kgm/wp-content/uploads/sites/116/2015/12
  Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
int/wp-content/uploads/sites/153/2016/02
  Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
wp-content/uploads/sites/25/2014/11
  Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
pbme/wp-content/uploads/sites/161/2016/03
  С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
wp-content/uploads/sites/25/2014/11
  Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
tevn/wp-content/uploads/sites/6/2015/12
  Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
gpa/wp-content/uploads/sites/74/2013/05
  Введение в специальность
wp-content/uploads/sites/25/2014/11
  Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»
sp/wp-content/uploads/sites/95/2016/09
  Л. В. Перевалова канд філос наук, доцент
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2015/11
  Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання
sp/wp-content/uploads/sites/95/2016/09
  Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет харківський політехнічний інститут
elmash/wp-content/uploads/sites/108/2015/02
  Пояснювальна записка до дп: 108 с., 9 рис., 15 табл, 25 джерел, 2 додатки Ключові слова
wp-content/uploads/sites/25/2014/11
  Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (німецька)
  Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Плани практичних занять
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/10
  Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” затверджено
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2015/11
  Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання з економічних спеціальностей Затверджено
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2014/02
  Правові засади інтелектуальної власності в україні
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Історія першої іноземної мови
elmash/wp-content/uploads/sites/108/2015/02
  Пояснювальна записка до дп: 97 с., 25 рис., 8 табл., 16 джерел, 1 додаток. Ключові слова
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Практика усного та писемного мовлення англійської мови
wp-content/uploads/sites/4/2014/06
  Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів Фізико-технічного інституту спеціальностей: 04030101 «Прикладна математика»
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2014/02
  Конспект лекцій "Основи конституційного права України"
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни пп9 практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
wp-content/uploads/sites/25/2014/11
  Робоча програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 22 німецька мова у соціокультурному аспекті
  Проблемні питання практичної граматики першої іноземної мови
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Один з “моїх знайомих євреїв”
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни пп 06 друга іноземна мова підготовки бакалавра
  Робоча програма навчальної дисципліни
elmash/wp-content/uploads/sites/108/2015/04
  Найменування виробу, об’єкта або теми
elmash/wp-content/uploads/sites/108/2015/02
  Найменування виробу, об’єкта або теми
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова (французька)
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Львів 2005 ббк – ш 1 (4 укр) 5 – 4 ш 5 (4 укр) 5 – 4
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  В. Бурега, Н. О. Ляшенко соціологія
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методична документація для організації самостійної роботи Модуль 1, 2
  Робоча програма навчальної дисципліни пп07 практикум сучасної німецької комунікації
  Практикум сучасної німецької комунікації комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 12 німецьке академічне письмо галузь знань 01 Освіта
safetyofliving/wp-content/uploads/sites/171/2017/02
  Робоча програма навчальної дисципліни «о снови професійної безпеки та здоров’я людини»
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 04 Друга іноземна мова підготовки магістра галузі знань 01 Освіта
  Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання іноземної мови у вищій школі галузі знань 01 Освіта
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Іван Денисюк невичерпність атома
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет харківський політехнічний інститут «Затверджую»
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Практика усного та писемного мовлення
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія реклами рівень вищої освіти бакалаврський
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Концепція національної літератури
wp-content/uploads/sites/25/2014/11
  Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (німецька)
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Затверджую” Завідувач кафедри германських мов І зарубіжної літератури О. В. Кеба “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури
  Опис навчальної дисципліни
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія маркетингу рівень вищої освіти бакалаврський
philosophy/wp-content/uploads/sites/124/2015/11
  Предмет філософії. Структура та специфіка філософського знання
  Тематика рефератів для аспірантів
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни практика усного та писемного мовлення першої іноземної
  Сучасна слов’янська мова
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія управління та організацій
  Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджено”
  Навчальна програма
  Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджено”
wp-content/uploads/sites/37/2016/06
  Програма навчальної дисципліни підготовки магістра спеціальності
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Практикум для студентів, які вивчають політологію
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни пп-13 Практикум сучасної англійської комунікації галузь знань 0203 Гуманітарні науки
  Основи наукових досліджень
  Робоча програма навчальної дисципліни основи наукових досліджень галузі знань 0203 Гуманітарні науки
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни політологія ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти перший
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни пп 06 Друга іноземна мова підготовки спеціаліста галузі знань 01 Освіта
  Програма навчальної дисципліни підготовки окр бакалавр
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни історія соціології рівень вищої освіти баклаврський
  Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” затверджено
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/10
  Робоча навчальна програма
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія економічної злочинності рівень вищої освіти магістерський
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова (французька)
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни підготовки окр бакалавр
  Риторика навчальна програма
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів
wp-content/uploads/sites/46/2016/05
  Питання до державного ек
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  Методична документація для організації самостійної роботи самостійна робота студентів
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова (французька) галузь знань 01 Освіта
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Практикум з сучасної мовної комунікації навчальна програма підготовки магістра галузі знань 01 Освіта
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 04 Країнознавство підготовки бакалавра
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія економіки та підприємництва ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
  Навчальна програма
  Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджую”
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Реферат 2, 41-43 2 Географічне середовище країни, мова якої вивчається
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Програма нормативної дисципліни " Соціологія сім’ї" Розроблена кафедрою соціології та політології Зав кафедрою проф. Бурега В. В. (підпис) " " 2016 р
lv/wp-content/uploads/sites/121/2014/01
  Факультет: механіко технологічний Кафедра: ливарного виробництва Напрям
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни підготовки окр бакалавр
wp-content/uploads/sites/46/2016/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни пп-07 Практикум сучасної англійської комунікації галузь знань 0203 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/sites/46/2016/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики навчання іноземних мов у старших класах знз, методики навчання зарубіжної літератури в старших класах знз
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Іван франко в оцінках дмитра донцова: долання епохи rаtio олег Баґан
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2014/02
  Законодавство вступ
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методичні рекомендації до їх виконання. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів). Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти
  Програма навчальної дисципліни пп02 «фонетика польської мови» Підготовки бакалавра галузі знань
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова (французька)
  Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова
  Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова
  Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 14 Проблемні питання практичної граматики першої іноземної мови
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова (французька)
  Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова
  Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова
  Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджено”
wp-content/uploads/sites/37/2016/06
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 16 проблеми сучасної соціолінгвістики спеціальність 02030301Українська мова І література спеціалізація «Українознавство»
e-learning/wp-content/uploads/sites/2/2015/06
  В. Г. Кремень 20 грудня 2000р. Концепція
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни друга іноземна мова (польська) Підготовки бакалавра
  Програма навчальної дисципліни друга іноземна мова (польська) Підготовки бакалавр
wp-content/uploads/sites/96/2015/02
  Реферат з музичного мистецтва:" Напрямки розвитку сучасної музики "
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова
  Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 0
wp-content/uploads/sites/46/2016/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  Програма навчальної дисципліни пп 01 практика усного та писемного мовлення польської мови підготовки бакалавра
ukr/wp-content/uploads/sites/2/2014/08
  Конституційна асамблея
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методичні рекомендації до їх виконання. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів). Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти
  Щодо практичних занять
sp/wp-content/uploads/sites/95/2016/09
  М. М. Саппа словник основних термінів з курсу «соціологія»
elmash/wp-content/uploads/sites/108/2017/03
  Розрахунок 1 Вибір головних розмірів 1 Номінальна повна потужність
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Опис навчальної дисципліни
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 21 німець ка фразеологія підготовки бакалавра
  Програма вивчення навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення німецької мови»
franko/wp-content/uploads/sites/7/2015/04
  Українське літературознавство
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова
wp-content/uploads/sites/91/2016/03
  Докладов Pádový synkretizmus v severošasrišskom nárečí Jozef Bilský
elmash/wp-content/uploads/sites/108/2017/03
  Обсяг розділу
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут”
  Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут”
  Програма з дисципліни «Ґендерні аспекти економічного розвитку суспільства»
wp-content/uploads/sites/25/2014/11
  Іноземна мова (англійська) (за професійним спрямуванням)
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови
  Робоча програма навчальної дисципліни практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови галузь знань 0203 Гуманітарні науки
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Програма з дисципліни «Соціологія культури»
  Робоча програма навчальної дисципліни кадри та безпека організацій рівень вищої освіти магістерський
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Практичний курс першої іноземної мови (англійської) навчальнапрограм а
wp-content/uploads/sites/25/2014/11
  Робоча програма «Іноземна мова (англійська)»
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Програма з дисципліни «Соціальна статистика»
  Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджую”
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю рівень вищої освіти магістерський
  Робоча програма навчальної дисципліни практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних
  Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання соціологічних дисциплін
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія та методи роботи з персоналом рівень вищої освіти магістерський
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова
  Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна мова
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни пп 06 друга іноземна мова підготовки бакалавра
sp/wp-content/uploads/sites/95/2013/12
  Робоча програма навчальної дисципліни методи багатовимірного аналізу даних в соціології рівень вищої освіти магістерський
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методичні вказівки до практичних занять студентів на практичних аудиторних заняттях слід зосередити увагу на різних видах писемної та усної роботи, найголовнішими з яких є
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Практикум з соціології для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Під заг ред проф. Буреги В. В. Затверджено
lv/wp-content/uploads/sites/121/2014/01
  Кваліфікація: бакалавр опис лекційного курсу
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут”
  Національний технічний університет “харківський політехнічний інститут”
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни латинська мова підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта, 03 Гуманітарні науки
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут”
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Програма навчальної дисципліни друга іноземна мова (польська) Підготовки бакалавра
history/wp-content/uploads/sites/68/2017/02
  Під час захисту рефератів Під час виступів на конференціях Тема семінарського заняття: українська національна революція XVII cт. План
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми менеджменту рівень вищої освіти магістерський
lv/wp-content/uploads/sites/121/2014/01
  Кваліфікація: магістр опис лекційного курсу
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Ютерного моделювання
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни пн 13 поглиблене вивчення іноземної мови
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія постмодерну ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
  Програма вибіркової дисципліни «соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю»
wp-content/uploads/sites/6/2018/02
  Виявлення стегоданих вбудованих в області перетворення цифрових зображень
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджено”
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни технології соціального проектування рівень вищої освіти магістерський
wp-content/uploads/sites/53/2018/04
  European credit transfer system ects – інформаційний пакет 030508 «Фінанси І кредит» (Бакалавр)
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 17 основи теорії іншомовної комунікації підготовки бакалавр
wp-content/uploads/sites/57/2018/03
  Дрогобицька оксана
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут”
  Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджено”
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Навчальна програма нормативної дисципліни Соціологія міста”
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни пс 4 " Бренд-менеджмент "
sp/wp-content/uploads/sites/95/2013/12
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» кафедра соціології та політології плани семінарських занять з дисципліни
wp-content/uploads/sites/37/2016/06
  Програма навчальної дисципліни пп 17 типологія помилок шифр І назва навчальної дисципліни підготовки спеціаліста
wp-content/uploads/sites/3/2017/01
  Звіт з правовиховної роботи в хомутецькій зош І-ІІІ ступенів за 2016рік " Закони потрібні не для страху, а для допомоги громадянам…" Вольтер
sp/wp-content/uploads/sites/95/2013/12
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологія релігії
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Плани семінарських занять з дисципліни «соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю»
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Національний технічний університет “харківський політехнічний інститут”
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків»
safetyofliving/wp-content/uploads/sites/171/2017/02
  Конкурс для учнів середніх навчальних закладів освіти «безпека очима дітей»
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни ризики маркетингової діяльності
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
wp-content/uploads/sites/53/2018/04
  Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Програма нормативної дисципліни «Кадри та безпека організацій»
wp-content/uploads/sites/37/2016/06
  Програма навчальної дисципліни пп 15 типологія помилок шифр І назва навчальної дисципліни підготовки магістра
wp-content/uploads/sites/46/2016/02
  Льськоrо Ндцiондльноrо yhibepchtety imehi 1ВдНд огiенкд,, 1 \ Кам'янець-Подiльський 2012
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2018/02
  Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання за фахом «Інтелектуальна власність»
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Робоча програма навчальної дисципліни патентно-ліценційна діяльність
wp-content/uploads/sites/8/2015/06
  Українська економічна думка: становлення та розвиток
dim/wp-content/uploads/sites/99/2018/05
  Информатики и управления
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
sp/wp-content/uploads/sites/95/2016/12
  Вимоги до статей, які подаються до друку в збірник наукових праць
wp-content/uploads/sites/102/2018/03
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " Порівняльна політологія"
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/03
  Змістовий модуль Стратегія підприємства: сутність, передумови виникнення, сучасне розуміння та стратегічний контекст підприємства
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджую”
  Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджено”
bapm/wp-content/uploads/sites/28/2017/09
  Національний технічний університет “ Харківський політехнічний інститут ”
wp-content/uploads/sites/87/2018/05
  Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Консультаційний проект з бізнес-адміністрування»
dim/wp-content/uploads/sites/99/2018/05
  Описание лекционного курса
  Описание лекционного курса
elmash/wp-content/uploads/sites/108/2017/03
  Дипломні проекти та дипломні роботи загальні вимоги до виконання ствуз-хпі 01-2013 Харків нту "хпі" 2013
wp-content/uploads/sites/6/2018/02
  Ефективність впровадження немережевих систем живлення в засоби систем охорони
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” плани семінарських занять з дисципліни
wp-content/uploads/sites/37/2016/06
  Програма навчальної дисципліни пп 15 проблеми синтаксису складного речення
elmash/wp-content/uploads/sites/108/2017/03
  Пояснювальна записка до др: 117 с., 17 рис., 16 табл., 28 джерел Ключові слова
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
wp-content/uploads/sites/46/2018/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут”
wp-content/uploads/sites/37/2016/06
  Робоча програма навчальної дисципліни пп04 / пп05 Старослов’янська мова галузь знань 0 1 Осв І та
  Програма навчальної дисципліни вступ до слов’янської філології підготовки бакалавра
ukr/wp-content/uploads/sites/2/2014/08
  Конституційна асамблея
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” плани семінарських занять з дисципліни
keim/wp-content/uploads/sites/50/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни ппс 5 "Інтерактивний маркетинг"
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2018/06
  Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей Затверджено
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Методичні вказівки до практичних занять студентів на практичних аудиторних заняттях слід зосередити увагу на різних видах писемної та усної роботи, найголовнішими з яких є
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» кафедра соціології та політології навчальна програма з дисципліни
  Робоча програма навчальної дисципліни політологія
  Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджую”
sp/wp-content/uploads/sites/95/2016/09
  Національний технічний університет “харківський політехнічний інститут”
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни охорона праці в галузі
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджую”
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
pbme/wp-content/uploads/sites/161/2016/03
  С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
wp-content/uploads/sites/96/2015/03
  Реферат на тему: " Український театр "
dpm/wp-content/uploads/sites/123/2016/12
  Національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» затверджую
wp-content/uploads/sites/75/2017/03
  Гендерна лінгвістика Мета курсу
dim/wp-content/uploads/sites/99/2018/05
  Описание лекционного курса
wp-content/uploads/sites/46/2016/11
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  Іноземна мова навчальнаПрограм а
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю рівень вищої освіти магістерський
sp/wp-content/uploads/sites/95/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальна відповідальність бізнесу підприємств І організацій
247-kyiv/wp-content/uploads/sites/70/2016/12
  Ліщинівська загальноосвітня школа
wp-content/uploads/sites/27/2016/02
  Методичні рекомендації до самостійних занять фітнес аеробікою та ритмічною гімнастикою для студенток усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання. / Уклад. Т. П. Сергєєва Одеса, онахт, 2013-61с
musped/wp-content/uploads/sites/7/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни інструментальна підготовка (омі) Основний музичний інструмент : духові інструменти
wp-content/uploads/sites/46/2018/09
  Звіт про роботу факультету іноземної філології за 2017-2018 навчальний рік
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
wp-content/uploads/sites/624/2017/01
  Урок біології 10 клас Тема Нуклеїнові кислоти: будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів
sp/wp-content/uploads/sites/95/2017/11
  Навчальний посібник з курсу «методологія та методи роботи з персоналом»
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Змістовий модуль 1 Теоретичні основи навчання ім І культур
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Екранна агресія: знати, щоб вберегтися
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
wp-content/uploads/sites/2/2016/12
  Особливості виховної роботи у 2016-2017 навчальному році в професійно-технічних навчальних закладах області Методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області
wp-content/uploads/sites/624/2016/11
  Птахи : особливості будови, способу життя
ukr/wp-content/uploads/sites/2/2014/08
  Конституційна асамблея
wp-content/uploads/sites/46/2016/12
  Практичні заняття
  Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
  Порівняльне літературознавство комплекс навчально-методичного
  Затверджую” Завідувач кафедри германських мов І зарубіжної літератури О. В. Кеба “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни методика викладання світової літератури
directory wp-content uploads  




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка