До наказу від 2015 р. № Національний університет біоресурсів І природокористування україниСкачати 444.52 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір444.52 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5

Питання 26

Побудувати технологічний маршрут ремонту валів гладких


1

Наплавлення зношених поверхонь

2

Виправлення згину

3

Гартування робочих поверхонь

4

Напівчистова механічна обробка поверхонь

5

Виправлення центрових отворів

6

Чистова механічна обробка поверхонь

Питання 27


Що вписується в операційній карті за літерою М?

1

Перелік обладнання для операції

2

Назву, шифр операції

3

Інструмент і пристосування для операції

4

Матеріал деталі

Питання 28


Побудувати технологічний маршрут фарбування виробів

1

Нанесення фарби

2

Контроль покриття

3

Ґрунтування

4

Сушіння покриття

5

Шпатлювання

6

Очищення

Питання 29


Що вписується в операційній картах за літерою О?

1

Інструмент і пристосування для операції

2

Назву, шифр операції

3

Перелік обладнання для операції

4

Переходи операції

Питання 30
Що вписується в операційній картах за літерою Р?

1

Інструмент і пристосування для операції

2

Назву, шифр операції

3

Перелік обладнання для операції

4

Переходи операції

5

Режими операції8. Методи навчання.


пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод;

репродуктивний;

проблемного виконання;

частково-пошуковий (евристичний);

дослідницький;

інформаційно-повідомляючий метод;

інструктивно-практичний метод;

пояснювально-спонукальний метод викладання і частково-пошуковий метод;

спонукальний метод навчання і пошуковий метод.

9. Форми контролю.


Оцінювання. Контроль знань: поточний (опитування, контрольні і самостійні роботи, тестування, атестація); залік, підсумковий – іспит.

Оцінювання знань за модульно-рейтинговою системою оцінювання знань.


Рівні рейтингової оцінки лабораторно-практичних занятьКількість годин по темі

Сума балів при національній/рейтингової/ECTS оцінці на

задовільно

добре

відмінно

-3

3

+3

-4

4

+4

-5

5

+5

60-65

66-70

71-74

75-81

82-86

87-89

90-94

95-98

99-100

Е

D

С

В

А

1

16

18

20

21

23

25

26

28

30

2

33

38

42

43

47

51

52

56

60

3

50

57

63

64

71

77

78

84

90

4

66

75

84

85

94

102

103

112

120

6

99

112

126

127

140

152

153

166

180

8

132

150

168

170

188

204

206

224

240

9

190

210

228

230

246

258

260

284

310

10

250

270

278

280

296

308

310

324

370

10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1.

Оцінка

національна

Оцінка ЄКTС

Визначення оцінки ЄКTС

Рейтинг студента,

бали

Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82 89

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

74 – 81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

64 73

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 63

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35 59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01 34

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС = R НР + R АТ .

Розрахунок рейтингу з дисципліни „ Надійність сільськогосподарської техніки

В робочому навчальному плані навчання магістрів в одному навчальному семестрі передбачено: лекцій − 15 год.; лабораторних занять − 30 год.; - 45 год. − самостійна робота студентів, що в сумі становить 90 год. (2,5 кредитів ECTS). Після вивчення дисципліни заплановано курсовий проект -40 год. та іспит. Тривалість навчального семестру складає 18 тижнів.

Відповідно до загальної кількості годин розрахунковий рейтинг з дисципліни становить 60 бал. Рейтинги з навчальної роботи та з атестації визначаємо за рекомендованими співвідношеннями:
RHP = 0,70 x 100 = 70 бали;

RAT = 0,30 х 100 = 30 балів.

Враховуючи обсяг та структуру програмного матеріалу дисципліни, ділимо його на 2 змістовні модулі.

Розрахункову рейтингову оцінку з кожного змістовного модуля приймаємо: 1-й модуль − 65 балів; 2-й − 35 балів (всього 100 бали).

Визначаємо мінімальну рейтингову оцінку з кожного змістового модуля:

R(1)OM = 0,50 x 65 =32,5 балів;

R(2)OM = 0,50 х 35 = 17,5 балів.

Реальний рейтинг студента : з першого модуля − 50 балів, а з другого − 30 балів, що в сумі становить 80 балів.

Рейтингові оцінки із змістових модулів

Термін

навчання,

тижні


Номер

змістового

модуля


Навчальне

наванта-


ження,

год.


Кредити

ECTS


Рейтингова оцінка змістового

модуля, балимініма-льна

розрахун-кова

реаль-на

1-10

1

36

1,0

32,5

70

50

11-18

2

36

1,0

17,5

30

30

Всього

2

72

2,0

50

100

80

З додаткової роботи студент отримав 10% від Rдис і його рейтинг з додаткової роботи становить Rдр = 0,10 • 100 = 10,0 год.

Rштр = 5%Rнр = 4 бали

Враховуючи Rдр і Rштр, сумарний рейтинг з навчальної роботи становитьRнр = 100 +10 – 4 = 106 балів.

Співставляємо рейтинг з дисципліни у 100 балів з національною та ECTS оцінками.

Для допуску до атестації студенту необхідно було набрати з навчальної роботи не менше 50% від розрахункового рейтингу з навчальної роботи:

0,50 х 106= 53 бал

Розрахунковий Rісп = 30 балів.

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом з іспиту


Оцінка національна

Оцінка ECTS

Рейтинг з іспиту, бали

„Відмінно”

А

25-30

„Добре”

В

20-25

С

15-20

„Задовільно”

D

10-15

E

8-10

„Незадовільно”

FX

6-8

F

1-6

Для визначення реального рейтингу студента з дисципліни складають набрані ним протягом навчального семестру бали:

Rдис = RHP + Rісп = 70+ 30 = 100 балів.
11. Зміст курсового проекту

6.1. Курсовий проект з дисципліни „Надійність сільськогосподарської техніки ” є підсумковою роботою з вивчення даного курсу.

6.2. При виконанні курсового проекту студент повинен показати міру засвоєння матеріалу з дисципліни:

- уміння вивчати конструктивно – технологічні параметри досліджуємої деталі, вузла чи агрегату;

- розраховувати допустимі або граничні параметри технічного стану деталі, її робочих поверхонь;

- обробляти методами математичної статистики дані, які отримано експериментальним шляхом;

- визначати технічний стан робочих поверхонь деталі, шляхом порівняння встановлених розмірів із номінальними;

- розраховувати величини коефіцієнтів повторності дефекту, відновлення, вибраковки та придатності;

- вибирати та обґрунтовувати за допомогою встановлених критеріїв раціональний спосіб відновлення роботоздатності деталі;

- назначати або розраховувати параметри технологічного процесу відновлення деталі;

- проводити нормування ремонтних робіт;

- складати маршрутно-операційний технологічний процес відновлення;

- розраховувати параметри технологічного циклу ремонтного підприємства;

- проектувати ремонтні підприємства та їх складові елементи.

6.3. Метою курсового проектування є допомога студентам методично правильно вирішувати задачі в області підвищення надійності сільськогосподарської техніки шляхом ремонту машин, а також створення умов для його творчого розроблення з максимальним виявленням ініціативи студента при виконанні курсового проекту.

Загальний об’єм курсового проекту 45- 50 сторінок розрахунково-пояснювальної записки рукописного тексту і три листи графічної частини.Структура та обсяг курсового проекту

№ п.п.

Назва структурної одиниці

Об’єм сторінок

1

2

34

5

67

8

9


10

11


Титульна сторінка

Завдання на проектування

Реферат

Вступ


Дослідницька частина

Технологічна частина

Проектування підрозділу підприємства

Висновки


Список використаної літератури (не менше 15-20 найменувань)

Додатки


Графічна частина

1

1

11-2

15-24


10-15

4-6


1-2

1-2
5-10

3 аркуші


Зміст курсового проекту
1. Технологічна частина (розробка технологічного процесу відновлення деталі)

- визначення параметрів технологічних режимів відновлення пошкоджених поверхонь;

- вибір обладнання, оснащення та інструменту для проведення відновлюючи робіт;

- розрахунок норм часу проведення робіт;

- складання маршрутної карти на відновлення деталі;

- складання операційної карти для назначеної операції.

2. Проектування дільниці з відновлення назначеної в завданні номенклатури деталей:

- визначення річного завантаження дільниці при відновлення визначеної номенклатури деталей;

- розрахунок та вибір необхідного обладнання;

- розрахунок кількості робітників;

- розрахунок площі дільниці;

- розробка планування дільниці з прив’язкою її до основного корпусу будівлі ремонтного підприємства чи майстерні.


Розрахунок рейтингу курсового проекту

Рейтинг курсового проекту становить 20 балів.

Реальний рейтинг курсового проекту у балах, отриманих студентом (магістром), переводиться у національну та ЕCTS
Співвідношення між національними та ЕCTS оцінками і рейтингом курсового проекту


Оцінка національна

Оцінка ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

„Відмінно”

А

17 – 20

„Добре”

В

14 – 16

С

12 – 13

„Задовільно”

D

9 – 11

E

6 – 8

„Незадовільно”

FX

3 – 5

F

1 – 2


. Методичне забезпечення1. Пакет контрольних тестових карток (50 штук) за темою: „Проектування технологічних процесів”.

2. Пакет контроль карток (25 шт.) по темі: ” Проектування технологічних процесів Відновлення працездатності деталей машин ”

3. Пакет контрольних карток (25 шт.) по темі „Проектування технологічних процесів Ремонт типових вузлів та агрегатів машин ”

4. Пакет завдань для тестового контролю знань за модулями (30 шт.)5. Пакет задач з теми: „ Проектування технологічних процесів, технічне обслуговування машин у рослинництві ” (30 шт.)


Каталог: sites -> default -> files -> u132
u132 -> Робоча програма навчальної дисципліни проектування технологічних процесів
u132 -> Додаток до наказу від 2015 р. № Національний університет біоресурсів І природокористування україни
u132 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»
u132 -> Кафедра технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства
u132 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»
u132 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»
u132 -> До наказу від 2015 р. №
u132 -> Форма № н 04 Національний університет біоресурсів І природокористування України

Скачати 444.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка