Доцент Даннік Л. А. Дисципліна «Теорія і методика трудового навчання» Назва теми лекції та анотований зміст: Загальні питання трудової підготовки учнівСкачати 305.44 Kb.
Дата конвертації02.09.2017
Розмір305.44 Kb.
Доцент Даннік Л.А.
Дисципліна «Теорія і методика трудового навчання»
Назва теми лекції та анотований зміст:

Загальні питання трудової підготовки учнів.

 • Предмет і завдання курсу.

 • Процес трудової підготовки та його складові частини.

 • Методи наукових досліджень.

 • Перспективний педагогічний досвід організації трудової підготовки учнів

 • Аналіз навчальної і науково-методичної літератури з трудової і професійної підготовки.

Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів.

 • Історія розвитку трудового і професійного навчання.

 • Етапи становлення трудової і професійної підготовки в загальноосвітній і професійній школі за роки радянської влади.

 • Трудова підготовка учнів у сучасній загальноосвітній школі та шляхи її реформування.

Політехнічні основи трудової підготовки.

 • Теорія і практика політехнічної освіти в сучасній школі, історія її становлення і розвитку.

 • Суть та завдання політехнічної освіти, її складові частини. Політехнічний аналіз змісту трудової, профільної і професійної підготовки.

Сучасний учитель трудового навчання.

 • Національна школа і проблема модернізації підготовки вчителя трудового навчання.

 • Основні вимоги, що ставляться до сучасного вчителя трудового навчання.

 • Особливості педагогічної діяльності вчителя трудового навчання. Організація методичної роботи вчителів трудового навчання та їх атестація.

Системи трудового і професійного навчання.

 • Поняття системи трудової підготовки.

 • Історія виникнення основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо. Сучасні системи трудового навчання.

 • Принципи відбору системи трудового навчання відповідно до Державних стандартів змісту освітньої галузі роботи вчителів трудового навчання та їх «Технологія».

Особливості процесу трудової, профільної і професійної підготовки.

 • Загальні основи процесу навчання: методологічна основа, єдність викладання та учіння, рушійні сили, процес засвоєння.

 • Особливості процесу трудового, профільного і професійного навчання. Стимулювання і мотивація навчально-трудової діяльності учнів. Індивідуально-диференційований підхід у трудовій підготовці школярів.

Зміст трудового, профільного і професійного навчання.

 • Аналіз сучасного змісту трудового, профільного і професійного навчання в школі відповідно до Державних стандартів середньої освіти та структури загальноосвітньої школи.

 • Характеристика змісту трудового навчання в початковій, основній і старшій школі.

 • Логічна структура і наступність змісту трудового, профільного і професійного навчання.

Дидактичні принципи трудового навчання.

 • Поняття про загальні принципи трудової підготовки.

 • Характеристика загальних принципів трудової підготовки: гуманізації, індивідуалізації та диференціації, політехнічна спрямованість трудової підготовки, поєднання навчання з трудовою діяльністю тощо.

Навчально-матеріальна база трудового навчання.

 • Особливості створення навчально-матеріальної бази трудового навчання.

 • Положення про навчальні майстерні та вимоги до них. Обладнання майстерень.

 • Основні ергономічні вимоги до робочого місця учнів та вчителя.

 • Атестація робочих місць учнів.

 • Вимоги до матеріальної бази профільного та професійного навчання.

Навчально-матеріальна база профільного і професійного навчання в сільській школі та МНВК.

 • Загальна характеристика матеріальної бази трудової підготовки у 8-11 класах.

 • Міжшкільні навчально-виробничі комбінати (МНВК) з трудового навчання та профорієнтації учнів.

 • Призначення МНВК, їх структура, умови організації та забезпечення обладнанням.

 • Керівництво МНВК й педагогічні кадри.

 • Зв'язок МНВК з базовим підприємством.

 • Планування навчально-виробничої діяльності МНВК.

 • Наступність трудового навчання у школі та МНВК.

Трудова діяльність учнів у школі.

 • Характер і зміст трудової діяльності учнів.

 • Процес праці і його елементи.

 • Планування та організація продуктивної праці учнів.

 • Нормування праці учнів.

 • Оплата праці учнів.

 • Санітарно-гігієнічні вимоги до праці .

Організація діяльності трудових об’єднань учнів.

Види трудових об’єднань в сучасній школі та організація продуктивної праці в них.Класифікація та характеристика методів навчання.

 • Поняття про методи, прийоми трудового навчання. Класифікація методів.

 • Характеристика методів трудового навчання за джерелами інформації (словесні, наочні і практичні).

 • Характеристика методів трудового навчання за характером пізнавальної діяльності і самостійності учнів (пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий і дослідницький).

 • Методи роботи вчителя.

 • Методи самосійної роботи учнів.

 • Умови вибору методів трудового навчання.

Психофізіологічні основи трудового навчання.

 • Сутність понять: знання, вміння та навички.

 • Процес засвоєння технічних знань.

 • Етапи формування практичних умінь та навичок.

Характеристика урочних і позаурочних форм трудового, профільного і професійного навчання та форми організації навчально-трудової діяльності учнів на уроці.

 • Основні ознаки класно-урочної системи навчання.

 • Сучасні системи трудової підготовки школярів.

 • Характеристика урочних і позаурочних форм трудового, профільного і професійного навчання.

 • Форми організації навчально-трудової діяльності учнів на уроці (індивідуальна, парна, групова і фронтальна).

Урок трудового навчання як провідна форма навчальних занять.

 • Основні типи уроків та їх особливості.

 • Типова структурна схема уроку.

Дидактичний аспект уроків.

Етапи та принципи трудового виховання.

 • Суть процесу трудового виховання, його завдання.

 • З історії трудового виховання.

 • Складові частини трудового виховання.

 • Принципи трудового виховання.

Характеристика методів і форм трудового виховання.

 • Характеристика методів і форм трудового виховання.

 • Предметно-перетворювальна діяльність як основа трудового виховання та самореалізації школярів.

Позакласна робота з технічної творчості та сільськогосподарського дослідництва.

 • Суть позакласної і позашкільної діяльності учнів з технічної творчості та сільськогосподарського дослідництва.

 • Форми організації позакласної технічної, художньо-декоративної творчості учнів.

Професійне самовизначення учнів у процесі трудового навчання.

 • Зміст професійного самовизначення учнів.

 • Поняття системи професійної організації.

 • Особливості профорієнтації учнів у процесі трудового, профільного і професійного навчання.

 • Форми і методи професійної орієнтації школярів

Методика трудового навчання як педагогічна наука, її предмет та завдання. Державний стандарт освітньої галузі «Технологія».

 • Місце методики в системі педагогічних наук.

 • Предмет та завдання методики трудового навчання.

 • Зв'язок методики з іншими науками.

 • Методи наукових досліджень.

 • Основні положення Державного стандарту освітньої галузі «Технологія».

 • Мета та завдання трудового навчання в загальноосвітньому начальному закладі.

Структура та зміст трудового навчання в 5-9 класах загальноосвітньої школи.

 • Структура трудової підготовки учнів у загальноосвітньому навчальному закладі.

 • Структура трудового навчання у 5-9 класах.

 • Загальна характеристика змісту трудового навчання.

 • Особливості побудови навчальної програми з трудового навчання.

 • Сучасні підходи до обґрунтування змісту трудового навчання.

Система організаційних форм трудової підготовки учнів.

 • Урочні та позаурочні форми трудового навчання.

 • Особливості занять у 5-6 та 7-9 класах.

 • Форми організації навчальної та практичної роботи, продуктивної праці школярів.

 • Забезпечення безпеки життєдіяльності учнів в процесі трудового навчання.

 • Особливості занять з профільного та професійного

навчання у старших класах.

Урок трудового навчання.

 • Дидактичні вимоги до уроку трудового навчання.

 • Типи стандартних (традиційних) й нетрадиційних уроків, вимоги до них.

 • Особливості вибору типів уроку в залежності від змісту навчання та дидактичної мети.

 • Структура різних типів уроку.

 • Підготовка вчителя до занять.

 • Планування роботи.

 • Методичні поради до організації і проведення уроків та дотримання ПТБ.

Інноваційні педагогічні технології на уроках трудового навчання.

 • Суть педагогічної технології.

 • Поняття про інноваційні педагогічні технології.

 • Впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, активних та інтерактивних методик на уроках трудового навчання.

Структура та типи проектної діяльності

 • Проектна технологія – модель особистісно-орієнтованого трудового навчання

 • Зміст проектно-технологічної діяльності, її основні етапи.

Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів

 • Проектна технологія – модель особистісно-орієнтованої навчально-трудової діяльності.

 • Зміст проектно-технологічної діяльності, її основні етапи а стадії.

 • Загальні основи методики організації в 5-9 класах проектно-технологічної діяльності учнів.

Діагностика начальних досягнень учнів з трудового навчання

 • Контроль як складова навчального процесу, її складові, функції та принципи.

 • Методи і форми контролю навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання.

 • Критерії та рівні оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання.

 • Особливості контролю і оцінювання знань та вмінь учнів у процесі проектно-технологічної діяльності.

Методика проведення вступних уроків

 • Особливості методики проведення вступних уроків.

 • Узагальнення знань отриманих учнями у попередніх класах.

 • Ознайомлення із завданням предмета на наступний

навчальний рік, елементами культури і безпеки праці.

 • Методика вивчення в 5 класі поняття про технологію, основні види технологічної діяльності.

 • Методика формування в учнів інтересу до предмета

Методика навчання учнів 7-9 класів проектуванню виробів

 • Методика ознайомлення учнів із поняттями: проект, проектування; основними етапами проектування виробів: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний.

 • Методика навчання учнів складанню плану роботи з виконання проекту.

Методика вивчення в основній школі методів проектування

 • Поняття про методи проектування.

 • Наступність у вивченні методів проектування

 • Методика ознайомлення учнів з методами фантазування (5 клас), комбінування (6 клас), фокальних об’єктів (7 клас), комбінаторики (8 клас).

Методика вивчення в 5-9 класах конструкційних матеріалів.

 • Структура розділу «Основи вивчення матеріалів та способи їх обробки».

 • Наступність у вивченні конструкційних матеріалів.

 • Методика ознайомлення учнів 5 класу з фанерою, ДВП.

 • Методика вивчення 6 класі тонколистового металу та дроту, їх властивостей.

 • Методика вивчення у 7 класі деревини як конструкційного матеріалу.

 • Методика ознайомлення учнів 8 класу з матеріалами хімічного походження та металом.

 • Методика ознайомлення учнів 9 класу з композиційними матеріалами.

Методика навчання учнів 5-9 класів основам технічної графіки.

 • Наступність вивчення основ технічної графіки в основній школі. Методика навчання учнів 5-6 класу розмічання за шаблоном.

 • Методика ознайомлення учнів 7 класу з типами ліній, масштабом, ескізом, кресленням тощо.

 • Методика навчання учнів 8 класу основам проеціювання на дві, три площини,правилам нанесення розмірів, виконання ескізу.

Методика ознайомлення учнів 5-9 класів з основами техніки.

 • Наступність у вивчення основ техніки в 5-7 класах.

 • Методика ознайомлення учнів 5 класу з технологічним процесом, ручними та механічними засобами праці. Ведення поняття про деталь, способи їх отримання і з’єднання.

 • Методика ознайомлення учнів 6 класу з поняттями машина, їх видами.

 • Методика вивчення у 7 класі типових і спеціальних деталей та видів з’єднання: рухомі й нерухомі, рознімні й не рознімні.

Методика навчання учнів технології обробки конструкційних матеріалів.

 • Наступність у вивченні технологічних процесів. Методика навчання учнів 5 класу роботи з лобзиком.

 • Методика навчання учнів 6 класу технології обробки тонколистового металу та дроту (різання металу ножицями, дроту – кусачками).

 • Методика навчання учнів 7 класу технології обробки деревини.

 • Методика навчання учнів8 класу технології обробки металу (розмічання, різання ножицями, обпилювання тощо).

Методика вивчення в 5-9 класах варіативних модулів.

 • Мотивація вибору варіативного модуля

 • Особистісно-орієнтований підхід у реалізації варіативної складової навчальної програми.

 • Особливості вивчення варіативних модулів в 5-6 та 7-9 класах. Зміст варіативних модулів.

 • Методика вивчення варіативних модулів.


Лабораторні заняття, їх тематика:
1. Аналіз навчальної, методичної та періодичної літератури з трудового навчання.

2. Аналіз політехнічного змісту програми трудового навчання учнів.

3. Вивчення сучасної системи трудової підготовки учнів.

4. Вивчення і аналіз шкільних програм з трудового, профільного та професійного навчання в 5-9 класах.

5.Ознайомлення з організацією та обладнанням шкільних майстерень.

6. Вибір об’єкту праці та розробка технології його виготовлення.

7. Відбір оптимальних методів трудового навчання до конкретного заняття.

8. Визначення навчально-виховних завдань і цілей уроку.

9. Розробка виховного заходу з трудового навчання.

10. Розробка плану-конспекту екскурсії учнів на промислове підприємство.

11. Розробка і складання календарно-тематичного плану занять до окремого розділу в певному класі.

12.Методика проведення організаційної частини заняття та повторення вивченого матеріалу.

13.Вибір теми творчих проектів учнів.

14. Визначення та формулювання завдань проекту.

15. Розробка проектів на уроках трудового навчання.

16. Методика проведення етапу вивчення нового матеріалу.

17. Методика проведення практичного етапу заняття.

18. Розробка та складання плану заняття.

19. Розробка методичного ходу заняття

20. Проведення та аналіз пробних уроків трудового навчання.


Самостійна та індивідуальна робота, їх тематика:
1. Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів.

2. Трудове навчання та виховання учнів за кордоном.

3. Політехнічні основи трудової підготовки.

4. Політехнізм як основоположний принцип трудової підготовки учнів

5. Роль учителя трудового і професійного навчання у навчально-виховному процесі як викладача та вихователя

6. Системи трудового і професійного навчання

7. Особливості процесу трудової, профільної і професійної підготовки

8. Видатні педагоги і мислителі про роль ручної праці в гармонійному розвитку особистості

9. Погляди педагогів-реформаторів на сутність трудової підготовки

10. Зміст трудового, профільного і професійного навчання

11. Дидактичні принципи трудового навчання

12. Отто Саломон як основоположник трудової підготовки учнів

13. Навчально-матеріальна база профільного і професійного навчання в сільській школі та МНВК

14. Значення ергономіки в трудовому навчанні учнів

15. Вправи як основний метод професійної підготовки учнів

16. Розвиток самостійності, активності та творчості учнів на заняттях у шкільних майстернях

17. Трудова діяльність учнів у школі

18. Організація діяльності трудових об’єднань учнів

19. Евристична бесіда як важливий засіб узагальнення та конкретизації знань учнів га заняттях трудового навчання

20. Проблемне навчання в процесі трудової підготовки

21. Психологічні основи трудового навчання

22. Нетрадиційні уроки трудового навчання

23. Характеристика урочних і позаурочних форм трудового, профільного і професійного навчання та форми організації навчально-трудової діяльності учнів на уроці

24. Етапи та принципи трудового виховання

25. Методи і форми трудового виховання

26. Завдання трудового виховання у 5-9 класах загальноосвітньої школи та умови їх реалізації

27. Організація та проведення виховних бесід із учнями на заняттях трудового чи професійного навчання

28. Єдність виховання та самовиховання учнів у трудовому навчанні

29. Організація та проведення занять у гуртках технічної творчості у 5-9 класах

30. Методика підготовки та проведення тематичних вечорів (диспутів) з трудового навчання у загальноосвітніх школах

31. Професія та психічні якості людини. Професійне самовизначення школярів

32. Позакласна робота з технічної творчості та сільськогосподарського дослідництва

33. Структура та зміст трудового навчання в 5-9 класах загальноосвітньої школи

34. Система організаційних форм трудової підготовки учнів

35. Тести як важливий засіб перевірки навчальних досягнень учнів у трудовій підготовці

36. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів

37. Інноваційні педагогічні технології на уроках трудового навчання
Питання до екзамену для студентів заочної форми навчання
1. Процес трудової підготовки та його складові частини.

2. Історія розвитку трудового і професійного навчання.

3. Зарубіжний досвід здійснення трудової підготовки учнівської молоді.

4. Суть та завдання політехнічної освіти, її складові частини.

5. Національна школа і проблема модернізації підготовки вчителя трудового навчання.

6. Основні вимоги, що ставляться до сучасного вчителя трудового навчання.

7. Історія виникнення основних систем трудового і професійного навчання.

8. Принципи відбору системи трудового навчання відповідно до Державних стандартів змісту освітньої галузі «Технологія»

9. Стимулювання і мотивація навчально-трудової діяльності учнів.

10. Індивідуально-диференційований підхід у трудовій підготовці школярів.

11. Характеристика змісту трудового навчання в початковій, основній і старшій школі.

12. Характеристика загальних принципів трудової підготовки.

13. Вимоги до матеріальної бази профільного та професійного навчання.

Основні ергономічні вимоги до робочого місця учнів т а вчителя.

14. Характеристика матеріальної бази трудової підготовки у 8-11 класах.

15. Міжшкільні навчально-виробничі комбінати (МНВК) з трудового навчання та забезпечення обладнанням.

16. Характеристика методів трудового навчання та джерелами інформації.

17. Характеристика методів трудового навчання за характером пізнавальної діяльності і самостійності учнів.

18. Етапи формування практичних умінь та навичок.

19. Характеристика урочних і позаурочних форм трудового, профільного і професійного навчання.

20. Форми організації навчально-трудової діяльності учнів на уроці.

21. Основні типи уроків та їх особливості.

22. Суть процесу трудового виховання, його завдання.

23. Принципи трудового виховання.

24. Характеристика методів і форм трудового виховання.

25. Суть позакласної і позашкільної діяльності учнів з технічної творчості та сільськогосподарського дослідництва.

26. Форми організації позакласної технічної, художньо-декоративної творчості учнів.

27. Форми і методи професійної орієнтації школярів.

28. Предмет та завдання методики трудового навчання.

29. Мета та завдання трудового навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.

30. Загальна характеристика змісту трудового навчання

31. Особливості побудови навчальної програми з трудового навчання.

32. Забезпечення безпеки життєдіяльності учнів в процесі трудового навчання.

33. Особливості занять з профільного та професійного навчання у старших класах.

34. Типи стандартних (традиційних) й нетрадиційних уроків, вимоги до них.

35. Особливості вибору типів уроку в залежності від змісту навчання та дидактичної мети.

36. Підготовка вчителя трудового навчання до занять.

37. Впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, активних та інтерактивних методик на уроках трудового навчання.

38. Проектна технологія – модель особистісно-орієнтованого трудового навчання.

39. Зміст проектно-технологічної діяльності, її основні етапи та стадії.

40. Методи і форми контролю навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання.

41. Критерії та рівні оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання.

42. Особливості контролю і оцінювання знань та вмінь учнів у процесі проектно-технологічної діяльності.

43. Методика проведення вступних уроків.

44. Методика навчання учнів 7-9 класів проектуванню виробів.

45. Методика вивчення в основній школі методів проектування.

46. Методика вивчення в 5-9 класах конструкційних матеріалів.

47. Методика навчання учнів 5-9 класів основам технічної графіки.

48. Методика ознайомлення учнів 5-9 класів з основами техніки.

49. Методика навчання учнів технології обробки конструкційних матеріалів.

50. Методика вивчення в 5-9 класах варіативних модулів.
Список літератури з дисципліни

Основна література
1. Ажаман Л.В. Усі уроки трудового навчання (хлопці). 9 клас: [навч.-метод. посіб.] / Л.В. Ажаман, А.Є.Миколаєнко. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 320 с.

2. Богданова С.І. Трудове навчання (для груп дівчат). 5 клас: [розробки уроків] / С.І. Богданова.– Х.: Вид.-во «Ранок», 2008.– 144с.

3. Богданова С.І. Трудове навчання (для груп дівчат). 6 клас: [розробки уроків] / С.І. Богданова.– Х.: Вид.-во «Ранок», 2008.– 176с.

4. Богданова С.І. Трудове навчання (для груп дівчат). 7 клас: [розробки уроків] / С.І. Богданова.– Х.: Вид.-во «Ранок», 2008.– 208с.

5. Богданова С.І. Трудове навчання (для груп дівчат). 9 клас: [розробки уроків] / С.І. Богданова.– Х.: Вид.-во «Ранок», 2007.– 208с.

6. Воловиченко А.И. Совершенствование организации трудового обучения в школьних мастерских. / А.И. Воловиченко. – Киев: Рад.шк., 1987. – 208 с.

7. Гусєва Л.І. Усі уроки трудового навчання (дівчата). 8 клас: [навч.-метод. посіб.] / Л.І. Гусєва. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 159с.

8. Гусєва Л.І. Усі уроки трудового навчання (дівчата). 9 клас: [навч.-метод. посіб.] / Л.І. Гусєва. – Х.: Вид. група «Основа», 2009.– 159с.

9. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.

10. Державний стандарт освітньої галузі “Технологія” // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. − № 4. − С. 4-7.

11. Занятия по трудовому обучению. Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы. 6-7 класс / [Г.Б.Волошин, А.А.Воронов, А.И.Гедвилло и др.; под ред. Д.А.Тхоржевского] / [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Просвещение, 1990. – 208 с.

12. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: [навч.-метод. посібник] / [за заг. ред. О.М.Коберника, Г.В.Терещук]. – Умань: СПД Жовтий, 2008. – 212 с.

13. Коваленко В.И. Объекты труда. Обработка древесины и металла. Электротехнические работы. 5 класс: [пособие для учителя] / В.И. Коваленко, В.В. Кулененок.– М.: Просвещение, 1990.– 176с.

14. Коваленко В.И. Объекты труда. Обработка древесины и металла. Электротехнические работы. 6 класс: [пособие для учителя] / В.И. Коваленко, В.В. Кулененок.– М.: Просвещение, 1991. – 160 с.

15. Кравченко Т. Методика проектного навчання на уроках обслуговуючої праці в 5 класі / Т.Кравченко, О.Коберник. – К.: Шк. Світ, 2006. – 200с.

16. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом / Кругликов Г. И. – М. : Издательский центр “Академия”, 2002. − 480 с.

17. Лабзина А.Я. Занятия по трудовому обучению в 5 классе: [кн. для учителя] / А.Я. Лабзина, Е.В. Васильченко.– [2-е изд., перераб. и доп.].– М.: Просвещение, 1990.– 143с.

18.Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід: [навч. посіб.] / [за заг. ред. О.М.Коберника, В.К.Сидоренка]. – Умань: СПД Жовтий, 2008. – 216 с.

19.Мигур П.Х. Обработка металла в школьных мастерских: [кн. для учителя] / П.Х. Мигур, Э.В. Рихвк. – М.: Просвещение, 1991.– 175с.

20.Навчальна програма. Трудове навчання. 5–9 класи. Нова редакція / [Лист Міністерства освіти і науки України №1/11 – 8205 від 27.08.10].

21.Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. – К. : Шкільний світ, 2001. – 24 с.

22.Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : [навч. посібник] / Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. – К. : Просвіта, 2000. – 363 с.

23.Освітні технології : [навчально-методичний посібник] / [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.]; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

24.Основы методики трудового и профессионального обучения / В.А. Кальней, В.С.Капралова, В.А.Поляков; Под ред. В.А.Полякова. – М.: Просвещение, 1987. – 191с.

25.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання. 5-12 класи / М-во освіти та науки України. – К. : Перун, 2005. – 255 с.

26.Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання. 5-9 класи /М-во освіти та науки України.– К.: Шкільний світ, 2001. – 311 с.

27.Програми середньої загальноосвітньої школи. Трудове навчання (Профілі: Основи слюсарної справи 8-9 класи; металообробка
8-9 класи) / М-во освіти та науки України. – К. : Освіта, 1993. – 327с.

28.Смолкин А.М. Методы активного обучения: [науч.-метод. пособие] /А.М. Смолкин.– М.: Высш. шк., 1991.– 176с.

29.Соколов Б.О. Металообробка: [навч. посібник для учнів 10-11 кл. серед. шк.] / Б.О. Соколов, А.В. Румянцев.– К.: Рад. шк., 1991.– 175с.

30.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [науч.-метод. пособие]. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. За ред. О.І.Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

31.Терещук А.І., Коберник О.М. Трудове навчання. Методичні та дидактичні матеріали. 5 клас. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 160 с.

32.Терещук Б.М. Трудове навчання (для хлопчиків). 5 клас: [навч.-метод. посібник] / Б.М.Терещук, В.І.Туташинський. – Х.: Ранок, 2008. – 160 с.

33.Терещук Б.М. Трудове навчання. Технічні види праці. 6 клас: [навч.-метод. посібник], Б.М.Терещук, В.І.Туташинський. – Х.: Ранок, 2008. – 144 с.

34.Терещук Б.М. Трудове навчання. Технічні види праці. 7 клас: [навч.-метод. посібник] – Б.М.Терещук. – Х.: Ранок, 2008. – 208 с.

35. Терещук Б.Н. Трудовое обучение. Технические виды труда: [учеб. для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений] / Б.Н. Терещук, В.И. Туташинский.– К.: Видавництво «Арка», 2005.–208с.

36.ТерещукА.І. Трудове навчання. Методичні та дидактичні матеріали. 5 клас / А.І. Терещук , О.М. Коберник. – ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.– 160с.

37.Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін / Д.О.Тхоржевський. – [3-є видання, перероблене і доповнене]. – К.: Вища шк., 1992. – 334с.

38.Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання / Д.О.Тхоржевський. – [4-е видання, перероблене і доповнене]. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. – Ч.1: Теорія трудового навчання. – 2000. – 248 с

39.Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання / Д.О.Тхоржевський. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. – Ч.2: Загальні засади методики трудового навчання. – 2000. – 184 с.

40.Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання / Д.О.Тхоржевський. – [4-е видання, перероблене і доповнене]. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – Ч.3: Методика технічної праці у 5-9 класах. – 2001. – 219 с.

41.Чумак М.Г.Заняття з трудового навчання в 5 класі: [посібник для вчителя]/ М.Г. Чумак, М.І. Матрохін. − К.: Освіта, 1991. – 141с.
Додаткова література
1. Аверичев Ю.П. Учителю о производстве / Ю.П. Аверичев; под ред. Д.Д. Москвина.– М.: Просвещение, 1991. – 256 с.

2. Атутов П. Р. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников /Атутов П. Р., Поляков В. А. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с.

3. Гусев В. И. Совершенствование содержания политехнической подготовки учителей труда в пединституте / Гусев В. И. – К. : Выща школа, 1988. – 131 с.

4. Дікарєва Л.Й. Основи ручного в`язання. Практикум з обслуговуючої праці: [навч. посібник] / Л.Й. Дікарєва.– Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лід», 2007. –200 с.

5. Довідник учителя трудового навчання та креслення в запитаннях та відповідях / Упоряд. С.М.Дітленко, Б.М.Терещук, Н.Б. Лосіна. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 608 с.

8.Книга вчителя трудового навчання: Довідково-методичне видання / упоряд. С.М.Дятленко, –Вид.2-ге, доповн. – Харьків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 464 с.

9.Корольский В.В. Общественно полезный производительный труд учащихся: [б-ка учителя труда] / В.В. Корольский, В.Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 1990.– 175 с.

10.Короткий текстологічний словник–довідник / [упорядник Л.Т. Коваленко].– К.: Грамота, 2008. – 160 с.

11.Куликова Л.Н. Воспитать себя: [кн. для учащихся] / Л.Н. Куликова. – М.: Просвещение, 1991. – 143 с.

12.Лабораторний практикум з предмета «Технологія приготування їжі та організація виробництва: [навч. посібник для проф.-тех. навч. закл.] / Л.І. Антонець, О.М. Куба. – К.: Факт, 2003. – 304 с.

13.Мицык В.Е. Рациональное питание и пищевые продукты / В.Е. Мицык, А.Ф. Невольниченко.– К.: Урожай, 1993. – 336 с.

14.Мошкова И.Н. Психология производственного обучения: [методич. пособие] / И.Н. Мошкова, С.Л. Малов. – М.: Высш. шк., 1990. – 207 с.

15.Осадча А.І. Громадське харчування: [навч. посібник для 10-11 кл. серед. загальноосвіт.шк.] / А.І. Осадча.– [2-ге вид.]. – К.: Освіта, 1993. – 176 с.

16.Репіленко Л. Обслуговуюча праця. 10 клас: [розробки уроків] /Л Репіленко, М.Цепенюк. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2005. – 256 с.

17.Тхоржевський Д. О. Система трудового навчання / Тхоржевський Д. О. – К.: Рад. школа, 1975. – 187 с.

18.Якубин Н.Ф. Учебные задания по труду для программированного обучения. 5 класс: [кн. для учителя: из опыта работы] / Н.Ф. Якубин.– М.: Просвещение, 1991. – 128 с.

19.Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання: [навч. посібник з трудового навчання для учнів 5-9 класів]. – К .: А.С.К., 2006. – 232 с.

20.Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки: [учеб. для ПТУ] /В.И. Коротков. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Высш. шк., 1991. – 240 с.

21.Трудове навчання. Технічні види праці: [підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів] / [В.М. Мадзігон, Г.А. Кондратюк, Г.Є. Левченко та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 240 с.

22.Трудове навчання: [навч. посібник для 6 кл. серед. шк.] / В.Є. Левченко, А.І.Воловиченко. – К.: Рад. шк., 1990. – 191 с.

23.Трудове навчання: [навч. посібник для 7 кл. серед. шк.] / [В.М. Мадзігон, А.І.Воловиченко, Г.Є. Левченко та ін.]. – К.: Рад. шк., 1991. – 207 с.

24.Трудовое обучение: [проб. учеб. пособие для 7 кл. сред. шк.] / [А.К.Бешенков, Е.В. Васильченко, А.И. Иванов и др.; под ред. П.Р. Атутова, В.А.Полякова]. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с.

25.Громов Г.М. Деревообробка: [навч. посібник для учнів 10-11 кл. серед. шк.] Г.М. Громов, Г.М. Солодовников. – К.: Рад. шк., 1991. – 176 с

26.Гушулей Й.М. Основи деревообробки: [проб. навч. посібник для учнів 8-9 кл. серед. загальноосвіт. шк.] / Й.М. Гушулей. – К.: Освіта, 1996. – 144 с.

27.Гушулей Й.М. Основи техніки: [навч. посібник для учнів 8-9 кл. серед. загальгоосвіт. шк.; пер. з укр.] / Й.М. Гушулей. – К.: Освіта, 1996. – 148 с.

28.Лернер П.С. Токарное и фрезерное дело: [учеб. пособие для учащихся 8-11 кл. сред. шк.] / П.С. Лернер, П.М. Лукьянов.– М.: Просвещение, 1990. – 208 с.

29.Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи: [підручник; пер. з рос. В.К. Сидоренко] / М.І. Макієнко. – К.: Вища шк., 1994. – 311 с.

30.Терещук Б.М. Трудове навчання. Технічні види праці: [навч. посібник для 5 класу спеціальної загальноосвітньої школи] / [Б.М. Терещук, В.І. Туташинський; за ред. Г.М. Несен] . – К.: Благосвіт, 2002. – 128 с.

31.Терещук Б.М. Трудове навчання. Технічні види праці: [навч. посібник для 6 класу спеціальної загальноосвітньої школи] / [Б.М. Терещук, В.І.Туташинський; за ред. Г.М. Несен]. – К.: Благосвіт, 2002. – 127 с.

32.Трудове навчання. Обслуговуючи види праці: [підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів] / [Т.С. Мачача, Л.І. Денисенко, О.П. Гнеденко та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 256 с.

33.Трудове навчання. Технічні види праці: [підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів] / [В.М. Мадзігон, Г.А. Кондратюк, Г.Є. Левченко та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 240 с.

34.Трудове навчання: [навч. посібник для 6 кл. серед. шк.] / В.Є. Левченко, А.І. Воловиченко. – К.: Рад. шк., 1990. – 191 с.

35.Трудове навчання: [навч. посібник для 7 кл. серед. шк.] / [В.М. Мадзігон, А.І. Воловиченко, Г.Є. Левченко та ін.].– К.: Рад. шк., 1991. – 207 с.

36.Трудовое обучение: [проб. учеб. пособие для 7 кл. сред. шк.] / [А.К. Бешенков, Е.В. Васильченко, А.И. Иванов и др.; под ред. П.Р. Атутова, В.А. Полякова]. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с.37.Тхоржевський Д. О. Система трудового навчання / Тхоржевський Д. О. – К.: Рад. школа, 1975. – 187 с.


Дисципліна «Методика вивчення курсу «Технології» в старшій школі
Назва теми лекції та анотований зміст:
Технологічна підготовка учнів старшої школи

 • Особливості технологічної освіти учнів у старшій школі.

 • Профільне навчання у 10-11 класах.

 • Види профілів.

 • Технологічний профіль та його напрями.

 • Академічний профіль (рівень стандарту).

Зміст та структура курсу «Технології» в старшій школі

 • Особливості вивчення курсу «Технології» в 10-11 класах.

 • Структура і зміст навчальної програми.

 • Модульний підхід до структурування навчальної програми.

 • Інваріантна та варіативна частини програми.

 • Базовий модуль «Проектна технологія у перетворювальний діяльності людини» як основа інваріантної складової.

 • Загальна характеристика варіативної частини програми.

Методика вивчення розділу «Проектна технологія як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини»

 • Наступність вивчення розділу у 10 та 11 класах.

 • Спрямованість матеріалу розділу на поглиблення, розширення, систематизацію знань старшокласників про основи проектної технології в умовах сучасного виробництва та життєдіяльності людини.

 • Методика вивчення методів творчого мислення (сенектики, асоціативні методи, морфологічний аналіз, інформації тощо), які в сукупності презентують технологію опрацювання інформації та пошуку нових ідей для розв’язання проблемних завдань.

Методика вивчення розділу «Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектної діяльності»

 • Наступність у вивченні розділу.

 • Методика вивчення основних тем розділу: Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку проблеми засобами Інтернету. Технологія створення банку ідей. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту. Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Презентація майбутнього проекту.

Методика вивчення розділу «Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності»

 • Наступність і послідовність вивчення розділу у старшій школі.

 • Методика вивчення основних тем: Загальні відомості про дизайн. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності. Технологія створення дизайн-проекту. Експертиза майбутнього виробу. Складання проектно-технологічної документації. Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності.

Методика вивчення розділу « Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини та економічний аналіз проекту»

 • Наступність і послідовність вивчення розділу.

 • Методика ознайомлення учнів з екологічними і техногенними проблемами перетворювальної діяльності людини.

 • Формування екологічної та економічної культури випускника школи.

Методика вивчення тем: Глобальні проблеми людства. Природоохоронні технології. Економічне обґрунтування проекту. Маркетингові дослідження проекту.

Методика вивчення розділу «Проектування професійного успіху»

 • Особливості вивчення розділу в контексті професійного самовизначення старшокласників.

 • Методика вивчення тем: Проектування в соціальній сфері. Основи проектування власного професійного майбутнього. Методика навчання учнів розробленню власного порт фоліо та творчого проекту «Моя професійна кар’єра»

Методика вивчення варіативної частини

 • Види варіативних модулів у 10-11 класах.

 • Вибір варіативних модулів.

 • Змістова характеристика окремих модулів.

 • Методика вивчення окремих модулів.Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг
1. Вивчення і аналіз навально-методичних посібників для учнів 10-11 класів з технології.

2. Вивчення і аналіз навчальної програми «Технології» 10-11 класи.

3. Розробка і складання календарно-тематичного плану занять з курсу «Технології» в 10-11 класі.

4. Складання плану-конспекту теоретичного заняття в старших класах.

5. Складання плану-конспекту практичного заняття в старших класах

6. Вивчення методів контролю знань та вмінь у професійному навчанні

7. Професійне виховання і методика його проведення

8. Проведення та аналіз пробних уроків з технологіїЗміст самостійної та індивідуальної роботи
1. Зміст та організація технологічної освіти в умовах профільної школи

2. Характеристика інваріантної та варіативної частини програми з курсу «Технології» 10-11 класи

3. Методика організації проектної діяльності старшокласників з технології

4. Вивчення досвіду та аналіз роботи позашкільного гуртка

5. Розробка методичних матеріалів для проведення вікторин, конкурсів майстерності, олімпіад.

6. Попередня професійна діагностика та методичне вивчення особистості учнівської молоді з метою профорієнтації.

7. Обґрунтування теми, вибір об’єкта, предмета і визначення мети курсової роботи.

8. Визначення завдання дослідження на основі проведеного літературного огляду проблеми, яка розглядається у курсовій роботі.

9. Відпрацювання гіпотези та теоретичних передумов дослідження курсової роботи.

10.Розробка програм та методики експериментального дослідження у курсовій роботі.

11.Обробка та аналіз результатів експериментального дослідження курсової роботи

12.Формулювання висновків і рекомендацій за результатами дослідження курсової роботи


Питання до екзамену для студентів заочної форми навчання
1. Особливості технологічної освіти учнів у старшій школі.

 1. Профільне навчання у 10-11 класах.

 2. Види профілів у 10-11 класах.

 3. Академічний та технологічний профілі та їх напрями.

 4. Особливості вивчення курсу «Технології» в 10-11 класах.

 5. Структура і зміст навчальної програми в 10-11 класах «Технології».

 6. Модульний підхід до структурування навчальної програми «Технології».

 7. Інваріантна та варіативна частини програми «Технології».

 8. Базовий модуль «Проектна технологія у перетворювальний діяльності людини» як основа інваріантної складової програми «Технології».

 9. Загальна характеристика варіативної частини програми для 10-11 класах «Технології».

 10. Наступність вивчення розділу «Проектна технологія як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини» у 10 та 11 класах.

 11. Спрямованість матеріалу розділу «Проектна технологія як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини» на поглиблення, розширення, систематизацію знань старшокласників про основи проектної технології в умовах сучасного виробництва та життєдіяльності людини.

 12. Методика вивчення методів творчого мислення (сенектики, асоціативні методи, морфологічний аналіз, інформації тощо), які в сукупності презентують технологію опрацювання інформації та пошуку нових ідей для розв’язання проблемних завдань.

 13. Наступність у вивченні розділу «Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектної діяльності».

 14. Методика вивчення розділу: «Основні інформаційні джерела.»

 15. Методика вивчення розділу: «Технологія пошуку проблеми засобами Інтернету.»

 16. Методика вивчення розділу: «Технологія створення банку ідей. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту.»

 17. Методика вивчення розділу: «Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі».

 18. Методика вивчення розділу: «Презентація майбутнього проекту».

 19. Наступність і послідовність вивчення розділу «Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності» у старшій школі.

 20. Методика вивчення теми: «Загальні відомості про дизайн.»

 21. Методика вивчення теми: «Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності.»

 22. Методика вивчення теми: « Технологія створення дизайн-проекту. Експертиза майбутнього виробу.

 23. Методика вивчення теми: «Складання проектно-технологічної документації. Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності.».

 24. Методика вивчення розділу «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини та економічний аналіз проекту»

 25. Наступність і послідовність вивчення розділу «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини та економічний аналіз проекту».

 26. Методика ознайомлення учнів з екологічними і техногенними проблемами перетворювальної діяльності людини.

 27. Формування екологічної та економічної культури випускника школи.

 28. Методика вивчення теми: «Глобальні проблеми людства»

 29. Методика вивчення теми: «Природоохоронні технології.»

 30. Методика вивчення теми: « Економічне обґрунтування проекту. Маркетингові дослідження проекту.».

 31. Методика вивчення розділу «Проектування професійного успіху»

 32. Особливості вивчення розділу «Проектування професійного успіху» в контексті професійного самовизначення старшокласників.

 33. Методика вивчення тем: Проектування в соціальній сфері. Основи проектування власного професійного майбутнього.

 34. Методика навчання учнів розробленню власного портфоліо та творчого проекту «Моя професійна кар’єра».

 35. Методика вивчення варіативної частини в 10-11 класах.

 36. Види варіативних модулів у 10-11 класах.

 37. Вибір варіативних модулів у 10-11 класах.

 38. Змістова характеристика окремих модулів.

 39. Методика вивчення модулю окремого модулю (за власним вибором).Список літератури з дисципліни
1. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.

2. Державний стандарт освітньої галузі “Технологія” // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. − № 4. − С. 4-7.

3. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: [навч.-метод. посібник] / [за заг. ред. О.М.Коберника, Г.В.Терещук]. – Умань: СПД Жовтий, 2008. – 212 с.

4. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом / Кругликов Г. И. – М. : Издательский центр “Академия”, 2002. − 480 с.

5. Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід: [навч. посіб.] / [за заг. ред. О.М.Коберника, В.К.Сидоренка]. – Умань: СПД Жовтий, 2008. – 216 с.

6. Мигур П.Х. Обработка металла в школьных мастерских: [кн. для учителя] / П.Х. Мигур, Э.В. Рихвк. – М.: Просвещение, 1991.– 175с.

7.Навчальна програма. Трудове навчання. 5–9 класи. Нова редакція / [Лист Міністерства освіти і науки України №1/11 – 8205 від 27.08.10].

8.Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. – К. : Шкільний світ, 2001. – 24 с.

9.Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : [навч. посібник] / Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. – К. : Просвіта, 2000. – 363 с.

10.Освітні технології : [навчально-методичний посібник] / [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.]; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

11.Основы методики трудового и профессионального обучения / В.А. Кальней, В.С.Капралова, В.А.Поляков; Под ред. В.А.Полякова. – М.: Просвещение, 1987. – 191с.

12.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання. 5-12 класи / М-во освіти та науки України. – К. : Перун, 2005. – 255 с.

13.Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання. 5-9 класи /М-во освіти та науки України. – К.: Шкільний світ, 2001. – 311 с.

14.Програми середньої загальноосвітньої школи. Трудове навчання (Профілі: Основи слюсарної справи 8-9 класи; металообробка 8-9 класи) / М-во освіти та науки України. – К. : Освіта, 1993. – 327с.

15.Смолкин А.М. Методы активного обучения: [науч.-метод. пособие] /А.М. Смолкин.– М.: Высш. шк., 1991.– 176с.

16.Соколов Б.О. Металообробка: [навч. посібник для учнів 10-11 кл. серед. шк.] / Б.О. Соколов, А.В. Румянцев.– К.: Рад. шк., 1991.– 175с.

17.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [науч.-метод. пособие]. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. За ред. О.І.Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

18.Терещук Б.М. Трудове навчання (для хлопчиків). 5 клас: [навч.-метод. посібник] / Б.М.Терещук, В.І.Туташинський. – Х.: Ранок, 2008. – 160 с.

19. Технології: 10 кл.: підручник / О.М.Коберник, А.І.Терещук, О.Г.Гервас [та ін.]. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 160 с.

20. Технології: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / О.М.Коберник, А.І.Терещук, О.Г.Гервас [та ін.]. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 160 с.

21.Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін / Д.О.Тхоржевський. – [3-є видання, перероблене і доповнене]. – К.: Вища шк., 1992. – 334 с.

22.Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання / Д.О.Тхоржевський. – [4-е видання, перероблене і доповнене]. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. – Ч.1: Теорія трудового навчання. – 2000. – 248 с.23.Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання / Д.О.Тхоржевський. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. – Ч.2: Загальні засади методики трудового навчання. – 2000. – 184 с.

24.Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання / Д.О.Тхоржевський. – [4-е видання, перероблене і доповнене]. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – Ч.3: Методика технічної праці у 5-9 класах. – 2001. – 219 с.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifmto -> pptamtn
ifmto -> Програма навчальної дисципліни пп 15 «алгебра І теорія чисел»
ifmto -> Програма навчальної дисципліни пмп 08 лінійна алгебра напрям підготовки: 040201 Математика
pptamtn -> «методологія та методи наукових досліджень» Лекційні заняття, їх тематика, зміст І обсяг
ifmto -> Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Фізика твердого тіла у застосуванні до твердотільної мікроелектроніки»
ifmto -> В. М. Сучасні інформаційні системи і технології. Навчальний посібник
ifmto -> Форма навчання – заочна Інститут фізико-математичної і технологічної освіти Кафедра дидактики природничо–наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Дисципліна – педагогіка. Графік консультацій – понеділок
ifmto -> Конспектування теоретичного матеріалу: числові множини; властивості операцій над множинами
ifmto -> Теорія подільності натуральні І цілі числа
ifmto -> Конспектування теоретичного матеріалу: числові множини; властивості операцій над множинами

Скачати 305.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка