Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Загальні положення підготовки наукових робітСторінка12/19
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.42 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

3.6 Загальні положення підготовки наукових робіт

(курсових, випускних і дипломних)

Важливу роль у навчанні студентів, розвитку їх професіоналізації та спеціалізації відіграють курсові роботи, що виконуються на 2 та 3 курсах. Студенти, навчання яких здійснюється у відповідності з навчальним планом підготовки бакалавра з соціології, для підтвердження свого професійно-кваліфікаційного рівня виконують на 4 курсі випускну бакалаврську роботу, що по своєму змісту являє собою розширену і поглиблену курсову. Студенти, навчання яких здійснюється у відповідності з навчальним планом підготовки спеціаліст з соціології, для підтвердження свого професійно-кваліфікаційного рівня виконують на 5 курсі дипломну роботу.

Кафедра соціології, пропонує певний перелік тем курсових, випускних і дипломних робіт і орієнтує студентів на вивчення найбільш актуальних наукових та практичних суспільних проблем, особливо вітаються теми, що висвітлюють соціальні проблеми м. Дніпропетровська, однак при цьому не виключається можливість прояву ініціативи і власного наукового інтересу студента. У ході підготовки, написання та захисту курсових, випускних і дипломних робіт передбачається вирішити наступні завдання:


 • формувати у студентів уявлення, щодо самостійного вибору напряму творчого пошуку та формулювання проблеми;

 • набути практичних навичок роботи з науковою літературою, нормативними актами, соціальною статистикою, результатами соціологічних досліджень;

 • поширити і поглибити знання зі спеціальності, підвищити рівень теоретичної підготовки і практичної майстерності;

 • розвинути творчій хист студентів, заохотити їх до науково-дослідної діяльності у галузі методології, теорії, спеціальних соціологічних теорій, методики і техніки соціологічних досліджень;

 • формувати уміння щодо оформлення результатів власного наукового пошуку;

 • набути навичок та впевненості щодо публічного виступу, презентації напрацьованого матеріалу та ведення наукової дискусії.

Робота над курсовими, випускними і дипломними роботами передбачає можливість участі студентів в науково-дослідницькій роботі, що проводиться кафедрою соціології.
3.7 Методичні рекомендації до підготовки та захисту

курсових робіт
Загальні положення


Студенти, навчання яких здійснюється у відповідності з навчальним планом підготовки бакалаврів соціології, для набуття навичок формулювання науково-пошукової проблеми та її вивчення, на 2, 3 курсах навчання готують курсову роботу, яка є певним підсумком зусиль студента щодо набуття навичок роботи з науковою літературою та оформлення результатів наукового пошуку. Курсові роботи створюють умови щодо формування певних вмінь та з’ясувати, в якій мірі студенти оволоділи теоретичними знаннями та практичними навичками соціолога, допомагають виявити їхні наукові інтереси, схильності і творчий хист.

Вимоги до курсових робіт мають диференційований підхід з урахуванням року навчання студентів, тому підготовка курсової роботи на 2 і 3 курсі має певні відмінності. Так, курсова робота студента 2-го курсу (за обсягом 35-40 сторінок) висвітлює:

1) результати узагальнення студентом теорій та концепцій, що висвітлюють порушену проблему;

2) визначають стан об’єкту роботи, який ґрунтується на оцінках інших науковців та вторинному аналізі наявних емпіричних досліджень;

3) висновки автора курсової роботи як результат їх пошукової роботи.

Курсова робота на другому році навчання передбачає наявність аналітичної діяльності студентів щодо спеціальної літератури з обраної теми. Основний зміст роботи складає аналіз теоретичного висвітлення змісту соціальних об'єктів і процесів з метою визначення їх складових, сутнісних характеристик, тенденцій і закономірностей розвитку. Студенти, під час написання курсової роботи, повинні набути та продемонструвати уміння щодо аналізу теоретичних джерел, виокремлення головного, порівняння, визначення закономірностей і тенденцій теоретичного відображення соціальних явищ, формулювання аргументованих висновків. Набуті навички оформлення бібліографії за темою.


На третьому році навчання до курсової роботи (за обсягом 40-45 сторінок) висуваються більш високі вимоги ніж до робіт на другому курсі. Тому тема повинна бути ширшою та мати науково-практичну значущість. Збільшується число наукових джерел, що використовуються при її розробці. Змістовно курсова робота студентів третього курсу пов'язана з побудовою певної концепції дослідження об'єктів і процесів, виявленням соціальних механізмів, визначенням специфіки їх функціонування. Студенти повинні продемонструвати:

 1. володіння методами аналізу і синтезу, побудови гіпотез, проведення узагальнень, розробки прогнозів, фіксації реального стану соціального об’єкта - проведення власного емпіричного дослідження, що є обов’язковою умовою курсової роботи студента 3- курсу;

 2. вміння оформлювати результати наукового пошуку у відповідності до наукових традицій.

Підготовлена курсова робота підлягає публічному захисту, який вимагає певних вмінь демонстрації самостійності у наведенні висновків та висвітлення проблеми, ведення наукової дискусії.
Кафедра соціології пропонує певний список курсових робіт, орієнтує студентів на вивчення найбільш актуальних проблем, однак при цьому не виключає ініціативу і прояв власного інтересу студента.

Тема курсової роботи узгоджується з науковим керівником та затверджується на засіданні кафедри соціології. Під час роботи над обраною проблемою студент регулярно навідує наукового керівника для доповіді про хід роботи над курсовою роботою та консультацій.

Робота над курсовою призначена сприяти здобуттю студентом знань щодо наукової методології та методики проведення наукового пошуку, проведення соціологічного дослідження, формуванню навичок до кваліфікованого узагальнення даних, використанню базових знань з соціологічної науки.

Підготовка курсової роботи передбачає наступний алгоритм.Основні етапи виконання курсової роботи:


 1. вибір теми;

 2. визначення «об’єкту» та «предмету» наукового дослідження;

 3. формулювання мети і завдань курсової роботи;

 4. збір матеріалу, відбір літератури за темою, попередня підготовка до оформлення бібліографії;

 5. складання графіку роботи;

 6. підготовка першого варіанту тексту роботи;

 7. подання підготовленого тексту науковому керівнику;

 8. доопрацювання тексту у відповідності до зауважень наукового керівника;

 9. подання остаточно доопрацьованого і оформленого тексту;

 10. отримання від наукового керівника попередньої оцінки і рекомендації на захист;

 11. захист курсової роботи.

Згідно наведеного алгоритму виконання курсової роботи, необхідно починати пошук з вибору теми. На початку кожного навчального року тематика курсових, за актуальними напрямками, розробляється кафедрою соціології, при цьому не виключається можливість самостійного вибору теми курсової роботи студентом яка обов’язково узгоджується з науковим керівником. Рекомендується обирати тему таким чином, щоб вона могла стати науковою проблемою для дослідження на весь період навчання студента в університеті, тобто доцільно передбачити можливості її подальшої послідовної розробки у наступних курсових та дипломних роботах за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра. При виборі теми необхідно виходити не тільки з її актуальності, теоретико-прикладного значення проблеми і власної зацікавленості, але й наявності емпіричної бази. Враховувати терміни її реалізації у відповідності до навчального процесу, матеріальних можливостей тощо.

Студент, обравши тему курсової роботи, до 1 жовтня подає заяву на кафедру з проханням затвердити обрану тему і наукового керівника (зразок заяви наводиться у підрозділі 3.9) і починає працювати над пошуком літератури за визначеною темою.

Вивчення визначеної теми наукового пошуку передбачає роботу з науковою літературою. При написанні курсової роботи використовуються наступні наукові джерела:

1) спеціальна наукова література (використання посібників та підручників виключається);

2) матеріали статистики, періодичної літератури, архівні документи;

3) опубліковані результати емпіричних досліджень соціологічних установ або інших дослідників;

4) матеріали емпіричних соціологічних досліджень, які проведені власно студентом.

При роботі з літературою рекомендується:


 • ознайомитися зі змістом (переліком структурних елементів) джерела, позначити глави та параграфи, або розділи та підрозділи, що мають безпосереднє відношення до висвітлення теми курсової;

 • уважно прочитати позначене, окреслити найбільш важливі частини;

 • зробити нотатки, тезове зафіксувати матеріал;

 • при конспектуванні матеріалу необхідно зафіксувати його джерело (бібліографію) з обов’язковим згадуванням сторінок - де саме наводиться позиція науковця або факт, який ви прагнете використовувати, таким чином не будуть створені труднощі при оформлені посилань;

 • проаналізувати законспектований матеріал - на базі накопиченого матеріалу скласти попередню структуру висвітлення проблеми;

 • визначити його достатність для висвітлення обраної теми.

*(Більш докладно з особливостями пошукової роботи, методикою систематизації і аналізу наукової літератури можна ознайомитися у Розділі 4.)


Після затвердження кафедрою теми студент разом з науковим керівником визначає структуру (план) курсової роботи і розробляє календарний графік її виконання. Календарний графік визначає чіткі терміни звітності студента щодо виконання робіт над курсовою (зразок «Графіку виконання курсової роботи» наводиться у підрозділі 3.9).

Результати зусиль щодо написання курсової роботи повинні бути сформульовані за наступної структурою.Структура курсової роботи


Загальний обсяг курсової роботи складає на другому курсі 35-40, на третьому курсі 40-45 друкованих сторінок (без списку літератури і додатків). Нумерація сторінок в роботі наскрізна, включаючи літературу і додатки. Починається вона з Титульного листа, але номер сторінки на ньому не ставиться, фактично нумерація «2» починається з другої сторінки, на якій знаходиться «ЗМІСТ». Номер ставиться зверху у правому верхньому кутку сторінки без крапки.
Курсова робота повинна бути надрукована. Вимоги до набору тексту наступні: текст послідовно набирається на одній стороні стандартного аркушу паперу формату А-4 (210х297 мм), 14 кеглем, шрифт Times New Roman, з інтервалом між строками 1,5, з полями: ліворуч – 3,0 см, праворуч – 1,5 см, згори і знизу – по 2 cм. Виділення у тексті «жирним» робляться лише у назві розділів та підрозділів, інші виділення «жирним» або «курсивом», зміни у шрифтах - зайві та небажані. Спеціальна палітурка для курсової роботи не потрібна. Текст скріплюється швидкозшивачем, аркуші в додаткові файли вставляти не потрібно – це створює зайві труднощі науковому керівникові у роботі з текстом.

Курсова робота має наступну структуру: 1. титульний лист;

 2. «ЗМІСТ»;

 3. «ВСТУП» (обсяг 2-3 сторінки);

 4. Основна частина, що складається з глав і параграфів, або розділів і підрозділів та слугує розкриттю теми курсової роботи. Наприклад:

«РОЗДІЛ 1

1.1


1.2

РОЗДІЛ 2


2.1

2.2 »;


 1. «ВИСНОВКИ» (за обсягом у 2-3 сторінки);

 2. «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ»;

 3. «ДОДАТКИ» (наводяться за необхідністю).

Методичні поради та рекомендації щодо наповнення змісту структурних елементів наводяться у підрозділі 3.8. Зразки оформлення бібліографії, додатків та інших елементів наводяться у підрозділі 3.9 .


Під час підготовки курсової роботи студент регулярно зустрічається з науковим керівником для доповіді про хід роботи та консультацій з питань що виникають. Роль наукового керівника на цьому етапі полягає у наданні допомоги студенту у: складанні структури роботи; оцінці і уточненні наукової літератури; спрямуванні студента на вирішення поставлених у роботі завдань та висвітлення ідей, які лежать в основі роботи; консультуванні щодо використання емпіричних матеріалів або проведення вторинного аналізу результатів соціологічних досліджень; вибору засобів і процедур дослідження; оформлення результатів наукового пошуку.

Студент повинен представити науковому керівнику закінчену курсову роботу (не пізніші ніж за тиждень до призначеної кафедрою дати захисту), яка повинна відповідати наступним загальним вимогам: 1. актуальність порушеної теми;

 2. чітка структура;

 3. логічна послідовність викладення матеріалу;

 4. конкретність викладення результатів роботи;

 5. доведеність і обґрунтованість висновків та рекомендацій;

 6. відсутність орфографічних та синтаксичних помилок;

 7. відповідність вимогам щодо оформлення.

На підставі представленого тексту науковий керівник оцінює курсову роботу студента та надає дозвіл на публічний захист.


Виконання курсових робіт та їх захист здійснюється в терміни, встановлені нормативними документами, що діють в університеті (календарний план та ін.).

Про хід підготовки курсових робіт на засіданні кафедри періодично заслуховуються наукові керівники і студенти.

Остаточний варіант курсової роботи здається на перевірку науковому керівнику не пізніше ніж за тиждень визначеного терміну до її публічного захисту.

Основними критеріями оцінки курсової роботи є:


 • новизна теми та структура розгляду проблеми;

 • обґрунтованість актуальності обраної теми;

 • висвітлення стану розробленості проблеми;

 • наявність емпіричної бази роботи;

 • наявність власного емпіричного дослідження;

 • використання теоретичних концепцій зарубіжних і вітчизняних соціологів;

 • мова і стиль викладення, застосування соціологічних категорій, соціологічної лексики;

 • рівень самостійності в судженнях, наявність власної аналітики, проміжних висновків;

 • демонстрація навичок щодо наукового пошуку та проведення узагальнень;

 • діапазон використаних наукових джерел;

 • рівень реалізації дослідницьких завдань, чіткість формулювання висновків;

 • наявність рекомендацій щодо впровадження результатів наукової роботи;

 • відповідність оформлення роботи прийнятим стандартам.

Науковий керівник, ознайомившись з остаточним варіантом курсової роботи, оцінює та рекомендує її до захисту.

При невідповідності до вимог щодо наукового рівня змісту та оформлення курсової роботи, науковий керівник повертає її для доопрацювання і усунення недоліків, у випадку коли час вже не дозволяє студенту внести виправлення – пише обґрунтування про недопущення курсової роботи до публічного захисту. Рішенням кафедри призначається час перекладання академічної заборгованості (по закінченню екзаменаційної сесії).

Захист курсової роботи


Захист курсових робіт підготовлених студентами проходить щорічно (у квітні – травні) за спеціально розробленим на кафедрі графіком. Для захисту роботи студентам відводиться 5-7 хвилин на доведення основних положень роботи та відповіді комісії.

Під час захисту курсової роботи студент повинен:

 1. викласти актуальність теми, ступінь її розробленості, об’єкт і предмет, мету і завдання курсової роботи (студентам 3-го курсу, обов’язково емпіричну базу курсової роботи).

 2. не намагатися, під час захисту, висвітлювати хід пошукових робіт щодо висвітлення проблем які досліджувалися - на це не вистачить часу, тому необхідно чітко сформулювати найбільш важливі положення про отримані результати і висновки;

 3. відповідати на питання комісії слід чітко та аргументовано, дотримуватись коректності;

 4. для полегшення доведення висунутих положень підготувати фактичний матеріал та емпіричні данні;

 5. вірно розподілити час виступу на доведення результатів курсової роботи: підвести підсумки і зробити стислі висновки та пропозиції.

Для полегшення сприйняття соціологічного тексту доцільно використовувати на захисті наочні матеріали – графіки, діаграми, роздатковий матеріал тощо.

Захист курсової роботи обговорюється членами комісії. Результати заносяться у відомість обліку успішності та залікову книжку студента.Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка