Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараСторінка19/19
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.42 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Після закінчення переддипломної практики студенти звітують щодо якості виконання програми та індивідуального завдання. До комплексу звітних документів студента входить: звіт про практику і щоденник (план-графік, характеристика). Звіт про практику захищається студентом протягом першого тижня після її закінчення на засіданні спеціально призначеної комісії соціологічних кафедр. До складу комісії входять керівники практики від факультету, по можливості від бази практики, викладачі практики, викладачі кафедр.5.4 Науково-дослідницька практика
Науково-дослідна практика посідає центральне місце в фаховій підготовці магістрів, оскільки вона безпосередньо спрямована на формування навичок професійної діяльності. Базами науково-дослідної практики є організації та установи соціального захисту, соціальні служби. Практика передбачається з відривом від навчання.
Мета науково-дослідницька практики

Метою практики є набуття практичних навичок використання сучасних методів, засобів і технологій в науково-дослідницькому процесі, оволодіння загальноприйнятими принципами та процедурами організації діяльності та управління в соціологічних центрах та службах.


У ході науково-дослідницької практики необхідно вирішити наступні задачі:

 • закріплення отриманих в теоретичних курсах знань методики і технології соціологічного дослідження;

 • формування навичок самостійної роботи;

 • оволодіння інноваційними методиками науково-дослідницької діяльності в соціологічних службах;

 • формування практичних умінь відповідно до вимог фахової компетенції соціолога.

Студенти під час науково-дослідної практики зобов'язані:

 1. отримати від керівника практики інструктаж стосовно проходження практики і оформлення всіх необхідних документів;

 2. самостійно визначити проблему прикладного соціологічного дослідження, оцінити дослідницьку ситуацію, місце та роль соціолога у ній;

 3. організувати та провести конкретне соціологічне дослідження;

 4. вдосконалювати навички застосування та використання основних методів збору та аналізу соціологічної інформації;

 5. визначити власні теоретичні та практичні можливості застосування загального обсягу теоретичних знань з соціологічних дисциплін до вирішення практичних завдань.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюється кафедрою соціології факультету суспільних наук та міжнародних відносин ДНУ імені Олесі Гончара. Наприкінці проходження науково-дослідної практики студенти подають письмовий звіт з оцінкою і підписом керівника від бази проходження практики. Звіт захищається (з диференційованою оцінкою) перед комісією, яка призначається завідувачем кафедри.


5.5 Бази практики
Практика студентів спеціальності "Соціологія" проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програм.

Кафедра соціології направляє своїх студентів на такі бази практик: • головне управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації, міські та районні управління праці та соціального захисту населення.

 • обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міський та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 • обласний центр зайнятості населення, міські та районні центри зайнятості населення.

 • комітет у справах сім’ї та молоді Дніпропетровської міської ради

 • комітет внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради

 • управління науки та освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації

 • районні відділи освіти

 • служби у справах дітей міської та районних рад

 • соціально-психологічна служба Академії Митної Служби України

 • соціально-психологічна служба Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

З базами практик (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) університет завчасно укладає договори.

Студенти можуть з дозволу кафедри вибирати для себе місце проходження практики.5.6 Форми та методи контролю
Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечує кафедра соціології.

Загальну організацію навчальної практики та контроль за її проведенням здійснює керівник практики від кафедри. До керівництва навчальною практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри соціальної роботи, які брали безпосередню участь у навчальному процесі, відповідно до вимог якого проводиться практика.

Керівник практики від кафедри повинен:


 1. інструктує студентів з питань охорони праці, організації та порядку проходження практики;

 2. доводить індивідуальні завдання та графік проходження практики;

 3. забезпечує студентів-практикантів необхідними документами /індивідуальне завдання, щоденники, методичні рекомендації/;

 4. перед початком практики перевіряє готовність бази практики, узгоджує з керівництвом бази практики план-завдання студента-практиканта;

 5. інформує студентів щодо системи звітності на практиці: подання письмового звіту, облік виконання робіт, оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, виступу та ін.

 6. тримає під контролем створення сприятливих умов роботи студентам під час виробничої практики;

 7. контролює виконання практикантами завдань практики, а також правил та внутрішнього розпорядку на базі практики;

 8. організує відвідування баз практики;

 9. приймає звіти студентів та у складі комісії заслуховує індивідуальний захист кожного студента за результатами практики;

 10. надає у навчальний відділ ДНУ відповідний звіт про проведення практики студентами, помітити свої зауваження з метою вдосконалення організації та проведення практики студентами-соціологами.

Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.

Бази практики в особі їх перших керівників разом з університетом несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів. Обов`язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

Студенти при проходженні практики зобов’язані:


 • отримати від керівника практики інструктаж стосовно проходження практики і оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики і ретельно дотримуватися графіку практики і не допускати його порушень;

 • у повному обсязі виконувати завдання, передбачені програмою практики та вказівки керівника бази практики;

 • щодня відображати у щоденнику фактично виконану роботу;

 • своєчасно подати звіт за підсумками практики та підготувати його захист.


5.7 Вимоги до звіту
Письмовий звіт разом з щоденником надається керівникові практики від кафедри.

Звіт з а підсумками виробничої практики має три частини: вступ, загальну частину (зміст практики), висновок. Звіт по практиці повинен мати конкретний і послідовне наведення ступеню вирішення завдань практики, виклад матеріалів дослідження, у якому прийняв участь студент і висновків щодо дослідження та стосовно всієї практики. У звіт включаються титульний лист, зміст, умовні позначення і символи, загальна і досліджувана частина, список використаних матеріалів і інформаційних джерел, додатки. При цьому, загальна частина звіту за підсумками практики бажано ділиться на розділи, параграфи (пункти).

На титульному листі студент вказує своє прізвище, ім'я, по батькові, назву факультету, академічної групи, бази практики, час її проходження, прізвище і посаду її керівників від бази практики та від кафедри.

Оформлюється звіт на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 з дотриманням наступних розмірів поля: ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 15 мм, нижнє – не менше – 20 мм. Обсяг звіту – 25 – 30 сторінок.

При викладанні змісту практики студент зобов'язаний систематизувати виконану роботу, дати аналіз практики, вказати знання, вміння, навички, які були надбанні в період практики, привести основні нормативні акти, що регламентують діяльність соціолога (соціологічної служби) на виробництві.

Бажано конкретно відзначити труднощі, з якими студент зустрівся під час практики та їх причини (наприклад: слабка теоретична або практична підготовленість студента, недоліки в організації практики та інше).

Зміст звіту з практики і проведених індивідуальних досліджень вивчають керівники практики від університету і підприємства (організації), а у необхідних випадках – кафедри соціологічного напрямку ДНУ. Висновки керівників виробничої практики відображаються на сторінках щоденника у відзиві-характеристиці.
5.8 Підведення підсумків практики
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання (звіт з практики та щоденник практики).

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) перед комісією, призначеною завідувачем кафедри.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість, в залікову книжку та індивідуальний навчальній план студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин або отримав незадовільну оцінку при захисті звіту, або порушив вимоги щодо проходження практики може бути надано право проходження практики повторно до початку наступного семестру в строк, установлений ректором за поданням керівника навчального закладу. Студент, який не ліквідував академічну заборгованість з практики до початку наступного семестру, відраховується з університету.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно в терміни, установлені керівником навчального закладу на підставі відповідних документів.

Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедри протягом навчального року.5.9 Нормативні джерела, рекомендовані до засвоєння під час проходження практик
Для того, щоб студенти мали можливість в повній мірі виконати програму практики, необхідно ознайомитися з такою літературою:

 1. Указ президента України «Про розвиток соціологічної науки в Україні» від 25.04.2001 № 275/2001;

 2. Етичний кодекс соціолога. – К.: САУ. – 2004;

 3. Посібник "Програма з навчального курсу "СОЦІОЛОГІЯ для студентів очної та заочної форм навчання" / За ред. проф. В.Г. Городяненка. Дніпропетровськ, ДНУ, 2008. 83 с,

 4. Навчально – методичний посібник В.Г. Городяненко «Социологический практикум»: учеб. – метод. пособие. – К.: ИЦ «Академия», 1999. – 160 с.;

 5. Програма з навчального курсу “Соціологічний практикум з опитування” для студентів очної та заочної форм навчання /За ред. проф. В.Г.Городяненка. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.6. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛІСТА
Загальні положення

Кваліфікація фахівця – соціолог, викладач соціології (відповідно до форм підготовки – у вищих учбових закладах).


Призначення соціолога

Фахівець – соціолог готується задля практичної, науково-дослідницької, педагогічної, організаційної, консультативно-методичної, редакторської та референтної діяльності в галузі соціології та соціальної психології, прикладних соціологічних досліджень.

Фахівець-соціолог здатний працювати в громадських та державних організаціях, засобах масової інформації, службах підприємств, соціального захисту, центрах зайнятості, в вищих учбових закладах, наукових установах, тощо.

Він може займати посади: викладач суспільних дисциплін в середніх спеціальних та вищих учбових закладах І-ІІ рівня акредитації; асистент в вищих учбових закладах ІІІ-ІV рівня акредитації; старший (молодший) науковий співробітник; завідуючий соціологічною лабораторією; керівник відділу соціальних питань муніципальних органів влади; начальник (співробітник) центрів соціальної допомоги та соціальної реабілітації, центрів зайнятості та профорієнтації; начальник управління (співробітник) відділів по справам молоді обласних адмістрацій; консультант по соціальним проблемам в законодавчих та виконавчих структурах влади; робітник інформаційно-аналітичних відділів обласних та місцевих виконавчих комітетів.


Теоретична підготовка фахівців

Фахівець-соціолог повинен мати фундаментальну наукову й прикладну підготовку, глибокі знання в галузі основних суспільствознавчих дисциплін, науки управління, математичних і статистичних методів, іноземної мови. Йому слід оволодіти соціологічною теорією та методами проведення соціологічних досліджень.Практична підготовка фахівця

Фахівець-соціолог повинен: • розробляти дослідницькі проекти, в межах яких здійснювати прикладні соціологічні дослідження різних сфер життя, стану громадської свідомості;

 • розробляти методичні і практичні рекомендації, нормативні та інші документи з соціальних проблем підприємств, закладів, регіонів;

 • здійснювати аналітичну діагностику на базі соціальної інформації володіти методами прогностичних розробок;

 • спеціалісти повинні вміти самостійно розробляти вибірку, систематизацію та обробку інформації за допомогою ЕОТ;

 • займатися практичною роботою, виконуючи замовлення організацій, громадських та державних установ, господарських підприємств, засобів масової інформації;

 • приймати безпосередню участь у процесі виявлення й використання соціальних резервів реформування економіки та політики;

 • вести викладацьку роботу з основ соціології, оновлювати учбовий матеріал останніми досягненнями науки та суспільно-політичної практики.

7. ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З СОЦІОЛОГІЇ
Умови вступу

Вступити до магістратури з соціології може особа, яка має базову вищу освіту - ступінь бакалавра з соціології. При цьому середній бал має бути не нижче 4,5.

Термін навчання у магістратурі для бакалаврів з соціології складає один рік з загальним обсягом навчального навантаження 1296 години. При підготовці магістрів з соціології тижневе навантаження становить 54 години, воно складається з 24 годин аудиторних занять та 30 годин самостійної роботи.
Кваліфікаційні вимоги

Магістр з соціології має високий рівень соціологічної культури, гостре відчуття соціальної реальності. Він володіє високою відповідальністю за вирішення кардинальних проблем соціального розвитку суспільства, методами наукового обґрунтування цілей і засобів реалізації соціальної політики. Він може працювати в теоретичній, прикладній та викладацькій сферах, оскільки володіє: • теорією і методологією вивчення закономірностей розвитку і функціонування соціальних процесів, соціальних спільностей і груп;

 • методикою викладання соціально-гуманітарних дисциплін з використанням сучасних технологій навчання;

 • діагностикою оцінки морально-психологічного клімату в трудовому колективі;

 • технологіями використання комп'ютерної техніки в науково-дослідницькій і навчальній діяльності;

 • методами проведення конкретно-соціологічних досліджень, вивчення громадської думки, її формування;

 • методами профілактичної роботи та попередженню соціальних конфліктів, а також методами соціальної роботи серед різних верств населення;


Призначення

Навчання в магістратурі з соціології передбачає активну дослідницьку діяльність, практику в провідних соціологічних центрах України, поглиблене вивчення іноземних мов, що в свою чергу відкриває можливості стажування за кордоном. Все це дозволяє проводити фундаментальні та прикладні соціологічні дослідження, аналізувати, моделювати суспільні явища і процеси, розробляти рекламні та маркетингові проекти, створювати інноваційні технології, вивчати громадську думку, виявляти рейтингові показники в ході передвиборної кампанії, керувати колективами, формувати політику і стратегію дій різних організацій, установ, об'єднань, викладати і виховувати.

Магістри можуть успішно застосовувати свої професійні риси в органах управління всіх рівнів в якості референтів, експертів, консультантів, в засобах масової інформації, в соціологічних центрах, соціальних службах і службах вивчення громадської думки, в експертно-аналітичних групах банків і корпорацій як державного, так і приватного секторів економіки. Магістри можуть також займати посаду викладача та старшого викладача суспільних дисциплін в середніх та вищих учбових закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.
Обсяг підготовки

Магістр з соціології одержує поглибленні знання з дисциплін соціологічного, соціально-психологічного, соціально-філософського, соціально-історичного, соціально-правового, маркетингового циклів і циклу іноземної мови.

Для отримання наукового ступеня магістра з соціології необхідно виконати та захистити кваліфікаційну роботу.

8. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

В 2001 році у Дніпропетровському національному університеті відкрита заочна форма навчання щодо підготовки фахівців з соціології, яка є формою здобуття певного рівня освіти та кваліфікації без відриву від виробництва. Організація навчального процесу здійснюється згідно з державними стандартами освіти та “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, яке затверджено наказом Міністерства освіти України (№161 від 2 червня 1993 року).

Навчальний план розроблено виходячи з того, що студенти-заочники повинні отримати знання з дисциплін, які вивчаються студентами денної форми навчання (окрім фізвиховання, військової підготовки, цивільної оборони та проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики). Головною формою навчання є самостійна робота. Обсяг роботи студентів-заочників з викладачами (аудиторні та індивідуальні заняття) закріплено типовим навчальним планом і складає певний відсоток від загального навчального часу, що передбачено навчальним планом денної форми навчання.

Відповідно до ст. 216 “Кодексу законів про працю України”, ст.15 Закону України, “Про відпуски”, Дніпропетровський національний університет викликає студентів-заочників на сесії. Для чого з місця роботи студентів надаються відпуски для навчання зі збереженням середньої заробітної платні на період настановних занять, складання іспитів та заліків, державного екзамену (на ІV курсі), захисту дипломного проекту (на V курсі).

Отримавши Довідку-виклик, студент прибуває на навчання у Дніпропетровський національний університет. По закінченню сесії студент отримує Довідку-підтвердження, яка здається на підприємство за місцем роботи.

За графіком для студентів-заочників І-го курсу навчання передбачено три сесії: установча, зимова, літня; для ІІ і ІІІ курсу – зимова та літня; для ІV курсу – зимова, весняна та літня; для V курсу – зимова та літня.

У продовж сесії зі студентами-заочниками:

1)проводяться аудиторні заняття (лекції, семінари, практичні), де студенти-заочники отримують: певні знання з найбільш складних тем; завдання щодо самостійної роботи з вивчення необхідних тем і знайомства з відповідною навчальною та науковою літературою; завдання щодо контрольних робіт (які необхідно виконати і зареєструвати в університеті не пізніше одного місяця до початку наступної сесії); контрольні питання щодо підготовки до складання іспитів і заліків у наступну сесію.

2)проводяться консультації та здійснюється підсумковий контроль якості відпрацювання студентами навчального плану - здаються іспити та заліки згідно курсів, що прослухані у минулу сесію та самостійно вивчалися студентами відповідно з навчальною програмою.

3)здійснюється захист курсових робіт (на ІІ,ІІІ курсі), випускної (на ІV курсі) та дипломної роботи (на V курсі).

По закінченню навчання і виконанню навчального плану у повному обсязі, про що свідчить успішно здані іспити та заліки, державний іспит та захист дипломної роботи, студенти заочної форми навчання отримують Диплом фахівця з соціології (загального зразку).

8.1 Наказ по університету про створення дистанційної та заочної освіти
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НАКАЗ
"14" 06 2002р. №667
Про створення у структурі ДНУ

факультету заочної та

дистанційної освіти
На виконання рішення Вченої ради Дніпропетровського національного університету від 20.09.2001 р. (протокол №1) та наказу Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 р. №111
НАКАЗУЮ:


 1. Створити з 1 липня 2002 року в структурі Дніпропетровського університету факультет заочної та дистанційної освіти.

 2. Внести відповідні зміни до Статуту університету

(А.І. Маякова).

 1. Комплектування кадрового складу факультету заочної та дистанційної освіти здійснити за рахунок ставок навчальних підрозділів, де є заочні відділення.

 2. Установити наступний штатний розпис факультету заочної та дистанційної освіти:

декан 1


заступник

декана 2


секретар 2

диспетчер 1

методист 5


 1. Планово-фінансовому відділу (С.О. Руссу) внести відповідні зміни до штатного розпису університету.

 2. Деканат та методистів факультету розмістити у корпусі №8 університету. До завершення організаційних заходів щодо створення факультету заочної та дистанційної освіти закріпити за факультетом робочі місця, що використовувались у навчальних корпусах університету методистами заочних відділень факультетів.

 3. Відділу кадрів в установленому порядку повідомити працівників заочних відділень факультетів про можливе звільнення у зв’язку з реорганізацією цих відділень.

 4. Тимчасове виконання обов'язків декана факультету заочної та дистанційної освіти (до проведення виборів декана за конкурсом) покласти з 1 липня 2002 р. на доцента кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства

Полякова С.І. із встановленням йому на період тимчасового виконання обов'язків декана доплати у розмірі 35% від посадового окладу. Тимчасово виконуючому обов'язки декана факультету заочної та дистанційної освіти до 1 серпня 2002 р. подати мені на затвердження план організаційних заходів щодо початку функціонування, нормативного та матеріально-технічного забезпечення роботи факультету.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора О.О. Кочубея.


РЕКТОР М.В. Поляков
9. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
I курс
Вступ до спеціальності

Етика ділових стосунків

Загальнотеоретична соціологія

Правила оформлення наукової документації


II курс
Економічна соціологія

Історія соціології

Методологія та програмування соціологічних досліджень

Основи конфліктології

Соціальна структура суспільства

Соціологічна думка в Україні

Соціологія освіти

Соціологія особистості

Соціологія підприємництва
III курс
Гендерна соціологія

Демографія і соціологія сім"ї

Зарубіжні соціологічні теорії ХХ ст.

Математичні методи в соціології.

Статистичні методи обробки соціологічної інформації на ПК

Новітні соціологічні теорії

Опитувальні методи в соціології.

Соціологічний аналіз документів Соціоекологія

Соціологія громадської думки

Соціологія релігії

Соціологія дитинства. Соціологія молоді.
IV курс
Електоральна соціологія

Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін

Соціальна антропологія

Соціальна інженерія.

Соціологія управління

Соціальна політика

Соціологія соціальних змін

Соціологія права і девіантної поведінки

Соціологія культури

Соціологія політики

Соціологія массових комунікацій

Соціологія тілесності

Якісні методи в соціології
V курс
Етносоціологія

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Методологія соціального пізнання

Методологія та організація наукових досліджень

Організація роботи соціологічної служби

Соціальне конструювання в масовій культурі

Соціальне прогнозування

Соціокультурні модуси сучасних трансформаційних процесів

Соціологія ризику

Соціологія маркетингу

Соціологія міста

Соціологія соціальної сфери

Методичні забезпечення підготовки соціологів / За ред. професора В.Г. Городяненка. – 3-е видання, доповнене та перероблене. – Дніпропетровськ, ДНУ; – 2013. – 144 с.

Друкується в редакції авторів


Комп'ютерний набір і верстка: Жувака І. О.

Підписано до друку ______Формат 60х84 1/16

Папір офсетний. Різографія. Умов. друк. аркуш. 8,1

Тираж – 100 примірників.

Підготовлено до друку і надруковано у друкарні Дніпропетровського національного університету

49050, м. Дніпропетровськ-50, провулок Науковий, 13.
Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка