, А0 подаються в ДЕК у розгорнутому вигляді або у рулоні. Після захисту дипломного проекту або роботи їх слід скласти, як зазначено в

СТВУЗ-ХПІ-3.04, розділ 5.


8 ПІДГОТОВКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ТА

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ

8.1 Закінчені дипломний проект або робота, підписані консультантами і нормоконтролером, студент подає керівнику.

8.2 Керівник оцінює готовність ДП (ДР) до захисту на підставі критеріїв, що закладені у методичних вказівках випускаючої кафедри, підписує ДП (ДР) і складає письмовий відгук, що характеризує пророблену студентом роботу з усіх розділів.

8.3 На підставі відгуку завідувач кафедри приймає рішення про допуск проекту або роботи до захисту і ставить підпис на титульному аркуші ДП або ДР.

У випадку, якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити студента до захисту ДП або ДР, це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол засідання кафедри подається через декана факультету на затвердження ректорові вищого навчального закладу.

8.4 Дипломний проект або робота, допущені випускаючою кафедрою до захисту, направляються на рецензію.

8.5 Склад рецензентів затверджується проректором з подання завідувача відповідної кафедри з числа фахівців виробництва і наукових організацій. Дозволяється залучати як рецензентів викладачів НТУ“ХПІ” (професорів, доцентів), не працюючих на даній кафедрі, або викладачів інших вищих навчальних закладів.

8.6 У своїх висновках рецензенти відзначають актуальність теми розроблень (досліджень), новизну, конкретну особисту участь студента в одержанні наукових і практичних результатів, викладених у проекті (роботі), ступінь обґрунтування наукових (практичних, організаційних) положень.

Рецензент ставить свій підпис на титульному аркуші пояснювальної записки.

8.7 Дипломний проект або робота разом із відгуком і рецензією подається у ДЕК для захисту.

У ДЕК можуть бути надані також матеріали, які характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи (надруковані статті, методичні розробки, рукописи статей тощо).

8.8 При захисті ДП і ДР допускається подавати ілюстративні матеріали на прозорих плівках (фоліях) або в електронному вигляді (презентація). У цьому випадку усі члени ДЕК повинні бути забезпечені роздавальним матеріалом, що дублює фолії та презентацію.

8.9 Після захисту ДП і ДР зберігаються в архіві вищого навчального закладу.

ДОДАТОК А

Форма титульного аркуша

дипломного проекту та дипломної роботи

А.1 Форма титульного аркуша дипломного проекту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Факультет ( відділення) ___________________________________________________

Кафедра (предметна, циклова комісія) _ ____________

Напрям підготовки (спеціальність) _________________________________________
До захисту допускаю

Завідувач кафедри

(ініціали та прізвище)

______________________________

(підпис, дата)ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

освітньо-кваліфікаційного рівня


Тема проекту _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Шифр проекту

(група, номер теми за наказом)


Виконавець

(прізвище, ім’я, по батькові)
Керівник

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)


Харків 200__

А.2 Форма титульного аркуша дипломної роботиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Факультет ( відділення) ___________________________________________________

Кафедра (предметна, циклова комісія) _ ____________

Напрям підготовки (спеціальність) _________________________________________

До захисту допускаю

Завідувач кафедри

(ініціали та прізвище)

______________________________

(підпис, дата)

ДИПЛОМНА РОБОТА

освітньо-кваліфікаційного рівня


Тема роботи _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Шифр роботи

(група, номер теми за наказом)


Виконавець

(прізвище, ім’я, по батькові)
Керівник

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
Харків 200__

ДОДАТОК Б

Форма відомості документів

дипломного проекту та дипломної роботи
Б.1 Перший аркуш

Найменування виробу,

об’єкта або темиНайменування

документаФор-мат

Кільк.

арк.


При-

мітка


(2)

Прізвище

Підп.

Дата

Розроб.


(1)


Літ.

Аркуш

Аркушів

Перев.

(4)


НТУ «ХПІ»

Кафедра (3)Н.конт.


Затв.

Б.2 Наступні аркушіНайменування виробу,

об’єкта або темиНайменування

документаФор-мат

Кільк.

арк.


При-

мітка

Аркуш
Каталог: standart
standart -> Стандарт вищого навчального закладу стандарт высшего учебного заведения
standart -> Інформація і документація
standart -> Закону України «Про освіту»
standart -> Хельсинкский фонд по правам человека польша
standart -> Стандарт вищої освіти зі спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування ступінь вищої освіти: бакалавр
standart -> Робоча програма стандартизації лікарських засобів. (назва навчальної дисципліни) 12020101 "Фармація"
standart -> Стандарти з інформації, бібліографії, бібліотечної та видавничої справи
standart -> Затверджено міністр освіти І науки України 2017 р. Погоджено

Скачати 496.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка