Дипломного проектУ спеціаліста з управління проектами 2013 ЗмістСкачати 494.47 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації06.11.2016
Розмір494.47 Kb.
#913
ТипДиплом
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
Кафедра менеджменту


Загальні вимоги до структури, обсягу
та оформлення


дипломного проектУ спеціаліста

З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

2013

Зміст


розділ 2. Зміст дипломного проекту спеціальність 7.18010013 «Управління проектами» 5

розділ 4. Оформлення ПОСИЛАНЬ ТА списку використаних джерел 16

розділ 5. План анотаціі, яку пише керівник на роботу 18

розділ 6. Оформлення плакатів 19

РОЗДІЛ 7. ОЦІНЮВАННЯ ЗА РЕЙТИНГО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.18010013 – УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 20

Форма № Н-9.02 23

Форма № Н-9.01 24

Керівник роботи 27

Актуальність дослідження 27

Відповідність змісту та обсягу роботи завданню 27

Характеристика роботи студента над дипломною роботою (робота за графіком, глибина проробки теми, прояв творчої ініціативи, ступінь самостійності при прийнятті рішень) 27

РЕЦЕНЗІЯ 28

Рецензент 28

Актуальність теми дипломної роботи 28

28

Відповідність роботи вимогам до обсягу та змісту 2828

Глибина проробки завдань 28

28

Оцінка якості розрахунків та реальності управлінських рішень 2828

Оцінка якості оформлення розрахунково-пояснювальної записки 28

28

Практична та наукова цінність 2828

Переваги 29

29

Недоліки 2929

Висновок. Проте, вказані недоліки не знижують рівня виконання дипломного проекту, який рекомендований до захисту, заслуговує оцінки « », а студент заслуговує присвоєння кваліфікації 29

(П.І.Б.) «Фахівець з управління проектами та програмами». 29

Лукаша Дмитрия Владимировича 31


1. У процесі проходження переддипломної практики необхідно зібрати інформацію по процесам обраного проекту за наступними розділами: • управління інтеграцією проекту: розробка Статуту проекту. Розробка попереднього опису змісту проекту. Розробка плану управління проектом. Керівництво і управління виконанням проекту. Моніторинг і управління роботами проекту. Загальне управління змінами. Закриття проекту;

 • управління змістом проекту: планування змісту. Визначення змісту. Створення ієрархічної структури робіт (ІСР). Підтвердження змісту. Управління змістом;

 • управління строками проекту: визначення складу операцій, визначення взаємозв’язків операцій. Оцінка ресурсів операції. Оцінка діяльності операцій. Розробка розкладу. Управління розкладом;

 • управління вартістю проекту: вартісна оцінка. Розробка бюджету витрат. Управління вартістю;

 • управління якістю проекту: планування якості. Процес забезпечення якості. Процес контролю якості;

 • управління людськими ресурсами проекту: планування людських ресурсів. Набір команди проекту. Розвиток команди проекту. Управління командою проекту;

 • управління комунікаціями проекту: планування комунікацій. Поширення інформації. Звітність з виконання. Управління учасниками проекту;

 • управління ризиками проекту: планування управління ризиками. Ідентифікація ризиків. Якісний аналіз ризиків. Кількісний аналіз ризиків. Планування реагування на ризики. Моніторинг та управління ризиками;

 • управління поставками проекту: планування покупок і придбань. Планування контрактів. Запит інформації у продавців. Вибір продавців. Адміністрування контрактів. Закриття контракту.

2. Зібрана інформація оформляється у формі звіту з переддипломної практики.

3. Заповнюється журнал переддипломної практики (видається у 407 ауд. імп.корп.). У журналі обов'язкова наявність підписів та печатки організації, де Ви проходите практику, відгук керівника практики від організації.

4. Оформляються замовлення на тему і акт впровадження.

ТЕМА погоджується і затверджується КЕРІВНИКОМ!!!!!


розділ 2. Зміст дипломного проекту спеціальність 7.18010013 «Управління проектами»

Результати роботи над дипломним проектом оформляються в пояснювальній записці та графічній частині (кресленнях і плакатах).

Рекомендується обсяг пояснювальної записки для дипломних проектів - 90 - 110 сторінок формату А4 (до цього обсягу не зараховуються список використаних джерел та додатки); кількість плакатів - не менше 10 аркушів формату А1; обсяг теоретичного розділу не повинен перевищувати 30%.

Додаток може бути обсягом не більше 30 сторінок.

Зміст дипломного проекту представлений у табл. 2.1.

Таблиця 2.1Зміст дипломного проекту

Назва змісту

Пояснення

Титульний аркуш

 • оформлюється відповідно до вимог стандарту та вимог вищого навчального закладу (див. в додатку)

Завдання для дипломного проектування

 • назва дипломного проекту, завдання до кожної її частини (писати у наказовій формі (див. в додатку))

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

 • якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, наводять їх перелік

РЕФЕРАТ

(трьома мовами) • тема, короткий переказ дипломної роботи з розкриттям структури роботи. Ключові слова (5 - 10), кількість сторінок у роботі, таблиць, рисунків, використаних джерел

ЗМІСТ

 • список розділів, підрозділів та інших частин пояснювальної записки з зазначенням номерів сторінок

ВСТУП

 • актуальність теми, мета роботи, постановка завдань, практичне значення роботи

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ – ІНІЦІЮВАННЯ ПРОЕКТУ


 • визначення актуальності проекту. Визначення обмежень проекту. Аналіз проблеми і постановка задачі. Збір ретроспективної інформації про проект. Розгляд варіантів реалізації проекту, опис їх. Аналіз варіантів з застосовуванням відомих методів (експертні оцінки, аналіз вигод / витрат та ін.)

 • проведення передінвестиційних досліджень. Визначення моделі життєвого циклу проекту, фаз проекту. Визначення критеріїв успішного завершення проекту, та окремих етапів

 • розробка документу, що ініціює проект

 • розробка Статуту проекту. Розробка попереднього опису змісту проекту

Висновки до розділу

 • короткий перелік основних висновків

Продовження табл. 2.1

ДРУГИЙ РОЗДІЛ– ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ

 • розробка плану управління проектом

 • визначення процесів, найбільш актуальних для даного проекту

 • побудова процесної моделі за стандартом PMI PMBOK (опис входів, виходів, реалізація методів) для областей знань управління змістом, управління термінами, управління вартістю

 • проведення PERT – аналізу проекту: визначення сценаріїв розвитку проекту, розрахунок часових та вартісних характеристик сценаріїв

 • управління людськими ресурсами проекту. Визначення команди проекту, методу її формування, розподіл ролей у команді. Розробка методів згуртування команди проекту, системи мотивації

 • управління комунікаціями

 • визначення вимог до комунікацій, схеми комунікацій, визначення засобів комунікацій, складання плану комунікацій

 • управління якістю (планування методів управління якістю)

 • планування управління ризиками. Ідентифікація ризиків

 • якісний аналіз ризиків. Кількісний аналіз ризиків. Планування реагування на ризики

 • планування покупок і придбань. Планування контрактів

 • побудова комп’ютерної моделі проекту

Висновки до розділу

 • короткий перелік основних висновків

ТРЕТІЙ РОЗДІЛ – ВИКОНАННЯ, КОНТРОЛЬ, ЗАКРИТТЯ

 • у третьому розділи розглядають питання реалізації проекту, управління і контролю, моніторингу, закриття проекту

 • керівництво та управління виконанням проекту. Моніторинг і управління роботами проекту. Загальне управління змінами

 • контроль ходу виконання проекту

 • відстеження проекту. Застосування методики освоєного об’єму, ліній ходу виконання робіт

 • управління розкладом, внесення змін. Управління вартістю

 • управління змінами. Звітність з виконання

 • процес забезпечення якості. Розвиток команди проекту. Управління командою проекту

 • контроль якості проекту

 • моніторинг і управління ризиками

 • адміністрування контрактів. Закриття контракту

 • закриття проекту

 • розробка презентації проекту у Power Point

 • рекомендації з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях

Висновки до розділу

 • короткий перелік основних висновків

ВИСНОВКИ

 • зведені дані про проект. Основні результати і техніко-економічна доцільність проекту, рекомендації з застосування результатів проекту

Закінчення табл. 2.1СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • вітчизняні та закордонні літературні джерела по темі дослідження, електронний ресурс

ДОДАТКИ


 • діаграма Ганта

 • сітьовий графік

 • лист ресурсів

 • презентація проекту в Power Point

 • плакати

Додаткові матеріали

(не нумеруються, не зшиваються з роботою, подаються у прозорому файлі) • Замовлення на тему

 • Акт впровадження

 • Рецензія

 • Відгук керівника

 • Анотація керівника

 • Копії публікації студента по темі роботи (статті та тези)

Каталог: sites -> default -> files -> files for students
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій
files for students -> М.Є. Жуковського «хаі» Кафедра менеджменту Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної роботи магістра з управління проектами 2014 Зміст розділ вимоги до оформлення

Скачати 494.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка