Діяльності учнів на уроках математики актуальність досвідуСкачати 29.84 Kb.
Дата конвертації20.11.2018
Розмір29.84 Kb.
#65783
Тема педагогічного досвіду:

ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
1.Актуальність досвіду.

В умовах модернізації освіти проблема пошуку шляхів підвищення якості освіти школярів є однією з найактуальніших у педагогічній теорії і практиці. Особливої гостроти вона набуває у зв'язку з переходом до профільного навчання школярів. Зміна епох вимагає, щоб знання учнів були дієвими. В даний час перед шкільним учителем поставлена проблема: в сучасних умовах ринкової економіки від людини вимагається не тільки міцні знання, але й уміння застосувати їх у різних життєвих ситуаціях, що передбачає сформованість у них ключових компетентностей.

Досвід показує, що включення в практику роботи вчителя проектної та дослідницької діяльності підвищує рівень сформованості ключових компетентностей. Застосування методу проектів допоможе учителеві розв’язати основні проблеми уроку: проблему, пов’язану з колективним способом організації навчання й індивідуальним характером сприймання, інтелектуальної діяльності, емоційного реагування та розвитку учня; проблему, пов’язану з організацією прямого і зворотного зв’язку між учителем і учнями. її сутність полягає в тому, що прямий зв'язок (учитель - учень) є регулярним, а зворотний (учень - учитель) - нерегулярний, епізодичний; проблему, що виникає внаслідок протиріччя між вербальним характером навчання, під час якого учні слухають, читають, спостерігають, розв’язують запропоновані вчителем задачі, і завданнями різнобічного розвитку молоді, здатної до творчого мислення, активної перетворюючої діяльності; проблему, пов’язану з реальним обсягом конкретного навчального матеріалу, який необхідно засвоїти в межах програми, часом, необхідним для його вивчення, та тривалістю уроку.

Але вчителі математики рідко використовують дану технологію, бо не володіють методикою організації і проведення таких уроків. Для успішного досягнення даних цілей повинна існувати система роботи вчителя математики, невідмінною частиною якої має бути вільне володіння ІКТ.


 1. Мета і завдання, які вирішуються в досвіді.

Мета досвіду.

Узагальнити методику організації проектного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики.Задачі.

 • Вивчити теоретичні основи методу проектів та організації дослідницької діяльності учнів.

 • Виявити психолого-педагогічні умови для залучення учнів до проектної та дослідницьку діяльність.

 • Розробити та провести уроки з використанням методу проектів.

 • Забезпечити педагогічне керівництво діяльністю учнів при виконанні проектів та дослідницьких робіт.

Методи дослідження. Теоретичні - системний аналіз

психолого-педагогічної і навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, моделювання педагогічних процесів.

Емпіричні - спостереження, вивчення і узагальнення досвіду

загальноосвітніх закладів щодо реалізації методу проектів.Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягає в узагальненні методики організації проектування учнів на уроках математики Практична цінність. Робота може бути використана вчителями для організації уроків та позакласних заходів з використанням методу проектів.

 1. Технологія досвіду

Технологія організації уроків з проектною методикою включає умовно два етапи, які в свою чергу діляться на більш дрібні кроки:

1 )підготовка вчителя до організації проектної діяльності учнів;

2)організація проектної діяльності учнів на уроці.

Розглянемо більш докладно кожен етап (додаток 1)Підготовка вчителя до організації проектної діяльності учнів.

Проектне навчання, як відзначають багато вчених, практиків, сприяє підвищенню рівня активності школярів та якості знань учнів. У зв'язку з цим

напрошується запитання «Чи кожну тему можна вивчати в проектному ключі?». Відповідь однозначна - ні. Дійсно, далеко не кожна тема може вивчатися з використанням методу проектів, та цього й не потрібно. Вчителю перед вивченням тієї чи іншої нової теми, (часто для конкретного класу), необхідно аналізувати педагогічну ситуацію на предмет існування проблем (відсутність інтересу, великий обсяг матеріалу і т.д.) і визначати способи, методи і технології для досягнення результату.

Отже, я вважаю, першим етапом в технології організації занять у проектній методиці є постановка завдання на використання методу проекту при вивченні тієї чи іншої теми, визначення можливості використання методу проекту з метою оптимізації навчальної діяльності, прогнозування результатів діяльності учнів, організованої в проектному ключі.

Другий етап пов'язаний з формулюванням творчої назви (теми) проекту і основного проблемного питання. Цей етап є найскладнішим для вчителя в технології організації, оскільки саме він багато в чому визначає стратегію розвитку проекту та його результативність. Чому таке велике значення відводиться даному етапу?

По-перше, постійно слід пам'ятати, що проектне навчання відноситься до особистісно-орієнтованого навчання. Отже, воно перш за все будується на інтересі особистості. Як зацікавити учня? Які форми, методи необхідно вибрати для активізації його навчально-пізнавальної діяльності? Як задовольнити його освітні потреби? Ці та ряд інших питань стоять перед творчим учителем.

У проектній методиці, я вважаю, появі інтересу, мотивації до вивчення нового сприяють пропоновані вчителем творча тема проекту і його основне проблемне питання. Для визначення теми проекту вчитель вибирає навчальний розділ і пропонує творчу назву, спонукає інтерес в учнів. Так наприклад, навчальна тема - «Правильні многокутники», а творча назва - «Бджолина геометрія», або навчальна - «Комбінаторика і теорія ймовірностей», а творча назва - «Ймовірність навколо нас» і т.д. Наступний

важливий момент - постановка основоположного питання. За цією характеристикою проектне навчання схоже з проблемним, але є і серйозні відмінності.

Проблемне питання - це питання самого високого рівня в ланцюжку питань, найбільш загальне, абстрактне, «філософське», не має певної відповіді. Наприклад, «Чому бджоли створюють свої соти у вигляді правильних шестикутників?» , «Симетрія - це краса, гармонія, стійкість і рівновага?» або «Як перемогти на виборах?». Я вважаю, що проблемне питання має бути цікавим, захоплюючим, зачіпати уяву і творчі здібності особистості. По-друге, проблемне питання визначає основний напрямок розвитку проекту і часто служить «концептуальною рамкою» для декількох навчальних тем. Цікава постановка вчителем проблемного питання змушує учнів усвідомити свою некомпетентність у цій галузі, виявити недостатність своїх знань, умінь; у них з'являється установка на отримання нових знань, визначається мета, що породжує подальшу активність до діяльності з оволодіння новими знаннями.

Слід зауважити, що відмінною особливістю проектного навчання є самостійне проектування учнями своєї навчальної, дослідницької діяльності. Успішному вирішенню цього завдання сприяють такі види і методи діяльності як аналіз матеріалів різних джерел, порівняння фактів, самостійна оцінка подій, пояснення явищ, інтерпретування відомостей і т.п. Отже, для того, щоб ця діяльність здійснилася успішно, я продумую і розробляю дидактичні та методичні матеріали, критерії оцінювання самостійних досліджень учнів і т.д. (додаток 2). Це і визначає діяльність вчителя на третьому етапі технології організації проектної діяльності.

Зміст дидактичних матеріалів направлений на надання допомоги учням у правильному виборі методів дослідження, представленні його результатів, визначенні зв'язку однієї теми з іншими дисциплінами і темами, пропозиції «м'якого» алгоритму дослідження, і в той же час ці матеріали не повинні позбавляти можливості учня приймати самостійне рішення.

Дидактичні матеріали можуть включати: певні інструкції до завдань, форми щоденників спостережень, робочі зошити, публікації для додаткового читання, шаблони таблиць, перелік різних освітніх ресурсів, електронні дидактичні матеріали по самостійному вивченню засобів ІТ, вимоги до оформлення проекту та ін.

При розробці дидактичних матеріалів особливо важливо визначення інформації, що забезпечує вирішення проблемної ситуації за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, виявлення джерел інформації, вибір засобів інформаційних технологій, адекватних поставленим завданням, розробка методики використання інформаційних технологій в процесі вирішення поставлених завдань (визначення етапів розв'язання задачі за допомогою інформаційних технологій, розробка технології збору (пошуку) інформації) і т.д.(додаток 3)

На даному етапі я розробляю критерії оцінювання результатів проектної діяльності (мультимедійної презентації, публікації, веб-сайту, математичної газети, моделі, дидактичного матеріалу і т.д.), що включають показники як змістовного рівня (повнота поданої інформації, її науковість, обґрунтованість висновків за заявленою проблеми), так і технологічного та ергономічного рівнів (використання малюнків, діаграм, схем, відповідність кольорового оформлення ергономічним вимогам, естетичність оформлення і Т.д.)

Три розглянутих етапи технології організації проектної діяльності я відношу до підготовчої роботи вчителя. Наскільки ретельно вони будуть опрацьовані, залежить багато в чому успіх проектної діяльності учнів.

Організація проектної діяльності учнів.

Четвертий етап пов'язаний з організацією діяльності учнів на уроці.

На початку вивчення нової теми висуваю проблему у вигляді проблемного питання. Потім разом з учнями або учні самостійно розбиваємо проблему на ряд проблем більш приватних і конкретних. Так, наприклад, в проекті «Бджолина геометрія» основне питання - «Чому бджоли створюють свої соти

у вигляді правильних шестикутників?» розбили на проблемні питання, які учні досліджують і роблять самостійні аргументовані висновки: «Як залежить площа і периметр многокутника від його виду?», «Як побудувати правильний многокутник за допомогою циркуля і лінійки?», «Як я можу використати знання про правильний многокутник на практиці? Зробити математичні розрахунки матеріалів для побудови дитячої пісочниці».

Слід зазначити важливість знайомства учнів з понятійним апаратом дослідницької діяльності, особливо на початковій стадії проведення дослідницьких проектів.

Як правило, проектна діяльність - це групова діяльність, тому учні об'єднуються в групи за інтересами по відношенню до висунутих проблем. Однак, я вважаю, учитель повинен пам'ятати, що незважаючи на те, що учні зробили самостійно свій вибір, проте він повинен ним управляти, щоб не допустити подальших серйозних утруднень у реалізації проекту. При цьому принципи особистісно-орієнтованого навчання не порушуються, оскільки кожен учасник команди в залежності від інтересу та індивідуальних здібностей вносить свій вклад в реалізацію проекту і вся спільна діяльність по досягненню результату підпорядковується в першу чергу особистій діяльності учасників (один - розробляє сценарій, другий - здійснює пошук інформації, третій - відбирає матеріал для презентації, четвертий - бере на себе оформлення результатів і т.д.). В ході реалізації постійно здійснюється комунікативно-діалогова діяльність.Планування діяльності, визначення форми представлення результатів - це наступний етап у роботі над проектом. Учні визначають для себе ланцюжок питань і відповідей, які треба довести в дослідженнях, а також відповідну форму представлення результатів - у вигляді презентації, буклету, веб-сайту, альбому, випуску газети та ін. Я вважаю, що необхідно використовувати керовану дискусію, метод навідних питань, а потім обговорення плану роботи учнів індивідуально або в групі, коли учні продумують шляхи проведення своїх досліджень, анкетування, дослідів,

створення відеозаписів, збір статистичних даних, зразків, обробку зібраних відомостей, про те, як будуть оформлені результати дослідження.

План роботи фіксується в робочих зошитах, в щоденниках, в індивідуальних графіках. На майбутнє я планую подібну роботу робити в блогах учнів, цим самим ширше використовувати ІКТ. Терміни і графік виконання проектних завдань і звітності задає вчитель. Вказую, які частини роботи і на якому уроці будуть виконуватися, що і до якого терміну буде в якості домашнього завдання. Задаються тільки граничні терміни - закінчення етапів роботи. Строки індивідуальної роботи в межах граничних термінів плануються самостійно.

Використання тих чи інших інформаційних ресурсів одна з головних особливостей проектної діяльності із застосуванням інформаційних технологій. Дуже важливо на цьому етапі обговорення зі школярами можливих джерел інформації, питань захисту авторських прав. Обговорюю з учнями, як знайти джерела інформації з теми дослідження в бібліотеці, в Інтернеті або мультимедійній енциклопедії (наприклад, книги (які?), Інтерв'ю (з ким?), Опитування (кого?), Веб-сайти (які?), мультимедіавидання (які?), відеофрагменти (де взяти і як дотримати авторські права?). Таку роботу провожу фронтально з усіма групами, основною метою якої є завдання напряму пошуку інформації. Кожен раз даю учням посилання на сервіси, що допоможуть створити цікавий продукт як інтерактивна презентація онлайн(рге2І.сот), блог для звітів (Ь1ег для початківців), тест (Ьйр://\¥\¥\у.пасЬа1ка.сотЛе5І;_5ЬаЬ1оп).Наступний крок - самостійна робота учнів у групах.

При роботі над проектом можна виділити кілька етапів спільної діяльності учнів: • інформаційний (знайомство з запропонованими інформаційними матеріалами);

 • пошуковий (пошук форм представлення інформації і вибір інструментальних засобів реалізації);

 • проектувальний (розробка сценарію презентаційного ролика);

 • діяльнісний (реалізація сценарію);

 • рефлексивний (аналіз отриманих результатів, захист проекту).

Форма презентації може бути будь-яка, наприклад, доповідь на 3-4 хвилини з ілюстраціями, подання публікації, веб-сайту з результатами досліджень. Присутні всі учасники проекту: вчителі і учні. Завданням вчителя є організація дискусії за рішенням висунутих на початку проектної діяльності проблем. Заздалегідь розробляю для учнів оціночні листи на основі критеріїв оцінювання. Оцінювання результатів проекту школярами і вчителем обов'язкове. Групи оцінюють роботу кожного учасника. Учитель оцінює роботу груп в цілому. Результативність кожного виступає тут як фундамент для нових досліджень за темами проекту.

Учитель, який володіє методикою проектної діяльності, захоплює учнів роботою над темами проектів, підвищуючи їх мотивацію і свою власну до використання даної технології.

4. Висновок.

Застосування методу проектів в процесі викладання шкільного курсу математики дає можливість: перетворити абстрактну математику (такою її бачать більшість учнів) на цікаву та особистісно значущу, що сприяє розвитку творчих здібностей особистості; активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів при вивченні математики; забезпечити зв’язок теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням; надати учням більш повної самостійності; формувати ключові життєві компетентності: уміння вчитися, загальнокультурну, громадянську, підприємницьку, соціальну, інформаційно-комунікативну та компетенцію збереження здоров’я; значно підвищити результативність вивчення конкретної теми, використовувати ІКТ на всіх етапах роботи.

За результатами діагностики після використання методу проектів на уроках математики значно зросли організаційні, інформаційні уміння учнів, їх

комунікативність, вміння самостійно приймати рішення, не боятися брати на себе відповідальність, (додаток 4)5. Література

 1. Концепція загальної середньої освіти. Нормативно-правове забезпечення освіти. У 4 ч. - Харків: Видав, гр. «Основа», 2004. - Ч. І. -144 с.

 2. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. - К.: Видав. «Фенікс», 2006. - 220с.

 3. «Проектна діяльність у школі»/ Сільська школа України. Травень, 2007 р.

Малашенко К. Технологія проектного навчання./ Завуч. Травень, 2006 р.
Скачати 29.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка