Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Методичні рекомендації щодо підготовки та захистуСторінка14/19
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.42 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

3.9 Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту

дипломної роботи за ОКР спеціаліста
Загальні положення підготовки дипломної роботи


Студенти, навчання яких здійснюється у відповідності з навчальним планом підготовки за ОКР спеціаліста з соціології, для підтвердження свого професійно-кваліфікаційного рівня виконують на 5 курсі дипломну роботу, яка підводить підсумок вивченню дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки фахівців-соціологів і показує, в якій мірі студенти оволоділи теоретичними і практичними навичками. У дипломній роботі найбільш чітко виявляються наукові інтереси, схильності і творчий хист студента. Обов’язковою умовою є наявність емпіричної бази власного дослідження та вторинний аналіз емпіричних досліджень інших дослідників.

У ході підготовки та захисту дипломних робіт вирішуються схожі завдання як до «бакалаврської» роботи, але до кваліфікаційної роботи спеціаліста висуваються додаткові вимоги, так автор повинен: • при формулюванні теми дипломної роботи розкривати спрямованість на вирішення практичних питань;

 • продемонструвати розуміння змісту наявних методологічних підходів щодо висвітлення об’єкту дослідження;

 • розкрити наявність теоретичних знань з соціологічної спеціальності, відповідний рівень практичних навичок щодо організації і проведення емпіричного дослідження;

 • висвітлювати рівень власного розуміння наукового та практичного змісту методики і техніки соціологічних досліджень;

 • проводити аналіз отриманого фактичного матеріалу та роботи узагальнення;

 • наводити аргументовану власну позицію;

 • під час захисту дипломної роботи, продемонструвати уміння щодо публічного виступу, ведення виваженої наукової дискусії.

Підготовка дипломної роботи передбачає наступний алгоритм.Основні етапи виконання дипломної роботи:


 1. вибір теми та після узгодження з науковим керівником, обговорення її на кафедрі, тема затверджується наказом ректора;

 2. студент отримує «Завдання на дипломну роботу» де визначаються особливості роботи, консультант з охорони праці, план та графік виконання робіт;

 3. збір матеріалу, відбір літератури за темою;

 4. робота над змістом дипломної роботи, вирішення поставлених мети і завдань;

 5. підготовка першого розділу роботи;

 6. підготовка другого розділу роботи;

 7. підготовка першого варіанту тексту роботи;

 8. оформлення списку літератури та додатків;

 9. подання підготовленого тексту науковому керівнику;

 10. доопрацювання тексту у відповідності до зауважень наукового керівника;

 11. подання остаточно доопрацьованого і оформленого тексту;

 12. отримання відгуку від наукового керівника;

 13. підготовка «Подання Голові ДЕК»;

 14. реєстрація роботи на кафедрі;

 15. надання роботи рецензенту для загальної оцінки;

 16. підготовка «Пояснювальної записки»;

 17. публічний захист дипломної роботи;

 18. отримання рішення державної комісії щодо присвоєння кваліфікації спеціаліста.

Дипломна робота повинна представляти собою закінчену працю практичного спрямування по вирішенню актуальних проблеми українського суспільства. Висвітлити наявні знання студента методології та методичної бази проведення соціологічного дослідження, здатність до кваліфікованого узагальнення даних, володіння базисними знаннями соціологічної науки, робити обґрунтовані висновки.

Кафедра соціології орієнтує студентів на вивчення найбільш актуальних проблем українського суспільства, особливо вітаються теми, що висвітлюють соціальні проблеми м. Дніпропетровська, однак при цьому не виключається ініціатива і прояв власного наукового інтересу студента. Можливий варіант коли автор прагне розробляти проблему, аспекти якої вже розглядалися ним у попередніх наукових роботах (курсова, «бакалаврська»). У цьому випадку накопичені теоретичні наробки та результати власних емпіричних досліджень можуть бути використані у методичному висвітленні та емпіричному обґрунтуванні стану проблеми, але такі матеріали не повинні входити в дипломну роботу автоматично, а лише в доповненому і скорегованому вигляді, у відповідності до мети і задач дипломної роботи.

Тема дипломної роботи узгоджується з науковим керівником, обговорюється на засіданні кафедри та затверджується Наказом ректора у відповідності. Вибір теми – важлива річ. Тема дипломної роботи, що сформульована виважено та без поспіху – запорука цікавого та результативного наукового пошуку у подальшому. На цій підставі з початку першого семестру 5-го курсу (у вересні) необхідно розпочинати підготовчу роботу у напрямку вибору теми.

Обравши тему дипломної роботи, студент повинен подати заяву на кафедру не пізніше 10 січня. На засіданні кафедри розглядаються теми дипломних робіт і призначаються наукові керівники. Теми дипломних робіт і наукові керівники та рецензенти затверджуються наказом ректора університету. Подальші зміни у темі дипломної роботи, наукового керівника або рецензента можливі лише у виняткових випадках і оформлюються відповідним наказом по університету.

Структура дипломної роботи за ОКР спеціаліста


Загальний обсяг дипломної роботи складає 60–70 друкованих сторінок (без списку літератури і додатків). Нумерація сторінок в роботі наскрізна, включаючи літературу і додатки. Починається вона з Титульного листа, але номер сторінки на ньому не ставиться, фактично нумерація «2» починається з другої сторінки, на якій знаходиться «ЗМІСТ». Номер ставиться зверху у правому верхньому куті сторінки без крапки.

Дипломна робота повинна бути надрукована і переплетена у твердій палітурці. Вимоги до набору тексту наступні: текст послідовно набирається на одній стороні стандартного аркушу паперу формату А-4 (210х297 мм), 14 кеглем, шрифт Times New Roman, з інтервалом між строками 1,5, з полями: ліворуч – 3,0 см, праворуч – 1,5 см, згори і знизу – по 2 cм. Виділення у тексті «жирним» робляться лише у назві структурних елементів, інші виділення «жирним» або «курсивом», зміни у шрифтах - зайві та небажані.

Структура дипломної роботи за ОКР спеціаліста складається з наступних елементів:


 1. обкладинка (у твердій палітурці);

 2. титульний лист;

 3. «Реферат»;

 4. «Анотація»;

 5. «ЗМІСТ»;

 6. «ВСТУП» (обсягом 5-8 сторінок);

 7. Основна частина (45-50 сторінок), складається з глав і параграфів, або розділів і підрозділів та слугує розкриттю теми роботи. (Варіанти структури дипломної роботи наводяться у підрозділі 3.9)

 8. «ВИСНОВКИ» (обсягом у 4-6 сторінки);

 9. «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» (не менше ніж 50 джерел);

 10. «ДОДАТКИ» (не більше 15).

Методичні поради та рекомендації щодо наповнення змісту структурних елементів дипломної роботи наводяться у підрозділі 3.8. Зразки оформлення бібліографії, додатків та інших елементів наводяться у підрозділі 3.9.


Під час підготовки дипломної роботи студент регулярно зустрічається з науковим керівником для доповіді про хід робіт та консультацій з питань що виникають у ході роботи. Роль наукового керівника на цьому етапі полягає у наданні допомоги студенту у: формуванні структури роботи; оцінці і уточненні наукової літератури; спрямуванні студента на вирішення поставлених у роботі завдань та висвітлення ідей, які лежать в основі роботи; консультуванні щодо використання емпіричних матеріалів або проведення вторинного аналізу наявний результатів соціологічних досліджень; вибору засобів і процедур дослідження; оформлення результатів наукового пошуку.

Виконання дипломних робіт студентами 5-го курсу та їх захист здійснюється в терміни, що встановлені нормативними документами і діють в університеті (календарний план та ін.). Про хід підготовки дипломних робіт на засіданні кафедри періодично заслуховуються наукові керівники і студенти.


У відповідності до затвердженого графіку, студент повинен представити науковому керівнику закінчену роботу (не пізніше ніж за два тижня до призначеної наказом по університету дати захисту), яка повинна відповідати наступним загальним вимогам:

 1. актуальність порушеної теми;

 2. чітка структура;

 3. логічна послідовність викладення матеріалу;

 4. конкретність викладення результатів роботи;

 5. наявність емпіричної бази роботи, використання емпіричних даних;

 6. використання результатів авторського емпіричного дослідження;

 7. чіткість і обґрунтованість висновків;

 8. наявність рекомендацій автора щодо практичного використання результатів роботи;

 9. відсутність орфографічних та синтаксичних помилок;

 10. відповідність вимогам щодо оформлення наукових робіт.

На підставі представленого тексту науковий керівник оцінює роботу студента і у Поданні голові ДЕК надає висновки щодо її змісту та висвітлює оцінку і рекомендацію щодо її публічного захисту.Науковий керівник дипломної роботи у відгуку висвітлює:

 • позитивні сторони дипломної роботи та її недоліки;

 • рівень набуття студентом навичок щодо організації та проведення наукового пошуку, умінь проводити аналіз отриманих даних та робити узагальнення;

 • ступінь самостійності в судженнях, обґрунтованість актуальності, рівень реалізації дослідницьких завдань, чіткість, конкретність та обґрунтованість сформульованих висновків;

 • професійність застосування соціологічних категорій, соціологічної лексики;

 • науковість мови і стилю висвітлення власної точки зору на обрану проблему;

 • використання емпіричних даних, наявність власного емпіричного дослідження;

 • відповідність оформлення роботи щодо прийнятих стандартів.

Науковий керівник, ознайомившись з остаточним варіантом дипломної роботи, готує висновок, у якому оцінює та рекомендує роботу до захисту.

При невідповідності до вимог щодо наукового рівня змісту та оформлення роботи, науковий керівник повертає її для доопрацювання і усунення недоліків, у випадку коли час вже не дозволяє студенту внести виправлення – пише обґрунтування про «не допуск» дипломної роботи до публічного захисту. Рішенням кафедри призначається тема роботи та її захист на наступних рік.
Наявність позитивного висновку наукового керівника у Поданні голові ДЕК є обов’язковою умовою щодо прийняття роботи на рецензування.
Остаточний варіант дипломної роботи разом з Поданням голові ДЕК (не пізніше ніж за тиждень визначеного терміну до її публічного захисту) реєструється на кафедрі та передається рецензенту.
У випадку затримки надання дипломної роботи студентом на кафедру, рецензент не має права приймати роботу на рецензування. Кожний випадок розглядається завідувачем кафедри окремо для прийняття рішення про можливість допуску роботи до захисту.

Рецензент на протязі тижня знайомиться з текстом та готує рецензію на дипломну роботу.

Рецензент оцінює роботу за наступними критеріями:


 • новизна теми (перевага віддається новим темам) та структура розгляду проблеми;

 • обґрунтованість актуальності обраної теми;

 • висвітлення стану розробленості проблеми;

 • наявність емпіричної бази роботи;

 • наявність власного емпіричного дослідження;

 • науковий стиль висвітлення обраної проблеми;

 • використання теоретичних концепцій зарубіжних і вітчизняних соціологів;

 • мова і стиль викладення, застосування соціологічних категорій, соціологічної лексики;

 • рівень самостійності в судженнях, наявність власної аналітики, проміжних висновків, аргументованої авторської позиції, обґрунтованих загальних висновків;

 • демонстрація навичок щодо наукового пошуку та проведення узагальнень;

 • діапазон використаних наукових джерел;

 • рівень реалізації дослідницьких завдань, чіткість формулювання висновків;

 • практична цінність набутих результатів;

 • наявність рекомендацій щодо впровадження результатів наукової роботи;

 • відповідність оформлення роботи прийнятим стандартам.

Підготовлені Рецензія, Подання голові ДЕК, власне дипломна робота за ОКР спеціаліста та Пояснювальна записка до неї, передаються секретарю ДЕК (не пізніше ніж за добу до призначеної дати захисту) для підготовки Протоколу засідання ДЕК, щодо захисту студентом кваліфікаційної дипломної роботи спеціаліста.

Відсутність повного переліку наведених документів є підставою про відмову студенту у проведенні захисту дипломної роботи. Питання щодо надання студенту можливості провести захист наступного року розглядається на засіданні кафедри.

Захист дипломної роботи за ОКР спеціаліста


Підготовлена дипломна робота підлягає до публічного захисту. Публічний захист наукових робіт проводиться на кафедрі щорічно, дата визначається за відповідним графіком засідання Державної екзаменаційної комісії. На публічний захист запрошуються кореспонденти ЗМІ та представники державних і приватних установ, як зацікавлені особи та потенційні роботодавці.

Для підвищення якості захисту кафедра надає пошукачам можливість провести попередній «тренувальний» попередній захист. Під час цього заходу виконуються всі вимоги, що висуваються до захисту дипломної роботи. Викладачі кафедри заслуховують виступ студента, відповіді на запитання присутніх. Таким чином пошукач у реальній обстановці знайомиться з особливостями захисту та може побачити свої слабкі місця, набути необхідну впевненість.

Для захисту кваліфікаційної роботи спеціаліста студентам відводиться до 12 хвилин на презентацію отриманих результатів щодо розкриття наукової та практичної проблеми.

Повідомлення студента про зміст роботи повинно бути не імпровізацією, а заздалегідь продуманим виступом, тому під час підготовки до цього заходу необхідно ретельно підготуватися, тому слід звернути увагу на наступне: • під час захисту висвітлюються: актуальність теми, ступінь її розробленості, об’єкт та предмет, мета і завдання роботи, емпірична база, ступінь вирішення завдань, що наведені у Вступі;

 • не треба намагатися викласти перелік здійсненних пошукових робіт, що було здійснено під час написання дипломної роботи, на це не вистачить часу, тому необхідно звернути увагу на формулювання найбільш важливих положень та отримані автором результати, (обов’язково) висновки;

 • для полегшення доведення авторської позиції підготувати фактичний матеріал та емпіричні данні, можна виділити в тексті доповіді (кольоровими олівцями/маркерами) визначення понять, емпіричні данні, висновки, пропозиції, що є найбільш важливими на думку автора для висвітлення отриманих результатів;

 • необхідно заздалегідь розподілити час виступу, обов'язково зверніть увагу на висвітлення власних здобутків і стисле наведення висновків;

 • під час проведення обговорення, уважно вислухати запитання комісії та не поспішати з відповіддю – поводитися стримано та демонструвати виваженість;

 • відповідати на запитання комісії слід аргументовано, посилаючись на думку авторитетних науковців або на емпіричні данні, дотримуватись наукової коректності.

Для полегшення сприйняття презентації результатів дипломної роботи доцільно використовувати на захисті наочні матеріали: графіки, діаграми, роздатковий матеріал тощо, але не слід ними захоплюватися – висвітлюються лише тільки ті матеріали, які безпосередньо використовуються на захисті.

Під час захисту заслуховується виступ студента, та відповіді на питання членів Державної комісії та аудиторії, після чого студенту надається заключне слово. В заключному слові дипломник відповідає на зауваження рецензента і членів ДЕК. Висловлює згоду (або аргументовану незгоду) з зауваженнями з боку наукового керівника або рецензента, що пролунали на захисті.

По закінченню захисту, комісія за підсумками закритого обговорення, виставляє оцінку та приймає рішення про надання кваліфікації спеціаліста, про що робиться відповідний запис у протоколі.

Рішення Державної екзаменаційної комісії є остаточним та обговоренню не підлягає.
Якщо захист дипломної роботи оцінено на «незадовільно», студенту надається право при відповідному доопрацюванні захистити дипломну роботу наступного року.

Студент допускається до захисту дипломної роботи на протязі трьох років після закінчення основного курсу. У випадку закінчення цього терміну студент позбавляється права отримання диплому спеціаліста і отримує довідку про те, що прослухано курс в університеті та вказуються дисципліни, з яких складено іспити.Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка