Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з дисципліни " мікроекономіка"Сторінка1/3
Дата конвертації23.11.2016
Розмір0.64 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
з дисципліни
МІКРОЕКОНОМІКА
для студентів спеціальності

7.050104 “Фінанси“

Укладач:

к.е.н., доцент кафедри

економічної теорії

А. І. Ігнатюк

КИЇВ - 2010

Навчально-методичний комплекс з дисципліни ”Мікроекономіка“ (укладач: А.І. Ігнатюк, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії) для студентів за спеціальністю 7.050104 “Фінанси“ рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Протокол № від “___“ ­­­­­­­­­­­___________ 2010 р.

ЗМІСТ1. Загальні положення……………………………………………………..

4

2. Тематичний план дисципліни ………………………………………….

8

3. Програма курсу…………………………………………………………

9

4. Плани лекцій…………………………………………………………….

13

5. Плани семінарських занять…………………………………………….

15

6. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів……………………………………………………………………..

21


6.1. Завдання контрольної роботи ………………………………………

21

6.2. Методичні рекомендації та теми рефератів ……………………

30

7. Зразок екзаменаційного білету…………………………………………

32

8. Теоретичні питання до підсумкового контролю………………………

34

9. Перелік термінів, що виносяться на підсумковий контроль…………

35

10. Список рекомендованої літератури…………………………………..

38


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мікроекономіка – розділ економічної теорії, метою якого є вивчення механізму прийняття рішень суб’єктами ринкових відносин – індивідами, домашніми господарствами, підприємствами, організаціями, – які прагнуть максимізувати власну вигоду в умовах обмеженості ресурсів, а також вирішення проблеми оптимального розміщення благ та ресурсів в економіці.

Курс складається з наступних розділів: теорія споживання, теорія виробництва та витрат, аналіз ринкових структур, ринки ресурсів, часткова та загальна рівновага, зовнішні ефекти, теорія суспільного вибору.Мета курсу – формування уявлення про закономірності функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях, а також можливість ефективного використання цих знань для розробки теоретично обґрунтованих оптимальних управлінських рішень.

Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається розв’язання таких завдань: • визначення ролі мікроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методології;

 • забезпечення глибокого розуміння категорій і законів цієї науки, закономірностей функціонування і розвитку мікроекономічних систем;

 • висвітлення основних елементів ринкового механізму, їх взаємозв’язок та взаємодію, факторів, що впливають на формування ринкової ситуації і обумовлюють економічну поведінку господарюючих суб’єктів;

 • визначення механізму прийняття економічних рішень окремими господарюючими суб’єктами, здійснення ними тих або інших виборів при обмеженості ресурсів та наявності альтернативних можливостей;

 • розкриття закономірностей, правил поведінки господарюючих суб’єктів в ринковому середовищі.

Форми проведення занять: лекції, семінари.

Лекції покликані:

 • розкрити основні теоретичні проблеми курсу;

 • навчити застосовувати теоретичні надбання на практиці;

Семінарські заняття спрямовані на:

 • вироблення навичок застосування мікроекономічної теорії на практиці;

 • закріплення і поглиблення знань студентів у процесі обговорення проблемних мікроекономічних ситуацій, що склалися в Україні та інших країнах світу як поточного характеру, так і парадоксальних, екстремальних.

Готуючись до семінарського заняття студент має ретельно вивчати конспект лекцій та опрацьовувати рекомендовану навчальну літературу, бути готовим до теоретичної дискусії проблемного характеру, розрахувати запропоновані задачі з кожної теми та вміти їх пояснити.

При використанні літературних джерел слід брати до уваги, що всі вони, як правило, різняться логічною побудовою навчального матеріалу, визначеннями мікроекономічних категорій, абревіатурою, теоретичними уподобаннями тощо. У зв’язку з цим доцільно віддавати перевагу підручнику, що є базовим для нашого університету, підручнику з мікроекономіки за редакцією В.Д.Базилевича. Слід також мати на увазі, що підручники з часом застарівають. Тому лише в лекціях викладач може оперативно висвітлювати можливі зміни в макроекономічній теорії та практиці.Контрольні заходи є невід'ємним атрибутом навчального процесу. Вони включають поточний, проміжний та підсумковий контроль.

Навчальна дисципліна "Мікроекономіка" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 3 модулів, 2 з яких проводяться у вигляді письмової модульної контрольної роботи за перший та другий змістовні модулі, а 3-ій – самостійна робота студента у вигляді реферату.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять за визначеними питаннями, тестами, задачами або практичними завданнями до теми.

Проміжний контроль дає змогу оцінити рівень системного засвоєння теоретичного матеріалу та вміння його застосувати для аналізу конкретної економічної ситуації та розв'язання певних економічних проблем. Проміжний контроль проводиться у вигляді модульних контрольних робіт по відповідних змістовних модулях (модуль 1 та 2). Студент може отримати максимально 20 балів за кожну контрольну роботу. Для проведення модуля 3 пропонується підготувати реферати з мікроекономічної теорії та практики господарювання. Студент може отримати максимально 20 балів за підготовлений та захищений реферат.

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. Для його успішного складання пропонується перелік питань, які охоплюють програму курсу. Екзаменаційний контроль передбачає також включення основних макроекономічних термінів, зміст яких слід розкрити декількома реченнями, тестових завдань та задач, що охоплюють різні теми курсу. Студент може отримати максимально 40 балів за екзамен.

Схема нарахування рейтингу в кредитно-модульній системі


Види та зміст робіт

Максимальна оцінка

Інші можливі оцінки, примітки

Контрольна робота

20

Розподіл балів

Теоретичні питання (1,2) – макс. по 5 балів

Задача – макс. 5 балів

Тести –макс. 5 балівПроміжний контроль: модульна контрольна робота

20

Розподіл балів

Теоретичні питання (1,2) – макс. по 5 балів

Задача – макс. 5 балів

Тести –макс. 5 балівСамостійна письмова робота (реферат)

20Письмовий екзамен


40


Розподіл балів

І. (теоретичне питання) – 10 балів;

ІІ. (теоретичне питання) – 10 балів;

ІІІ. (тестові завдання) – 5 бали;

ІV. (категорії) – 5 балів

V. 1.(задача) – 5 балів;

2.(задача) – 5 балів.


Разом:

100

Кількість накопичених впродовж семестру балів відповідає оцінці:
1 - 34 – “незадовільно“ з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35 - 59 – “незадовільно“ з можливістю повторного складання;

60 - 64 – “задовільно“ (“достатньо“) ;

65 - 74 – “задовільно“;

75 - 84 – “добре“;

85 - 89 – “добре“ (“дуже добре“);

90 - 100 – “відмінно“.
Нижче наведена шкала відповідності балів за кредитно-модульною системою національній чотирьохбальній системі оцінювання.

Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 - 100

5

відмінно

85 - 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 - 59

2

незадовільно

1 - 34

Після опанування дисципліни “Мікроекономіка“ студент повинензнати:

 • ключові положення мікроекономічних теорій, що лежать в основі мікроекономічної науки;

 • систему мікроекономічних показників;

 • базові моделі мікроекономічної рівноваги;

уміти:

 • обчислювати основні мікроекономічні показники;

 • аналізувати мікроекономічні результати функціонування ринку та економічних суб’єктів;

 • оцінювати ефективність мікроекономічної політики підприємств.

Тільки комплексне застосування усіх форм навчального процесу та контрольних заходів дає змогу, з одного боку, засвоїти теоретичні знання, а з іншого - сформувати навички їх практичного застосування як для аналізу мікроекономічних ситуацій, так і для вирішення певних проблем на рівні економічних суб’єктів та ринків.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
МІКРОЕКОНОМІКА”Теми

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Всього

Предмет, методи та методологія мікроекономіки10

10

Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції. Часткова ринкова рівновага

2

2

8

12

Модель поведінки споживача

2

1

7

10

Попит домогосподарства

2

1

7

10

Теорія виробництва

2

1

7

10

Теорія затрат виробництва

2

1

7

10

Ринок досконалої конкуренції

2

1

7

10

Ринок чистої монополії

2

1

7

10

Ринок монополістичної конкуренції

2
8

10

Ринок олігополії

2
10

12

Попит на ресурси

2
8

10

Пропозиція ресурсів

2
10

12

Загальна ринкова рівновага та суспільний добробут

2
10

12

Зовнішні ефекти і суспільні блага

2
10

12

ВСЬОГО

26

8

116

150

3. ПРОГРАМА КУРСУ
тЕМА 1. Предмет, методи та методологія мікроекономіки

Предмет дослідження мікроекономічної теорії. Основні господарські суб’єкти. Економічні блага. Фактори виробництва. Рідкість ресурсів і проблема вибору. Ринок.

Особливості методології мікроекономіки. Еволюція основних концепцій мікроекономічного аналізу. Економіка як система. Статичний і динамічний аналіз.

Моделювання. Розв’язок моделі. Оптимізаційні та рівноважні моделі.

Основні поняття та інструментарій мікроекономічного аналізу. Модель кругообігу товарів і доходів.

ТЕМА 2. Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції

Попит. Величина попиту. Закон попиту. Крива попиту. Фактори, що впливають на попит. Зміни у попиті та величині попиту. Індивідуальний та ринковий попит.

Пропозиція. Величина пропозиції. Крива пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію. Зміни у пропозиції та величині пропозиції.

Індивідуальна та ринкова пропозиція на ринку досконалої конкуренції у короткостроковому періоді. Еластичність пропозиції.ТЕМА 3. Часткова ринкова рівновага

Взаємодія попиту та пропозиції на ринку. Ринкова рівновага. Ціна рівноваги та рівноважний обсяг. Вплив змін у попиті та пропозиції на стан рівноваги, рівноважні ціни та обсяги. Дефіцит та надлишки. Надлишок споживача та виробника.

Види ринкової рівноваги. Єдність та стабільність ринкової рівноваги.

Головні підходи до встановлення рівноваги. Модель Вальраса. Модель Маршалла. Павутиноподібна модель. Вибухова, згасаюча та рівномірна рівновага.

Вплив держави на рівновагу на ринку. Регулюючі та фіксовані ціни. Податки та дотації. Втрати споживача та виробника при впровадженні податків.
ТЕМА 4. Модель поведінки споживача

Головні припущення мікроекономічної моделі домогосподарства.

Кардиналістська концепція корисності. Корисність. Гранична корисність. Функція корисності. Перший закон Госсена.

Ординалістська концепція корисності. Аксиоми ординалістської концепції: повнота рефлексивність, транзитивність, ненасичення, неперервність, строга випуклість. Криві байдужості. Гранична норма заміщення.

Бюджетне обмеження. Фактори, що впливають на бюджетну пряму. Державне регулювання, податки, раціонування споживання.

Оптимум споживача: кардиналістський та ординалістський підхід. Другий закон Госсена.


ТЕМА 5. Попит домогосподарства

Зміна споживання при зміні доходу. Крива “доход-споживання”. Суперіорні та інферіорні блага. Криві Енгеля. Криві Енгеля в сучасній інтерпретації.

Зміни у споживанні при зміні цін. Визначення кривої попиту.

Еластичність попиту по доходу та по ціні. Перехресна еластичність.

Ефект доходу і ефект заміни: концепції Хікса та Слуцького.
ТЕМА 6. Теорія Виробництва

Виробничий процес та його компоненти. Технічно ефективний план виробництва. Виробнича функція. Види виробничих функцій: класична, неокласична, лінійно-обмежена, з постійною еластичністю заміни.

Виробнича функція при зміні одного фактору виробництва. Загальна, середня та гранична продуктивність. Криві середнього та граничного продукту, їх співвідношення. Еластичність випуску по змінному фактору. Стадії виробництва.

Виробнича функція при зміні двох факторів. Ізокванта. Карта ізоквант. Гранична норма технічної заміни, графічна інтерпретація. Види ізоквант.

Віддача від масштабу виробництва. Типи віддачи від масштабу. Однорідність та неоднорідність виробничої функції. Еластичність випуску від масштабу. Ізакліналь.
ТЕМА 7. теорія затрат виробництва

Витрати. Види витрат. Явні та неявні, внутрішні та зовнішні витрати.

Функція витрат. Ізокоста та фактори, що на неї впливають.

Економічна ефективність та оптимальний вибір ресурсів. Лінія зростання.

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Загальні, постійні, змінні витрати, їх графічний вигляд. Середні загальні, постійні, змінні витрати, граничні витрати. Криві витрат та їх співвідношення.

Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Конфігурація кривої загальних витрат у довгостроковому періоді. Середні та граничні витрати у довгостроковому періоді.

Взаємозв’язок витрат у короткостроковому та довгостроковому періоді.

Ефект віддачі від масштабу. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти технологічного вибору фірми при розробці довгострокової стратегії розвитку.


ТЕМА 8. ринок Досконалої конкуренції

Ознаки та умови досконалої конкуренції.

Цільова функція підприємства. Прибуток: економічний та бухгалтерський. Функція прибутку. Сукупний доход. Середній та граничний доход.

Умови максимізації прибутку. Оптимальний план виробництва згідно з правилом випуску та правилом витрат. Ізопрофіта.

Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

Оптимальний план конкурентної фірми у короткостроковому періоді. Визначення обсягу випуску при зміні ціни. Умови отримання економічного прибутку.

Рівновага фірми та галузі у довгостроковому періоді. Прибуток конкурентної фірми у довгостроковому періоді.
ТЕМА 9. ринок Чистої монополії

Монополія: суть, ознаки, причини монополізації.

Ринковий попит на продукцію фірми-монополіста та граничний доход. Функція граничного доходу при лінійній функції попиту.

Оптимальний план випуску фірми-монополіста. Перша умова максимізації прибутку. Точка Курно. Визначення ціни. Прибуток монополіста.

Особливості пропозиції на ринку чистої монополії.

Монопольна влада та її показники. Аналіз коефіцієнтів концентрації.

Цінова дискримінація та умови її проведення. Дискримінація першого, другого та третього ступеня. Оптимальний план виробництва фірми при проведенні цінової дискримінації.

Наслідки монополії. Харберовський трикутник, Х-неефективність.


ТЕМА 10. ринок Монополістичної конкуренції

Ознаки ринку монополістичної конкуренції. Умови вступу у галузь. Методи конкуренції. Диференціація продукції.

Дві криві попиту фірми на ринку монополістичної конкуренції. Мінімальна та максимальна функції попиту.

Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції у короткостроковому та довгостроковому періоді.

Рівновага фірми при ціновій та неціновій конкуренції.
ТЕМА 11. ринок Олігополії

Ринок олігополії: суть та ознаки. Теорія олігополії. Олігополістична взаємодія. Стратегічна поведінка фірм та теорія гри. Рівновага Неша. Види ігор з точки зору платіжної суми, попередньої домовленості. Цінові та кількісні моделі.Кооперовані та некооперовані ігри. Модель “дилема ув’язнених”.

Взаємна гра: моделі Курно, Бертрана, теорія ламаної кривої попиту.

Послідовна гра: модель Штакельберга, цінове лідерство.

Теорія змови. Картель.
ТЕМА 12. Попит фірми на ресурси

Особливості ринку факторів виробництва.

Граничний доход від граничного продукту змінного фактору. Вартість граничного продукту змінного фактору.

Попит фірми на змінний фактор на ринку досконалої конкуренції продукту.

Попит монополіста на змінний фактор.

Пропозиція змінного фактору на ринку досконалої конкуренції ресурса.

Монопсонія на ринку змінного ресурсу.

Обсяг використання змінного фактору та його ціна в залежності від структури ринків благ та ресурсів.


ТЕМА 13. Пропозиція ресурсів

Вподобання споживача при врахуванні вільного часу. Криві байдужості. Гранична норма заміни доходу вільним часом.

Бюджетне обмеження та фактори, що на нього впливають. Нетрудові доходи.

Оптимальний вибір споживача з врахуванням вільного часу.

Зміна оптимального плану при зміні ставки заробітної плати. Визначення ефекту доходу та ефекту заміни.

Пропозиція праці. Вплив нетрудових доходів на пропозицію праці.

Пропозиція капіталу. Міжчасові вподобання споживача. Криві байдужості. Гранична норма уподобань у часі.

Міжчасове бюджетне обмеження та фактори, що на нього впливають.

Оптимальний план споживання у часі.

Вплив зміни процентної ставки на заощадження. Ефект доходу та ефект заміни. Приведена цінність майбутніх витрат та доходу. Внутрішня норма доходу. Норма дисконту.

Особливості ринку землі. Формування пропозиції землі. Крива пропозиції землі. Рента. Ціна землі. Капіталізована рента.
ТЕМА 14. Загальна рівновага та добробут

Модель загальної ринкової рівноваги Вальраса.

Поняття оптимальності за Парето. Критерій Парето.

Оптимальність в обміні приватних благ. Продуктова “коробка Еджворта”. Крива контрактів. Оптимальність у виробництві. Ефективність використання ресурсів. Перша та друга теореми економіки добробуту.

Функції суспільного добробуту. Утилітаристична функція добробуту (функція корисності Бентама). Функція суспільного добробуту Неша. Функція суспільного добробуту Роулза.

Критерії оцінки добробуту. Критерій Парето. Критерій Калдора-Хікса.ТЕМА 15. зовнішні ефекти та суспільні блага

“Провали” ринку і їх причини. Пошук інформації, переговори, трансакційні витрати.

Зовнішні ефекти і оптимальність. Інтерналізація зовнішніх ефектів. Податок і субсидія Пігу. Теорема Коуза.

Суспільні блага і ефективність. Характеристики суспільних благ. Теорія суспільного вибору. Оптимальний обсяг виробництва суспільного блага. Проблеми безбілетника (зайця). Лоббізм, логроллінг, бюрократія.4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції. Часткова ринкова рівновага

(2 год.)


 1. Попит, пропозиція, чинники впливу.

 2. Взаємодія попиту та пропозиції на ринку. Ринкова рівновага та її види. Механізм встановлення ринкової рівноваги.

 3. Павутиноподібна модель часткової ринкової рівноваги.

 4. Вплив держави на ринкову рівновагу.


Тема 2. Модель поведінки споживача (2 год.)

 1. Корисність. Функція корисності. Кардиналістська концепція корисності.

 2. Ординалістська концепція корисності. Характеристики уподобань споживача. Крива байдужості.

 3. Бюджетне обмеження. Бюджетне рівняння. Фактори, що впливають на бюджетне обмеження.

 4. Оптимум споживача. Графічна інтерпретація.


Тема 3. Попит домогосподарства (2 год.)

 1. Реакція попиту на зміну доходу. Крива “дохід-споживання”. Криві Енгеля. Блага вищої та нижчої якості.

 2. Реакція попиту на зміну цін. Блага Гіффена та блага Веблена. Блага-замінники та блага-доповнювачі.

 3. Еластичність попиту за доходом та за ціною. Перехресна еластичність.

 4. Ефект доходу і ефект заміщення: концепції Хікса та Слуцького.


Тема 4. Теорія виробництва (2 год.)

 1. Виробнича функція при зміні одного фактора виробництва. Загальна, середня та гранична продуктивність. Криві середнього та граничного продукту, їх співвідношення.

 2. Технічно ефективний план виробництва. Виробнича функція. Ізокванта. Види ізоквант. Види виробничих функцій: класична, неокласична, лінійна, лінійно-обмежена.

 3. Віддача від масштабу виробництва. Типи віддачі від масштабу.

Тема 5. Теорія затрат виробництва (2 год.)

 1. Функція витрат. Рівняння витрат та фактори, що на нього впливають. Ізокоста.

 2. Економічна ефективність та оптимальна комбінація ресурсів. Лінія зростання.

 3. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Криві витрат та їх співвідношення.

 4. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Крива загальних витрат у довгостроковому періоді. Середні та граничні витрати у довгостроковому періоді. Взаємозв’язок витрат у короткостроковому та довгостроковому періоді.

 5. Економія від масштабу. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.


Тема 6. Ринок досконалої конкуренції (2 год.)

 1. Умови максимізації прибутку. Оптимальний план виробництва згідно з правилом випуску. Ізопрофіта.

 2. Індивідуальна та ринкова пропозиція на ринку досконалої конкуренції у короткостроковому періоді. Еластичність пропозиції.

 3. Рівновага конкурентної фірми та галузі у довгостроковому періоді.


Тема 7. Ринок чистої монополії (2 год.)

 1. Оптимальний план випуску фірми-монополіста.

 2. Особливості пропозиції на ринку чистої монополії.

 3. Монопольна влада та її показники. Наслідки монополії.

 4. Цінова дискримінація та умови її проведення.


Тема 8. Ринки олігополії та монополістичної конкуренції (4 год.)

 1. Теорія олігополії. Олігополістична взаємодія. Стратегічна поведінка фірм та теорія гри. Цінові та кількісні моделі. Ігри за умови наявності та відсутності кооперації.

 2. Взаємна гра: моделі Курно, Бертрана.

 3. Послідовна гра: модель Штакельберга, цінове лідерство.

 4. “Дилема ув’язнених”. Картель.

 5. Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції у короткостроковому та довгостроковому періоді.


Тема 9. Ринки ресурсів (4 год.)

 1. Попит фірми на ресурси.

 2. Пропозиція праці.

 3. Пропозиція капіталуТема 10. Загальна ринкова рівновага та суспільний добробут (2 год.)

 1. Модель загальної ринкової рівноваги Вальраса. Закон Вальраса.

 2. Сутність теорії суспільного доброту. Критерій Парето. Поняття оптимальності за Парето. Перша та друга теореми економіки добробуту.

 3. Функції та критерії суспільного добробуту.

 4. Оптимальність в обміні приватних благ. Продуктова “коробка Еджворта”. Крива контрактів.

 5. Оптимальність у виробництві. Ефективність використання ресурсів у галузі та економці.

 6. Оптимальна структура економіки.


Тема 11. Зовнішні ефекти та суспільні блага (2 год.)

 1. Зовнішні ефекти і оптимальність.

 2. Суспільні блага і ефективність.

 3. Теорія суспільного вибору.5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1. Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції. Часткова ринкова рівновага


 1. Попит та фактори, що на нього пливають. Закон попиту.

 2. Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції.

 3. Взаємодія попиту та пропозиції на ринку. Механізм встановлення ринкової рівноваги на ринку.

 4. Вплив держави на рівновагу на ринку.


літературА: [1, с. 53-145], [2, с. 19-56], [5, с. 236-257], [6, с. 19-33].
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

 1. Яким є ефект субсидій на ринку з абсолютною еластичністю попиту; на ринку з абсолютною еластичністю пропозиції?

 2. Консервативний критик урядових програм висловив думку, що єдина річ, яку вміє робити уряд добре – це створення дефіциту та надлишків. Поясніть цю думку.

 3. Як зміниться рівноважна ціна та рівноважний обсяг на ринку картоплі при збільшенні податку на прибуток виробників?


Задачі

1. Функція попиту на товар має вигляд QD = 600 – 100Р, а функція пропозиції: QS = 150 + 50Р.

Держава встановила податок на одиницю товару для виробника на рівні 1,5 грн. Визначте, скільки втратять при цьому споживачі, а скільки виробники?

Що буде, якщо держава встановить на цьому ринку фіксовану ціну на рівні 2 грн.? 1. Надані функція попиту: Qd = 40 + 2Р та функція пропозиції: QS = 80 – 4Р. З’ясуйте чи є рівновага стабільною?

3. На ринку працює 3 покупці. Відомі функції пропозиції продавців:

Q1s = 2P – 6, Q2s = 3P –15, Q3s = 5P

та функції попиту покупців: Q1d = 12 – P, Q2d = 16 – 4P, Q3d = 10 – 0,5P.

Визначте ціну рівноваги та обсяг угоди кожного учасника ринку.Заняття 2. Модель поведінки споживача


 1. Кардиналістська концепція корисності .

 2. Ординалістська концепція корисності.

 3. Оптимальний план споживання.

 4. плив доходу на попит домогосподарства. Криві Енгеля.

 5. Вплив зміни ціни на попит домогосподарства. Крива попиту.

 6. Еластичність попиту.


літературА: [1, с. 149-199], [2, с. 57-84], [5, с. 22-56], [6, с.34-94].

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ


 1. Проаналізувати, як буде визначатися оптимальний план споживання при незвичайних перевагах: а) блага є повні субститути; б) блага є повні комплементи; в) криві байдужості мають злами; г) блага знаходяться у нейтральному зв’язку; д) має місце нестрога випуклість переваг; е) мають місце ввігнуті переваги.

 2. Як вплине на функцію бюджетного обмеження домогосподарства впровадження:

 3. податку на обсяг споживання товару в розмірі Т?

 4. податку на вартість товару за ставкою t?

 5. Якщо домогосподарство споживає лише два товари і завжди витрачає на них весь свій дохід, то чи можуть бути обидва ці товари товарами нижчої категорії?

 6. Яка залежність існує між ціновою еластичністю попиту та сукупною виручкою?

Задачі

 1. Ціна першого блага складає 10 грн., другого 5 грн., доход 200 грн. На скільки щонайменше має зрости дохід домогосподарства, щоб воно мало змогу реалізувати план споживання {8, 35}?

 2. Дохід домогосподарства складає 100 грн., ціна першого блага 20 грн., а другого 10 грн. Визначити бюджетну пряму, дати її графічне зображення. Що відбудеться, якщо ціна другого блага зросте удвічі?

 3. Домогосподарство має функцію корисності U = x1x22 при доході 300 гр. Визначити оптимальний план споживання, якщо ціна першого блага дорівнює 5, другого 20.

 4. Визначити функцію попиту домогосподарства на перше благо, якщо його функція корисності має вигляд U = x12 x2, дохід 100 грн., а ціна другого блага 5 грн.

 5. Функція попиту домогосподарства має вигляд х2 = 8 - p2. Визначити цінову еластичність попиту при p2= 2.

 6. Припустимо, що цінова еластичність попиту населення на певний товар дорівнює 0,5, а еластичність попиту за доходом – 0,8. Як зміниться обсяг попиту на цей товар, якщо його ціна зменшиться на 10%, а доходи населення збільшаться на 5%? (Загальний рівень цін залишається без змін)Заняття 3. ТЕХНОЛОГІЯ та витрати ВИРОБНИЦТВА


 1. Виробнича функція при зміні одного фактора виробництва.

 2. Виробнича функція при зміні двох факторів виробництва. Ізокванта.

 3. Економічна ефективність та оптимальний вибір ресурсів.

 4. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.

 5. Витрати виробництва у довгостроковому періоді.

 6. Ефект віддачі від масштабу та вибір оптимального розміру підприємства.


літературА: [1, с. 200-307], [2, с. 85-121], [5, с. 57-106], [6, с. 285-295].
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ


 1. Чи може процес виробництва характеризуватися одночасно падінням граничного продукту змінного фактора та зростаючою віддачею від масштабу?

 2. Що означає досягнення при певному обсязі змінного фактора максимального значення середнього продукту?

 3. Допустимо, що Ви виробляєте та продаєте бутерброди, хот-доги, каву та картоплю-фрі у невеликому кіоску. 1) Скільки праці, капіталу та матеріалів Ви будете використовувати? 2) Якщо попит на картоплю- фрі зменшиться, що Ви можете зробити протягом короткострокового та довгострокового періоду? 3) Намалюйте карту ізоквант для виробництва хот-догів. Що означає рух уздовж ізокванти? 4) Покажіть на графіку залежність між виробництвом бутербродів та зайнятістю.

 4. Поясніть чому крива граничних витрат перетинає криві середніх загальних та середніх змінних витрат у точці їх мінімуму?

 5. Поясніть чому середні змінні витрати досягають свого мінімуму при меншому обсязі продукту, ніж середні загальні.

 6. При виробництві 20 тис. стільців у місяць граничні витрати зрівнялися із середніми змінними витратами. Як будуть змінюватися загальні середні витрати із збільшенням обсягу випуску?


Задачі

1. Надані деякі показники, що відображають зміну технічної результативності виробництва при заданому факторі K та обсягах фактора L, що змінюються:L

TPL

МРL

АРL

130

2
40
3

1004
20
526

6

132Заповніть таблицю. Дайте графічне відображення. Визначте максимально припустимий обсяг фактора L при заданому обсязі фактора K. 1. Надані наступні дані про обсяги використання факторів K, L та обсягу випуску Q:K

L

Q

А

80

40

400

Б

120

60

800

В

240

120

1600

Г

360

180

1720

Визначте характер економії від масштабу при переході від способу А до способу Б, від Б до В, від В до Г. Намалюйте карту ізоквант. 1. Для виробництва 40 одиниць продукції фірма використовує 20 одиниць фактора K та 60 одиниць фактора L. Яка буде гранична продуктивність фактора V2, якщо гранична продуктивність фактора K – 1,5 і ми маємо постійну віддачу від масштабу?

 2. Бюджет фірми дорівнює 200 грош. од. Вона виробляє продукцію за технологією у= К1/2 L1/2 при цінах на фактори виробництва rK= 2, rL= 4. При яких обсягах використання праці і капіталу випуск фірми буде максимальним?
 1. Надано наступні дані:
Обсяг продукції

(тони пшениці)Земля

(га)


Праця

(працівники)Плата за землю

(грн. за га)Заробітна плата (грн. на робітника)

0

30

0

24

10

1

30

12

24

10

2

30

22

24

10

3

30

30

24

10

4

30

42

24

10

5

30

62

24

10

6

30

90

24

10

7

30

126

24

10

1) Обчисліть ТС, VС, FC, ATC, AVC, AFC, MC.

2) Допустимо, що ціна праці збільшилася вдвічі. Порахуйте нові значення AVC та МС, відобразіть їх графічно та порівняйте із попередніми.

заняття 4. поведінка ФІРМи на ринках ДОСКОНАЛ0ї та недосконалої КОНКУРЕНції


 1. Визначення оптимального обсягу випуску та ціни в умовах досконалої конкуренції та чистої монополії.

 2. Індивідуальна та ринкова пропозиція фірми у короткостроковому періоді.

 3. Умови рівноваги фірми та галузі у довгостроковому періоді.

 4. Монопольна влада та її ознаки. Наслідки монополізації.

 5. Цінова дискримінація.

 6. Рівновага на ринку монополістичної конкуренції.

 7. Моделі олігопольної поведінки фірм.


літературА: [1, с. 200-444], [2, с. 122-201], [5, с. 107-184], [6, с. 296-310].
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

 1. Якщо фірма має збитки, чи може вона більш вигідно виробляти продукцію?

 2. Яка взаємозалежність ринкової ціни та витрат виробництва для всіх фірм на ринку досконалої конкуренції?

 3. Поясніть чому, незважаючи на нульовий економічний прибуток у довгостроковому періоді, фірми продовжують займатися виробництвом?

 4. Чи завжди фірма-монополіст буде мати прибуток?

 5. Чому не можна визначити криву пропозиції фірми-монополіста?

 6. Чи може фірма, що є лідером, отримувати в умовах рівноваги за Штакельбергом більш низький прибуток, ніж в умовах рівноваги за Курно?

 7. Чи виробляється фірмами на ринку олігополії ефективний обсяг випуску?

 8. Поясніть, чому рівновага на ринку монополістичної конкуренції призводить до зниження економічної ефективності порівняно з ринком досконалої конкуренції. Спробуйте виправдати монополістичну конкуренцію довівши, що вона сприяє збільшенню різноманітності продукції на ринку.


Задачі

 1. Фірма має функцію витрат, що задана функцією TС(q) = 50q2 + 5000. Яка крива пропозиції фірми?

 2. У галузі працює 10 фірм, загальні витрати яких характеризуються функцією: TС(q) = 10+8q-4q2+q3. Який загальний обсяг продукції будуть пропонувати фірми на ринок?

 3. Галузевий попит на продукцію характеризується функцією QD = 120 – 3Р. При існуючий технології та заданих цінах на фактори виробництва функція загальних витрат фірми, що виробляє цю продукцію

TС(у) = 10 + 8q – 4q2 + q3.

1) За якою ціною та яку кількість продукції буде продано, якщо у галузі працює 20 таких фірм?

2) Скільки таких фірм залишиться у галузі в умовах досконалої конкуренції у довгостроковому періоді?


 1. Виробництво стільців у місті монополізовано однією фірмою. Яку ціну призначить компанія, якщо її загальні витрати з виробництва стільців визначаються функцією С(Q) = 20Q, а еластичність попиту за ціною дорівнює 2?

 2. На ринку чистої монополії попит заданий функцією QD = 84 – Р, а функція загальних витрат С(Q) = Q2 . Визначте максимальний прибуток монополіста.

 3. Фірма-монополіст може продавати продукцію на двох сегментах ринку із різною еластичністю попиту. Функція попиту першого сегменту
  q1d = 160 – р1, другого q2d = 160 – 2р2. Функція загальних витрат С(Q) = 5 + 5Q + 0,25Q2. При яких цінах на кожному із сегментів монополіст отримає максимальний прибуток?


6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійне вивчення курсу доцільно розпочати з ознайомлення з програмою. Це дасть можливість зрозуміти те, які нові знання можна одержати, вивчаючи курс мікроекономіки.

Самостійна робота передбачає:


 • виконання контрольної роботи;

 • написання реферату;

 • підготовку до екзаменів.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка