Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Методичні рекомендації по підготовці та захистуСторінка13/19
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.42 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

3.8 Методичні рекомендації по підготовці та захисту

дипломної роботи за ОКР бакалавра
Загальні положення підготовки випускних робіт бакалаврів


Студенти, навчання яких здійснюється у відповідності з навчальним планом підготовки бакалаврів соціології, для підтвердження свого професійно-кваліфікаційного рівня виконують на 4 курсі дипломну роботу, що за своїм змістом являє розширену й поглиблену курсову роботу, обов’язковою умовою якої є емпірична база власного дослідження та вторинний аналіз інших емпіричних досліджень. Кафедра соціології орієнтує студентів на вивчення найбільш актуальних проблем, особливо вітаються теми, що висвітлюють соціальні проблеми м. Дніпропетровська, однак при цьому не виключається ініціатива і прояв власного інтересу студента.

Тема дипломної кваліфікаційної роботи узгоджується з науковим керівником, обговорюється на засіданні кафедри та затверджується Наказом ректора у відповідності з завданням на виконання дипломної роботи. Вибір теми – важлива річ. Тема роботи, що сформульована виважено та без поспіху – запорука цікавого та результативного наукового пошуку у подальшому. На цій підставі з початку першого семестру 4-го курсу (у вересні) необхідно розпочинати підготовчу роботу у напрямку вибору теми.


У ході підготовки, написання та захисту дипломної робіт вирішуються схожі завдання як до курсової роботи, але до «бакалаврської» висуваються додаткові вимоги:

 • визначення соціальної проблеми для наукового творчого пошуку;

 • розуміння змісту методологічних підходів у соціології;

 • самостійність у роботі з науковою літературою, нормативними актами, результатами соціологічних досліджень;

 • наявність знань зі спеціальності, відповідний рівень теоретичної підготовки

 • розуміння наукового та практичного змісту методики і техніки соціологічних досліджень;

 • практична майстерність щодо організації та проведення емпіричного дослідження;

 • вміння робити узагальнення та висновки;

 • наявність та аргументованість власної точки зору;

 • демонстрація умінь щодо публічного виступу, презентації результатів наукового пошуку, ведення наукової дискусії.

Підготовка дипломної роботи передбачає наступний алгоритм.Основні етапи виконання дипломної роботи:


 1. вибір теми та після узгодження з науковим керівником, затвердження її наказом ректора;

 2. отримання завдання на дипломну роботу;

 3. збір матеріалу, відбір літератури за темою;

 4. робота над змістом роботи, вирішення поставлених мети і завдань;

 5. підготовка першого варіанту тексту роботи;

 6. подання підготовленого тексту науковому керівнику;

 7. доопрацювання тексту у відповідності до зауважень наукового керівника;

 8. подання остаточно доопрацьованого і оформленого тексту;

 9. оформлення списку літератури та додатків;

 10. отримання відгуку від керівника;

 11. реєстрація роботи на кафедрі;

 12. оформлення Подання голові ДЕК;

 13. надання роботи рецензенту для загальної оцінки;

 14. підготовка Пояснювальної записки;

 15. публічний захист випускної роботи бакалавра;

 16. отримання рішення Державної екзаменаційної комісії щодо присвоєння кваліфікації бакалавра.

Дипломна робота за ОКР бакалавра представляє собою закінчену роботу практичного напрямку по вирішенню певної актуальної проблеми. Робота повинна висвітлити знання методології та методичної бази проведення соціологічного дослідження, здатність студента до кваліфікованого узагальнення даних, володіння базисними знаннями соціологічної науки.


Структура випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.


Загальний обсяг дипломної роботи складає 50-60 друкованих сторінок (без списку літератури і додатків). Нумерація сторінок в роботі наскрізна, включаючи літературу і додатки. Починається вона з Титульного листа, але номер сторінки на ньому не ставиться, фактично нумерація «2» починається з другої сторінки, на якій знаходиться «ЗМІСТ». Номер ставиться зверху у правому верхньому куті сторінки без крапки.

Дипломна робота повинна бути надрукована і переплетена у твердій палітурці. Вимоги до набору тексту наступні: текст послідовно набирається на одній стороні стандартного аркушу паперу формату А-4 (210х297 мм), 14 кеглем, шрифт Times New Roman, з інтервалом між строками 1,5, з полями: ліворуч – 3,0 см, праворуч – 1,5 см, згори і знизу – по 2 cм. Виділення у тексті «жирним» робляться лише у назві структурних елементів, інші виділення «жирним» або «курсивом», зміни у шрифтах - зайві та небажані.


Структура кваліфікаційної роботи бакалавра відрізняється від курсової роботи і має певні особливості. Так, робота складається з наступних елементів:

 1. обкладинка (у твердій палітурці);

 2. титульний лист ;

 3. «Реферат»;

 4. «Анотація»;

 5. «ЗМІСТ»;

 6. «ВСТУП» (обсяг 3-4 сторінки);

 7. Основна частина, що складається з глав і параграфів, або розділів і підрозділів та слугує розкриттю теми роботи. Наприклад:

«РОЗДІЛ 1

1.1


1.2

РОЗДІЛ 2


2.1

2.2 »;


 1. «ВИСНОВКИ» (за обсягом у 3-4 сторінки);

 2. «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ»;

 3. «ДОДАТКИ».

Методичні поради та рекомендації щодо наповнення змісту структурних елементів наводяться у підрозділі 3.8. (Зразки оформлення бібліографії, додатків та інших елементів наводяться у підрозділі 3.9).


Під час підготовки дипломної роботи студент регулярно зустрічається з науковим керівником для доповіді про хід робіт та консультацій з питань що виникають. Роль наукового керівника на цьому етапі полягає у наданні допомоги студенту у: складанні структури роботи; оцінці і уточненні наукової літератури; спрямуванні студента на вирішення поставлених у роботі завдань та висвітлення ідей, які лежать в основі роботи; консультуванні щодо використання емпіричних матеріалів або проведення вторинного аналізу результатів соціологічних досліджень; вибору засобів і процедур дослідження; оформлення результатів наукового пошуку.
У відповідності до затвердженого графіку Завданні до дипломної роботи, студент повинен представити науковому керівнику закінчену роботу (не пізніше ніж за два тижня до призначеної кафедрою дати захисту), яка повинна відповідати наступним загальним вимогам:

 1. актуальність порушеної теми;

 2. чітка структура;

 3. логічна послідовність викладення матеріалу;

 4. конкретність викладення результатів роботи;

 5. наявність емпіричної бази роботи, використання емпіричних даних;

 6. використання результатів авторського емпіричного дослідження;

 7. чіткість і обґрунтованість висновків;

 8. наявність рекомендацій автора щодо практичного використання результатів роботи;

 9. відсутність орфографічних та синтаксичних помилок;

 10. відповідність вимогам щодо оформлення наукових робіт.

Виконання дипломних робіт та їх захист здійснюється в терміни, що встановлені нормативними документами і діють в університеті (календарний план та ін.).

Про хід підготовки дипломних робіт на засіданні кафедри періодично заслуховуються наукові керівники і студенти.

Остаточний варіант роботи здається на перевірку науковому керівнику не пізніше ніж за два тижні визначеного терміну до її публічного захисту.

На підставі представленого тексту науковий керівник оцінює роботу студента і у Поданні голові ДЕК надає висновки щодо її змісту та висвітлює оцінку і рекомендацію щодо її публічного захисту.
Науковий керівник роботи у відгуку висвітлює:


 • позитивні сторони дипломної роботи та її недоліки;

 • рівень набуття студентом навичок щодо організації та проведення наукового пошуку, умінь проводити аналіз отриманих даних та робити узагальнення;

 • ступінь самостійності в судженнях, обґрунтованість актуальності, рівень реалізації дослідницьких завдань, чіткість, конкретність та обґрунтованість сформульованих висновків;

 • професійність застосування соціологічних категорій, соціологічної лексики;

 • науковість мови і стилю висвітлення власної точки зору на обрану проблему;

 • використання емпіричних даних, наявність власного емпіричного дослідження;

 • відповідність оформлення роботи щодо прийнятих стандартів.

Наявність висновку наукового керівника у Поданні голові ДЕК є обов’язковою умовою щодо прийняття роботи рецензентом на рецензування.

При невідповідності до вимог щодо наукового рівня змісту та оформлення випускної роботи, науковий керівник повертає її для доопрацювання і усунення недоліків, у випадку коли час вже не дозволяє студенту внести виправлення – пише обґрунтування про недопущення дипломної роботи до публічного захисту. У такому випадку рішенням кафедри призначається тема випускної роботи та її захист на наступних рік.

Не пізніше чім за тиждень до призначеної дати захисту, пошукач ступеню бакалавра має представити оформлену дипломну роботу та Подання голові ДЕК на кафедру, де її реєструють та передають рецензенту.

У випадку затримки надання роботи студентом на кафедру, рецензент не має права брати роботу для рецензування. Кожний випадок розглядається зав. кафедрою окремо для прийняття рішення про допуск до захисту.
Рецензент на протязі тижня знайомиться з текстом та готує рецензію на дипломну роботу.

Рецензент оцінює роботу за наступними критеріями: • новизна теми (перевага віддається новим темам) та структура розгляду проблеми;

 • обґрунтованість актуальності обраної теми;

 • висвітлення стану розробленості проблеми;

 • наявність емпіричної бази роботи;

 • наявність власного емпіричного дослідження;

 • науковий стиль висвітлення обраної проблеми;

 • використання теоретичних концепцій зарубіжних і вітчизняних соціологів;

 • мова і стиль викладення, застосування соціологічних категорій, соціологічної лексики;

 • рівень самостійності в судженнях, наявність власної аналітики, проміжних висновків, аргументованої авторської позиції, обґрунтованих загальних висновків;

 • демонстрація навичок щодо наукового пошуку та проведення узагальнень;

 • діапазон використаних наукових джерел;

 • рівень реалізації дослідницьких завдань, чіткість формулювання висновків;

 • практична цінність набутих результатів;

 • наявність рекомендацій щодо впровадження результатів наукової роботи;

 • відповідність оформлення роботи прийнятим стандартам.

Підготовлені Рецензія, Подання голові ДЕК, власне дипломна робота за ОКР бакалавра та Пояснювальна записка до неї, передаються секретарю ДЕК (не пізніше ніж за добу до призначеної дати захисту) для підготовки Протоколу засідання ДЕК, щодо захисту студентом кваліфікаційної роботи бакалавра.

Відсутність повного переліку наведених документів є підставою про відмову студентові у проведенні захисту дипломної роботи за ОКР бакалавра. Питання щодо надання студенту можливості провести захист наступного року розглядається на засіданні кафедри.

Захист дипломної роботи


Підготовлена робота підлягає до публічного захисту. Публічний захист наукових робіт проводиться на кафедрі щорічно, дата визначається за відповідним графіком засідання Державної екзаменаційної комісії. На публічний захист запрошуються кореспонденти ЗМІ та представники державних і приватних установ, як зацікавлені особи та потенційні роботодавці.

Для захисту кваліфікаційної роботи бакалавра студентам відводиться 7-10 хвилин на презентацію отриманих результатів щодо розкриття наукової та практичної проблеми.

Повідомлення студента про зміст роботи повинно бути не імпровізацією, а заздалегідь продуманим виступом, тому під час підготовки до цього заходу необхідно ретельно підготуватися, тому слід звернути увагу на наступне:


 • під час захисту висвітлюються: актуальність теми, ступінь її розробленості, об’єкт та предмет, мета і завдання роботи, емпірична база, ступінь вирішення завдань, що наведені у Вступі;

 • не треба намагатися викласти перелік здійсненних пошукових робіт, що було здійснено під час написання дипломної роботи, на це не вистачить часу, тому необхідно звернути увагу на формулювання найбільш важливих положень та отримані автором результати, (обов’язково) висновки;

 • для полегшення доведення авторської позиції підготувати фактичний матеріал та емпіричні данні, можна виділити в тексті доповіді (кольоровими олівцями/маркерами) визначення понять, емпіричні данні, висновки, пропозиції, що є найбільш важливими на думку автора для висвітлення отриманих результатів;

 • необхідно заздалегідь розподілити час виступу, обов'язково зверніть увагу на висвітлення власних здобутків і стисле наведення висновків;

 • під час проведення обговорення, уважно вислухати запитання комісії та не поспішати з відповіддю – поводитися стримано;

 • відповідати на запитання комісії слід аргументовано, посилаючись на думку авторитетних науковців або на емпіричні данні, дотримуватись наукової коректності.

Для полегшення сприйняття презентації результатів дипломної роботи доцільно використовувати на захисті наочні матеріали: графіки, діаграми, роздатковий матеріал тощо, але не слід ними захоплюватися – висвітлюються лише тільки ті матеріали, які безпосередньо використовуються на захисті.

Під час захисту заслуховується виступ студента, та відповіді на питання членів Державної комісії та аудиторії, після чого студенту надається заключне слово. В заключному слові дипломник відповідає на зауваження рецензента і членів ДЕК. Висловлює згоду (або аргументовану незгоду) з зауваженнями з боку наукового керівника або рецензента, що пролунали на захисті.

По закінченню захисту, комісія за підсумками закритого обговорення, виставляє оцінку та приймає рішення про надання кваліфікації бакалавра, про що робиться відповідний запис у протоколі.

Рішення Державної екзаменаційної комісії є остаточним та обговоренню не підлягає.
Якщо захист бакалаврської роботи оцінено на «незадовільно», студенту надається право при відповідному доопрацюванні захистити дипломну роботу наступного року.

Студент допускається до такого захисту на протязі трьох років після закінчення основного курсу. У випадку закінчення цього терміну студент позбавляється права отримання диплому бакалавра і отримує довідку про те, що прослухано курс в університеті та вказуються дисципліни, з яких складено іспити.

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка