jspui/bitstream/123456789/10565/1
  Розвиток банківського споживчого кредитування
jspui/bitstream/123456789/10434/1
  «Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами»
jspui/bitstream/123456789/10585/2
  Формування та використання прибутку банку
jspui/bitstream/123456789/1068/1
  Навчальний посібник Видавничий дім «родовід» Чернівці 2013 ббк 65. 9 (4 Укр) 28 я 73 а 663
jspui/bitstream/123456789/10505/1
  Організація дистанційного банківського обслуговування населення
jspui/bitstream/123456789/1709/1
  Внесок дунаївчан у діяльність Подільської
jspui/bitstream/123456789/90/1
  Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчик
jspui/bitstream/123456789/10559/5
  Пояснювальна записка до дипломної роботи освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» на тему: удосконалення системи управління
jspui/bitstream/123456789/10351/1
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»
bitstream/123456789/2589/1
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 03050901 і 0305901 «Облік і аудит» за кредитно-модульною системою організації
bitstream/123456789/1926/1
  Внз укоопспілки Полтавський університет економіки І торгівлі Вікторія Кулик Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку Монографія Полтава 2014
jspui/bitstream/123456789/10267/1
  Особливості формування І розкриття інформації в бухгалтерському обліку І фінансовій звітності банків україни
jspui/bitstream/123456789/95/1
  Дунаєвецька районна Рада Дунаєвецька райдержадміністрація
jspui/bitstream/123456789/207/1
  Семен Абрамович в е д и авест а біблі я
jspui/bitstream/123456789/212/4
  2 ораторське мистецтво епохи середньовіччя
jspui/bitstream/123456789/10504/1
  Організаційно-методичні засади здійснення контролю в діяльності банку
bitstream/123456789/2125/1
  Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної
jspui/bitstream/123456789/214/1
  Змістовий Модуль 4
jspui/bitstream/123456789/212/1
  Аспекти риторики
jspui/bitstream/123456789/489/1
  Методичні рекомендації щодо індивідуального навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку та особливостей індивідуального підходу до них в умовах загальноосвітніх шкіл
jspui/bitstream/123456789/862/1
  Явище соціальної толерантності: конструктивний та деструктивний аспекти проблема
jspui/bitstream/123456789/10519/2
  Розвиток механізму іпотечного житлового банківського кредитування
jspui/bitstream/123456789/495/1
  Мирослав Мельничук, Роман Рошкулець Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/123456789/834/1
  Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету Кам’янець-Подільський 2007 (470+571) „15-19
jspui/bitstream/123456789/96/1
  Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій
jspui/bitstream/123456789/843/1
  Навчальний посібник для студентів психолого-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів
jspui/bitstream/123456789/10563/1
  Розвиток механізму рейтингового оцінювання діяльності банку
jspui/bitstream/123456789/833/1
  Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету заочної форми навчання
jspui/bitstream/123456789/10536/5
  Управління регіональною мережею банку
jspui/bitstream/123456789/417/1
  Ббк 83в6 – 3 + 821. 161. 2 – 3] 091 Оксана Попадинець
jspui/bitstream/123456789/10535/1
  Розвиток механізму управління портфелем цінних паперів
jspui/bitstream/123456789/844/1
  Навчальний посібник для ученьів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Кам’янець-Подільський 2010 ббк
jspui/bitstream/123456789/10530/2
  Розвиток методичного забезпечення управління ліквідністю банку
jspui/bitstream/123456789/864/1
  С. С. Доскач аналіз психологічних передумов становлення внутрішньої позиції дорослого у підлітків постановка проблеми
jspui/bitstream/123456789/10520/2
  Організація банківського кредитування споживчих потреб населення
jspui/bitstream/123456789/98/1
  В. С. Прокопчук Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність
jspui/bitstream/123456789/951/1
  М. О. Роздобудько, асистент
jspui/bitstream/123456789/10521/2
  Комплексний механізм організації банківського споживчого кредитування
jspui/bitstream/123456789/942/1
  Міністерство аграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет бойко Вікторія Олександрівна
bitstream/123456789/7772/1
  Університетський репозитарій. Засіб інтеграції наукових здобутків вчених у світовий віртуальний простір наукових комунікацій
jspui/bitstream/123456789/161/1
  Плекаючи духовність
jspui/bitstream/123456789/211/1
  Абрамович Семен Дмитрович а-116 Біблія як інтертекст європейської філологічної культури навчальний посібник
jspui/bitstream/123456789/10513/1
  Розвиток механізму іпотечного кредитування фізичних осіб
bitstream/123456789/3675/1
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 030509 «О блік і аудит»
jspui/bitstream/123456789/82/1
  Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
jspui/bitstream/123456789/388/1
  Кушнір І. Г., Доцюк Л. Г
jspui/bitstream/123456789/292/1
  Theoretical Grammar 4 U: Syntax: Навчальний посібник. Укладач уманець а. В
jspui/bitstream/123456789/511/1
  Збірник наукових праць студентів та магістрантів економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка випуск 8
bitstream/123456789/6512/1
  Історія кафедри управління
jspui/bitstream/123456789/10515/1
  Оцінка ефективності діяльності банку
jspui/bitstream/123456789/10538/5
  Розвиток та управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку
jspui/bitstream/123456789/295/1
  Методичні рекомендації до практичних занять / Укл.: Пивоваров С. В., Воротняк І. Д. Чернівці, 2009. 63 с. Для студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин
jspui/bitstream/123456789/10537/4
  Удосконалення методів оцінки та управління ризиком в банку
bitstream/123456789/462/1
  Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку
jspui/bitstream/123456789/914/1
  Навчальний посібник І хрестоматія чернівці Чернівецький національний університет 2012 (075. 8) Ббк 87. 7я7
jspui/bitstream/123456789/10416/5
  Практикум Для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"
bitstream/123456789/150/1
  Методичні вказівки до курсу «Історія музики» для студентів-культурологів
bitstream/123456789/3917/1
  Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань для магістрів
jspui/bitstream/123456789/10571/2
  Формування податкової політики банку та її вплив на ефективність його діяльності
jspui/bitstream/123456789/1001/1
  Сучасні проблеми викладання англійської мови у немовних внз міщенко Ю. В
jspui/bitstream/123456789/529/1
  Методичні рекомендації для студентів факультету «Соціальний менеджмент»
jspui/bitstream/123456789/1605/1
  Робоча програма навчальної дисципліни «технології соціальної роботи»
bitstream/123456789/5931/1
  Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
bitstream/123456789/5934/1
  Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030601«Менеджмент» денної та заочної форми навчання
jspui/bitstream/123456789/383/1
  Марія Олійник ббк 74. 100. 53: 62. 4
jspui/bitstream/123456789/832/1
  Кам’янець-Подільський державний університет В. С. Степанков
jspui/bitstream/123456789/876/1
  Петро Брицький, Євгенія Юрійчук
jspui/bitstream/123456789/538/1
  Методичні рекомендації для студентів факультету «Соціальний менеджмент»
jspui/bitstream/123456789/270/1
  Дарка Пенішкевич Розвиток
bitstream/123456789/6840/1
  Внутрішньонаціональний та міжнародний аспекти
jspui/bitstream/123456789/10586/2
  Розвиток методичних засад забезпечення конкурентоспроможності банку
jspui/bitstream/123456789/10260/1
  Розвиток обліку та контролю лізингових операцій банку
jspui/bitstream/123456789/10543/1
  Організація діяльності банку на валютному ринку україни
bitstream/123456789/6176/1
  Методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
jspui/bitstream/123456789/10443/1
  «Становлення та розвиток бюджетної системи України»
jspui/bitstream/123456789/10526/2
  Реферат дипломна робота містить 131 сторінку, 14 таблиць, 19 рисунків, список використаних джерел з 72 найменувань, 6 додатків
jspui/bitstream/123456789/10595/1
  Удосконалення інструментарію управління ризиками, що генеруються активами І пасивами банку
jspui/bitstream/123456789/10512/1
  Розвиток методичного забезпечення аналізу
jspui/bitstream/123456789/2906/1
  «Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 01. 01 – українська література
bitstream/123456789/114/1
  Савченко М. А. Методика виправлення вад мови у дітей
bitstream/123456789/1395/1
  Юридична академія України імені Ярослава Мудрого
jspui/bitstream/123456789/10566/1
  Розвиток механізму обслуговування банком корпоративних клієнтів
bitstream/123456789/1933/1
  Довідка Кулик Вікторія Анатоліївна К. е н., доцент
jspui/bitstream/123456789/10467/1
  «Оцінка фінансової стійкості підприємства»
jspui/bitstream/123456789/10529/1
  Удосконалення методів оцінки та управління кредитним ризиком банку
jspui/bitstream/123456789/91/1
  Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисциплини «спортивна медицина»
jspui/bitstream/123456789/10533/2
  Управління діяльністю банку на міжбанківському кредитному ринку україни
jspui/bitstream/123456789/10507/2
  Удосконалення механізму управління фінансовою стійкістю банку
jspui/bitstream/123456789/155/1
  Удовицька Т. А. «Кліпове мислення» молоді: особливості прояву в процесі навчання (до постановки проблеми) / Удовицька Т. А. // Вища освіта України: теорет та наук метод часопис. Дод. Вип. 31
bitstream/123456789/3914/1
  Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної аудиторної І позааудиторної роботи для студентів спеціальності
bitstream/123456789/5869/1
  Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної аудиторної і позааудиторної роботи для студентів
jspui/bitstream/123456789/1330/1
  Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків Видавництво нуа
bitstream/123456789/153/1
  Укоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни 140-річчю споживчої кооперації України присвячується Пантелеймоненко Андрій Олексійович історико- економічні аспекти
jspui/bitstream/123456789/453/1
  Конспект лекцій Чернівці Чернівецький національний університет 2010 (075. 8) Ббк 65. 9(4Укр)248. 95я73
jspui/bitstream/123456789/10510/4
  Удосконалення системи ризик-менеджменту в системі управління банком
jspui/bitstream/123456789/61/1
  Моделювання процесу узагальнення в системi автоматичного реферування
jspui/bitstream/123456789/10365/2
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство"
bitstream/123456789/3913/1
  Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
jspui/bitstream/123456789/561/1
  Трофімова А. К., студентка 3 курсу економічного факультету Науковий керівник –Олійник Н. Ю
bitstream/123456789/5986/1
  Методичні рекомендації до організації та проходження переддипломної практики для студентів денної форми навчання спеціальності 03060101 «менеджмент організацій І адміністрування»
jspui/bitstream/123456789/10480/1
  Розвиток торговельно-економічного співробітництва України з країнами снд
bitstream/123456789/178/1
  Емоційний інтелект на заняттях з французької мови в педагогічному виші
bitstream/123456789/2999/1
  Міністерство охорони здоров’я україни національний фармацевтичний університет
jspui/bitstream/123456789/354/1
  Камінний господар” Лесі Українки як українська інтерпретація світової теми
jspui/bitstream/123456789/10578/1
  Розвиток механізму формування ресурсів банку із депозитних джерел
bitstream/123456789/1388/1
  О. Г. Фомкіна Загально визнаним є той факт, що освіта дає необхідні знання та вміння, що сприяють формуванню наукового світогляду, розвитку здібностей, адаптації до змін форм діяльності. Освіта прискорює процес ада
jspui/bitstream/123456789/824/1
  Структура семантичного простору публіцистичного інтерв’ю в сучасній німецькій мові саламатіна О. О. Миколаївський національний аграрний університет Зміщення фокусу наукових пошуків з «іманентної»
jspui/bitstream/123456789/10527/1
  Удосконалення підходів до управління проблемними кредитами банку
jspui/bitstream/123456789/184/1
  Валеологія з методикою викладання: конспект лекцій до друку Декан (підпис, дата) Зав кафедри
jspui/bitstream/123456789/749/1
  В.І. Костащук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в статті розкрито сучасний стан туристичних потоків між Чернівецькою областю України та Італії. Запропоновано статистичні дані про стан іноземного та зарубіжного туризму в
jspui/bitstream/123456789/1067/1
  Навчальний посібник Чернівці Чернівецький національний університет 2012
bitstream/123456789/5935/1
  Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030601 «менеджмент» всіх форми навчання харків
bitstream/123456789/6263/1
  Оценка процесса управления входными материальными потоками на коксохимических предприятиях
bitstream/123456789/6073/1
  Визначення показників оцінки процесу управління потоками сировини на коксохімічному підприємстві
jspui/bitstream/123456789/2037/1
  Методичні вказівки для виконання та захисту магістерських робіт для студентів спеціальності 03060104
bitstream/123456789/3083/1
  На прикладі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Монографія Полтава 2015
jspui/bitstream/123456789/1205/1
  Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності
bitstream/123456789/5571/1
  Бібліотека у цифрову епоху як центр доступу до інформації та знань
jspui/bitstream/123456789/10152/1
  Лізингова діяльність в системі міжнародного бізнесу
bitstream/123456789/2291/1
  Наукова бібліотека нфаУ для студентів: послуги та електронні ресурси
bitstream/123456789/8266/1
  Програма «Освіта (Україна ХХI століття)»
bitstream/123456789/631/1
  Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей одеського державного педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського в аудиторній діяльності у 50-ті роки – на початку 70-х років ХХ століття
bitstream/123456789/5657/1
  Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 140101 «готельно-ресторанна справа»
jspui/bitstream/123456789/10319/1
  Пояснювальна записка до випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему «Облік і аудит внутрішньо генерованих нематеріальних активів»
jspui/bitstream/123456789/75/4
  Українська національна державність та її збройний захист (лютий 1917-1920 роки) Боротьба за державність України у 1917-1920 рр
bitstream/123456789/3322/1
  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» Кафедра педагогіки, культурології та історії
jspui/bitstream/123456789/893/1
  В. Б. Говоруха, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри вищої математики та інформатики
bitstream/123456789/2274/1
  Управління ризикозахищеністю організацій: процесний підхід
bitstream/123456789/1545/1
  Оцінка якості системи управління підприємством
jspui/bitstream/123456789/305/1
  Навчально-методичний посібник Чернівці „ Рута 201 1 Наукове видання Клавдія Йосифівна Кілінська
bitstream/123456789/1432/1
  Губачова О. М. Становлення бухгалтерського обліку як наслідок розвитку цивілізації
jspui/bitstream/123456789/688/1
  Розвивальне навчання та його роль у формуванні творчого потенціалу студентів внз равлюк Тетяна Анатоліївна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
bitstream/123456789/3118/1
  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
jspui/bitstream/123456789/2844/1
  Методичні рекомендації для студентів І аспірантів за дсту гост 1: 2006
jspui/bitstream/123456789/2882/1
  Баранник Л. Б., Університет митної справи та фінансів, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри оподаткування Піскова Ж. В
bitstream/123456789/1159/1
  Полтавська державна аграрна академія Матеріали 47-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів
jspui/bitstream/123456789/2304/1
  За порушення митних правил
jspui/bitstream/123456789/15784/1
  «Роль суду у здійсненні правосуддя по цивільних справах»
bitstream/123456789/1160/1
  49-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці» 21-22 лютого 2018 року
jspui/bitstream/123456789/738/1
  Б. І. Бабенко, кандидат технічних наук
jspui/bitstream/123456789/1102/1
  Адміністративне та митне право
jspui/bitstream/123456789/866/1
  Комісарик М., Чуйко Г. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
jspui/bitstream/123456789/14380/1
  " Людський капітал як головний фактор конкурентоспроможності організації "
jspui/bitstream/123456789/15220/1
  Дипломна робота магістра на тему: Методичні засоби активізації
bitstream/123456789/4300/1
  Студентів фармацевтичного університету
jspui/bitstream/123456789/15319/1
  Міграційної кризи
jspui/bitstream/123456789/13559/1
  Адсорбційна сорідненість кремнеземів та органокремнеземів до амінокислот і аміноспиртів
bitstream/123456789/1710/1
  П. В. Ворона. Полтава : пует, 2012. Режим доступу: локальна мережа пует. На укр яз
jspui/bitstream/123456789/2884/1
  Фактори фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємств: податковий аспект
jspui/bitstream/123456789/1715/1
  Міністерство освіти І науки україни дніпропетровська державна фінансова академія
jspui/bitstream/123456789/2092/1
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
bitstream/123456789/534/1
  Концепція математичної освіти студентів внз І конкурентоспроможність випускників
bitstream/123456789/4342/1
  Мовчан М. М. Полтавський університет економіки І торгівлі страх як важливий екзистенціал буття людини: історико-філософський аспект
jspui/bitstream/123456789/13525/1
  Атомно-абсорбційне визначення ванадію та нікелю в нафтопродуктах
jspui/bitstream/123456789/1507/1
  Луганського
bitstream/123456789/542/1
  Роль самостійної роботи студентів з фізичного виховання в системі вищих навчальних закладів ісаєва М. В
jspui/bitstream/123456789/14604/1
  Річковий транспорт України
bitstream/123456789/1087/3
  Навчально-методичний посібник Харків 2017 (072) ббк 74. 262. 21. я73 м 85 Затверджено кафедрою математики
bitstream/123456789/4115/1
  Полтавський університет споживчої кооперації України Ю. В. Момот Н. В. Гнітій організація
jspui/bitstream/123456789/1261/1
  23 (258) грудень 2012 вісник луганського національного
bitstream/123456789/4018/1
  Кафедра факультетської терапії ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
jspui/bitstream/123456789/1418/1
  Державний заклад
jspui/bitstream/123456789/2999/1
  Господарства
bitstream/123456789/1291/1
  Дихання Система зовніш- нього дихання
jspui/bitstream/123456789/2588/1
  Трякіна ольга олександрівна
jspui/bitstream/123456789/14603/1
  Система формування дослідницької компетентності учнів 8-11 класів на уроках французької мови у спеціалізованій школі
bitstream/123456789/3324/1
  Оніпко Т. В. Сампсоніївська церковнопарафіяльна школа на полі полтавської битви
jspui/bitstream/123456789/846/1
  С. А. Крошка // Заступник директора школи. 2012. № С. 4-10
bitstream/123456789/2535/1
  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка“ О. М. Трегубенко природниче краєзнавство в системі вітчизняної шкільної освіти
bitstream/123456789/1594/1
  Бухгалтерський
bitstream/123456789/6101/1
  Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» (пует)
jspui/bitstream/123456789/1671/1
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Музичне мистецтво»
jspui/bitstream/123456789/499/1
  Протекціонізм і лібералізм
jspui/bitstream/123456789/2095/1
  Управління соціальним розвитком
jspui/bitstream/123456789/2981/1
  Дніпропетровська державна фінансова академія місцеве оподаткування в Україні
jspui/bitstream/123456789/1611/5
  С. В. Савченко; Держ закл. «Луган нац ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ : Вид-во дз «лну імені Тараса Шевченка», 2017. 139 с
bitstream/123456789/3320/1
  Укоопспілка полтавський університет економіки І торгівлі кафедра культурології та історії
bitstream/123456789/534/1
  Перспективи розвитку сучасних українських єдиноборств у навчальних закладах україни
jspui/bitstream/123456789/851/1
  Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова
jspui/bitstream/123456789/15434/1
  Лінгвокраїнознавчий аспект як основа формування іншомовної культури при навчанні мови в середній школі
bitstream/123456789/1303/1
  Міністерство освіти та науки україни харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди кафедра анатомії та фізіології людини Тестові завдання з курсу “Психофізіологія” Харків 2013
jspui/bitstream/123456789/2609/1
  Організаційні аспекти розвитку гандболу в україні павлюк Ірина
bitstream/123456789/545/1
  Ірина Петренко Член штабу підпільної групи „Нескорена полтавчанка”
jspui/bitstream/123456789/2081/1
  А. В. Решетніченко, С. М. Серьогін
directory bitstream 123456789  




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка