Додаток 1 шкільний тест розумового розвитку учнівСкачати 452.5 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації11.10.2018
Розмір452.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Додаток 1

ШКІЛЬНИЙ ТЕСТ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ


форми А та В

Загальна інструкція учням


Зараз вам будуть запроnоновані завдання, які дадуть змогу з’ясувати, наскільки добре ви розмірковуєте, думаєте, порівнюєте nредмети і явиища навколишньої дійсності, знаходите в них загальне та відмінне.

Пропоновані завдання відрізняються від тих, які вu щоденно виконуєте на уроках. Для їх розв’язання треба мати ось такі бланки (додаток 1).

Tenep заповніть верхню частину бланка: вкажіть nрізвище, ім’я, дату, клас, вік.

Ви будете виконувати різні набори тестових задач, так звані субтести. Іх шість. Подані вонu на окремuх аркушах: два перших субтестu визначають вашу загальну обізнаність, світоглядну nоінформованість, третій - здатність встановлюватu аналогії між nредметами і явuщамu, четвертuй уміння класифікувати, n’ятuй узагальнювати і шостий субтєст вuзначає piвeнь розвитку математичного мислення.

Перед nочатком виконання кожного субтесту наводuться інструкція, яка також nодана на окремому аркуші. У ній onuсується nроnонований тun тестових задач та наводяться npuклади, що наочно nояснюють сnосіб розв’язування цих задач.

На виконання кожного субтесту відводиться обмежена кількість часу (див. дані на бланку).

Розnочинатu i npunuняти роботу над тестовuми задачамu треба за нашою командою. Аркуші, на яких nодано інструкції та набори задач, ні в якому разі самостійно нe nepeгopтaтu.

Усі задачі треба розвязувати у nроnонованій nослідовності. Не затрuмуйтеся довго над однією задачею. Намагайтеся npaцювати швuдко і без nомилок.

Уcnixy вам!

Опис і приклади розв’язання задач субтесту 1
У поданих реченнях не вистачае одного слова. Розв’язування задач полягає в тому, щоб із п’яти наведних нижче слів nідібрати те слово, яке правильно доповнює зміст речення. Відшукавши таке слово, ви пишете у відповідній графі бланка літеру, під якою зазначене це слово.

Наприклад:

Однаковими за значенням є слова автобіографія і …а) випадок, б) подвиг, в) життєпис, г) книга, д) літопuс.

Правильна відповідь: «життєпис» - це слово зазначено під літерою «в», яку і треба записати у графі «відповідь».Інший приклад:

Протилежними за значенням є cлoвa негативний іа) невдалий, б) спірний, в) важливий, г) випадковий, д) позитивний.

Правильна відповідь: позитивний.Це слово зазначено під літерою «д», яку і треба написати у графі «відповідь».


НЕ ІІЕРЕГОРТАЙТЕ СТОРІНКУ БЕЗ ДОЗВОЛУ!

Субтест 1 Ф о р м а А


1. Перші букви імені та по батькові це…

а) вексель, б) ініціали, в) автограф, г) індекс, д) ієрогліф.

2. Гуманний — це…

а) суспільний, б) людяний, в) nрофесійний, г) агресивнuй, д)зневажливий.

3. Система поглядів на природу і суспільство — це…

a) мрія, б) оцінка, в) світогляд, г) кругозір, д) ілюзія.

4. Однаковими за значенням є слова демократія і …?

а) анархія, б) абсолютuзм, в) народовладдя, г) династія, д) автократія.

5. Наука про виведення кращих порід тварин і сортів рослин називаеться…

а) біоніка, б) хімія, в) селекція, г) ботаніка, д) фізіологія

6. Короткий запис, стислий виклад змісту книжки, лекції, доповіді — це…

а) абзац, б) цuтата, в) рубрика, г) уривок, д) конспект.

7. Начитаність, глибоке і грунтовне пізнання — це…

а) інтелігентність, б) досвідченість, в) ерудиція, г) талант, д) зарозумілість.

8. Відсутність інтересу до оточення і небажання брати активну участь — це…

а) раціональність, б) пасивність, в) чуйність, г) суперечлuвість, д) байдужість.

9. Звід законів, які стосуються тіеї чи іншої сфери людської життєд-ті, називавться…

а) резолюцією, б) постановою, в) градацією, г) кодексом, д) nроектом.

10. Протилежними за значенням є слова лицемірний і…

а) щирий, б) суперечливий, в) фальшивий, г) ввічливий, д) рішучuй.

11. Якщо спір чи дискусія завершуються взаємними поступками, тоді говорять про…

а) компроміс, б) спілкування, в) об’єднання, г) переговори, д) суперечності.

12. Етика — це вчення про…

a) пcuxікy, б) мораль, в) природу, г) суспільство, д) мистецтво.

13. Протилежним до поняття ідентичний буде поняття…

а) тотожнuй, б) єдиний, в) переконливuй, г) різний, д) ізольований.

1 4. Вивільнення від залежності, врівняння у правах це…

а) закон, б) еміграція, в) переконання, г) дія, д) емансипація.

15. Оnозиція — це…

а) nротидія, б) злагода, в) думка, r) політика, д) рішення.

16. Цивілізація — це ...

а) формація. б) старовика, в) виробництво, r) культура. д) сnілкування.
1 . Однаковими за значенням є слова пріорuтет і

а) винахід, б) ідеал, в) вибір, г) першість, д) керівіництво.

18. Коаліція — це …

а) конкуренція, б) політика, в) ворожнеча. г) розмежування, д) об’єднаіння.

19. Однаковими за значенням е слова альтруїзм і …

а) людинолюбство, б) взаємовідношення, в) ввічливість, г) егоїзм, д) моральність.

20. Людина, яка скептично ставиться до прогресу, є ...

а) демократом, б) радикалом, в) консерватором. г) лібералом, д) анархістом.

СУБТЕСТ 1 Форма Б

1. Еволюція — це…

а) порядок, б) час, в) nостійність, г) виnадковість, д) розвиток.

2. Бадьоре і радісне сприйняття світу — це …

а) смуток, б) стійкість, в) оптuмізм, г) сентиментальність, д) байдужість.

3. Однаковими за значенням є слова антиnатія і.…

а) оточення, б) симпатія, в) ставлення, г) прихильність, д) неприязнь.

4. Держава, яка є незалежною від інших держав, називається ...

а) суверенною, б) малорозвиненою, в) миролюбивою, г) квітучою, д) сильною.5. Систематизований перелік будь-яких предметів (книги, картини тощо) — це…

а) анотація, б) словнuк, в) nосібник, г) каталог, д) абонемент.6. Максимально коротка і чітка відповідь називаеться ...

а) красномовною, б) лаконічною, в) докладною, г) багатослівною, д) сnонтанною.

7. Міграція — це ...

а) розвиток, б) умова, в) видозміна, г) переселення, д) життя.

8. Той, хто має відчуття міри і поводиться, як належить вихованій людииі, є

а) комунікативним, б) об’єктuвнuм, в) тактовним, г) компетентним, д) скромним.

9. Цікава чи завершена думка, яку висловлено коротко і влучно,— це...

а) афоризм, б) уривок, в) nереказ, г) enoc, д) діалог.

10. Універсальнuй — це …

а) цілесnрямований, б) єдинuй, в) розnовсюдженuй, г) корисний, д) різнобічний.

11. Протилежним до поняття унікальний буде поняття

а) nрозорий, б) розповсюджений, в) тендітнuй, г) рідкіснuй, д) точнuй.

12. Відтінок часу, який дорівнює десятидням, називається...

а) декада, б) канікули, в) тиждень, г) семестр, д) квартал

18. Однаковими за значенням є слова самоуnравління і…

а) автономія, б) закон, в) nраво, г) прогрес, д) залежність.

14. Протилежним до поняття стабільний буде поняття

а) постійний, б) знаючий, в) безnерервний, г) зміннuй, д) рідкісний.

15. Сукупність наук, які вивчають мову і літературу — це...

а) логіка, б) соціологія, в) філологія, г) естетика, д) філософія.

16. Думка, яка не зовсім nepeвipeнa, є...

а) парадоксальна, б) правдива, в) осмислена, г) гіnотетична, д) хибна.

17. Однаковими за значенням є слова гегемонія і...

а) рівноправ’я, б) панування, в) гетьманування, г) гармонія, д) відставання.

18. Тотальнuй — це...

а) частковий, б) поодинокuй, в) усеохоnлюючий, г) пере­можнuй, д) швидкий.

19. Рівноціннuй замінник чого-небудь — це...

а) сировина, б) еквівалент, в) цінність, г) сурогат. д) niдробка.

20. Конфронтація — це...

а) солідарність, б) nepeгoвopu, в) сnівробітництво, г) агреcія, д) суперництво.


Каталог: 2016
2016 -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
2016 -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення

Скачати 452.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка