Договір поставки професійного устаткування для використання в господарській діяльності з мінімізацією можливих ризиків для покупця Договір NДата конвертації26.01.2019
Розмір63.5 Kb.
Договір поставки

професійного устаткування для використання в господарській діяльності з мінімізацією можливих ризиків для покупця

ДОГОВІР N _______

м. _____________

____________ 20__ р.

_______________________, в особі директора ______________, який діє на підставі Статуту, що далі іменується ПОСТАЧАЛЬНИК, з однієї сторони, і _______________, в особі _________________, який далі іменується ПОКУПЕЦЬ, з другої сторони (далі разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали даний Договір про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується передати (поставити) у власність ПОКУПЦЯ в обумовлені в цьому Договорі строки професійне устаткування для кухні (далі - Устаткування) згідно зі Специфікацією, яка є невід'ємною частиною цього Договору, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти вказане Устаткування й оплатити його.

1.2. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний попередити ПОКУПЦЯ про всі права третіх осіб на товар, що поставляється.

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

2.1 Загальна сума цього Договору на дату його підписання становить _________ грн. (_________________) і складається з наступних частин:

2.1.1. вартість Устаткування складає суму _________ грн. (_________________);

2.1.2. ПДВ 20 % ___________ грн. (_________________________________).

2.2. Вартість монтажу Устаткування та навчання роботі на поставленому Устаткуванні входить у вартість Устаткування.

2.3. Вартість монтажу, підключення та навчання персоналу входить у вартість Устаткування.

2.4. Ціни окремих позицій вказані у Специфікації, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

3. УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Оплата за даним Договором здійснюється наступним чином:

3.1.1. 20 % (двадцять відсотків) загальної суми цього Договору, що складає _______ грн., ПОКУПЕЦЬ перераховує на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання цього Договору.

3.1.2. 70 % (сімдесят відсотків) загальної суми цього Договору, що складає _______ грн., ПОКУПЕЦЬ перераховує на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом 5-ти банківських днів з моменту отримання письмового повідомлення ПОСТАЧАЛЬНИКА про готовність Устаткування до відвантаження.

3.1.3. 10 % (десять відсотків) загальної суми цього Договору, що складає __________________ грн., ПОКУПЕЦЬ перераховує на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом 3-х банківських днів з моменту підписання Акта введення в експлуатацію Устаткування.

3.2. Курс гривні по відношенню до ЄВРО, установлений НБУ, на дату складання цього Договору складає ______ грн./ЄВРО.

3.3. Якщо на момент проведення ПОКУПЦЕМ чергової частини оплати ПОСТАЧАЛЬНИКУ, згідно з розділом 3 цього Договору, курс гривні по відношенню до ЄВРО зміниться більш ніж на 1,5 %, то сума відповідної частини оплати, яка перераховується, визначається за наступною формулою:

S1 = S0 * N % * A1 / A0, де

S0 - загальна початкова сума Договору у гривнях на дату складання цього Договору, вказана в п. 2.1 цього Договору;

N % - відсоток від загальної суми цього Договору, який сплачується;

S1 - сума у гривнях, що підлягає сплаті згідно з N % вартості цього Договору;

A0 - вартість у гривнях одного ЄВРО на дату складання цього Договору згідно з п. 3.2 цього Договору;

A1 - вартість у гривнях одного ЄВРО за курсом НБУ на момент перерахування грошей.

3.4. Вартість вважається сплаченою повністю, коли всі частини оплати, розраховані в порядку, визначеному п. 3.1 - 3.3 цього Договору, перераховані на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, а сума відсотків від вартості Договору (N %), які відповідають кожному платежу; складає 100 %.

3.4.1. У разі зміни показника A1 щодо A0, вартість цього Договору вважається узгодженою в розмірі, який дорівнює сумі частин платежів, перерахованих на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

4. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

4.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується підготувати Устаткування до відвантаження на адресу ПОКУПЦЯ протягом строку до 60 (шістдесяти) календарних днів після отримання оплати в розмірі 20 % від загальної суми цього Договору на свій розрахунковий рахунок.

4.1.1. Якщо останній день строку виготовлення та підготовки Устаткування за цим Договором припадає на святковий/робочий день, то у зв'язку з періодом відпусток/святкових днів на заводі-виробнику строк виготовлення та підготовки Устаткування узгоджується додатково керівниками договірних сторін.

4.2. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується поставити підготовлене Устаткування на адресу ПОКУПЦЯ після отримання оплати в розмірі 90 % загальної суми цього Договору в строк до 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення ПОКУПЦЯ про готовність прийняти Устаткування.

4.3. Поставка здійснюється на умовах - DDP склад ПОКУПЦЯ ____ (адреса складу)________, Україна, де відбувається передача Устаткування.

4.3.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний не менше ніж за 10 днів до прибуття Устаткування в _____________ вказати точну адресу місця розвантаження Устаткування.

4.3.2. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується здійснити монтаж Устаткування до існуючих комунікацій, підготовлених ПОКУПЦЕМ згідно з вимогами, наданими ПОСТАЧАЛЬНИКОМ.

4.3.3. Вартість монтажу, підключення та навчання персоналу входить у вартість Устаткування.

4.3.4. При цьому ПОКУПЕЦЬ несе відповідальність за доставку Устаткування від місця розвантаження, адресу якого ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний письмово повідомити ПОСТАЧАЛЬНИКУ не менше ніж за 10 днів до розвантаження, до місця монтажу.

4.4. ПОСТАЧАЛЬНИК до ________________ 2006 р. зобов'язаний забезпечити ПОКУПЦЯ письмовим переліком вимог до комунікацій.

4.4.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується до початку монтажу підготувати приміщення та комунікації згідно з письмовими вимогами ПОСТАЧАЛЬНИКА.

4.5. Монтаж устаткування здійснюється ПОСТАЧАЛЬНИКОМ у строк не більше ніж 10 днів з моменту поставки устаткування ПОКУПЦЮ, за умови підготовки ПОКУПЦЕМ комунікацій згідно з вимогами ПОСТАЧАЛЬНИКА і за умови надання робочої сили (вантажників) для здійснення монтажу.

4.5.1. Розпаковування та розстановка Устаткування здійснюються ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з використанням робочої сили (вантажників) ПОКУПЦЯ, прибирання та вивезення пакування здійснюються ПОКУПЦЕМ.

4.6. Право власності на поставлене Устаткування переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передачі устаткування, що оформлюється підписанням Акта приймання-передачі уповноваженими на те особами (згідно з довіреностями).

4.7. Сторони повинні протягом 3-х днів підписати Акт введення Устаткування в експлуатацію після прийняття ПОКУПЦЕМ змонтованого і підключеного Устаткування.

4.8. ПОСТАЧАЛЬНИК при здійсненні поставки зобов'язаний передати ПОКУПЦЮ наступні документи, якщо це необхідно для відповідних позицій, згідно із чинним законодавством України:

4.8.1. видаткову накладну;

4.8.2. податкову накладну;

4.8.3. копію сертифіката відповідності;

4.8.4. товарно-транспортну накладну;

4.8.5. копію гігієнічного висновку СЕС;

4.8.6. інструкцію з експлуатації устаткування російською мовою.5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

5.1. Якість Устаткування повинна відповідати діючим стандартам України ___________ (зазначення індексів і номерів стандартів та технічних умов. Якщо вказана документація не опублікована в загальнодоступних виданнях, її копії повинні додаватися постачальником до екземпляра договору покупця на його вимогу) _________ країни-виробника.

5.2. Устаткування повинне бути забезпечене технічною документацією, відповідними українськими сертифікатами.

6. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

6.1. Транспортна тара та пакування Устаткування повинні забезпечувати повне збереження вантажу при транспортуванні і відповідати стандартам країни-виробника Устаткування.

6.2. Маркування на пакуванні Устаткування повинне відповідати прийнятим у даній галузі торгівлі вимогам і наноситися незмивною фарбою англійською мовою.

7. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ГАРАНТІЇ

7.1. ПОКУПЕЦЬ має право пред'явити ПОСТАЧАЛЬНИКУ претензії:

7.1.1. за кількістю вантажних місць і за видимими транспортними пошкодженнями устаткування - негайно після виявлення (тобто у момент розвантаження). При цьому оформлення існуючих документів здійснюється в строк до 3-х днів;

7.1.2. у разі недостачі або пошкодження Устаткування при цілому зовнішньому пакуванні - в строк до 6* місяців, з моменту отримання Устаткування, причому розкриття та перевірка повинні здійснюватися тільки у присутності уповноваженого представника ПОСТАЧАЛЬНИКА, якого ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний надати на вимогу ПОКУПЦЯ і який повинен засвідчити факт недостачі або пошкодження.

___________
* Відповідно до ч. 8 ст. 269 Господарського кодексу України позови, що випливають з поставки товарів неналежної якості, можуть бути пред'явлені протягом 6 місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів. При цьому ст. 6 ГПК України закріплює право підприємства в цілях безпосереднього врегулювання спорів пред'явити претензію. Згідно із ч. 2 ст. 259 Цивільного кодексу України позовна давність, установлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.

7.2. Пошкодження окремих вантажних місць не є для ПОКУПЦЯ підставою для відмови від приймання решти Устаткування, згідно з п. 4.6;

7.3. гарантійний строк роботи Устаткування складає 12 місяців з моменту його введення в експлуатацію в разі монтажу і підключення Устаткування ПОСТАЧАЛЬНИКОМ або під керівництвом представника ПОСТАЧАЛЬНИКА, але не більше ніж 18 місяців з моменту поставки.

7.4. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені дефекти в роботі Устаткування, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний на вимогу ПОКУПЦЯ в строк до 14 календарних днів за свій рахунок виправити виявлені недоліки шляхом ремонту або заміни дефектних вузлів чи частин Устаткування іншими відповідної якості.

7.5. У разі незабезпечення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ належної роботи Устаткування протягом зазначеного строку штраф складає 500 грн. за кожен календарний день прострочення.

7.6. Претензії не прийматимуться ПОСТАЧАЛЬНИКОМ у випадку, якщо вихід з ладу відбувся з вини неправильної експлуатації Устаткування, а також у разі механічних пошкоджень, якщо дане порушення не стало прямим наслідком дефекту заводу-виробника.8. ШТРАФНІ САНКЦІЇ

8.1. У разі відмови ПОКУПЦЯ від поставки Устаткування після оплати ПОКУПЦЕМ будь-якої частини загальної суми Договору ПОСТАЧАЛЬНИК протягом одного тижня повертає ПОКУПЦЮ суму, що дорівнює сплаченій ПОКУПЦЕМ ціни цього Договору на момент повернення за вирахуванням суми, що дорівнює 15 % від сплаченої суми, утримуваної ПОСТАЧАЛЬНИКОМ у вигляді компенсації.

8.2. У разі прострочення поставки Устаткування проти встановленого в цьому Договорі строку ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ пеню, обчислювану від вартості непоставленого в строк Устаткування в розмірі 0,5 % за кожен минулий день прострочення, але не більше 15 % від загальної суми цього Договору.

8.2.1. Сплата пені не звільняє ПОСТАЧАЛЬНИКА від обов'язку виконання цього Договору.

8.2.2. Після досягнення строку 2 (двох) місяців прострочення поставки Устаткування цей Договір розривається, і ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний протягом одного тижня повернути ПОКУПЦЮ на його рахунок суму, що дорівнює сплаченій ПОКУПЦЕМ ціні цього Договору на момент повернення, і штрафні санкції за весь строк невиконання зобов’язання щодо поставки Устаткування.

8.2.3. При неповерненні в цьому випадку грошових коштів протягом одного тижня ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний сплатити ПОКУПЦЮ пеню у розмірі 0,3 % від неповерненої суми за кожен наступний день прострочення до моменту виконання перед ПОКУПЦЕМ зобов'язань з повернення грошей.

8.3. У разі прострочення оплати Устаткування проти встановленого в цьому Договорі строку ПОКУПЕЦЬ виплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню, обчислювану від вартості не сплаченого у строк Устаткування в розмірі 0,5 % за кожен минулий робочий день прострочення, але не більше 15 % від загальної суми цього Договору.

8.3.1. Сплата пені не звільняє ПОКУПЦЯ від обов'язку виконання умов цього Договору.9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Жодна із сторін не нестиме відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх обов'язків, якщо невиконання буде слідством таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус, війна, а також обмеження експорту та імпорту Устаткування на підставі рішення державних органів країни ПОКУПЦЯ або ПОСТАЧАЛЬНИКА, що виникли після укладення цього Договору.

9.1.1. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплине на виконання зобов'язань у строк, установлений у цьому Договорі, то цей строк пропорційно продовжується на час дії відповідної обставини.

9.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань, повинна протягом 15 днів з моменту настання та припинення дії вищезазначених обставин, у письмовій формі повідомити іншу сторону про настання передбачуваного терміну їх дії та припинення.

9.2.1. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені компетентним органом відповідної країни.

9.3. Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє сторони права посилатися на будь-яку вищезазначену обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Усі спори і розбіжності відносно складання, тлумачення, виконання та припинення цього Договору розв'язуються шляхом переговорів між сторонами.

10.1.1. У разі недосягнення згоди всі спори розв'язуються в господарському суді згідно із чинним законодавством України**.

____________** Для мінімізації ризиків, ефективнішого та швидшого вирішення спорів і розбіжностей можна також застерегти вирішення спорів у Постійно діючому третейському суді. У такому разі п. 10.1 можна викласти наступним чином:

"Усі спори та розбіжності відносно складання, тлумачення, виконання та припинення цього Договору розв'язуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі недосягнення згоди всі спори, пов'язані з укладенням, зміною, припиненням, розірванням, тлумаченням, визнанням недійсним, виконанням, відповідальністю за порушення цього Договору, підлягають вирішенню Постійно діючим третейським судом. (Тут також можна вказати, у якому саме).

На підставі даної третейської угоди підлягають вирішенню також будь-які інші спори між Сторонами з питань цивільних і господарських правовідносин між ними, які не ґрунтуються на вказаному в попередньому абзаці цього пункту договорі, але є слідством визнання цього договору недійсним або неукладеним.

Дане застереження складене Сторонами на підставі і відповідно до ст. 1, 5, 6, 12 Закону України від 11.05.2004 р. N 1701-IV "Про третейські суди", ст. 212, 626 - 628 Цивільного кодексу України".


10.2. Зміни та доповнення до цього Договору будуть дійсні тільки за умови, що вони викладені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те особами з обох сторін.

10.3. Специфікації є невід'ємною частиною цього Договору і дійсні з моменту підписання їх обома сторонами.

10.3.1. У разі непідписання сторонами специфікацій до цього Договору договір вважається недійсним.

10.4. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до ______________.

10.4.1. Закінчення дії цього Договору не звільняє сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

10.4.2. Цей Договір складений у двох екземплярах __________________ мовою, що мають однакову юридичну силу.10.5. ПОСТАЧАЛЬНИК є платником податку на прибуток за ставкою 25 % на загальних підставах, ПОКУПЕЦЬ є платником податку на прибуток за ставкою 25 % на загальних підставах.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ:
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка