wp-content/uploads/2017/01
  Галицько-Волинське князівство
  Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
  Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
  Філософія Середньовіччя
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітнім рівнем
  Програма вступних випробувань з німецької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
wp-content/uploads/2017/02
  Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 201 7 році Прийом до аспірантури Університету
wp-content/uploads/2017/04
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни філософія напряму підготовки 0203 «Гуманітарні науки»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра Спеціальність: Філологія
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
wp-content/uploads/2017/05
  Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології “затверджую
wp-content/uploads/2017/03
  Про затвердження проекта рішення Про встановлення
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття ступеня "
wp-content/uploads/2017/02
  Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
wp-content/uploads/2017/01
  Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/2017/04
  Звіт про дипломне проектування: стор., рис., табл., джерел. Об’єкт дослідження Процес імплозії на привибійну зону пласта шляхом різкого зменшення тиску на вибої за допомогою спеціального пристрою. Мета роботи
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
wp-content/uploads/2017/01
  Тема : Навчання як
  Лекція №1 Тема: Навчання як дидактична категорія Зміст Дидактика як галузь педагогічних знань
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
wp-content/uploads/2017/05
  Відповідно до Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., вкажіть, коли держава зобов'язана утримуватись від дій, які позбавили б договір його об'єкта й мети?
wp-content/uploads/2017/01
  Конспект лекцій з дисципліни теорія драми для студентів напряму підготовки
  Формування національно-патріотичних почуттів учнів на уроках української мови та літератури шляхом упровадження сучасних педагогічних технологій Актуальність обраної теми
  Дисципліна: педагогіка мистецької діяльності, V курс (спеціалісти) Спеціальність 024 Хореографія
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни партологія окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
wp-content/uploads/2017/03
  Пояснювальна записка програму для складання вступного іспиту зі спеціальності 011 Науки про освіту розроблено
wp-content/uploads/2017/04
  Кримінальне процесуальне право україни
  Двф/І. 02 Методологія та організація наукових економічних досліджень Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Методологія та організація наукових економічних досліджень»
wp-content/uploads/2017/05
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет
wp-content/uploads/2017/06
  Бюлетень нових надходжень за червень 2016 р. Львів 2016 2 Природа. Природничі науки
  Подання для нагородження дипломом за визначні наукові здобутки від Міжнародної Академії рейтингових технологій І соціології «Золота фортуна» піб
wp-content/uploads/2017/04
  Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей "Філологія" І "Переклад" факультету іноземних мов
wp-content/uploads/2017/03
  Зарубіжна історіографія
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
wp-content/uploads/2017/06
  Програма навчальної дисципліни етносоціологічні дослідження в Етнології окр магістр
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни практична політологія окр «бакалавр» Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
wp-content/uploads/2017/09
  Хамар Уляна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2017/03
  Ects – інформаційний пакет зі спеціальності Галузь знань: 01 Освіта 0203 Гуманітарні науки Спеціальність
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма до курсу «Теорія І технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
wp-content/uploads/2017/06
  Звіт про дипломне проектування: стор. 75, рис. 9, табл. 10, 19 джерел. Об’єкт дослідження Процес підйому рідини за допомогою ерлфіта з зануреним компресором Мета роботи
  Звіт про дипломне проектування: стор. 109, рис. 15, табл. 12, 15-джерел. Об’єкт дослідження Системі керування пристрою очистки. Мета роботи
wp-content/uploads/2017/01
  Електричний двигун. Гучномовець. Електровимірювальні прилади
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни підготовки «магістр» галузь знань 08 «Право» спеціальність 081
  Фонетика Записати речення фонетичною транскрипцією
wp-content/uploads/2017/08
  Робоча програма навчальної дисципліни країнознавство. Основи геополітичних теорій
wp-content/uploads/2017/06
  Берегиня, а не рабиня
  Міністерство освіти І науки України Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут історії, політології І права Кафедра правознавства навчально-методичний комплекс
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (частина 2) окр
  Звіт про дипломне проектування : с., рисунків, табл., джерел інформації. Об’єкт дослідження забезпечення енергоефективної роботи асинхронного електроприводу при зміні навантаження. Предмет дослідження
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин ступінь магістра Галузь знань 01
wp-content/uploads/2017/06
  Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 201 7 році Прийом до аспірантури Університету
  Пояснювальна записка: 94 с. 16 рис., 16 табл., 18 джерел
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни проблеми парламентаризму в світі ступінь магістра Галузь знань 05
wp-content/uploads/2017/06
  Пояснювальна записка: 120 с. 23 рис., 16 табл., 35 джерел. Об'єкт дослідження плунжерна насосна установка з ліні йним електродвигуном
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона І збереження пам ’ яток історії та культури Ступінь бакалавра
  Програма навчальної дисципліни Охорона І збереження пам ’ яток історії та культури
wp-content/uploads/2017/03
  Н/к "Історія Центрально-Східної Європи" 1918
wp-content/uploads/2017/04
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2017/10
  Розвиток уявлень про культуру в філософській думці від античності до сьогодення
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма до курсу «Теорія І технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності»
  Лабораторна робота №12 " Складання найпростішого оптичного приладу. "
  Тема: Енергоефективність в Україні. Регулюючі механізми енергозбереження
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2 ) Ступінь магістра
wp-content/uploads/2017/05
  Овсяннікова Тетяна Миколаївна, к б. н., доцент, доцент кафедри біологічної і медичної фізики радіофізичного факультету робоча програма
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія політичних конфліктів окр
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасні технології політичної діяльності ( І частина) Ступінь магістра
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасні технології політичної діяльності ( І частина) окр
wp-content/uploads/2017/02
  Робоча програма навчальної дисципліни «Нова історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
  Програма навчальної дисципліни нова історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/2017/06
  Методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни ринок фінансових послуг
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань з іспанської мови для навчання на освітньо-кваліфікаційні рівні «Магістр»/»Спеціаліст»
wp-content/uploads/2017/08
  Вишнева Ірина, завідувач ку хопмпк
wp-content/uploads/2017/06
  «Фундатор української бібліографії» До 165-річчя Івана Омеляновича Левицького
  Програма дисципліни вільного вибору магістра підготовки доктор філософії
  Методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної дисципліни ринок фінансових послуг
wp-content/uploads/2017/05
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет
wp-content/uploads/2017/10
  Уроку з теми: «Робота з панеллю керування» Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
wp-content/uploads/2017/11
  Схвалено затверджено
wp-content/uploads/2017/07
  Додаток до листа Міністерства освіти І науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125 перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки України на 2017 рік
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: Біографія
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
wp-content/uploads/2017/07
  «Мова і література (англійська)»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 030401 «Правознавство»
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни геоморфологічна термінологія галузь знань 0401 Природничі науки
wp-content/uploads/2017/08
  Робоча програма навчальної дисципліни країнознавство. Основи геополітичних теорій
wp-content/uploads/2017/10
  Програма навчальної дисципліни українська етнологія в Європейському Контексті Ступінь магістра
wp-content/uploads/2017/08
  Робоча програма навчальної дисципліни країнознавство. Основи геополітичних теорій
wp-content/uploads/2017/04
  Інформація про курс "політичні режими" Актуальність курсу. Політичні режими формують стимули, котрі в свою чергу мають дуже
  Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут імені ігоря сікорського»
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Корпоративне право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Страхове право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
wp-content/uploads/2017/12
  Short Communications Articles Коротке повідомлення
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона І збереження пам ’ яток історії І культури окр
  Програма навчальної дисципліни Охорона І збереження пам ’ яток історії І культури окр
  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
wp-content/uploads/2017/01
  Урок №66-67 Тема. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики
wp-content/uploads/2017/04
  Опис І вимоги до спецкурсу "Правлячі династії в Центрально-Східній Європі до кінця XVIII ст."
wp-content/uploads/2017/06
  Пояснювальна записка: стор. 107, рис. 15,табл. 3, джерел інформації Об’єкт дослідження Електропривод ескалатора метрополітену
  Реферат звіт про дипломне проектування : с., рисунків, табл., 10 джерел інформації. Об’єкт дослідження енергетичні процеси у системі утилізації низько потенційної теплової енергії
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни міжнародні конфлікти галузь знань 0302 «Міжнародні відносини»
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукового дослідження окр бакалавра
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття ступеня "
wp-content/uploads/2017/12
  Робоча програма навчальної дисципліни підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти
  Робоча програма навчальної дисципліни підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти
wp-content/uploads/2017/11
  Рішення від № погоджено директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради
wp-content/uploads/2017/12
  Робоча програма навчальної дисципліни підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Правове регулювання банкрутства: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
  Статево-віковий, етнічний, релігійний склад (структура) населення
wp-content/uploads/2017/08
  Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №
wp-content/uploads/2017/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
wp-content/uploads/2017/05
  Опис курсу “Методологія історії”
  Опис І вимоги до спецкурсу "Утворення та розвиток Московської держави XII-XVII ст."
wp-content/uploads/2017/12
  Дроздівська зош І-ІІІ ступенів вплив іт-технологій на становлення особистостей дітей І підлітків практичний психолог Белік Л. М
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни філософія галузь знань 03 гуманітарні науки
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет
wp-content/uploads/2017/04
  Конкурсу «Кобзар і сучасність»
wp-content/uploads/2017/10
  Робоча програма навчальної дисципліни «Нумізматика» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
wp-content/uploads/2017/06
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 0302 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/2017/08
  Програма навчальної дисципліни політика сусідства європейського союзу (шифр І назва навчальної дисципліни) галузі знань 0302 «міжнародні відносини»
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат з дисципліни «Історія книжкової справи»
wp-content/uploads/2017/03
  Германські мови та літератури (переклад включно) Німецька мова і література
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни політична історія миколаївщини окр «магістр» Галузь знань
wp-content/uploads/2017/01
  Структура й характерні відмінності, форми, функції та стадії виробництва шоу-бізнесу
wp-content/uploads/2017/06
  Миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського кафедра етнології та спеціальних історичних дисциплін «затверджую»
wp-content/uploads/2017/02
  Робоча програма навчальної дисципліни «Військова історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни фінансовий менеджмент у малому бізнесі (назва навчальної дисципліни) галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
wp-content/uploads/2017/04
  Кримінальне процесуальне право україни
wp-content/uploads/2017/06
  Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять
  Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять
wp-content/uploads/2017/04
  Обласні олімпіади юних геологів у системі допрофесійної підготовки учнівської молоді
wp-content/uploads/2017/06
  Звіт про дипломне проектування 94 с в 24 рис., 20 табл., 26 джерел. Об’єкт дослідження електрогідравлічний перфоратор. Мета роботи
  Реферат звіт про дипломне проектування: стор. 121, рис. 22, табл. 14, 35 джерел. Об’єкт дослідження Процес деемульсації нафти в
wp-content/uploads/2017/02
  Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту»
wp-content/uploads/2017/04
  Хамар Уляна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2017/01
  Постанова верховної Ради України Про
wp-content/uploads/2017/04
  Інформація про курс "політичні режими сучасності" Актуальність курсу. Політичні режими формують стимули, котрі в свою чергу мають дуже
wp-content/uploads/2017/09
  Робоча програма навчальної дисципліни 09. 00. 05. Історія філософії галузь знань 032 історія та археологія
wp-content/uploads/2017/10
  Програма навчальної дисципліни Українська етнологія в європейському контексті Ступінь магістра
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни історія історичної науки окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: Виконала : студентка І курсу історико-соціологічного факультету Групи ію 11
wp-content/uploads/2017/06
  Звіт про дипломне проектування: стор. 122, рис. 24, табл. 21, джерел інформації 29. Об’єкт дослідження компресорна станція. Мета роботи
wp-content/uploads/2017/04
  Здоров’язберігаючі технології на уроках англійської мови як чинник формування соціокультурної компетентності учнів
  Піддубна Н. В. Потреба у формуванні здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи як життєвої цінності
wp-content/uploads/2017/12
  Про проектну діяльність та участь інтернатних закладів освіти у регіональних освітніх проектах
wp-content/uploads/2017/10
  Методика проведення предметних уроків із природознавства Зміст
wp-content/uploads/2017/05
  Інформація про Україну Геополітичні характеристики Соціально-демографічні дані
wp-content/uploads/2017/01
  Режисерський задум вистави
wp-content/uploads/2017/08
  Моніторинг заходів, проведених громадськими об’єднаннями ветеранів за січень-липень 2017 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
wp-content/uploads/2017/11
  Основи християнської доктрини
  Проекти Жан Моне – як підготувати проектну заявку світова мережа “жан моне” (1989-2017)
wp-content/uploads/2017/01
  Звіт директора ізюмського професійного ліцею колесник л. В. Про виконання умов контракту перед трудовим колективом та громадськістю про діяльність за 2016 2017 навчальний рік
wp-content/uploads/2017/08
  Департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації державний навчальний заклад «харківський професійний ліцей будівельних технологій»
wp-content/uploads/2017/01
  Інформаційне забезпечення управління навчально-виховним процесом у професійно-технічному навчальному закладі з досвіду роботи
  Адаптивне управління соціально-педагогічними системами
wp-content/uploads/2017/08
  Постанова від № Київ Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами
  Календарно-тематичне планування (До підручника Й. Я. Ривкінд)
wp-content/uploads/2017/09
  Дисертація історико-краєзнавчі публікації на сторінках волинської періодики ХІХ – поч. ХХ ст
wp-content/uploads/2017/02
  "Обмін досвідом. Я так працюю" Розвиток креативного мислення на уроках біології
wp-content/uploads/2017/01
  Прості механізми. „ Золоте правило механіки
  Опис навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес»
wp-content/uploads/2017/04
  Здоров’язберігаючі технології на уроках англійської мови як чинник формування соціокультурної компетентності учнів
  Здоров 'язбережувальні аспекти сучасного уроку
wp-content/uploads/2017/08
  Робоча програма навчальної дисципліни країнознавство. Основи геополітичних теорій
wp-content/uploads/2017/03
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2016 році у травні 1940 р відповідно до постанови уряду урср створено
wp-content/uploads/2017/08
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2017/10
  1. Декоративно-ужиткове мистецтво профіль трудової підготовки у 5 7 класах
wp-content/uploads/2017/04
  Шамбір Н. В. Використання арт- терапії як однієї з форм здоров’язбережувальних інноваційних технологій
wp-content/uploads/2017/08
  Організація навчально-виховного процесу в початковій школі в 2017/2018 навчальному році
wp-content/uploads/2017/03
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Схвалено вченою радою університету "затверджую"
wp-content/uploads/2017/01
  Драматургія музики в хореографічному просторі (4 години)
wp-content/uploads/2017/02
  «Використання інтерактивних технологій на уроках математики» Інтерактивні форми роботи
wp-content/uploads/2017/09
  Кротова І. В., завідувач Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
wp-content/uploads/2017/03
  Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів іноземної мови Підвиноградівської зош І – ІІІ ступенів, Фанчиківської зош І – ІІІ ступенів, Тросницької зош І – ІІ ступенів, Дротинської зош І – ІІІ ступенів
wp-content/uploads/2017/12
  План виховної роботи на грудень 2017 /2018 навчального року
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. Мета уроку
  Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури
  Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
  Дія магнітного поля на провідник зі струмом
  Моніторинг заходів, проведених громадським об’єднанням ветеранів за січень грудень 2016 року за рахунок власних коштів та коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів
wp-content/uploads/2017/02
  Матеріали науково-педагогічної конференції «Новітні технології в освітньому процесі з використанням дистанційної форми навчання та електронних інструментів: вітчизняний та закордонний досвід» м. Кам’янське, 24. 01. 2017 р. Зміст
wp-content/uploads/2017/01
  Погоджую заступник голови – керівник апарату Харківської обласної державної адміністрації А. В. Бабічев
wp-content/uploads/2017/10
  Хизувалась квітка своєю красою, Запахом чарівним, ніжною росою, Пелюстками гарними, і стеблом гнучким, Що красу такую не зрівнять ні з чим
wp-content/uploads/2017/03
  Дата проведення: 29. 05. 2015р
wp-content/uploads/2017/10
  Програма навчальної дисципліни та плани семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин
wp-content/uploads/2017/07
  Про оновлені навчальні програми для учнів 5 – 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2017/10
  Дипломна робота "Дидактична гра як засіб формування у молодших школярів загальнонавчальних умінь І навичок"
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
wp-content/uploads/2017/08
  Тарас Пшеничний
wp-content/uploads/2017/10
  Хто тче без рук і без станка? Навіщо павукам потрібна павутина? Як живляться павукоподібні?
wp-content/uploads/2017/11
  Інформація про хід виконання програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку броварського району за 9 місяців 2017 року м. Бровари 2017 вступ
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Класичні уявлення про будову атома. Відкриття електрона. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Мета уроку
wp-content/uploads/2017/04
  Тренінг як інноваційна здоров’язбережувальна технологія, що сприяє соціалізації учнівської молоді
wp-content/uploads/2017/09
  Календарно-тематичне планування з англійської мови для 11 класу
wp-content/uploads/2017/08
  Голова районної державної адміністрації
wp-content/uploads/2017/01
  Наказ №52 Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з трудового навчання у 3, 4 класах
wp-content/uploads/2017/04
  В новій українській школі
  Положення про з'єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу
wp-content/uploads/2017/12
  Про охоплення учнів професійно-технічних навчальних закладів заняттями у спортивних гуртках
wp-content/uploads/2017/03
  Про результати проведення щорічної статистичної звітності 2-фк станом на 1 січня 2017 року
wp-content/uploads/2017/07
  Збірник матеріалів
  Про формування робочих навчальних планів на 2017/2018 навчальний рік
wp-content/uploads/2017/10
  Фінансове та банківське право
wp-content/uploads/2017/11
  Постанова 13. 12. 2016 №410 Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України
wordpress/wp-content/uploads/2017/01
  Програма класичної гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області
wp-content/uploads/2017/04
  Директор онз о. Павленко
  Поради тим, хто шукає роботу
  Чуча О. А. Використання елементів здоров’язберігаючих технологій на уроках української мови та літератури
wp-content/uploads/2017/01
  План проведення заходів у Комунальному закладі
  Бойко О. Д. Історія України: Посібник
wp-content/uploads/2017/08
  Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті в контексті Концепції Нової української школи Інтеграція (від лат. Integratio – відновлення, спогад, Integer – цілий) – об'єднання в ціле будь-яких частин, елементів
wp-content/uploads/2017/04
  Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
wp-content/uploads/2017/07
  Issn 2524-048x європейські історичні студії
wp-content/uploads/2017/01
  Тема мистецтво XІХ століття
  Виконала: Заступник директора з навчально-виробничої роботи днз хвпу №6
wp-content/uploads/2017/04
  В. В. Лопітько колективний договір
  Ковтун С. В. «Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально виховний процес»
  Урок основ здоров’я
  Урок загальноосвітньої школи в початкових класах у вимірах здоров’язбережувальних технологій
wp-content/uploads/2017/10
  Говорячи про генетику. Непогано було б уточнити, що краще успадкувати таланти, ніж хвороби…
  Що є благо? Знання. Що є зло? Незнання. Хто розумний, той, виходячи з обставин, одне заперечить, а інше обере…
wp-content/uploads/2017/01
  Лабораторна робота №2. Вимірювання сил Мета уроку
wp-content/uploads/2017/12
  Програма з позашкільної освіти декоративного-ужиткового напряму
wp-content/uploads/2017/04
  Урок загальноосвітньої школи у вимірах здоров'язбережувальних технологій
wp-content/uploads/2017/09
  Шановні вчителі, Щиро вдячні за ваш інтерес до конкурсу!
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових випробувань освітній рівень «магістр» Галузь знань 01Освіта / Педагогіка
wp-content/uploads/2017/10
  Моніторинг заходів, проведених громадськими об’єднаннями ветеранів за січень-вересень 2017 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
wp-content/uploads/2017/12
  Методичні рекомендації щодо впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний процес учнів молодших класів Анотація
wp-content/uploads/2017/02
  Орієнтовний сценарій виховного заходу, присвяченого вшануванню пам’яті загиблих на Майдані
wp-content/uploads/2017/09
  Договір поставки професійного устаткування для використання в господарській діяльності з мінімізацією можливих ризиків для покупця Договір N
wp-content/uploads/2017/03
  Стокгольм і Таллінн: історія короля і вікінга
wp-content/uploads/2017/01
  Конкурс на Програму «Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів»
wp-content/uploads/2017/07
  Issn 2524-048x європейські історичні студії
wp-content/uploads/2017/02
  Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звукові хвилі
wp-content/uploads/2017/10
  Затверджено календарно-тематичне планування з української мови 6 клас
wp-content/uploads/2017/08
  Організація навчально-виховного процесу на засадах педагогіки партнерства в умовах реалізації Концепції нової української школи
  Про затвердження Положення про освітній округ
wp-content/uploads/2017/06
  Щодо ефективності обміну інформацією електронними засобами зв`язку Моніторинг висвітлення новин на сайтах птнз за напрямками
wp-content/uploads/2017/02
  Програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму
wp-content/uploads/2017/01
  Дисципліна: «Теорія та практика балетмейстерської діяльності», V курс (магістри) Спеціальність «Хореографія»
wp-content/uploads/2017/04
  Використання нестандартних уроків в початковій школі
wp-content/uploads/2017/01
  Всім заправляє час, його нестримний вітер Відносить наші дні на тисячі доріг
wp-content/uploads/2017/02
  Ефективність використання Інформаційно-комунікативних Технологій на уроках предмета «Фізика» Виконала викладач фізики днз «Бердичівське впу»
  Програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму
wp-content/uploads/2017/07
  Актуальні проблеми європейської історії та міжнародних відносин (430. 1) : 329. 78 Олександр Андрієвський
wp-content/uploads/2017/01
  Європейські історичні студії
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальностІ "середня освіта (географія)"
  Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес у початковій школі
directory wp-content uploads  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка