Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Методичні рекомендації по підготовці та захистуСторінка15/19
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.42 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

3.10 Методичні рекомендації по підготовці та захисту

магістерських робіт
Загальні положення підготовки дипломної роботи


Підготовка магістрів у ДНУ ім. О.Гончара здійснюється за окремою програмою навчання і на основі кваліфікації спеціаліста, здобувають поглиблені спеціальні знання та вміння інноваційного характеру, отримують певний досвід їх застосування та генерації нових знань. Для підтвердження свого професійно-кваліфікаційного рівня, пошукачі виконують «магістерську» роботу, у якій виявляється їх науковий інтерес, схильності і творчий хист. (Особи, які отримали диплом магістра згідно обраного напряму, мають можливість займатися професійною, викладацькою або науковою діяльністю в соціологічній галузі за отриманою кваліфікацією. Магістри мають пріоритетне право на продовження навчання в аспірантурі при кафедрі соціології.)

Обов’язковою умовою магістерської роботи є: поглиблений аналіз теоретико-методологічного підґрунтя щодо висвітлення порушеної проблеми, наявність публікацій у наукових виданнях; емпірична база власного дослідження та вторинний аналіз емпіричних досліджень інших дослідників.

У ході підготовки та захисту магістерських робіт вирішуються схожі завдання як до дипломних робіт спеціаліста, але до кваліфікаційної роботи магістра висуваються додаткові вимоги, так автору необхідно:


 • враховувати, що тема магістерської роботи повинна формулювати проблему, висвітлювати об’єкт та предмет дослідження, спрямованість наукового пошуку на розв’язання наукових та практичних задач;

 • показати розуміння змісту наявних методологічних підходів щодо висвітлення об’єкту дослідження;

 • продемонструвати високий рівень теоретичних знань з соціологічної спеціальності, практичних навичок щодо організації і проведення емпіричного дослідження;

 • показати високий теоретичний рівень аналізу проблеми, що досліджується, глибину і повноту висвітлення питань, що розглядаються; переконливість аргументів, дотримання принципу наукової об’єктивності;

 • висвітлити власне розуміння теоретичних положень щодо розгляду порушеної проблеми;

 • показати наявність знань щодо наукового та практичного змісту методики і техніки соціологічних досліджень;

 • проводити аналіз отриманого фактичного матеріалу та роботи узагальнення;

 • доводити та аргументувати власну авторську позицію;

 • оформлення дипломної роботи за ОКР магістра повинно відповідати вимогам, що висуваються до оформлення кандидатської дисертації.

 • під час захисту дипломної роботи, продемонструвати уміння щодо публічного виступу, ведення виваженої наукової дискусії, наведення необхідних аргументів.

(Вважається, що отримані результати дипломної роботи за ОКР магістра можуть складати близько 60% майбутньої кандидатської дисертації її автора.

Підготовка дипломної роботи за ОКР магістра передбачає наступний алгоритм.Основні етапи виконання магістерської роботи:


 1. вибір теми та після узгодження з науковим керівником, обговорення її на кафедрі, тема затверджується наказом ректора;

 2. студент отримує «Завдання на дипломну роботу» де визначаються особливості роботи, консультант у підготовці розділу з охорони праці, план та графік виконання робіт;

 3. збір матеріалу, відбір літератури за темою;

 4. робота над змістом дипломної роботи, вирішення поставлених мети і завдань;

 5. підготовка першого «теоретичного» розділу роботи;

 6. підготовка другого «практичного» розділу роботи;

 7. підготовка першого варіанту тексту роботи;

 8. оформлення вступу та висновків роботи;

 9. оформлення списку літератури та додатків;

 10. подання підготовленого тексту науковому керівнику;

 11. доопрацювання тексту у відповідності до зауважень наукового керівника;

 12. подання остаточно доопрацьованого і оформленого тексту;

 13. отримання відгуку від наукового керівника;

 14. оформлення «Подання Голові ДЕК»;

 15. реєстрація роботи на кафедрі;

 16. надання роботи на рецензування;

 17. підготовка «Пояснювальної записки»;

 18. публічний захист дипломної роботи за ОКР магістра;

 19. отримання рішення державної комісії щодо присвоєння кваліфікації магістра.

Магістерська робота повинна представляти собою закінчену працю практичного спрямування по вирішенню наукових та практичних проблеми сучасного українського суспільства. Автор своєю роботою доводить наявність високого рівня знань методології та методичної бази проведення наукового пошуку та організації соціологічного дослідження, здатність до кваліфікованого узагальнення даних, володіння базовими знаннями соціологічної науки щодо визначення наявних соціальних проблем, вміння робити обґрунтовані висновки.

Кафедра соціології орієнтує студентів на вивчення найбільш актуальних проблем українського суспільства, особливо вітаються теми, що висвітлюють соціальні проблеми м.Дніпропетровська, однак при цьому не виключається ініціатива і прояв власного наукового інтересу студента. Можливий варіант коли автор прагне розробляти проблему, аспекти якої вже розглядалися ним у попередніх наукових роботах (за ОКР бакалавра). У цьому випадку накопичені теоретичні напрацювання та результати власних емпіричних досліджень можуть бути використані у висвітленні певної динаміки стану соціальних явищ та емпіричному її обґрунтуванні, але такі матеріали не повинні входити в магістерську роботу автоматично, а лише в доповненому і скорегованому вигляді, у відповідності до поставлених мети і задач магістерської роботи.

Тема дипломної роботи за ОКР магістра узгоджується з науковим керівником. Пошукач ступеню магістра затверджує тему своєї роботи подав заяву на затвердження теми та письмове обґрунтування її актуальності. Тема роботи обговорюється на засіданні кафедри де студент її презентує. Остаточно сформульована тема затверджується наказом ректора у відповідності з завданням на виконання дипломної роботи.

Подальші зміни у темі дипломної роботи, наукового керівника або рецензента можливі лише у виняткових випадках і оформлюються відповідним наказом по університету.

На цій підставі необхідно пам’ятати, що вибір теми – важлива річ. Тема наукової роботи, що сформульована виважено та без поспіху – запорука цікавого та результативного наукового пошуку у подальшому. На цій підставі з початку першого семестру 5-го курсу (у вересні) необхідно розпочинати підготовчу роботу у напрямку вибору теми.Структура магістерської роботи


Загальний обсяг магістерської роботи складає 70-80 друкованих сторінок (без списку літератури і додатків). Нумерація сторінок в роботі наскрізна, включаючи літературу і додатки. Починається вона з Титульного листа, але номер сторінки на ньому не ставиться, фактично нумерація «2» починається з другої сторінки, на якій знаходиться «ЗМІСТ». Номер ставиться зверху у правому верхньому куті сторінки без крапки.

Дипломна робота повинна бути надрукована і переплетена у твердій палітурці. Вимоги до набору тексту наступні: текст послідовно набирається на одній стороні стандартного аркушу паперу формату А-4 (210х297 мм), 14 кеглем, шрифт Times New Roman, з інтервалом між строками 1,5, з полями: ліворуч – 3,0 см, праворуч – 1,5 см, згори і знизу – по 2 cм. Виділення у тексті «жирним» робляться лише у назві структурних елементів, інші виділення «жирним» або «курсивом», зміни у шрифтах - зайві та небажані.

Структура дипломної роботи за ОКР магістра складається з наступних елементів:


 1. обкладинка (у твердій палітурці);

 2. титульний лист;

 3. «Реферат»;

 4. «Анотація»;

 5. «ЗМІСТ»;

 6. «ВСТУП» (обсягом 5-8 сторінок), (особливості змістовного наповнення «ВСТУПУ» магістерської роботи наводяться у підрозділі 3.8);

 7. Основна частина (60-75 сторінок), складається з глав і параграфів, або розділів і підрозділів та слугує розкриттю теми роботи;

 8. «ВИСНОВКИ» (обсягом у 5-7 сторінок);

 9. «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» (не менше ніж 60 джерел);

 10. «ДОДАТКИ» (не більше 20).

Методичні поради та рекомендації щодо наповнення змісту структурних елементів дипломної роботи наводяться у підрозділі 3.8. Зразки оформлення бібліографії, додатків та інших елементів наводяться у підрозділі 3.9.


Під час підготовки магістерської роботи пошукач регулярно зустрічається з науковим керівником та консультантом з охорони праці для доповіді про хід робіт та консультацій з питань що виникають у ході роботи. Роль наукового керівника на цьому етапі полягає у наданні допомоги студенту у: формуванні структури роботи; оцінці і уточненні наукової літератури; спрямуванні студента на вирішення поставлених у роботі завдань та висвітлення ідей, які лежать в основі роботи; консультуванні щодо використання емпіричних матеріалів або проведення вторинного аналізу результатів соціологічних досліджень; вибору засобів і процедур дослідження; оформлення результатів наукового пошуку.

Виконання дипломних робіт за ОКР магістра та їх захист здійснюється в терміни, що встановлені нормативними документами і діють в університеті (календарний план та ін.). Про хід підготовки дипломних робіт на засіданні кафедри періодично заслуховуються наукові керівники, а пошукачі ступеню магістра проходять поточні атестації щодо стану виконання наукової роботи.


У відповідності до затвердженого графіку, пошукач повинен представити науковому керівнику закінчену роботу (не пізніше ніж за два тижня до призначеної наказом по університету дати захисту), яка повинна відповідати наступним загальним вимогам:

 1. актуальність порушеної теми;

 2. чітке дотримання структури роботи та її елементів;

 3. логічна послідовність викладення матеріалу;

 4. конкретність викладення результатів роботи;

 5. наявність емпіричної бази роботи, використання емпіричних даних;

 6. використання результатів авторського емпіричного дослідження;

 7. чіткість і обґрунтованість висновків;

 8. наявність рекомендацій автора щодо практичного використання результатів роботи;

 9. відсутність орфографічних та синтаксичних помилок;

 10. відповідність вимогам щодо оформлення магістерських робіт.

На підставі представленого тексту науковий керівник оцінює роботу і у Поданні голові ДЕК надає висновки щодо її змісту та висвітлює оцінку і рекомендацію щодо її публічного захисту.


Науковий керівник дипломної роботи у відгуку висвітлює:

 • позитивні сторони роботи та її недоліки;

 • рівень набутих студентом навичок щодо організації та проведення наукового пошуку, умінь проводити аналіз отриманих даних та робити узагальнення;

 • ступінь самостійності в судженнях їх теоретичну обґрунтованість, рівень реалізації дослідницьких завдань, чіткість, конкретність та аргументованість сформульованих висновків;

 • професійність застосування соціологічних категорій, соціологічної лексики;

 • науковість мови і стилю висвітлення власної точки зору на обрану проблему;

 • використання емпіричних даних, наявність власного емпіричного дослідження;

 • відповідність оформлення роботи щодо прийнятих стандартів.

Науковий керівник, ознайомившись з остаточним варіантом дипломної роботи, готує висновок, у якому оцінює та рекомендує роботу до захисту.

При невідповідності до вимог щодо наукового рівня змісту та оформлення роботи, науковий керівник повертає її для доопрацювання і усунення недоліків, у випадку коли час вже не дозволяє студенту внести виправлення – пише обґрунтування про «не допуск» дипломної роботи до публічного захисту. Рішенням кафедри призначається нова (або затверджується стара) тема роботи та її захист на наступних рік.
Наявність позитивного висновку наукового керівника у Поданні голові ДЕК є обов’язковою умовою щодо прийняття роботи рецензентом на рецензування.
Остаточний варіант дипломної роботи разом з Поданням голові ДЕК (не пізніше ніж за тиждень визначеного терміну до її публічного захисту) реєструється на кафедрі та передається на рецензування.
У випадку затримки надання магістерської роботи пошукачем на кафедру, рецензент не має права приймати роботу на рецензування. Кожний випадок розглядається зав. кафедрою окремо для прийняття рішення про можливість допуску роботи до захисту.

Рецензент на протязі тижня знайомиться з текстом та готує рецензію на магістерську роботу.

Рецензент оцінює роботу за наступними критеріями:


 • новизна теми (перевага віддається новим темам) та структура розгляду проблеми;

 • обґрунтованість актуальності обраної теми;

 • висвітлення стану розробленості проблеми;

 • використання теоретичних концепцій зарубіжних і вітчизняних соціологів;

 • мова викладення, застосування соціологічних категорій, соціологічної лексики;

 • рівень самостійності в судженнях, наявність власної аналітики, проміжних висновків, аргументованої авторської позиції, обґрунтованих загальних висновків;

 • наявність емпіричної бази роботи;

 • наявність власного емпіричного дослідження;

 • науковий стиль висвітлення обраної проблеми;

 • демонстрація навичок щодо наукового пошуку та проведення узагальнень;

 • діапазон використаних наукових джерел;

 • рівень реалізації дослідницьких завдань, чіткість формулювання висновків;

 • практична цінність набутих результатів;

 • наявність рекомендацій щодо впровадження результатів наукової роботи;

 • відповідність оформлення роботи прийнятим стандартам.

Підготовлені Рецензія, Подання голові ДЕК, власне магістерська робота та Пояснювальна записка до неї, передаються секретарю ДЕК (не пізніше ніж за добу до призначеної дати захисту) для підготовки Протоколу засідання ДЕК, щодо захисту пошукачем кваліфікаційної роботи магістра.

Відсутність повного переліку наведених документів є підставою про відмову студенту у проведенні захисту магістерської роботи. Питання щодо надання студенту можливості провести захист наступного року розглядається на засіданні кафедри.

Захист дипломної роботи за ОКР магістера


Підготовлена «магістерська» робота підлягає публічному захисту. Публічний захист наукових робіт проводиться на кафедрі щорічно, дата визначається за відповідним графіком засідання Державної екзаменаційної комісії. На публічний захист запрошуються кореспонденти ЗМІ та представники державних і приватних установ, як зацікавлені особи та потенційні роботодавці.

Для підвищення якості захисту кафедра надає студентам можливість провести попередній «тренувальний» попередній захист. Під час цього заходу виконуються всі вимоги, що висуваються до захисту «магістерської» роботи. Викладачі кафедри заслуховують виступ пошукача, відповіді на запитання присутніх. Таким чином студент знайомиться з особливостями захисту та може побачити свої слабкі місця свого захисту, набути необхідну впевненість.

Для захисту кваліфікаційної роботи магістра студенту відводиться до 15 хвилин на презентацію отриманих результатів щодо розкриття порушеної ним наукової та практичної проблеми.

Повідомлення пошукача про зміст роботи не повинно бути імпровізацією, а заздалегідь продуманим виступом, на цій підставі під час підготовки до цього заходу необхідно ретельно підготуватися, тому слід звернути увагу на наступне: • підготовка до захисту зводиться в першу чергу до роботи над текстом доповіді – виступу по результатах магістерського дослідження;.

 • доповідь повинна передавати основний зміст роботи. У той же час, простий переказ змісту не дозволяє виокремити найсуттєвіші результати роботи, підкреслити її оригінальність, специфіку, новизну роботи, а також особистий внесок автора. В основу доповіді необхідно положити висновки і рекомендації студента в їх творчому переказі;

 • під час захисту автор висвітлює: актуальність теми, ступінь її розробленості, об’єкт та предмет, мета і завдання роботи, емпіричну базу, новизну отриманих результатів, їх апробацію та кількість публікацій. Після цього головна увага висвітленню вирішення завдань, що наведені у «ВСТУПІ»;

 • не треба намагатися викласти перелік здійсненних пошукових робіт, що було здійснено під час написання дипломної роботи, на це не вистачить часу, тому необхідно звернути увагу на формулювання найбільш важливих положень та отримані автором результати, (обов’язково) висновки;

 • для полегшення доведення авторської позиції підготувати фактичний матеріал та емпіричні данні, що ілюструють та доводять наведені висновки, можна виділити в тексті доповіді визначення понять, емпіричні данні, висновки, пропозиції, що є найбільш важливими на думку автора для висвітлення отриманих результатів;

 • необхідно заздалегідь розподілити час виступу, обов'язково зверніть увагу на висвітлення власних здобутків і стисле наведення висновків. Для цього слід заздалегідь і неодноразово проголосити доповідь з годинником у руці, щоб на захисті не порушити межі регламенту;

 • при підготовці доповіді слід мати на увазі, що 1 сторінка машинописного тексту, що надрукована через 1,5 інтервали, відповідає 2-2,5 хвилинам виступу у залежності від швидкості читання. Але «прив’язка» до тексту, читання доповіді з листа залишає не найкращі враження у присутніх, тому доповідь повинна мати форму розповіді автора про результати своєї роботи;

 • процедура захисту має форму публічної наукової дискусії, тому треба бути готовим до запитань будь-кого з присутніх;

 • доповідь та відповіді на запитання бажано ілюструвати показниками з таблиць або малюнків;

 • під час проведення обговорення, уважно вислухати запитання комісії та не поспішати з відповіддю – поводитися стримано та демонструвати виваженість;

 • відповідати на запитання комісії слід аргументовано, посилаючись на думку авторитетних науковців або на емпіричні данні, дотримуватись наукової коректності.

Для полегшення сприйняття презентації результатів магістерської роботи доцільно використовувати на захисті наочні матеріали: графіки, діаграми, роздатковий матеріал тощо, але не слід ними захоплюватися – висвітлюються лише тільки ті матеріали, які безпосередньо використовуються на захисті.

Під час захисту заслуховується виступ пошукача, та відповіді на питання членів Державної комісії та аудиторії, після чого студенту надається заключне слово. В заключному слові дипломник відповідає на зауваження рецензента і членів ДЕК. Висловлює згоду (або аргументовану незгоду) з зауваженнями з боку наукового керівника або рецензента, що пролунали на захисті.

По закінченню захисту, комісія за підсумками закритого обговорення, виставляє оцінку та приймає рішення про надання кваліфікації магістра, про що робиться відповідний запис у протоколі.

Рішення Державної екзаменаційної комісії є остаточним та обговоренню не підлягає.
Якщо захист магістерської роботи оцінено на «незадовільно», пошукачеві надається право при відповідному доопрацюванні захистити свою наукову роботу наступного року.

Студент допускається до такого захисту на протязі трьох років після закінчення основного курсу. У випадку закінчення цього терміну студент позбавляється права отримання диплому спеціаліста і отримує довідку про те, що прослухано курс в університеті та вказуються дисципліни, з яких складено іспити.

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка