Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Зразки документів, які необхідні дляСторінка17/19
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.42 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

3.12 Зразки документів, які необхідні для


оформлення курсових робіт, дипломних робіт за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра
Зразки пропонуються у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 від 29.03.2012. «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації».

Зразок заяви про вибір теми курсової роботи (дипломної роботи за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра)

Завідувачу кафедрою соціології

________________________________

(наукове звання, вчений ступінь, прізвище, ініціали)

Студента(ки) групи ___________

________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

ЗАЯВА


Прошу затвердити тему курсової роботи (дипломної роботи за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра) «________________________________________________________________»

і призначити керівника ______________________________________________

(наукове звання, вчений ступінь, посада, прізвище, ініціали керівника)

« » _________ 20 ____________ _____________

Підпис (Прізвище)

Зразок графіку виконання курсової роботи

Затверджено на засіданні кафедри соціології

“___ ”______________ 20 ..р.

ГРАФІК

виконання курсової роботи

____________________________________________________________

(тема роботи)


№ п/п

Назва етапів роботи

Термін виконання

Заплановано

Фактично

1.

Розробка попереднього плану роботи2.

Робота над літературою і джерелами3.

Остаточне уточнення плану4.

Написання першого Розділу (Глави)5.

Написання другого Розділу (Глави)6.

Написання третього Розділу (Глави)7.

Написання вступу і висновків8.

Оформлення списку літератури9.

Остаточне оформлення роботи10.

Надання роботи науковому керівникуСтудент (ка) групи___________

____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


ПОГОДЖЕНО:

Науковий керівник

____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Дата

Зразок завдання на дипломну роботу за ОКР бакалавра


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Факультет

Суспільних наук і міжнародних відносин

Кафедра

Соціології

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавра

Напрям підготовки

6.030101 «Соціологія»
(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри________________

________________________________

“____” _________________20___року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________керівник роботи(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №___

2. Строк подання студентом роботи ________________________________________________

3. Вихідні дані до роботи _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2
6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


ІV


(з охорони праці)

7. Дата видачі завдання___________________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

(Варіант плану робіт)з/п


Назва етапів дипломної

роботи


Строк виконання етапів роботи

Примітка


про виконанняРозробка попереднього плану роботи

Робота над літературою і джерелами

Остаточне уточнення плану

Написання першого Розділу

Написання другого Розділу

Написання третього Розділу

Написання четвертого Розділу (з охорони праці)

Написання вступу і висновків

Оформлення списку літератури

Остаточне оформлення роботи

Надання роботи керівнику (реєстрація на кафедрі)

Студент(ка) _______________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи ________________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Зразок завдання на дипломну роботу за ОКР спеціаліста (магістра)Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Факультет

Суспільних наук і міжнародних відносин

Кафедра

Соціології

Освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліста (магістра)

Спеціальність

7.030101 (8.030101) «Соціологія»
(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри________________

________________________________

“____” _________________20___року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________керівник роботи(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №___

2. Строк подання студентом роботи ________________________________________________

3. Вихідні дані до роботи _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2
6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


ІV


(з охорони праці)

7. Дата видачі завдання___________________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

(Варіант плану робіт)з/п


Назва етапів дипломної

роботи


Строк виконання етапів роботи

Примітка


про виконанняРозробка попереднього плану роботи

Робота над літературою і джерелами

Остаточне уточнення плану

Написання першого Розділу

Написання другого Розділу

Написання третього Розділу

Написання четвертого Розділу (з охорони праці)

Написання вступу і висновків

Оформлення списку літератури

Остаточне оформлення роботи

Надання роботи керівнику (реєстрація на кафедрі)

Студент(ка) _______________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи ________________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Зразок титульного листа рефератуДніпропетровський національний університет

імені ОЛЕСЯ Гончара

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ
РЕФЕРАТ
з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)


на тему: _____________________________________________________
____________________________________________________________

Виконав студент(ка) II курсу

групи СЦ-11-1
____________________________________

(прізвище та ініціали)


Перевірив ___________________________
____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Кількість балів____________

Дніпропетровськ, 20


Зразок титульного листа контрольної роботиДніпропетровський національний університет

імені ОЛЕСЯ Гончара

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)


на тему: _____________________________________________________
____________________________________________________________

Виконав студент(ка) II курсу

групи СЦ-11-1
____________________________________

(прізвище та ініціали)


Перевірив ____________________________
______________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Кількість балів____________

Дніпропетровськ, 20


Зразок титульного листа курсової роботиДніпропетровський національний університет

імені ОЛЕСЯ Гончара


КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ


КУРСОВА РОБОТА
з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)


на тему: _____________________________________________________
____________________________________________________________

Студента(ки) II (ІІІ) курсу групи СЦ-11-1


напряму підготовки 6.030101 «Соціологія»
____________________________________

(прізвище та ініціали студента)


Керівник ____________________________
______________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Кількість балів____________
Національна шкала ________
Оцінка ECTS _____________
Члени комісії : ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ ______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали

Дніпропетровськ, 20


Зразок титульного аркушу дипломної роботи за ОКР бакалавраДніпропетровський національний університет

імені ОЛЕСЯ Гончара

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ
ДИПЛОМНА РОБОТА

за ОКР бакалавра


на тему: _____________________________________________________
____________________________________________________________

Студента(ки) IV курсу групи СЦ-10-1

напряму підготовки 6.030101 «Соціологія»

______________________________________

(прізвище та ініціали студента)
Керівник_________________________________

______________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Рецензент ________________________________

______________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Консультант______________________________

______________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Дніпропетровськ, 20


Зразок титульного аркушу дипломної роботи за ОКР спеціаліста (магістра)Дніпропетровський національний університет

імені ОЛЕСЯ Гончара

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇДИПЛОМНА РОБОТА

за ОКР спеціаліста (магістра)


на тему: _____________________________________________________
____________________________________________________________
Студента(ки) V курсу групи СЦ-13-1с

спеціальність 7.030101 (8.030101) «Соціологія»

______________________________________

(прізвище та ініціали студента)


Керівник ________________________________

______________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Рецензент ________________________________

______________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Консультант _____________________________

______________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Дніпропетровськ, 20

Зразок реферату до дипломної роботи за ОКР бакалавра (спеціаліста, магістра)РЕФЕРАТ
Дипломна робота за ОКР бакалавра (спеціаліста, магістра): 50с., 13 рис., 5 таб., 62 джерела, 3 додатки.
Об'єктом дослідження є _______________________________________________

Предмет роботи - ______________________________________________________

Мета роботи ________________________________________________________

Методи дослідження __________________________________________________

Отримані результати та їх новизна ______________________________________

Результати дослідження можуть бути використані ____________________________________________________________________


Список ключових слів: ________________________________________________

(5-10 слів або словосполучень з тексту роботи, що характеризують її зміст та друкуються в називному відмінку, в рядок, через кому).
Зразок анотації до дипломної роботи за ОКР бакалавра (спеціаліста, магістра)
RESUME
The graduation research of the fourth-year student ______________________

________________________ ( DSU, | faculty) ________________________

_________________ Department of _________________________________

__________________ deals with ____________________________________

The work is interesting for _________________________________________

_______________________________________________________________

Bibliog. 32, Tables5, ill.13.


Варіанти побудови структури наукової роботи
Назва виду структури

Форми плану роботи

Лінійна структура

ВСТУП

ГЛАВА 1


ГЛАВА 2

ГЛАВА 3


ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


«Триланкова» чи структура

«три по два»ВСТУП

ГЛАВА 1


§1

§2

ГЛАВА 2§1

§2

ГЛАВА 3§1

§2

ВИСНОВКИСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


«Дволанкова» чи структура «два по три»

ВСТУП

РОЗДІЛ 1


1.1

1.2


1.3

РОЗДІЛ 2


2.1

2.2


2.3

ВИСНОВКИ


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
Зразок оформлення змістуЗМІСТ

ВСТУП ……………………………..………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДГРУНТТЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МІФОТВОРЧОСТІ ………………………………………………………………………………….9
1.1 Теоретико-методологічні підходи щодо висвітлення особливостей актуалізації міфотворчості …………………………………………………9
1.2 Магічні практики як прояв сучасної міфологічної свідомості …...27
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ МІФОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ПРОЯВУ ………………………………………………………….45
2.1 Соціальні передумови реактуалізації магії та розповсюдження магічних послуг в Україні ………………………………………………..45
2.2 Особливості формування магічних практик та розповсюдження магічних послуг в Україні (на прикладі телебачення та Інтернет) …61
РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ………………………………………………………………..78
3.1 Опис робочого місця ТА Характеристика шкідливих та небезпечних факторів ………………………………………………………79
3.2 Заходи по покращенню умов праці та відпочинку …………………84
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………....88

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ………………………………………………………...92

ДОДАТКИ ………………………………………………………………………....97


Зразок оформлення бібліографічних джерел у списку літератури


(відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: Загальні вимоги та правила складання )

Видання

Приклад оформлення

книга «без автора»

Социология в России [Текст] / под ред. В.А.Ядова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. – 696 с.

Современное социальное управление [Текст]: курс лекций / авт.кол. В.Н.Иванов, В.И.Патрушев, А.О.Доронин, А.В.Иванов. – М.: Социум, 2000. –278 с.

один автор

Уржа, О.А. Теоретико-методологические основы анализа социальной структуры общества [Текст]: учеб. пособие /О.А.Уржа. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1998. – 69 с.

Чурилов, Н.Н. Проектирование выборочного социологического исследования: Некоторые методологические и методические проблемы [Текст] /Н.Н. Чурилов. – К.: Наук. думка, 1986. – 18 с.два автори

Андреенков, В.Г. Телефонные опросы населения: методические рекомендации по организации и проведению выборочных массовых опросов [Текст] / В.Г.Андреенков, Г.Н.Сожникова. – М.: Наука, 1985. – 204 с.

три автори

Боринвский, М.В. Город: Методические проблемы комплексного социального и экономического планирования [Текст] / М.В.Боринвский, С.В.Успенский, О.И.Шкаратан. – М.: Наука, 1975. -204 с.

чотири автори

Макро- і мікросоціальна інженерія: соціоінженерний практикум [Текст]: зб. практич. та тестових завдань / В.І.Подшивалкина, М.П.Лукашевич, Є.І.Суїменко, Т.Г. Каменская; за заг.ред. М.П.Лукашевича, В.І.Подшивалкіної. – О.: Астропринт, 2001. – 236 с.

п’ять і більше

Гладышев, А.Г. Социальное управление: теория и методология [Текст]: учеб. пособие. В 2 ч. / А.Г.Гладышев [и др.] / под ред. В.Н.Иванова. - Ч.1. – М.: Муницип. мир, 2004. – 320 с.

переклади

Миллс, Ч. Социологическое воображение [Текст] /Ч Миллс; пер. с англ. О.Оберемко; под общ. ред. Г.Батыгина. – М.: Изд. дом «Стратегия», 1998. – 264 с.

посібники, підручники

Соціологія [Текст]: посіб. для студ. вищ. навч. закл. /за ред. В.Г.Городяненка. – К.:Вид. центр «Академія», 2002. – 560 с.

Економічна соціологія [Текст]: навч. посіб. /В.М. Ворона [и др.]. – К.: Ін-т соціології НАН України, 1997. – 273 с.

Сірий, Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії [Текст]: навч. посіб. /Є.В.Сірий. – К.: Актіка, 2004. – 480 с.


частина книги, періодичного видання

Богданов, В. Резервы творчества [Текст] /В.Богданов /Время больших дел: Актуальные проблемы соціально-экономического развития /ред. кол. А.П.Воронин [и др.]. – М.: Политиздат, 1986. – С. 263-267.

Шульга, М. Уряд України: соціологічний портрет владної еліти (1990 – 1997 р.р.) [Текст] /М.Шульга, Н.Бойко //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 3. – С. 93-118.

Михайлов, С.А. Езда по-европейски: система платніх дорог в России [Текст] / С.А. Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня. – № 34.


багатотомні видання

Социальное управление: теория и методология [Текст]: учебн. пособие. В 2 ч. / А.Г.Гладышев [и др.] /под ред. В.Н.Иванова. –М.: Муницип. мир, 2003. –320 с.

Социальная инженерия [Текст]: курс лекций: в 2 ч. Ч.I. Теоретико-мето­дологические проблемы /под ред. Ю.М.Резника, В.В.Щербины. - М: Изд-во «Союз», 1994. –147 с.

Кучерявенко, Н.П. Курс налового права [Текст]. В 6 т. /Н.П.Кучерявенко. –Х.: Право, 2007. – Т.4: Косвенные налоги. – 534 с.


матеріали конференцій

Ризикологія в економіці та підприємстві [Текст]: зб. наук. пр. за мат. міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001. –К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. - 452 с.

Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій [Текст]: пр. конф., 6-9 черв. 2000 р., м.Київ. В 2 т. Т.2 /відп. ред. В.Т.Тощенко. – К.: НАН України; Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956.

Придніпровські соціально-гуманітарні читання [Текст]: матеріали Дніпропетр. сесії ІІ Всеукр.наук.-практ. конф. з міжнар. участю. 22 лютого 2013р. У 6ч. /ред. В.И.Пащенко. –Д.: ТОВ «Інновація», 2013. -Ч.VI. -302с.


збірник наук. праць

Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління [Текст]: зб. наук. пр. Донецьк. держ. ун-ту упр. /гол. ред. О.С.Поважний. –Т.ХІІ. –Сер. Соціологія. –Вип.179. –Донецьк: Дон ДУУ, 2011. - 563с.

стаття у збірнику

Швидка, Л.І. До питання щодо оптимізації процесу формування правової культури молоді в умовах шкільного навчального середовища (на прикладі міста Дніпропетровська) [Текст] / Л.І.Швидка / Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: зб. наук. пр. Дон ДУУ / гол. ред. О.С.Поважний. –Т.ХІІ. –Сер. Соціологія. –Вип.179. –Донецьк: Дон ДУУ, 2011.–С.456-460.

Ячний, А.М. Соціальна інженерія як інноваційний напрямок у професійній підготовці соціологів [Текст] /А.М. Ячний //Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали. Запорізьк. сесії І Всеукр. наук.-практ. конф. (м.Запоріжжя, 11 квіт. 2012 р.). У 4 ч. –Д.:ТОВ «Інновація», 2012. –Ч.2. –С. 96-97.словники

Социальные технологии [Текст]: толковый слов. / отв.ред. В.Н.Иванов. –М.-Белгород: Луч-Центр соц. технологий,1995. –309с.

Теория управления: социально-технологический подход [Текст]: энциклопед. слов. / под ред. В.Н.Иванова, В.И.Патирушева. -3-е изд. перераб. и доп. –М.: Муницип. мир, 2004. – 672 с.законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст]: за станом на 1 груд. 2005р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с.

Медична статистика [Текст]: зб. нормат. док. / упоряд та гол. ред. В.М.Заболотько. –К. :МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. – 459 с.стандарти

ДСТУ 7152:2010. Інформація та документація [Текст]: Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. – Чинний від 2010-02-18 / – Вид. офіц. – К.: ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2010. -14 с. (Національний стандарт України).

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи: Бібліографічний запис. Бібліографічний опис [Текст]: Загальні вимоги та правила складання /Нац. стандарт України. - Вид. офіц. – К.: ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2007. -48с.бібліографічні покажчики

Куц, О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році [Текст] / О.С.Куц, О.Вацеба. –Л.: Укр.технології, 2007. -74с.

електронні ресурси

Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 від 29.03.2012 [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.drpbk.dp.ua/posts/447


Зразок титульного аркушу пояснювальної записки на дипломну роботу за ОКР бакалаврДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

за ОКР «бакалавр»


на тему


Виконав: студент ІV курсу, групи СЦ-09-1

напряму підготовки 6.030101 «Соціологія»


(прізвище та ініціали)Керівник(прізвище та ініціали)

Рецензент(прізвище та ініціали)

Дніпропетровськ, 20


Зразок титульного аркушу пояснювальної записки на дипломну роботу за ОКР спеціаліст (магістр)Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

за ОКР «спеціаліст» («магістр»)


на тему


Виконав: студент V курсу, групи СЦ-09-1

спеціальність 7.030101 (8.030101) «Соціологія»


(прізвище та ініціали)Керівник(прізвище та ініціали)

Рецензент(прізвище та ініціали)

Дніпропетровськ, 20


Зразок подання на дипломну роботу за ОКР бакалавраДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент ____________________________ до захисту дипломної роботи

(прізвище та ініціали)

за напрямом підготовки 6.030101 «Соціологія»

на тему: ________________________________________________________________________

(назва теми)

_____________________________________________________________________________________________


Дипломна робота і рецензія додаються.
Декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин _________ (______________)

(підпис) (прізвище та ініціали)Довідка про успішність

_____________________________________________ за період навчання на факультеті

(прізвище та ініціали студента)

суспільних наук і міжнародних відносин з 20___ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____ %, добре ____ %, задовільно ____ %;

шкалою ECTS: А ____ %; В ____ %; С ____ %; D ____ %; Е ____ %.


Секретар факультету _________ (_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Висновок керівника дипломної роботи

Студент (ка) _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Керівник роботи __________ (___________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____” __________________ 20 року
Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломна робота розглянута. Студент (ка) ____________________________________

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри соціології ____________ (______________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____” __________________ 20 року

Зразок подання на дипломну роботу за ОКР спеціалістаДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент ____________________________ до захисту дипломної роботи

(прізвище та ініціали)

за спеціальністю 7.03010101 «Соціологія»

на тему: ________________________________________________________________________

(назва теми)

_____________________________________________________________________________________________


Дипломна робота і рецензія додаються.
Декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин _________ (______________)

(підпис) (прізвище та ініціали)Довідка про успішність

_____________________________________________ за період навчання на факультеті

(прізвище та ініціали студента)

суспільних наук і міжнародних відносин з 20___ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____ %, добре ____ %, задовільно ____ %;

шкалою ECTS: А ____ %; В ____ %; С ____ %; D ____ %; Е ____ %.


Секретар факультету _________ (_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Висновок керівника дипломної роботи

Студент (ка) _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Керівник роботи __________ (___________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____” __________________ 20 року
Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломна робота розглянута. Студент (ка) ____________________________________

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри соціології ____________ (______________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____” __________________ 20 року

Зразок подання на дипломну роботу за ОКР магістраДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент ____________________________ до захисту дипломної роботи

(прізвище та ініціали)

за спеціальністю 8.03010101 «Соціологія»

на тему: ________________________________________________________________________

(назва теми)

_____________________________________________________________________________________________


Дипломна робота і рецензія додаються.
Декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин _________ (______________)

(підпис) (прізвище та ініціали)Довідка про успішність

_____________________________________________ за період навчання на факультеті

(прізвище та ініціали студента)

суспільних наук і міжнародних відносин з 20___ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____ %, добре ____ %, задовільно ____ %;

шкалою ECTS: А ____ %; В ____ %; С ____ %; D ____ %; Е ____ %.


Секретар факультету _________ (_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Висновок керівника дипломної роботи

Студент (ка) _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Керівник роботи __________ (___________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____” __________________ 20 року
Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломна робота розглянута. Студент (ка) ____________________________________

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри соціології ____________ (______________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____” __________________ 20 року


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка