sites/default/files/kukim/docs/magistratura
  Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
sites/default/files
  Культура Античності. Культура Давньої Греції
  Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни
  Програма складається з пояснювальної записки, в якій подаються загальні положення про проведення вступного іспиту, зі структури та змісту екзаменаційного білету, питань з теоретичних курсів, орієнтовної тематики рефератів і тематики для
  Приготування статті до друку
sites/default/files/files_for_students
  М.Є. Жуковського «хаі» Кафедра менеджменту Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної роботи магістра з управління проектами 2014 Зміст розділ вимоги до оформлення
  Дипломного проектУ спеціаліста з управління проектами 2013 Зміст
sites/default/files
  Реферат розробка нових методів визначення транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг
sites/default/files/Dropbox/Праці викладачів ХНПУ імені Г.С.Сковороди/У/УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
  Г. С. Сковороди Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова, П. Б. Ткач, С. О. Белевцова українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник
sites/default/files
  Наукова робота за темою Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації
  Декан факультету лінгвістики Н. С. Саєнко (підпис) (ініціали, прізвище) 200 р. Робоча навчальна програма дисципліни
sites/default/files/materials
  Методичні вказівки до оформлення комплексного курсового проекту зі спеціальності 7(8). 05080201 електронні прилади та пристрої для студентів денної форми навчання
sites/default/files
  Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій
  Реферат циклу наукових праць Севастополь 2013 Структура циклу наукових праць: основні
  Розвиток нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки україни
sites/default/files/node/2015/04/30001
  Олександр Косуха вільний спосіб життя від імені й завдяки
sites/default/files
  Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу
  Наукова робота за темою: «формування механізму реструктуризації аеропортів»
  Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Електрообладнання автомобілів»
  Правила та безпека дорожнього руху (інтегрований курс) Програма навчальної дисципліни підготовки молодших спеціалістів
  «Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка», зареєстрованому вак україни як спеціалізоване видання для публікації матеріалів дисертаційних досліджень за напрямком «Мистецтвознавство»
  Методичні рекомендації щодо написання та складання навчально-методичної літератури для викладачів лдікм
  По проведенню занять з екології в живій природі екологічна стежка
  Методичні вказівки для написання реферату. Правила оформлення титульної сторінки реферату. Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни
  Опис навчальної дисципліни "культурологія"
sites/default/files/old_uploads/15/5787
  Коран в Україні. Українські переклади Корану Зміст
sites/default/files/docs
  Програма вступних випробувань з дисципліни
sites/default/files/dissertaci_besplatno/Hopta
  Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця ХХ століття: систематика художніх образів та характерів
sites/default/files
  Реферат циклу наукових робіт «Дослідження молекулярних основ нейродегенеративних, метаболічних та онкологічних патологій людини»
sites/default/files/u1
  Виступ на мо вчителів української та російської мови та літератури «Роль домашніх завдань в розвитку здібностей учнів»
sites/default/files/referats
  Загальна характеристика роботи актуальність теми
sites/default/files
  Наукова робота на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених Новітні технології створення матеріалів та покриттів у суднобудуванні
sites/default/files/rnd/uk/naukovi_dosyagnennya/files
  Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст стор
sites/default/files
  Пазюк Роман Анатолійович
  Йожиков Артем Вікторович
  У 2-х частинах Вунтесмері Володимир Семенович
sites/default/files/files
  Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про лікарські засоби", з урахуванням вимог директиви 2001/83 Європейського Парламенту та Ради єс
sites/default/files/article/files/14/12
  Закону «Про засади запобігання і протидії корупції»
sites/default/files
  Академія медичних наук україни державна установа „інститут травматології та ортопедії амн україни”
sites/default/files/imce
  Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу навчальної дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
sites/default/files/konf
  Від оновлення знань – до професіоналізму
sites/default/files
  Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства
  Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення
  Методичні вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання технічних спеціальностей
sites/default/files/Dropbox/Праці викладачів ХНПУ імені Г.С.Сковороди/Ш/Шляхи оновлення
  Матеріали науково-практичної конференції (11 травня 2011 року) Харків
sites/default/files/Docs
  2 організація виконання кваліфікаційної роботи
sites/default/files/imce
  Понятійний апарат з історії держави І права зарубіжних країн (термінологічний словник-довідник) київ – 2014 рік
sites/default/files
  Робоча програма дисципліни " Методологія та організація наукових досліджень" для магістрів Інституту високих технологій
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності «Бухгалтерський облік»
sites/default/files/files
  Міністерство освіти і науки України Великолепетиський відділ освіти районної державної адміністрації Предмети художньо-естетичного циклу
sites/default/files
  Реферат циклу наукових праць київ 2014
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни «Культурологія» для студентів денного відділення всіх спеціальностей
  Реферат сокільський гімнастичний рух в україні на межі XIX xx століть лях-Породько Олексій Олексійович
  Методика написання наукової статті
  Вислови відомих людей, народні прислів’я та приказки про Тараса Шевченка Народні прислів’я, приказки про Тараса Шевченка
  Географія 6 клас
  Реферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів»
  Моніторинг якості імпульсного tig-зварювання
  На здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених етнокультурна спадщина кримських татар в новітній історії україни
  Програма навчальної дисципліни хірургія ветеринарної медицини напрям підготовки 6110101 «ветеринарія»
  Програма для студентів неюридичних спеціальностей київ 2011 Робоча навчальна програма з дисципліни «Право інтелектуальної власності»
  Методичні вказівки та навчальні завдання до проведення практичних занять для студентів 4 курсу факультету лінгвістики
sites/default/files/user_1
  Педагогіка та психологія. 2011. №38
  12 Атрощенко Т. О
sites/default/files/materials
  Зонна теорія твердих тіл
sites/default/files/img
  Реферат з прочитаної англійською мовою літератури зі спеціальності 05. 03. 05. «Процеси та машини обробки тиском»
sites/default/files
  Інтеграл у фізиці та техніці
sites/default/files/Files
  Старко Василий. Дефинирование словаря и модели категоризации
sites/default/files/files
  Найвідоміші у світі музеї книги
sites/default/files
  Методичні вказівки до виконання дипломних проектів студентами всіх форм навчання за спеціальністю 06010101 «Промислове і цивільне будівництво»
sites/default/files/imce
  Державна служба геології та надр україни права людини та їх реалізація
sites/default/files
  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра для студентів
sites/default/files/pages
  Методичні вказівки до виконання звіту з науково-технічної роботи студента для студентів спецiальностi для студентiв спецiальностi 080407 «Комп'ютерний еколого економічний моніторинг»
sites/default/files/documents/norm-prav-documents-all
  Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти київ 1998
sites/default/files
  Методичні рекомендації для самостійного вивчення головних тем з дисципліни «Основи стандартизації та метрології»
  Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
sites/default/files/file/1512
  Положення Методичні рекомендації розроблено на підставі Звіту про науково-дослідну роботу з підготовки методичних рекомендацій до обрахунку плати за розміщення телекомунікаційних мереж
sites/default/files
  Контрольна робота з теми «Французький героїчний епос. «Пісня про Роланда». Данте «Божественна комедія»
sites/default/files/library
  Розділ Корекційна робота в умовах спеціальних дошкільних і шкільних закладах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарата
sites/default/files/Files
  1. У котрому рядку правильно названі основні ознаки літературної мови?
sites/default/files
  Ухвалено: на засіданні циклової комісії
  Обрунтування методу для ефективного керування при руйнуванні в’язких скельних гірських порід
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія» для студентів спеціальностей
sites/default/files/book-history
  К. М. Третьяков с. Й. Татаринов
sites/default/files
  Державний вищий навчальний заклад «донецький транспортно-економічний коледж» циклова комісія «охорона праці»
sites/default/files/content/News/09_2014/Davidchuk
  Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського кафедра інформаційних систем І технологій управління
sites/default/files
  Програма фахових вступних випробувань за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»
  Українська література ххст
sites/default/files/hertza/imce
  Статус міста з 1864 року
sites/default/files/files
  В. о першого заступника начальника Інституту майор внутрішньої служби Н. С. Калашник. 20 Робоча програма
sites/default/files
  Реферат Актуальність та сучасний стан проблеми. Бінарні
sites/default/files/docs/Conferences/2016/2017/Conf_2017/Didenko
  Ю. В. Діденко учений секретар Науково-видавничої ради нан україни
sites/default/files/files
  В. о першого заступника начальника Інституту майор внутрішньої служби Н. С. Калашник. 20 Робоча програма
  В. о першого заступника начальника Інституту майор внутрішньої служби Н. С. Калашник. 20 Робоча програма
sites/default/files
  Актуальність теми
  Сидоренко В. С
sites/default/files/docs/Conferences/2016/2017/Conf_2017/Kriuchin
  Реферативна база даних «Україніка наукова» та український реферативний журнал «Джерело» Хронологічний період з 1998 р
sites/default/files
  Конспект лекцій Чернівці Чернівецький національний університет 2010 (075. 8) Ббк 65. 9(4Укр)248. 95я73
  Деякі пояснення
sites/default/files/files
  В о. першого заступника начальника Інституту майор внутрішньої служби Н. С. Калашник. 20 Робоча програма
sites/default/files
  Анотації дисциплін вільного вибору студентів 1-го, 2-го курсів (бакалавр) та 1-го курсу (магістр,) очної (денної, вечірньої), заочної (дистанційної) форм навчання
sites/default/files/files/project_materials
  Мирними засобами транссенд метод
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta
  Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського кафедра інформаційних систем І технологій управління
sites/default/files/files
  В о. першого заступника начальника Інституту майор внутрішньої служби Н. С. Калашник. 20 Робоча програма
  Робоча програма навчальної дисципліни пенітенціарна система та пенітенціарна політика україни за спеціальністю 030401 «Правознавсто»
sites/default/files
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний політехнічний університет Наукова робота на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених перевірка цілісності цифрового сигналу
sites/default/files/Files
  Як отримати патент України на винахід (корисну модель)?
sites/default/files/files
  Сборник тезисов научных работ
sites/default/files/file/1502
  Обмеження релігійно-дифамаційного контенту в Інтернеті: міжнародно-правові стандарти
sites/default/files
  Теоретичні питання для студентів фіот та мміф практичні заняття ведуть викладачі Сидоренко Л. М. та Тільняк Н. В
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/GRS_4k
  Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
sites/default/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/OB_1k
  Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
sites/default/files/files
  Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Цикл наукових праць
sites/default/files/inline/files
  1. загальні положення
sites/default/files
  Зміст Передмова
  Вісник наукової бібліотеки випуск 4 основні тенденції, методи, засоби І форми патріотичного виховання в внз: бібліотечний ракурс харків 2015
  Навчально-методичний посібник Відходи актуальна проблема сучасності м. Вінниця
sites/default/files/images
  Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06. 08. 2001 року №523
sites/default/files
  Київська міська рада ІV сесія VІ скликання Стенограма пленарного засідання
sites/default/files/content/Voytyushenko
  Робоча програма навчальної дисципліни інформаційні технології та системи Галузь знань 0517
sites/default/files/img
  «Структура та механічні властивості сплавів за різними схемами деформування»
sites/default/files
  Форма № н 04 державний вищий навчальний заклад «донецький транспортно-економічний коледж» Циклова комісія автотранспортних дисциплін
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського кафедра інформаційних систем І технологій управління
sites/default/files
  Словник економіко – політологічної термінології
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files
  Реферат роботи актуальність роботи
sites/default/files/files/2017/09
  Житомирська обласна державна адміністрація управління освіти І науки
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/GRS_1k
  Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
sites/default/files/spiski
  Охорона праці працівників апк 658. 382. 3(075) б 38
sites/default/files
  Факторинг як інструмент
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/default/files/referats
  Реферат Циклу наукових праць «Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України»
sites/default/files/ppd_doc
  Звіт вчителя англійської мови Атаманчук Оксани Іванівни Атаманчук Оксана Іванівна Вчитель англійської мови. Педагогічний стаж 16 років. Спеціаліст І категорії. Класний керівник 7 класу
sites/default/files
  Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  Реферат роботи : " високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур "
  Видається з березня 1993 року
  Реферат київ 2016 Мета роботи теоретичне обґрунтування та реалізація на практиці інноваційного змісту курсу інноваційних технологій м'ясопереробної галузі для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»
  Типова навчальна програма з української мови для студентів-іноземців
  Реферат Загальна кількість балів Самостійна робота студентів
sites/default/files/casket
  Вчитель – логопед логопедичного пункту при знз №41
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Зміст програми фахового випробування
sites/default/files
  Рішенн я про хід виконання Фастівської районної Програми соціального захисту ветеранів війни на 2014-2020 роки
sites/default/files/Files
  Вступ Опис навчальної дисципліни
  Програма курсу " філософія" опис навчального курсу "
sites/default/files
  Методичні вказівки І матеріали для проведення наукового гуртка / Укладач: к філол н., доц., Кривенко С. М. К.: Нтуу «кпі», 2013. 26 с
  Реферат роботи «Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії»
sites/default/files/spiski
  Екологія довкілля 20. 1я73 а-39 Акимова, Т. А. Экология
sites/default/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія
  Київська міська рада IІ сесія VІI скликання Стенограма пленарного засідання 13. 11. 2014 Головуючі: Київський міський голова
sites/default/files/files
  Міністерство освіти і науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна Вроцлавський економічний університет, Польща Університет Туріба, Рига, Латвія Мішкольцький Університет, Угорщина Магдебурцький
sites/default/files/attachment/2017/opportunity/5628
  Р/р 26001053137583 в пат кб «Приватбанк»
sites/default/files
  Навчально-методичний посібник містить конспекти занять з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для вихованців днз різного віку
sites/default/files/shedule_downloads
  Розклад групових занять з фітнесу з 08. 10 по 14. 10
sites/default/files
  О. Ю. Сорокін Вчимося жити разом (діалог різних – діалог рівних) Київ – 2010 Вступ
  Свято до Дня працівників освіти Укладачі
sites/default/files/u1
  Пам’ятка молодому вчителю
sites/default/files
  Курінна Людмила Володимирівна вчитель фізики І математики Шполянської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5
  Київська міська рада IІ сесія VІI скликання Стенограма пленарного засідання
  № уроку Дата Тема уроку Примітки 1
sites/default/files/KTP/1klas
  Гайдамака Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник дну «Інститут модернізації змісту освіти»
sites/default/files/doc/2012/pr_ses
  Інформація про хід виконання міської програми підтримки та розвитку молоді «Молодь Броварів» на 2011 2015 роки у 2011 році
sites/default/files/rozklad
  Розклад групових занять з фітнесу
sites/default/files/kukim/docs/pravila_priyomu_2015
  Програми творчих конкурсів для абітурієнтів Канівського коледжу культури і мистецтв 2015 року Галузь знань 0201 «Культура» Спеціальність 02010401 «Народна художня творчість» Спеціалізація «Народне пісенне мистецтво»
sites/default/files/ppd_doc
  1. Освіта: вища Місце навчання: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім ак
sites/default/files/casket
  Завдання Державного стандарту України, які вирішує інтерактивне навчання
sites/default/files
  Літературне читання 4 клас за пі
sites/default/files/KTP/4klas
  Погоджено: затверджено
sites/default/files
  Навчальний рік 5-9 класи Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури
sites/default/files/KTP/10klas
  Календарне планування уроків хімії в 10 класі до підручника Г. А. Лашевської, А. А. Лашевської, С. Р. Ющенко «хімія. 10 клас», Київ, видавництво «Генеза», 2018
sites/default/files
  Уроку Зміст навчального матеріалу Дата Прим. Мозаїка (2год)
sites/default/files/casket
  Головні зміни у шкільній освіті з 2016 навчального року
sites/default/files/documents
  Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти
sites/default/files/rozklad
  Розклад групових занять з фітнесу з 12. 01 – 18. 01
sites/default/files
  Конспект лекцій з дисципліни «Людина І світ»
  Навчання грамоти
  № уроку Дата проведення Тема уроку Практичні роботи Дослідження к-сть годин вступ (2 год.)
sites/default/files/KTP/7klas
  «погоджено» Заступник директора з нвр (піб) (підпис) 20 р. «Затверджено»
sites/default/files/casket
  Мовленнєва готовність дитини до шкільного навчання Вчитель-логопед: Маслова Тетяна Володимирівна
sites/default/files
  Календарно-тематическое планирование по интегрированному курсу «Литература
  № уроку Дата Тема уроку Примітки
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів 1- 4 курсів основної та підготовчої медичних груп
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку кремінського району на 2018 рік
sites/default/files/docs
  Програма вступних випробувань та співбесіди та критерії оцінки знань І вмінь
sites/default/files/ppd_doc
  Пахнюк Софія Миколаївна
sites/default/files
  Дата Назва
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Зміст программи фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 024 Хореографія, кваліфікація – «Викладач хореографічних дисциплін, балетмейстер, учитель хореографії»
sites/default/files/ppd_doc
  З досвіду роботи вчителя Захисту Вітчизни
sites/default/files
  Дата уроку Тема Читаємо у вересні 1 1 вересня День Знань
  Сучасне гурткове заняття
  Аїнська мова за пі
sites/default/files/docs
  Інформація про послуги електропостачання в Чернігівській області у 2016 році. Середньомісячне споживання у 2016 році на одне домогосподарство Населення з електроопаленням
sites/default/files
  Впровадження нп(С)бодс : практичні аспекти реалізації їх вимог 2016 р нп(С)бодс
  Урок №8 Актуальність
  Урок №7 Фінансова математика. Задачі
  Урок №5 Мета Вивчить послідовність чисел Фібоначчі Розглянути роль в природі та практичне застосування
  Київська міська рада IІ сесія VІI скликання Стенограма пленарного засідання
sites/default/files/Kontent_Materials
  Додаток 1 Особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
sites/default/files
  Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/1_Tvorch_konk
  Конкурс на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»
sites/default/files
  Наукові праці доцента Березовенко А. В
  2012 р та підручниками для 2 класу Українська мова
  Гістрограми й полігони
  Уроків до підручника Л. М. Масол
sites/default/files/files
  Носальська О. В., вчитель математики Комунального закладу «Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів», вчитель першої категорії
sites/default/files/book-history
  С. Й. Татаринов
sites/default/files/node/2015/03/29902
  Книга для того, щоб працювати. Якщо ви наполеглива людина, що здатна доводити справу до кінця, то ця книга для вас. Адже продовженням слів є наші справи
sites/default/files
  П: Укажіть, піб голови мом, Представництва в Україні, для форми подання проектної заявки. В
sites/default/files/u1
  Н. П. Івахненко Запорізький колегіум №98
sites/default/files
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у початковій школі
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у початковій школі
  Природознавство (2 клас) (за підручником І. В. Грущинської)
sites/default/files/u1/files1
  М. В. Гоголь." Тарас бульба"
sites/default/files/files
  Душпастирська рада при Державній
sites/default/files
  Національно – патріотичне виховання школярів
  Договір публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти
  Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
  Навчальний предмет. Загальна географія. 6 клас
  Договір публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти
sites/default/files/u1/files1
  Уроках литературы "Ключ, яким Шекспір відкрив своє серце" {Б. Водсворд Тема уроку: сонети у. Шекспіра. Мета уроку
sites/default/files
  Інформація про заплановані у 2018 році заходи з відзначення у Луганській області 1030-річчя хрещення Київської Русі України Найменування суб’єкту господарювання Захід Місце проведення
  Як робити уроки з першокласником?
sites/default/files/u1
  Правила виконання домашнього завдання
sites/default/files
  Українська мова 4/3 год на тиждень Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних
  Множення десяткових дробів
sites/default/files/u1/files1
  Узагальнення вивченого матеріалу з теми "Іменник"
sites/default/files
  Журналістика в іграх, святах та конкурсах
  Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області Обласний методичний кабінет безпеки життєдіяльності населення Навчально-методичний посібник пожежн а безпек а
directory sites default  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка