Договір на корпоративне обслуговування № к м. Київ 200 рСкачати 228.19 Kb.
Дата конвертації08.12.2018
Розмір228.19 Kb.
Договір на корпоративне обслуговування №____
м. Київ «____» _________ 200_ р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристична компанія «Сага» (ідентифікаційний код 33790261; ліцензія АБ № 217634 від 06.10.2005 р. на здійснення туроператорської діяльності, видана Державною Туристичною Адміністрацією України), платник єдиного податку на прибуток за ставкою 10% (не платник ПДВ), в особі директора Нужної Марії Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, надалі Туристична Компанія, з однієї сторони, та ___________________________________________________

(ідентифікаційний код __________________________), платник податку на прибуток____________________________________, (свідоцтво платника ПДВ №______________________) в особі __________________________________________________, який діє на підставі ________________________________, з іншої сторони, надалі Замовник, разом – Сторони, дійшли згоди та домовились про таке:
 1. Визначення понять

З метою уніфікації понятійного апарату цього Договору Сторони домовились, що у цьому Договорі вони оперують поняттями, які вважаються спеціальною термінологією цього Договору, виключно у контексті їх тлумачення, поданному нижче:

Договір – цей договір;

Додаток/Додатки – письмові додатки, доповнення та уточнення до Договору, оформлені в належному порядку, підписані сторонами правочини, що є невід’ємною частиною/частинами Договору;

Реалізація Туристичного Продукту – безпосереднє надання та здійснення послуг, що входять до складу Туристичного Продукту.Туризм - тимчасовий виїзд (на термін від 24 годин до 183 діб з урахуванням днів від’їзду та приїзду) особи/осіб з місця постійного проживання по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою, без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях;

Турист – співробітник Замовника, який виступає безпосереднім споживачем Туристичного Продукту;Туристичний Продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, або туристична послуга, що реалізуються або пропонуються для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять окремо або разом послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, тощо).
2. Предмет Договору

2.1. Туристична Компанія на замовлення Замовника і за його кошти зобов'язується надати Туристам Замовника Туристичний Продукт, або туристичні послуги, що передбачені відповідним Додатком.

2.2. Туристичні послуги, що входять до складу Туристичного Продукту Туристичної Компанії, безпосередньо надаються _________________ (за межами або в межах – потрібне вписати) митної території України.

2.3. Список групи Туристів Замовника / ім’я туриста замовника зі вказанням Прізвища, Імені та По-батькові; а також паспортних даних наводиться у відповідному Додатку до Договору. Виключне право на отримання Туристичного Продукту мають лише Туристи Замовника, вказані у відповідному Додатку. Дія Договору поширюється на Туристів Замовника, вказаних у відповідному Додатку до Договору, інші співробітники Замовника Туристами Замовника не вважаються.

2.4. Туристична Компанія надає Замовнику Реалізацію Туристичного Продукту на основі умов Угод з авіакомпаніями, готелями, іншими партнерами Туристичної Компанії.

2.5. Для забезпечення нормальної роботи і співробітництва за цим Договором Замовник надає Туристичній Компанії список співробітників зі зразками їх підписів, що мають право від імені Замовника здійснювати діяльність і вчиняти дії за цим Договором. Такий список є відповідним Додатком до Договору і його невід’ємною частиною.

2.6. Туристична Компанія від імені своїх партнерів на підставі агентських угод та договорів комісії з такими партнерами бере на себе зобов’язання як генеральний агент з надання посередницьких послуг з метою реалізації послуг партнерів, що входять до складу Туристичного Продукту. Під послугами партнерів розуміються бронювання, оформлення та продаж квитків (авіаквитків, залізничних квитків, тощо); бронювання та організація трансферів (автотранспортні послуги); бронювання номерів у засобах розмішення (готелях, санаторіях, тощо); організація туристичного та екскурсійного супроводу; інших туристичних та супутніх послуг.

2.7. Всі грошові кошти, що надходять на рахунок Туристичної Компанії від Замовника, а потім на рахунки партнерів Туристичної Компанії, належать партнерам Туристичної Компанії і довірені Туристичній Компанії лише до повного розрахунку за послуги з партнерами, за винятком комісійної винагороди Туристичної Компанії. Комісійна винагорода Туристичної Компанії становить різницю між вартістю поставленого (реалізованого) нею Замовнику Туристичного Продукту, сформованого з послуг, що надаються партнерами Туристичної Компанії, та вартістю послуг Туристичного Продукту, наданих партнерами Туристичної Компанії.3. Обов'язки сторін

3.1. Туристична Компанія зобов'язується: • надати Замовнику та його Туристам в повному обсязі, в кількості, якості та у визначені Договором терміни послуги, передбачені Додатком №1;

 • за умови повної сплати вартості Туристичного Продукту Замовником у строки, встановлені даним Договором, видати Замовникові проїзні та інші необхідні документи, необхідні для отримання туристичних послуг Туристами та підтвердження статусу Туристів;

 • надавати Замовникові та його Туристам необхідну і достовірну інформацію про Туристичний Продукт, обов'язки та правила поведінки Туриста, умови страхування, порядок відшкодування завданих Туристом збитків, умови відмови від послуг, іншу необхідну інформацію;

 • виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки Туриста, охорони туристичних ресурсів та довкілля;

 • відшкодовувати в установленому порядку фактично завдані збитки Замовникові, іншим особам та довкіллю, які виникли виключно та внаслідок ненадання чи неналежного надання комплексу послуг, передбачених Договором, та у разі наявності вини Туристичної Компаніі, яка доведена у встановленому законом порядку та підтверджена належними документами, які свідчать про наявність вини;

 • здійснити добровільне медичне страхування Туристів Замовника на основі угоди між Туристичною Компанією і страховими компаніями, якщо Замовник або його Туристи висловлять таке бажання;

 • за згодою Замовника Туристична Компанія забезпечує страхування інших ризиків, пов'язаних з Реалізацією Туристичного Продукту, що оформлюється відповідним Додатком до Договору.

 • під час Реалізації Туристичного Продукту, в разі якщо йдеться про групову подорож, забезпечити групу керівником або гідом за згодою Замовника;

 • в разі внесення змін до однієї чи кількох туристичних послуг Туристичного Продукту як цілісності невідкладно інформувати про це Замовника, але в строк не менше ніж 48 годин до моменту початку Реалізації Туристичного Продукту.

3.2. Замовник та Туристи Замовника зобов'язуються: • надати Туристичній Компанії всі необхідні для бронювання та Реалізації Туристичного Продукту відомості та документи (або їх копії) в необхідній кількості примірників;

 • сплатити вартість Туристичного Продукту Туристичної Компанії в терміни, передбачені Договором;

 • не порушувати права та інтереси інших осіб, вимог законів, які діють на території країни, де здійснюється Реалізація Туристичного Продукту;

 • виконувати санітарні та інші правила;

 • поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування місцевості перебування;

 • зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в місцевості перебування;

 • дотримуватись умов і правил, передбачених Договором про надання туристичних послуг;

 • надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для Реалізації Туристичного Продукту;

 • дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;

 • відшкодовувати Туристичній Компанії збитки, завдані їй власними неправомірним діями;

 • при поїздках до регіонів з підвищеним рівнем епідеміологічного ризику до моменту виїзду до таких регіонів самостійно зробити необхідні зчеплення та вакцинації; отримати документ про проведення таких зчеплень та вакцинацій;

 • виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України;

 • не брати з собою у подорож тварин, рослини, гриби, мхи і лишайники; не розміщувати представників згаданих царств природи у засобах розміщення та транспортних засобах.


4. Права сторін

4.1. Туристична Компанія має право: • відмовитися від виконання Договору у випадках: виникнення форс-мажорних обставин, визначених Договором, при яких Реалізація Туристичного Продукту виявиться неможливою; в разі невчасного та/або неповного подання Замовником Туристичній Компанії необхідних для оформлення Туристичного Продукту документів Туристів Замовника; в разі подання Замовником Туристичній Компанії неправдивих та/або завідомо неправдивих даних і інформації щодо Туристів Замовника, та/або підроблених чи нечинних документів;

 • отримати від Замовника необхідну інформацію персонального характеру про Туристів Замовника з метою Реалізації Туристичного Продукту та проведення належної підготовки до його Реалізації;

 • у виключних випадках змінювати передбачені Додатком №1 готелі на готелі тієї ж або вищої категорії в разі неможливості надання послуг у засобах розміщення обумовленої якості та класу з незалежних від Туристичної Компанії причин (з причин аварії мереж водопостачання, систем опалення, пожежі, виходу з ладу систем вентиляції та кондиціювання повітря, тощо), про що Замовник та Туристи Замовника мають бути невідкладно проінформованими; оперативно змінювати порядок проведення екскурсійних, та/або культурних, та/або пізнавальних заходів, передбачених Додатком №1;

 • на будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до складу Туристичного Продукту, якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки Туристів Замовника;

 • відмінити Реалізацію Туристичного Продукту в разі недокомплектації групи з вини Замовника, якщо йдеться про груповий тур;

 • на відшкодовування вповноваженим представником Замовника або безпосередньо Туристами Замовника готівкою на місці в повному обсязі збитків, завданих Туристичній Компанії в ході Реалізації Туристичного Продукту доведеними або фактичними неправомірними діями Туристів Замовника.

4.2. Замовник і Туристи Замовника мають право на: • необхідну і достовірну інформацію про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища у місцевості Реалізації Туристичного Продукту;

 • інформацію про наявність ліцензії у Туристичної Компанії, необхідних дозволів, сертифікатів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством;

 • інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності Туристичної Компанії у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії та наявність договору з такою установою;

 • отримання комплексу туристичних послуг, передбачених Договором;

 • особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, що стосується безпосередньо Туристів Замовника, а також майна, забезпечення яких здійснюється Туристичною Компанією;

 • відшкодування матеріальних збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов Договору, які виникли внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг, що входять до складу Туристичного Продукту.


5. Вартість Туристичного Продукту та порядок розрахунків

5.1.Винагорода Туристичної Компанії становить різницю між вартістю поставленого (реалізованого) нею Туристичного Продукту та вартістю витрат, понесених Туристичною Компанією внаслідок придбання (створення) такого Туристичного Продукту. Вартість поставленого Туристичного Продукту включає сукупність витрат, понесених Туристичною Компанією внаслідок придбання (створення) Туристичного Продукту.

5.2.Вартість Туристичного Продукту встановлюється відповідним Додатком.

5.3. До моменту укладення Договору Замовник сплачує Туристичній Компанії ________% (_____________________відсотків) від загальної вартості Туристичного Продукту, що складає ________________грн. (_____________________________ _____________________________________гривень).

5.4. Повна оплата Туристичного Продукту та, якщо до складу Туристичного Продукту не входять проїзні документи, проїзних документів повинна бути здійснена Замовником не пізніше ніж за _______ (____________________________) календарних днів до моменту початку Реалізації Туристичного Продукту. У виняткових випадках можуть бути узгоджені інші терміни сплати Туристичного Продукту, про що Сторонами укладається окремий Додаток до Договору. Несплата або неповна сплата вартості Туристичного Продукту в узгоджені з Туристичною Компанією терміни вважається відмовою від Туристичного Продукту за ініціативою Замовника. У цьому випадку Замовник відшкодовує Туристичнії Компанії фактично завдані ним витрати за послуги, які були надані до моменту несплати остаточної суми коштів. У випадку виставлення рахунку-фактури зі сторони Туристичної Компанії на адресу Замовника, він має бути сплачений протягом трьох банківських днів.

5.5. Оплата вважається здійсненою в момент передачі Замовником коштів співробітнику Туристичної Компанії за Договором Доручення, або, за умови проведення безготівкових розрахунків, зарахування коштів на банківський рахунок Туристичної Компанії.

5.6. У випадку затримки Замовником повної сплати вартості Туристичного Продукту, Туристична Компанія залишає за собою право відміни бронювання та утримання при цьому авансового платежу, а також інших витрат, які були понесені в зв’язку з підписанням Договору та які пов’язані з замовленням Замовника.
6. Умови відмови від Туристичного Продукту

6.1. Замовник має право відмовитись від заброньованих туристичних послуг повністю або частково на умовах передбачених п.6.5. Договору.

6.2. Замовник вправі відмовитись від виконання Договору до дати початку туристичної подорожі за умови оплати Туристичній Компанії фактично понесених нею витрат на послуги, замовлені та оплачені до моменту повідомлення Туристичній Компанії про відмову від Туристичного Продукту зі сторони Замовника .

6.3. Туристична Компанія вправі відмовитись від виконання Договору лише за умови повного відшкодування Замовникові фактичних збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Замовника. Випадок відмови у виконанні Договору зі сторони Туристичної Компанії не може бути підставою для подання/пред’явлення вимоги про відшкодування моральної шкоди Туристам Замовника.

6.4. Зміна ціни туристичного Продукту, погодженої Сторонами, можлива лише у випадках, передбачених Договором, і тільки при істотній зміні обставин, передбачених п. 10.1. Договору, але не пізніше ніж:


 • за 10 днів до дати початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів;

 • за 5 днів до дати початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів;

 • за 48 годин до дати початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить один день.

При цьому збільшення ціни Туристичного Продукту не може перевищувати 5% його первісної ціни. У разі перевищення ціни Туристичного Продукту більше ніж 5% первісної ціни, Замовник має право відмовитися від виконання Договору, а Туристична Компанія зобов'язана повернути йому всі раніше сплачені кошти.

6.5. У випадку відмови Замовника від заброньованого Туристичного Продукту Туристу повертаються внесені ним за туристичні послуги грошові кошти з утриманням таких штрафних санкцій: • в період від 30 до 20 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – ___ % вартості Туристичного Продукту, але не включаючи вартості квитків і також в сумі не меншій від фактично понесених Туристичною Компанією витрат;

 • в період від 21 до 15 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – ___ % вартості Туристичного Продукту, але не включаючи вартості квитків і також в сумі не меншій від фактично понесених Туристичною Компанією витрат;

 • в період від 14 до 9 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – ___ % вартості Туристичного Продукту, але не включаючи вартості квитків і також в сумі не меншій від фактично понесених Туристичною Компанією витрат;

 • в період від 8 до 3 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – ___ % вартості Туристичного Продукту, але не включаючи вартості квитків і також в сумі не меншій від фактично понесених Туристичною Компанією витрат;

 • менше ніж за 3 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – ___ % вартості Туристичного Продукту, але не включаючи вартості квитків і також в сумі не меншій від фактично понесених Туристичною Компанією витрат.

6.6. Відмова Замовника від Туристичного Продукту, Реалізація якого відбувається в період з 22 грудня до 15 січня, 24 квітня по 14 травня, а також в періоди проведення у місцях Реалізації Туристичного Продукту значних виставок, конгресів, з’їздів, спортивних заходів, тощо, що пов’язані з суттєвим заповненням об’єктів і засобів розміщення та підвищенням цін на розміщення і складності бронювання таких засобів (незалежно від календарного періоду подання відмови від Туристичного Продукту Замовником), менш ніж за 30 днів до моменту початку Реалізації Туристичного Продукту передбачає утримання Туристичною Компанією від 80 % до 100 % від вартості Туристичного Продукту. Втім, Туристична Компанія зобов’язана у цьому випадку здійснити всі можливі дії для мінімізації суми штрафу за ануляцію.

6.7. З Замовником може бути укладена додаткова угода про страхування для покриття витрат, пов'язаних з анулюванням Договору на туристичне обслуговування, яка, в разі її укладення, оформлюється відповідним Додатком до Договору.


7. Форс-мажорні обставини

7.1. У разі виникнення непередбачених (форс-мажорних) обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії, повстання, революції, страйки, локаути, погодні умови, різноманітні непередбачені акти Божої волі, проголошення державними органами країн надзвичайних ситуацій, дії нездоланної сили та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за Договором, Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин або моменту припинення їх дії. В такому разі Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором протягом дії форс-мажорних обставин.

7.2.Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом, або визнаний Сторонами фактичними обставинами, про що одна Сторона, на яку поширюються дії форс-мажорних обставин, має повідомити другу Сторону не пізніше трьох календарних днів з моменту виникнення або настання таких обставин.

7.3. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.


8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за Договором у відповідності до умов Договору.

8.2. У випадку ненадання Замовникові належно оплачених туристичних послуг, Туристична Компанія зобов'язується відшкодувати йому вартість ненаданих послуг, за винятком випадків, передбачених даним Договором.

8.3.Туристична Компанія не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов'язані з цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг (оскільки Туристична Компанія виступає в якості агента компаній-перевізників, сервісних компаній, і об’єктивно не в змозі впливати на умови і правила перевезень, що затверджені такими компаніями; правила і умови перевезень таких компаній надаються Замовнику Туристичною Компанією на запит, або безпосередньо надаються цими компаніями) . В таких випадках відповідальність за невиконання зобов'язань, які випливають та пов'язані з транспортними перевезеннями, несуть відповідні транспортні перевізники у відповідності з внутрішніми, державними та/або міжнародними правилами перевезень. У зв'язку з цим всі заяви, претензії, позови по недоліках, пов'язаних з транспортними перевезеннями, сервісами під час та компліментарно до цих перевезень, в тому числі щодо затримок відправлень і запізнень у прибутті рейсів і таке інше, висуваються Замовником безпосередньо на адресу конкретного транспортного перевізника без участі Туристичної Компанії.

8.4. Туристична Компанія не несе відповідальності за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна Туриста протягом всього періоду поїздки, окрім випадків, передбачених Договором.

8.5. Туристична Компанія за жодних умов і обставин не несе відповідальності за погіршення стану здоров’я, отримання фізичних травм, отримання тілесних ушкоджень будь-якого ступеня тяжкості, смерть Туристів Замовника, необхідність сплати за їх медичне обслуговування, ліки, репатріацію останків, тощо. Замовник і, від його імені, Туристи Замовника, підписанням цього Договору звільняють Туристичну Компанію від будь-якої відповідальності в разі настання з Туристом Замовника будь-якої з перерахованих у цьому пункті подій.

8.6. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям Туристів Замовника до місця початку Реалізації Туристичного Продукту (виїзду) – до початку реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше, - порушення Туристами Замовника правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів країни перебування під час туристичної подорожі, завданням Туристом Замовника шкоди перевізнику або приймаючій стороні, покладається на Туриста Замовника. При цьому нез’явлення Туристів Замовника до місця початку Реалізації Туристичного Продукту в належний час вважається відмовою від Туристичного Продукту Замовником. У випадку завдання Туристом Замовника шкоди перевізнику або засобові розміщення, відшкодування завданих збитків здійснюється Туристом Замовника готівкою на місці.

8.7. У випадку виникнення претензій з якості обслуговування, фактів ненадання туристичних послуг, Замовник або Туристи Замовника безпосередньо за фактом виникнення претензії невідкладно звертаються до відповідального менеджера Туристичної Компанії, який негайно має зробити все можливе для якнайшвидшого вирішення питання/претензії. Якщо питання/претензію вирішити не вдається, то Замовник готує письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов Договору, її завіряють підписами супроводжуючий групи/гід та/або представник засобу розміщення/тощо, та передає цю претензію Туристичній Компанії протягом 14 днів з дати завершення туристичної подорожі (включаючи її). Протягом 10 календарних днів Туристична Компанія надає Замовникові вмотивовану відповідь на його претензію.

8.8. В разі ненадходження до Туристичної Компанії претензії Замовника і також в разі відсутності у Туристичної Компанії претензій до Замовника по закінченні 14 календарних днів з моменту заверження Реалізації Туристичного Продукту умови Договору вважаються Сторонами виконаними в повному обсязі і без зауважень, та в подальшому не підлягають оскарженню в будь-яких інстанціях за будь-яких умов.

8.9. Розмір майнової відповідальності Туристичної Компанії перед Замовником не може перевищувати обсягу фактично завданих Замовникові в особі Туристів Замовника збитків з вини Туристичної Компанії. Відповідальність, в тому числі за заподіяну моральну шкоду, Туристичної Компанії безпосередньо перед Туристами Замовника за цим договором не передбачається.

8.10. Туристична Компанія не несе відповідальності за невідповідність будь-яких туристичних послуг, що входять до складу Туристичного Продукту, невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Туристів Замовника; а також не приймає до розгляду будь-які претензії, базовані на вищевказаних мотиваційних критеріях.

8.11. Передання або поступка подання/пред’явлення вимоги за цим Договором третім особам, окрім Сторін Договору, не допускаються.

8.12. Сторони домовились, що умови цього Договору є конфіденційними і не підлягають розголошенню третім особам, окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України або передбачених умовами Договору. Третіми особами не вважаються співробітники Туристичної Компанії, що мають пряме відношення до виконання Договору. Третіми особами також не вважаються Туристи Замовника. Сторони також домовились, що вся інформація (окрім загальновідомої), яка була отримана іншою Стороною в результаті виконання умов за Договором, в тому числі інформація, яка визнається у відповідності з чинним законодавством як комерційна таємниця, визнається Сторонами конфіденційною та не підлягає розголошенню або використанню в цілях, які різняться від предмету Договору без письмової згоди іншої Сторони.
9. Термін дії Договору

9.1. Даний Договір вступає в дію з моменту підписання Сторонами, передбачаючи також повну сплату Замовником вартості Туристичного Продукту, та діє до дати закінчення туристичної подорожі (моменту завершення Реалізації Туристичного Продукту). В разі подання Замовником вмотивованої претензії щодо виконання Договору після завершення Реалізації Туристичного Продукту, або ж претензії Туристичної Компанії на адресу Замовника щодо завданих ним або Туристами Замовника збитків під час Реалізації Туристичного Продукту, дія Договору продовжується на строк 24 календарних дні з моменту завершення Реалізації Туристичного Продукту.


10. Інші умови

10.1. Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору, порядок і способи захисту порушених прав Туристів Замовника визначаються законодавством про захист прав споживачів. Кожна зі Сторін може вимагати внесення змін або розірвання Договору у зв'язку з істотними змінами обставин, визначеними Законом України “Про внесення змін до Закону України «Про туризм», з яких вони виходили при укладенні Договору. До них належать: погіршення умов та/або зміна термінів Реалізації Туристичного Продукту; непередбачене збільшення транспортних тарифів; введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів; різка зміна обмінних курсів національних валют (коливання більш ніж на 5%); інші підстави, за домовленістю сторін.

10.2. Зміни та доповнення (або інші документи за згодою сторін) до Договору вносяться за згодою обох сторін, що оформляються Доповненнями до Договору, які підписуються Туристичною Компанією та Замовником.

10.3. У випадку неможливості організації туристичних послуг в зазначені у Додатку №1 до даного Договору строки, Туристична Компанія відразу ж інформує про це Замовника, а також може запропонувати нові строки надання туристичних послуг, якщо вони влаштуєть Замовника, в письмовій формі (поштою, електронною поштою, факсом) або телефоном, з обов'язковою фіксацією тексту повідомлення (телефонограма).

10.4. Назви розділів та розбивка на пункти Договору юридичного значення не мають та використовуються Сторонами лише для зручності користування текстом Договору.

10.5. Якщо один або кілька пунктів, умов, положень або тверджень Договору, відповідно до змін у чинному законодавстві України, змін у законодавствах інших держав, тощо, що вступили в дію/законну силу вже після підписання Договору, будуть визнані невідповідними нормам законодавтсва (законодавств), то решта умов, пунктів та положень Договору надалі будуть визнані Сторонами чинними, як і Договір в цілому, окрім пунктів, положень та умов, що стали нікчемними.

10.6. Усі суперечності, які випливатимуть з умов цього Договору будуть вирішуватись Сторонами шляхом переговорів в дусі прагенння до порозуміння і конструктивного діалогу. У разі недосягнення згоди сторони продовжують вирішення спору у відповідності до чинного законодавства України.

10.7. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності Туристичної Компанії підтверджується банківською гарантією на суму еквівалентну 20000 (двадцять тисяч) євро, яка надана банківською (кредитною) установою АКБ «Контракт» відповідно до умов договору про надання банківської гарантії № _____ від _________________.

10.8. Банківською гарантією забезпечується відповідальність Туристичної Компанії перед Замовником згідно до Договору лише за умови виникнення обставин банкрутства чи неплатоспроможності Туристичної Компанії, які пов'язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених Договором, що спрямовані на продаж Туристичного Продукту Туристичної Компанії, вказаного у Договорі.

10.9. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.


11. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін:

ТОВ «Туристична компанія «Сага»

Юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова 12

Фактичне місцезнаходження: м. Київ, 01032, вул. Саксаганського 104а

Телефон: 5013212 (багатоканальний)

Факс: 5013212 (багатоканальний)

Ел. пошта: info@saga.ua

Р/р:

в АКБ «Розрахунковий Центр ПриватБанк»

МФО

Ідентифікаційний код: 33790261

Ліцензія ДТАУ: АБ № 217634 від 06.10.2005 р.

Свідоцтво платника єдиного податку:

_____________________________________


Нужна М.В. ___________________

Директор ТОВ «Туристична компанія «Сага»

____ «___________________________________________»

Юридична адреса: ________________________________

_________________________________________________

Фактичне місцезнаходження: _______________________

_________________________________________________

Телефон:_________________________________________

Факс:____________________________________________

Ел. пошта:________________________________________

Р/р:______________________________________________

в ________________________________________________

МФО _____________________________________________

Ідентифікаційний код: _____________________________

Свідоцтво платника _______________________________

_________________________________________________

____________ __________________________________

Директор _____ «_________________________________»
ДОДАТОК №_____
Список співробітників зі зразками їх підписів, що мають право від імені Замовника здійснювати діяльність і вчиняти дії за Договором на корпоративне обслуговування №_____-К від «___» ___________ 200_р.


ПІБ співробітника Замовника Зразок підпису

1. ________________________________________________________ _____________________________

2. ________________________________________________________ _____________________________

3. ________________________________________________________ _____________________________


Нужна М.В. ___________________ ____________ __________________________________

Директор ТОВ «Туристична компанія «Сага» Директор _____ «_________________________________»ДОДАТОК № 1
Замовлення Туристичного Продукту за Договором №_____-К від «___» ___________ 200_р.
ПЕРЕЛІК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ:
Вартість Туристичного Продукту:_______________________________________________________________________________
Туристи замовника:

1) громадянин/громадянка ____________________________________________________________________________________

паспорт ______________, виданий_____________________________________________________________________________, що проживає (зареєстрований): _______________________________________________________________________________;

2) громадянин/громадянка ____________________________________________________________________________________

паспорт ______________, виданий_____________________________________________________________________________, що проживає (зареєстрований): _______________________________________________________________________________,

3) громадянин/громадянка ____________________________________________________________________________________

паспорт ______________, виданий_____________________________________________________________________________, що проживає (зареєстрований): _______________________________________________________________________________,

4) громадянин/громадянка ____________________________________________________________________________________

паспорт ______________, виданий_____________________________________________________________________________, що проживає (зареєстрований): _______________________________________________________________________________,
Дата початку туристичної подорожі: ____________________________________________________________________________
Час і місце виїзду: ___________________________________________________________________________________________
Туристичний маршрут: _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________


Трансфер: _________________________________________________________________________________________________
Країни перебування: _________________________________________________________________________________________
Місце перебування: __________________________________________________________________________________________
Готель та його категорія: ______________________________________________________________________________________
Категорія номера: ___________________________________________________________________________________________
Харчування: ________________________________________________________________________________________________
Екскурсійне обслуговування: __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата закінчення туристичної подорожі: __________________________________________________________________________
Час і місце повернення: ______________________________________________________________________________________
Оплата туристичного Продукту: ________________________________________________________________________________
Страхування (медичне та від нещасного випадку) на суму __________________________________________________________

(назва страхової компанії, порядок та умови виплати страхових відшкодувань) _________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Додаткові послуги: ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________


Дата подання _________________________________________

Нужна М.В. ___________________ ____________ __________________________________

Директор ТОВ «Туристична компанія «Сага» Директор _____ «_________________________________»ДОДАТОК №___
Заява про відмову від Туристичного Продукту за Додатком №____ до Договору №_____-К від «___» ___________ 200_р.

______________________________________________________________________________ (Замовник) в особі директора ____________________________________________________________________________________, що діє на підставі _____________________________________________________, відмовляється від попередньо заброньованого Туристичного Продукту, згідно з Договором №____-К від «___» ___________ 200_р. З умовами Договору щодо повернення коштів, пов'язаних з відмовою від заброньованих туристичних послуг, ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх виконати від імені Замовника.Нужна М.В. ___________________ ____________ __________________________________

Директор ТОВ «Туристична компанія «Сага» Директор _____ «_________________________________»Каталог: files -> docs
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Навчально-методичний посібник на допомогу педагогічним працівникам у підготовці та проведенні
docs -> Водні маси та їхні властивості. Кліматичні пояси І типи клімату землі
docs -> Проблеми дотримання прав професійних спілок у контексті права на свободу асоціацій
docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 2016 зміст вступ
docs -> Методичні рекомендації щодо проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя»
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
docs -> Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту дипломних робіт бакалавра Київ 2016 зміст
docs -> Програма з біології для 10-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка