Додаток до п. 3 педагогічної ради №1 Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнівСкачати 35.77 Kb.
Дата конвертації11.01.2019
Розмір35.77 Kb.
#79000
ТипДодаток
Додаток до п.3 педагогічної ради №1
Довідка

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів

із курсу «Людина і світ» на ІІ курсах

Ніжинського обласного педагогічного ліцею

Чернігівської обласної ради
У період із 21.11.2016 р. по16.12.2016 р. комісією у складі: голова комісії – директор ліцею Т.М.Шевчук; заступник голови комісії – заступник директора з НВР С.М.Сліпак; членів комісії – заступник директора з ВР Т.М.Вантух, заступник директора з виховної роботи; О.С.Дудченко, вчитель правознавства, вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із предмету «Людина і світ».

Вивчення стану викладання здійснювалось за напрямами: • нормативно-правовий аспект;

 • кадровий аспект;

 • організаційний аспект (навчальні плани);

 • контрольно-аналітичний аспект;

 • методичний аспект;

 • аспект позакласної роботи з предмету;

 • матеріально-технічний аспект;

 • забезпечення учнів підручниками, програмовою літературою, наочними посібниками.

Контроль здійснювався шляхом:

 • аналізу наданих учителем історії матеріалів щодо викладання курсу «Людина і світ»;

 • аналізу результатів зрізу знань із предмета учнів ІІ курсів усіх класів ліцею;

 • відвідування уроків предмету «Людина і світ».

Кадрове забезпечення

Курс «Людина і світ» викладає вчитель історії Рябцева Олена Миколаївна. Вона має 13 років педагогічного стажу (закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя у 2003 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»), має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» як вчитель предмету «Людина і світ» – «спеціаліст», тижневе навантаження з предмету – 1,5 години на тиждень.Програмно-методичне забезпечення.

Навчальна програма, підручники та навчально-методичні посібники, якими користується вчитель, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчанням у 2016/17 навчальному році, а саме: • програма курсу «Людина і світ» 11 клас (рівень стандарту/ академічний рівень). Програму розміщено на офіційному web-сайті МОНУ за таким покликанням: http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/lud-svit-st-ak.pdf

 • підручник «Людина і світ» (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас // Назаренко Н.В., Воронянський В.О., Назаренко Г.І., Мануйлов Є.М., Требін М.П., Панфілов О.Ю., Каліновський Ю.

Вчитель використовує у своїй роботі періодичні видання, фахові навчальні сайти.

Олена Миколаївна обізнана із вимогами навчальної програми з предмету, нормативними документами: 1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОН України 17.08.2016 № 1/9-437).

 2. Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів. (Наказ МОН №496 від 03.06.08) - Інформаційний збірник МОН України, № 16-17, 2008р, ст.40 – 45.

 3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. (Наказ МОН, молоді та спорту України від 13.04.11 №329) - Інформаційний збірник МОН України, № 14-15, 2011р, ст.24 – 29.

 4. Щодо особливостей підручників для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. (Лист МОН, молоді та спорту України від 22.06.11 №1.4/18-2020).

 5. Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено МОНУ» (Наказ МОНУ від 28.10.2010 №1021).

 6. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів. (Лист МОНУ від 29.10.07 №1/9 - 651) - Інформаційний збірник МОН України, № 34-35, 2007, ст. 39 – 41.

 7. Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у

старшій школі (Наказ МОНУ від 11.09.2009 №854) - Інформаційний збірник МОН України, № 28-29, 2009р, ст. 57 – 64.

Програма розрахована на 17 годин на рік. Вивчення курсу «Людина і світ» у ліцеї здійснюється за рівнем стандарту в 11 класах у І семестрі.

Таким чином, програмно-методичне забезпечення викладання предмету відповідає державним вимогам.

Методична робота

Сьогодні перед школою стоять складні завдання, одне з яких –на основі формування життєвих компетентностей особистості. Молоді українці мають бути толерантними, здатними швидко орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, критично мислити, бачити альтернативи, знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

Визначальними якостями особистості мають бути світогляд, компетентність, толерантність, громадянська позиція.

Важлива роль у процесі виховання сучасного громадянина України належить курсу «Людина і світ», тому що зміст предмета спрямований не тільки на засвоєння інформації про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя демократичного суспільства, а передусім на формування в учнів емоційно-ціннісних орієнтацій відповідно до етичних цінностей людства загалом й українського народу зокрема. Вивчення курсу має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті, тому структура курсу включає нтегровані знання цілісного циклу суспільних наук: соціології, політології, правознавства, етики, економічної теорії, соціальної психології, культурології, соціальної екології, філософії. Зважаючи на це вчитель організовує роботу на уроці таким чином, щоб поглибити знання учнів із історії України. Перед вчителем поставлене завдання формувати в учнів такі етичних категорій, як почуття власної гідності, порядність, чесність, толерантність і на їх основі розвивати вміння здійснювати моральний вибір, пояснювати свою позицію, моделювати свою поведінку в конкретних ситуаціях.

Курси підвищення кваліфікації на базі ЧОІППО імені К.Д.Ушинського Олена Миколаївна пройшла як вчитель історії у 2014 році, як вчитель курсу «Людина і світ» – не проходила.

О. М. Рябцева значну увагу приділяє самоосвіті та участі у роботі предметної кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін. Як свідчать результати вивчення, особливо ефективними є такі форми й методи роботи, як науково-практичні конференції («Права та обов’язки людини і громадянина в Україні (2013-2014 р.р.); «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні (2015 р.), інструктивно-методичні, проблемно-тематичні засідання («Права, свободи та відповідальність», ЗОШ №9 2012-2013 н.р.) й тренінги, що проводились в ліцеї («Формування особистості учня в контексті впровадження педагогіки успіху в навчально-виховний процес ліцею» (2015 р.), «Формування акмеологічної позиції вчителя» (2015 р.), «Модель та структура сучасного уроку» (2016 р.), «Формування морально-етичних цінностей учнів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін» (2016 р.)).

Вона взяла участь у конкурсі «Учитель року – 2016» у номінації «Історія України», Олена Миколаївна створила власний блог (http://lyceumhistory.blogspot.com/2015/12/2-2015_2.html), де представлено її науково-методичну роботу. Проте, методичних матеріалів з курсу «Людина і світ» немає.

Організація навчально-виховного процесу.

Аналіз відвіданих уроків, співбесід, усного опитування учнів, вивчення шкільної документації свідчать, що вчитель курсу «Людина і світ» має належну науково-теоретичну підготовку, володіє сучасною методикою викладання навчальних предметів, вдумливо і науково організовує навчально-виховний процес, стимулює інтерес учнів до предмету, формує у них національну свідомість, загальнолюдські моральні якості, поглиблює знання про державу і світ, народні традиції та звичаї, розкриває особливості взаємозв’язків людини та держави, застосовує різноманітні форми і методи навчання, доступно й зрозуміло пояснює матеріал. Вчитель організовує роботу відповідно до індивідуальних можливостей учнів; використовує методи бесіди, лекції, фронтального опитування, тестування, ефективно застосовує інтерактивні прийоми («Мікрофон», «Мозковий штурм», «Асоціативний кущ», «Фішбоун», «Шість капелюшків мислення», «Аукціон знань»). На уроках панує атмосфера взаєморозуміння та поваги.

Календарно-тематичні плани, за якими працює вчитель, відповідають діючим державним програмам, розглянуті на засіданні предметної кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, погоджені заступником директора з навчально-виховної роботи та затверджені директором ліцею.

Ведення сторінок класних журналів в основному відповідає чинним вимогам.Програма предмета «Людина і світ» не передбачає проведення уроків тематичного контролю. Для перевірки навчальних досягнень учнів вчитель проводять усне опитування, термінологічні міні-диктанти, тестування, контрольні завдання, які виконуються фронтально, групою, або індивідуально, за підготовленими картками-інструкціями. Вчитель дотримуються Критеріїв оцінювання, але поточні оцінки виставляються не завжди своєчасно. Рівень знань, умінь, та навичок учнів із предмету, передбачених програмою МОНУ, у переважної частини учнів сформований на достатньому рівні – 16%, та високому - 84%

№ п/п

Клас, курс

ПІБ вчителя

Кількість учнів


Писало

0-3 б.

4-6 б.


7-9 б.


10-12 б.


% якості

% успішність

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%
ІІ інозем. філол.

О.М.Рябцева

29

24

0

0

0

0

3

13

21

87

24

100

87

24
ІІ укр. філол.

О.М.Рябцева

28

20

0

0

0

0

2

10

18

90

20

100

90

20
ІІ фіз.-мат.

О.М.Рябцева

30

25

0

0

0

0

6

24

19

76

25

100

76

25

Усього


87

69

0

0

0

0

11

16

58

84

69

100

69

100

Аналіз результатів зрізу знань показав, що ліцеїсти гарно справилися із тестовими завданнями з однією правильною відповіддю, а завдання з короткою відповіддю множинного вибору виявилися для учнів складнішими.

Позакласна робота з предмету «Людина і світ» планується і проводиться вчителем в основному в межах тижнів історії, правознавства, інтегрованих виховних, під час відзначення державних і родинних свят. Серед традиційних позакласних заходів проводяться такі: заочні подорожі, екскурсії по історичних місцях рідного краю та до музеїв, конкурси стінних газет, зустрічі з видатними, небайдужими та цікавими, успішними людьми, диспути, вікторини, перегляд та обговорення фільмів.Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.

Адміністрація ліцею приділяє належну увагу матеріально-технічному забезпеченню викладання курсу «Людина і світ».

Усі аудиторії, де проводяться навчальні заняття, відповідають Державним санітарним правилам і нормам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, які погоджені листом МОН України віл 05.06.2001 р. за № 1/12-1459, у них створені необхідні умови для занять, вони мають Wі–Fі покриття та забезпечені технічними засобами навчання, зокрема мультимедійним проектором та екраном.

Учні 100% забезпечені підручниками.Загальні висновки.

Результати аналізу стану викладання курсу «Людина і світ» в ліцеї свідчать про те, що вчитель, який викладає предмет, має необхідний рівень педагогічної кваліфікації. Однак є резерви для підвищення рівня викладання предмета, покращення якості знань учнів та способів розповсюдження власного досвіду.

Проте Олені Миколаївні слід для зацікавлення учнів предметом, переконання їх у необхідності знань про світ та місце людини в ньому, будувати уроки на поєднанні особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання.

У ліцеї організована системна робота щодо контролю за якістю знань учнів, виконанням програмового матеріалу у повному обсязі, раз на п’ять років здійснюється моніторинг якості освіти із курсу «Людина і світ» шляхом проведення зрізів знань.

Стан викладання курсу «Людина і світ» вважати задовільним.

Отже, враховуючи вищезазначене, надано відповідні рекомендації: • продовжувати працювати над оновленням форм навчання через упровадження особистісно-оріентованого, компетентнісного та діяльнісного підходів, ІКТ;

 • поглиблювати інтерес до вивчення предмету через залучення учнів до позакласної діяльності, використання ІКТ;

 • сприяти вихованню патріотичних почуттів та якостей ліцеїстів через практичне спрямування предмету;

 • під час складання плану роботи гуртка «Хоровий спів» увести до обов’язкового репертуару музичних творів для виконання ліцеїстів «Молитву за Україну» (музика М. Лисенка, слова О. Кониського), якою розпочинається знайомство з курсом «Людина і світ»;

 • поповнювати власний блог методичними матеріалами з курсу «Людина і світ».

Директор ліцею Т.М.Шевчук

Заступник директора з НВР С.М.Сліпак

Заступник директора з ВР Т.М.ВантухВчитель правознавства О.С.Дудченко
Каталог: upload -> iblock
iblock -> Організація навчально-виховної роботи в інтернатних закладах Остапчук І. C., головний спеціаліст уон рода
iblock -> Звіт про підсумки роботи за 2014 рік
iblock -> Методична розробка Використання технології критичного мислення на уроках географії з метою формування ключових компетентностей учнів Вчитель географії Тітечко С. Є
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації
iblock -> Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
iblock -> Конкурсу «Вчитель року -2010»
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет початкової, дошкільної, корекційної та інклюзивної освіти
iblock -> Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури

Скачати 35.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка