bitstream/NAU/19100/1
  Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
bitstream/NAU/14911/1
  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
bitstream/NAU/21830/1
  Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
bitstream/NAU/19178/1
  О. В. Шевчук-Клюжева Національний авіаційний університет мовна політика: особливості визначення та вживання терміна Реферат
bitstream/NAU/18112/1
  Пазюра Н. В. Технології тестування пілотів в США як засіб забезпечення безпеки польотів
bitstream/NAU/19667/1
  Коробко Анастасія Олександрівна, аспірант, Національний авіаційний університет, Інститут міжнародних відносин, м. Київ, Україна
bitstream/NAU/16754/1
  Казимова Л. Р
bitstream/NAU/12342/1
  Козир О. В., студентка, Юридичний інститут, Національний авіаційний університет, м. Київ Науковий керівник: Білоусов В. М.,старший викладач Проблемні питання договору повітряного перевезення
bitstream/NAU/20472/1
  Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу, підготовки до семінарських занять та виконання контрольної роботи для студентів всіх спеціальностей
bitstream/NAU/17714/1
  Любов Помиткіна Трансформація життєвої позиції студентської молоді як психологічна проблема Актуальність проблеми
bitstream/NAU/15481/1
  Програма навчальної дисципліни "Генеральне планування аеропортів"
bitstream/NAU/22046/1
  Навчально-науковий Гуманітарний інститут
bitstream/NAU/10145/1
  Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
bitstream/NAU/22384/1
  Будь-ласка; оформлення відόмостей; цікаві вíдомості;передвиборна компанія; діюче законодавство;мілкі гроші;дякую Вас; немає жалюзів; агенство з нерухомості; демонтування ларька; розумнaсобака; брати Кличко; 7,8 мільярдів
bitstream/NAU/14731/1
  Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
bitstream/NAU/21634/2
  «Фотоелектричні сонячні системи»
bitstream/NAU/22577/2
  Інформаційний бюлетень №7-8 Липень-серпень 2016 р
bitstream/NAU/15098/6
  Скарбниця слів
bitstream/NAU/23905/1
  Навчальний посібник з предмету ‘Земельне право, що пропонується, має на меті допомогти студентам засвоїти теоретичні положення земельного права
bitstream/NAU/15473/1
  Програма навчальної дисципліни "Виробнича база будівництва"
bitstream/NAU/14563/1
  Програма навчальної дисципліни "Ділове адміністрування"
bitstream/NAU/24143/1
  Програма підвищення професіоналізму молодого вчителя англійської мови
bitstream/NAU/14724/1
  Авіаційна терміно-логія української мови : тематична класифікація та генетична характеристика
bitstream/NAU/15532/1
  Програма навчальної дисципліни "Технологія будівництв"
bitstream/NAU/20780/1
  Програма навчальної дисципліни "Наноструктури та нанотехнології"
bitstream/NAU/21719/1
  Навчальний посібник Київ-2005 Передмова
bitstream/NAU/18315/1
  Шляхи подолання мовних та
bitstream/NAU/13438/1
  Окремі недоліки конструкції деяких статей кк україни, що передбачають заподіяння смерті міщук І. П
bitstream/NAU/20287/1
  Організація самостійної роботи студентів в процесі професійної підготовки
bitstream/NAU/25901/7
  Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Міжнародно-правові норми інформаційної діяльності в галузі авіації та космонавтики»
bitstream/NAU/18638/1
  Українські жіночі організації в контексті розвитку громадянського суспільства Чехословаччини у міжвоєнний період
bitstream/NAU/20054/18
  Програма навчальної дисципліни «Українська мова
bitstream/NAU/15097/7
  Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2013 (477)
bitstream/NAU/21572/2
  Інформаційний бюлетень №5 травень 2016 р
bitstream/NAU/12585/1
  психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа як можливе джерело доказів мотлях о.І
bitstream/NAU/21811/1
  «Переваги та недоліки застосування біодизеля»
bitstream/NAU/20465/1
  П. Драгоманова Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями
bitstream/NAU/21963/14
  Національний авіаційний університет Навчально-Науковий Гуманітарний інститут
bitstream/NAU/10329/8
  Методичні рекомендації для студентів, з підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови»
bitstream/NAU/15517/1
  Програма навчальної дисципліни "Проектування аеродромів (спецкурс)"
bitstream/NAU/15542/1
  Програма навчальної дисципліни "Штучні споруди на дорогах і аеродромах"
bitstream/NAU/19799/4
  Програма навчальної дисципліни "Експлуатація інформаційних управляючих систем"
bitstream/NAU/20600/1
  Соціальні девіації як передумови та чинники смерт- ності. Бідність як соціоекономічний та девіантогенний чинник
bitstream/NAU/22564/1
  Програма навчальної дисципліни «Фізика» Шифр документа
bitstream/NAU/15716/1
  477)+(44)(045) Леся Халецька
bitstream/NAU/19798/1
  Програма навчальної дисципліни "Апаратні засоби комп’ютеризованих систем контролю і управління"
bitstream/NAU/15780/1
  Проблема людини у філософії
bitstream/NAU/11385/1
  Народна кераміка опішні як джерело для розвитку українського дизайну
bitstream/NAU/10318/1
  Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт
bitstream/NAU/20139/1
  Загальні вимоги до написання дипломної роботи
bitstream/NAU/14400/1
  Програма навчальної дисципліни "Офісний менеджмент"
bitstream/NAU/14023/1
  Програма навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
bitstream/NAU/15098/3
  Пояснювальна записка місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця
bitstream/NAU/21207/1
  Навчальна програма
bitstream/NAU/21244/1
  Навчальна програма
bitstream/NAU/19937/1
  Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова"
bitstream/NAU/21605/1
  Навчально-методичний посібник для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання
bitstream/NAU/16628/1
  Програма навчальної дисципліни "Вища геодезія"
bitstream/NAU/15495/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/22491/1
  Програма навчальної дисципліни "Фізика плазми"
bitstream/NAU/19669/1
  Еногастрономічний туризм: особливості розвитку в південно-східній азії на прикладі таїланду
bitstream/NAU/18625/4
  Програма навчальної дисципліни «Дослідження і програмування комп’ютерних мереж»
bitstream/NAU/21199/1
  Навчальна програма
bitstream/NAU/11348/1
  Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених І студентів, Київ, Національний авіаційний університет, 24 листопада 2011 р.] Ніжин: Видавець пп лисенко М. М., 2011. С. 230-231
bitstream/NAU/18625/5
  Програма навчальної дисципліни «Програмування комп’ютерних систем і мереж»
bitstream/NAU/16896/1
  Інформаційний бюлетень №10 Жовтень 2015 р
bitstream/NAU/19940/1
  Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова"
bitstream/NAU/21638/2
  Виробництво і використання диметилового етеру в енергетичних цілях
bitstream/NAU/25627/10
  Тема № Місце і значення конфліктології в системі юридичних наук Юридичний конфлікт і механізми його розвитку 2 год
bitstream/NAU/21815/1
  «Геліоенергетичні системи»
bitstream/NAU/20678/1
  Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
bitstream/NAU/20883/1
  Програма навчальної дисципліни "Діагностика енергетичних об’єктів"
bitstream/NAU/20931/4
  Положення про курсове проектування київ 2002 міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет затверджено наказом ректора від 03 жовтня 2002 р. №152/од положення про кусове проектування
bitstream/NAU/22490/1
  Програма навчальної дисципліни «Фізика твердого тіла»
bitstream/NAU/21637/2
  Одержання альтернативних палив з побутових відходів
bitstream/NAU/17269/1
  На правах рукопису
bitstream/NAU/12214/1
  Особливості укладення договорів страхування
bitstream/NAU/17396/1
  Р. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб наук праць. Острог : Вид-во Нац ун-ту «Острозька академія», 2015. Вип. 57. С. 31-34
bitstream/NAU/15497/1
  Програма навчальної дисципліни "Інженерно-транспортне обладнання доріг"
bitstream/NAU/15904/1
  Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет на правах рукопису
bitstream/NAU/19930/1
  Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова "
bitstream/NAU/22567/1
  Програма навчальної дисципліни «Фізика» Шифр документа
bitstream/NAU/18306/1
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі
bitstream/NAU/19622/1
  «18» Світлана литвинська
bitstream/NAU/20601/1
  Оказіональні, кримінально-насильницькі та суїци- дальні чинники в етіології смертності
bitstream/NAU/20712/4
  Програма навчальної дисципліни "Програмне забезпечення систем контролю та управління"
bitstream/NAU/14723/1
  Авіаційна термінологія української мови : сфери фіксації та функціонування
bitstream/NAU/22456/1
  Новак В. О., к е. н., професор, Прищепа Н. П., к е. н., доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
bitstream/NAU/20675/1
  Програма навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень"
bitstream/NAU/20054/7
  Кафедра української мови та культури
bitstream/NAU/21266/1
  Програма навчальної дисципліни "Соціальна структура суспільства"
bitstream/NAU/19500/1
  Менеджерів до діяльності в надзвичайних ситуаціях
bitstream/NAU/14009/1
  Програма навчальної дисципліни "Управління людськими ресурсами"
bitstream/NAU/20473/1
  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 130102 «Соціальна робота»
bitstream/NAU/20781/1
  Програма навчальної дисципліни " Фізичне матеріалознавство"
bitstream/NAU/14538/1
  Програма навчальної дисципліни " Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю "
bitstream/NAU/21252/1
  Програма навчальної дисципліни «Соціальна антропологія»
bitstream/NAU/20558/1
  Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в університеті
bitstream/NAU/29917/1
  Програма навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини"
bitstream/NAU/19786/1
  Морально-етичний чинник як складова етичних компетенцій майбутніх перекладачів
bitstream/NAU/22472/1
  Програма навчальної дисципліни "Електронна спектроскопія твердого тіла"
bitstream/NAU/20510/1
  Програма навчальної дисципліни "Нанорозмірні системи, діагностика, технології отримання"
bitstream/NAU/21006/1
  Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
bitstream/NAU/13869/1
  Програма навчальної дисципліни "Внутрішньофірмове підприємництво"
bitstream/NAU/15485/1
  Програма навчальної дисципліни "Дорожні та аеродромні покриття"
bitstream/NAU/15550/1
  Система менеджменту якості
bitstream/NAU/20213/1
  Навчальних закладах
bitstream/NAU/10313/1
  Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 7 060101 «Правознавство»
bitstream/NAU/22479/1
  Програма навчальної дисципліни "Числові методи"
bitstream/NAU/22383/6
  Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник
bitstream/NAU/15504/1
  Програма навчальної дисципліни "Основи та фундаменти транспортних споруд"
bitstream/NAU/22481/1
  Програма навчальної дисципліни "Фізичний практикум"
bitstream/NAU/26532/1
  Програма навчальної дисципліни "Правове регулювання безпеки польотів"
bitstream/NAU/14014/1
  Програма навчальної дисципліни "Математична статистика"
bitstream/NAU/14016/1
  Програма навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність"
bitstream/NAU/14028/1
  Програма навчальної дисципліни "Управління міжнародною інноваційною діяльністю"
bitstream/NAU/19647/1
  Програма навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства»
bitstream/NAU/21263/1
  Узгоджено затверджую
bitstream/NAU/15785/1
  Філософія: коло її проблем і роль у суспільстві. Любовь к мудрости (наука о мудрости) называется философией Цицерон
bitstream/NAU/19691/1
  Особливості сучасних засобів масової інформації як соціального інституту інформаційного суспільства
bitstream/NAU/19384/1
  Лекція Українська культура у міжвоєнний період, роки Другої світової та Великої вітчизняної воєн (1920-1945)
bitstream/NAU/21259/1
  Програма навчальної дисципліни «Соціальна антропологія: засади та стратегії концептуального розвитку»
bitstream/NAU/16959/1
  Гусар Ольга Анатоліївна (043. 5) Адміністративно правова
bitstream/NAU/21635/2
  Використання бітумних пісків, як сировини для одержання альтернативних палив
bitstream/NAU/30733/1
  Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Адміністративний менеджмент»
bitstream/NAU/16443/1
  Проблема захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом
bitstream/NAU/21260/1
  Програма навчальної дисципліни " Соціальна статистика та демогграфія"
bitstream/NAU/14418/1
  Програма навчальної дисципліни "Організація та проектування операційних систем"
bitstream/NAU/20801/1
  Програма навчальної дисципліни "Спецкурс «Основи теплообміну»"
bitstream/NAU/22628/1
  Менеджменту якості
bitstream/NAU/14493/1
  Програма навчальної дисципліни "Організація підприємницької діяльності"
bitstream/NAU/14022/1
  Програма навчальної дисципліни "Міжнародна логістика"
bitstream/NAU/14544/1
  Програма навчальної дисципліни "Міжнародна логістика"
bitstream/NAU/17713/1
  Міжнародна кримінологія проблемне поле міждисциплінарних досліджень
bitstream/NAU/17707/1
  Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац ун-ту
xmlui/bitstream/NAU/20927/1
  Інформаційно-комунікаційні технології у процесі пропедевтичного навчання іноземних студентів
bitstream/NAU/21963/9
  Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
bitstream/NAU/13387/1
  Лариса колодіна
bitstream/NAU/22494/1
  Програма навчальної дисципліни "Атомна і ядерна фізика"
bitstream/NAU/21636/3
  «Історія розвитку електромобілів»
bitstream/NAU/19653/1
  Туризм як джерело доходів
bitstream/NAU/20451/3
  Галій Л. Г. аспірантка Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ Етапи становлення граматичних категорій займенника в Англійській мові Анотація
bitstream/NAU/14218/1
  Програма навчальної дисципліни "Мікроекономіка"
bitstream/NAU/31189/6
  Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Практикум з групової психокорекції»
bitstream/NAU/30839/1
  Еом електронна обчислювальна машина
bitstream/NAU/14909/1
  Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції
bitstream/NAU/14437/1
  Національний авіаційний університет Інститут економіки і менеджменту
bitstream/NAU/32662/5
  Методичні рекомендації з виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Адвокатура і нотаріат України» для студентів 2 курсу
bitstream/NAU/14008/1
  Програма навчальної дисципліни "Управління процесами"
bitstream/NAU/14651/1
  Тварини, як особливі об'єкти цивільних прав
bitstream/NAU/19503/2
  Програма навчальної дисципліни "web-технології та web-дизайн"
bitstream/NAU/18317/1
  Єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей
bitstream/NAU/21264/1
  Програма навчальної дисципліни "Паблік рилейшнз"
bitstream/NAU/21740/1
  Кафедра хімії і хімічної технології
bitstream/NAU/10327/14
  Програма навчальної дисципліни "Практичний курс англійської мови"
bitstream/NAU/18602/1
  Психологічні механізми прийняття стратегічних життєвих рішень майбутніми професіоналами
bitstream/NAU/10002/1
  "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків"
bitstream/NAU/18491/5
  Програма навчальної дисципліни «Технології проектування комп’ютерних систем»
bitstream/NAU/19325/1
  Національний авіаційний університет інститут комп’ютерних технологій
bitstream/NAU/18610/1
  Моделювання етапів прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень як психологічна проблема
bitstream/NAU/20931/11
  Програма навчальної дисципліни "Основи теорії інформаційних систем"
bitstream/NAU/16632/1
  Програма навчальної дисципліни "гіс І бази даних"
bitstream/NAU/13391/1
  І. В. Бурлакова Київський національний університет
bitstream/NAU/33604/1
  Інформаційний бюлетень №3 Березень 2018 р. Зміст
bitstream/NAU/34318/1
  Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту
bitstream/NAU/14012/1
  Програма навчальної дисципліни "Міжнародний менеджмент та маркетинг"
bitstream/NAU/14289/1
  Програма навчальної дисципліни «Логістичне обслуговування»
bitstream/NAU/22547/9
  Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
bitstream/NAU/21035/1
  Проблеми виховання дітей в неповних сім’ях Шаповал Ірина Григорівна
bitstream/NAU/15098/1
  Програма навчальної дисципліни «Українська мова
bitstream/NAU/19596/2
  Програма навчальної дисципліни "Корпоративні інформаційні системи"
bitstream/NAU/20283/1
  Л. О. Хоменко-Семенова, канд пед наук коучинг як ефективна технологія формування успішного студента
bitstream/NAU/20054/15
  Програма навчальної дисципліни «Українська мова
bitstream/NAU/12111/1
  Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 060102 «Архітектура» Київ 2012
bitstream/NAU/16449/1
  «Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві»
bitstream/NAU/14491/1
  Програма навчальної дисципліни "Міжнародна економічна інтеграція"
bitstream/NAU/20881/1
  Програма навчальної дисципліни "Теорія планування експерименту"
bitstream/NAU/22384/1
  Будь-ласка; оформлення відόмостей; цікаві вíдомості;передвиборна компанія; діюче законодавство;мілкі гроші;дякую Вас; немає жалюзів; агенство з нерухомості; демонтування ларька; розумнaсобака; брати Кличко; 7,8 мільярдів
bitstream/NAU/32113/1
  Програма навчальної дисципліни "Відновлення якості палив та мастил"
bitstream/NAU/22486/1
  Програма навчальної дисципліни «Теорія поля»
bitstream/NAU/19404/1
  Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет лисак ярослав андрійович
bitstream/NAU/14243/1
  Програма навчальної дисципліни "Маркетинг" Шифр
bitstream/NAU/20374/1
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет
bitstream/NAU/19803/4
  Програма навчальної дисципліни "Математичні моделі динамічних систем"
bitstream/NAU/17942/15
  Практикум з дисципліни "Організація баз даних" Модуль №1 для студентів галузі знань
bitstream/NAU/14449/1
  Програма навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит"
bitstream/NAU/34260/1
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 073 «Менеджмент» Київ 2017
bitstream/NAU/23750/8
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Кримінальне право» для студентів 030401 «Правознаство»
bitstream/NAU/32476/1
  Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту
bitstream/NAU/18963/1
  Сумлінна праця: як фіни побудували успішну систему освіти
bitstream/NAU/22458/1
  Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
bitstream/NAU/20734/1
  Програма навчальної дисципліни "Синергетика" Шифр
bitstream/NAU/22484/1
  Програма навчальної дисципліни "Фізичні основи напівпровідникової фотоенергетики"
bitstream/NAU/15952/2
  Інформаційний бюлетень №6-8 Червень-серпень 2015 р
bitstream/NAU/12217/1
  Навчальний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням "Professional English. Aircraft Design and Maintenance"
bitstream/NAU/21268/1
  Програма навчальної дисципліни "Соціологія міста та урбаністики"
bitstream/NAU/12912/1
  Різновиди методик викладання англійської мови
bitstream/NAU/21072/1
  Навчальний посібник Київ 2003 j 1(075. 8) Ббк ш 143. 21-92 а 40 Рецензента
bitstream/NAU/15863/1
  Міжнародна кримінологія. Досвід дослідження тероризму Монографія Рецензенти
bitstream/NAU/18308/1
  Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні
bitstream/NAU/16958/1
  Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет на правах рукопису
bitstream/NAU/10148/1
  Тематика секції: Людиновимірність авіації в глобалізованому світі
bitstream/NAU/10793/1
  Особливості професійної підготовки майбутніх перекладачів авіаційної галузі
bitstream/NAU/18323/1
  Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою
bitstream/NAU/17747/1
  Заслужена Алла м. Київ Ключові компетенції вчителів англійської мови: швейцарський досвід
bitstream/NAU/21565/1
  ”1945 1948”: 94(73+410)(045) «Палестинське питання» в англо-американських відносинах
bitstream/NAU/10138/1
  Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
bitstream/NAU/18507/26
  Лекці Про асемблер (1 пара) 2 Лекція Програмна модель мікропроцесора (1 пара) 4
bitstream/NAU/15906/1
  Державна фіскальна служба україни національний університет державної податкової служби україни на правах рукопису
bitstream/NAU/20082/1
  Знання «Етики та етикету світових релігій як духовного феномена» є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості і особливо студентської молоді майбутньої еліти держави
bitstream/NAU/19002/1
  Vii всеукраїнської студентської наукової конференції „сучасні проблеми природничих наук”
bitstream/NAU/20678/5
  Конспект лекцій з дисципліни «вікова психологія»
bitstream/NAU/19970/1
  Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України
bitstream/NAU/17401/1
  Міжуніверситетські філософські читання
bitstream/NAU/19492/1
  Методичні рекомендації для проведення годин корпоративної культури. Для наставників академічних груп, викладачів, учителів, студентів усіх курсів та напрямків підготовки
bitstream/NAU/14776/1
  Навчальний посібник Київ 2015 міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет
bitstream/NAU/18358/1
  Соціально-психологічні чинники шкільної тривожності молодших школярів
bitstream/NAU/20318/1
  Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт, список основної та додаткової літератури
bitstream/NAU/18306/1
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі
bitstream/NAU/19590/1
  «українська мова І культура: здобутки та перспективи»
directory bitstream NAU  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка