До листа Міністерства освіти і науки України від 09. 08. 2017 р. №1/9-436Скачати 253.64 Kb.
Сторінка13/15
Дата конвертації18.09.2018
Розмір253.64 Kb.
#49929
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Навігація по даній сторінці:
 • 9 клас

8 клас


Інформаційні системи

 • закодувати та декодувати текстові повідомлення за допомогою кодової таблиці;

 • закодувати та декодувати монохромні й кольорові зображення за наданими правилами;

 • визначити тип наданого пристрою;

 • зробити висновок про сфери можливого застосування комп’ютера із заданими характеристиками.

Компютерна графіка

 • відтворити наданий натюрморт з використанням засобів растрової графіки;

 • відтворити наданий натюрморт з використанням засобів векторної графіки;

 • створити елементи інтерфейсу веб-сайта: кнопки, маркери, заголовки, рамки, з використанням засобів графічного редактора за зразком;

 • розробити та створити власні елементи інтерфейсу для веб-сайту;

 • створити зображення класної кімнати у перспективі з використанням засобів графічного редактора.

Опрацювання об’єктів мультимедіа

 • переглянути відеоролик;

 • прослухати аудіоролик;

 • створити відеокліп з наданих фрагментів;

 • створити відеокліп на обрану тему, відео- та аудіоматеріали знайти в мережі Інтернет чи створити самостійно.

Проектна діяльність

 • самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її вибір;

 • скласти план діяльності групи у вигляді текстового документа в хмарі;

 • поставити задачі для членів групи за обраними ролями;

 • допомогти членам групи виконати пункти плану в зазначені терміни;

 • коригувати роботу в групі;

 • оцінити власну роботу та роботу групи;

 • надати звіт про результати роботи групи.

9 клас


Текстовий процесор

 • відформатувати наявний документ за допомогою стилів символів та абзаців;

 • створити та відформатувати власний документ з використанням стилів символів та абзаців;

 • створити автоматично зміст для наданого документа, відформатувати за необхідністю;

 • створити систему навігації в документі за допомогою змісту, списку ілюстрацій, гіперпосилань;

 • спільно створити та відредагувати документ з використанням хмарного сервісу;

 • зв’язати документи з локальними та онлайновими ресурсами за допомогою гіперпосилань.

Табличний процесор.

 • створити та відформатувати таблицю за зразком і заповнити її даними з використанням автозаповнення;

 • провести розрахунок за математичною формулою, що містить тригонометричні функції;

 • провести розрахунок за формулою, якщо вимагається перевірка умови;

 • створити таблицю розрахунків для касового чека, з урахуванням кількості, ціни, ПДВ і знижки для кожного з товарів.

 • графічно відобразити дані соціологічного опитування, використавши відповідні типи діаграм;

 • побудувати графік функції на заданому проміжку.

Алгоритми і програми.

 • обчислити кількість елементів масиву/таблиці, які відповідають заданим критеріям;

 • обчислити поелементні суми двох масивів: заробітної платні та премії;

 • реалізувати алгоритм гри «Сапер», визначивши для кожного елемента таблиці кількість сусідніх елементів з мінами;

 • створити програмний проект простої бази даних «Учні» з даними про прізвище, ім’я, вік та успішність; забезпечити виведення даних про учнів за зазначеними критеріями,

 • створити комп’ютерну гру з двома об’єктами, управління одним з яких здійснює людина, а управління іншими здійснюється автоматично за допомогою комп’ютера;

 • створити програмний проект, за яким візуально моделюється фізичний процес дифузії двох ідеальних газів з молекулами різного кольору.

Створення та публікація веб-ресурсів

Проектна діяльність

 • самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її актуальність та соціальну значущість;

 • обрати інформаційні технології для реалізації проекту та обґрунтувати їх вибір;

 • скласти у вигляді текстового документа в хмарі план діяльності групи;

 • поставити задачі для членів групи за обраними ролями;

 • допомогти членам групи виконати пункти плану у зазначені терміни;

 • коригувати роботу в групі;

 • оцінити власну роботу і роботу групи;

 • надати звіт про результати роботи групи.


Інформатика. 8-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики

З 2016/2017 навчального року розпочинається поглиблене вивчення інформатики у 9 класі за навчальною програмою «Інформатика. 8-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики», розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України. Дана програма не зазнала змін. Навчальною програмою передбачено 4 години на тиждень вивчення інформатики за рахунок двох годин з інваріантнтої складової навчального плану та двох годин з варіативної складової.


Компетентнісні завдання та задачі мають застосовуватися наскрізно через увесь навчальний курс (компетентнісні задачі з інформатики можна розглядати як тип технологічних задач, для яких обов’язковим є застосування ІТ, як засобу їх розв’язування).

Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає такі етапи діяльності учнів: • учень/учениця розуміє умову задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;

 • учень/учениця формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних);

 • учень/учениця структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;

 • учень/учениця порівнює і співставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук;

 • учень/учениця враховує особливості призначення підсумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;

 • учень/учениця адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.

Також, на уроках інформатики рекомендуємо обов'язково ознайомлювати учнів із ресурсами для самоосвіти (враховуючи вікові особливості).

Ставлячи перед учням завдання, пов‘язані з використанням ресурсів мережі Інтернет, потрібно постійно вести роз‘яснювальну роботу з безпечного використання, правил етичної поведінки та дотримання авторських прав.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики протягом навчання здійснюється шляхом тематичного оцінювання. Значення оцінки за тему рекомендуємо визначати так: розрахувати середній бал на основі поточних оцінок, а потім додати його до оцінки за підсумкову роботу, якщо така була проведена і поділити на два. Такий алгоритм пропонується тому, що оцінку за підсумкову роботу не можна прирівнювати до оцінки за поточну роботу, оскільки зміст завдань підсумкової роботи за визначенням відображає зміст розділу (розділів), а її оцінювання є комплексним оцінюванням відповідних навчальних досягнень.

Для ефективного контролю успішності учнів не досить лише виявити, що вони знають й уміють. Оцінювання учня має складатися з двох компонентів — числового балу, який фіксує результат перевірки знань, умінь і навичок школярів, рівня сформованості компонентів компетентностей, і вербального оцінного судження, яке характеризує якість навчальної діяльності учня/учениці, ставлення до навчання, старанність. Обґрунтовуючи оцінку, вчитель аналізує виявлені знання за формою, змістом, обсягом, а також, що не менш важливо, вказує на прогалини та хиби в знаннях (за їх наявності) і надає рекомендації щодо їх виправлення. Доведення цієї частини оцінкового судження до учнів має здійснюватися на етапі "оголошення та обґрунтування оцінок" уроку; в процесі аналізу самостійної (практичної, лабораторної, контрольної) роботи; на індивідуальних консультаціях тощо.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:

• характеристики відповіді: правильність, цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість;

• якість знань: осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;

• сформованість ключових та предметних компетенцій;

• рівень володіння розумовими операціями: аналізом, синтезом, порівнянням, абстрагуванням, класифікацією, узагальненням тощо;

• розвиток творчих умінь (уміння виявляти проблеми, формулювати гіпотези, перевіряти їх).

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У завданнях до практичних робіт слід передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей. Встановлення кількості практичних робіт з обов’язковим оцінюванням і кількості тематичних оцінювань в курсі інформатики повинно здійснюватися з урахуванням обсягу навчального часу, що відводиться на викладання предмету в конкретному класі. Рекомендуємо тематичне оцінювання здійснювати в кінці кожної теми навчальної програми, об’єднуючи роботи з невеликих тем (до 5 годин) із наступними підсумковими роботами на кожному 8-10 уроці, а кількість практичних робіт з обов’язковим оцінюванням рекомендуємо встановлювати на рівні 25% від загального обсягу навчального часу, який відводиться на вивчення предмету (якщо в тексті навчальної програми відсутній перелік практичних робіт з обов’язковим оцінюванням). Оцінки за обов’язкові роботи мають бути занесені вчителем до класного журналу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються в разі потреби.


Каталог: images -> osvita -> doc
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
doc -> Практичні поради батькам щодо адаптації дитини до навчання
doc -> Чи легко бути підлітком?
doc -> Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
doc -> Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році
doc -> Бінарний урок навчання грамоти в післябукварний період
doc -> В. Ф. Моргун Опитувальник реального, бажаного та

Скачати 253.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка